advertisement

Maxim thailand november 2013

40 %
60 %
advertisement
Information about Maxim thailand november 2013
Entertainment

Published on February 24, 2014

Author: cisseguy

Source: slideshare.net

Description

MAXIM คือนิตยสารผู้ชายที่ครองความยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกด้วยยอดขายมากกว่า 4 ล้านฉบับต่อเดือนใน 44 ประเทศทั่วโลก และยังคงก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง MAXIM บรรจุแน่น ด้วยภาพถ่ายชั้นเยี่ยม เรื่องราวเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ มุมมองที่แปลกใหม่ อารมณ์ขันอันชาญฉลาดและทุกสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์ ต่อการใช้ชีวิตผู้ชายยุคใหม่ พบกับ MAXIM คู่มือสำหรับการใช้ชีวิตของผู้ชายยุคใหม่ที่ต้องการ

http://agz-inscrutable.blogspot.com
advertisement

NOVEMBER / 2013 54 COVER GIRL THE FORECAST IS… VERY HOT! ดีกรีความสวยของเธอคนนี้ไม่เป็นสองรองใคร เพราะสาว “แก้ม - กวินตรา โพธิจักร” แต่ละ ท่วงท่าช่างเซ็กซี่เหลือเกิน ยิ่งได้เห็นมาสเตอร์พีซ ชิ้นนี้ รับรองว่าหนุ่มๆ ถึงกับต้องเพ้ออยากให้เธอ พาขึ้นสวรรค์แน่ๆ เลยเชียว 4 PHOTOGRAPH / WEERATHAKORN CHAUNCHEAN GAM GAVINTRA PHOTIJAK

20 Circus Maximus 42 Says Her 50 We Want Answer เจ้าตูบโต้คลืน เมือเหล่าน้องหมามารวมตัวกัน ่ ่ แข่งเซิรฟบอร์ด / โจอี้ น้องหมาพันธุ์ WEST ์ HIGHLAND TERRIER, YAWNS นังรออยู่ ่ บนบอร์ดระหว่างรอทีจะเข้าร่วมการแข่งขันอย่าง ่ ใจจดใจจ่อ เดียวนีนองหมาเค้าก็มกจกรรมเจ๋งๆ ๋ ้ ้ ี ิ ให้ทาเยอะเลยเนอะ � วินยรัก นักแนบชิด / ความย่อหย่อนต่อการ ั ท�างาน ย่อมท�าให้ได้ผลลัพธ์ไม่เต็มเม็ดเต็ม หน่วย เช่นเดียวกับงานแนบชิดกับคูเ่ รียงเคียง หมอน หากคุณไม่มระเบียบวินยในการท�า ี ั กิจกรรมเข้าจังหวะ ย่อมจะเกิดจุดบกพร่องขึนที ้ ละน้อย ย่อมน�าพาชีวตคูไปสูหนทางหายนะ ิ ่ ่ THE SUN ธนานุวฒน์ ศรีระสันต์ / จากนัก ั วิศวกรคอมพิวเตอร์ ในทีสด “โจ๊ก ่ ุ ธนานุวฒน์ ศรีระสันต์” หนุมพลังเหลือล้นวัย ั ่ 34 ปีคนนี้ ได้เบนเข็มทางเดินชีวต จนกลายเป็น ิ ช่างภาพกีฬาประสบการณ์รอยล้าน ชักน่า ้ สนใจแล้วใช่ไหมล่ะ 76 34 Pretty Hot EXPERT MIXER ASK NURSE CHANG SODA SUPER MODEL CONTEST 2013 เมือ 3 สาวสุดเซ็กซีทเี่ ป็นผลผลิตจากการ ่ ่ ประกวดเวที Chang Soda Super Model Contest ครังล่าสุด ได้มโอกาสมาถ่าย ้ ี ลง MAXIM ในครังนี้ พวกเธอทัง 3 คน ้ ้ จะโชว์ความเซ็กซีในแบบฉบับของตัวเอง ่ ได้ดแค่ไหน แต่บอกได้คาเดียวว่า “แซ่บ” ี � ไม่แพ้นางแบบมืออาชีพอย่างแน่นอน 6 MAXIM • NOVEMBER 2013 PHOTOGRAPH / WEERATHAKORN CHAUNCHEAN 040 1 10 150

66 Feature 1 72 Feature 2 88 Feature 3 THE MOON ปริศนำระทึกโลกพระจันทร์ / แม้ยานอพอลโล 11 จะน�ามนุษย์โลกลงไป เหยียบพืนผิวดวงจันทร์ แต่กมคนอีกกลุมหนึง ้ ็ ี ่ ่ มาแย้ง ว่าเป็นการลวงโลก เพราะแท้จริงแล้ว มนุษย์ไม่เคยขึนไปเหยียบดวงจันทร์ จะจริงหรือ ้ เท็จ เรามาพิสจน์ไปพร้อมๆ กัน ู 25 SOCIAL SO WIRED สังคมออนไลน์ สังคมอันตรำย / ปัจจุบนเทคโนโลยีได้ถก ั ู พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทุกอย่างล้วนแล้วแต่ดู ง่ายไปซะหมด แน่นอนว่ามีดานบวก ย่อมมีดาน ้ ้ ลบเสมอ ซึงนันเป็นสิงทีทกคนล้วนแล้วแต่เคย ่ ่ ่ ่ ุ เจอในชีวตประจ�าวันกันอยูแล้ว ิ ่ The Beauty or the best!!! - ต�ำรำส่องสำว ให้ถงสวย / วิวฒนาการน�าพามาซึงเรืองดีๆ ึ ั ่ ่ มากมาย โดยเฉพาะเรืองสวยๆ งามๆ ของคุณ ่ ผูหญิงทังหลาย แน่นอนว่ารูหน้าย่อมไม่รหน้าที่ ้ ้ ้ ู้ แท้จริง โลกนีชกจะอยูยากขึนทุกวันเมือตัวตน ้ั ่ ้ ่ ทีแท้จริง มนุษย์ถกเปลียนแปลงไปได้อย่างง่ายๆ ่ ู ่ 18 1 146 R>P>M D-MAX X-SERIES HI-LANDER / เพราะ รถเก๋งไม่สมบุกสมบันเท่าปิคอัพ ไม่สามารถ ฝ่าฟันอุปสรรคได้บนทุกๆ เส้นทาง อีซซดแมคซ์ ู ุ ี เอ็กซ์-ซีรสจงเข้ามาเป็นตัวเลือกในช่องว่างทาง ี์ึ ตลาดดังกล่าว ด้วยการผสานความแข็งแกร่ง ทนทาน เข้ากับดีไซน์แตกต่าง 096 Sex 144 UP GRADE 152 FOOD & DRINK HAPPY TIME เชือว่าใครเป็นแฟนคลับ MAXIM คงจ�าสาวเสียง ่ หวาน อกสะท้านฟ้าคนนีได้ดี เธอคือ “บอลลูน ้ - จุฑาทิพย์ กฤษฎาวรภา” อีกหนึงสาวฮ็อตที่ ่ ผ่านเข้ารอบ 20 คน บนเวทีการประกวด MISS MAXIMTHAILAND 2013 ทีเด็ดของเธอ คือความเซ็กซีททะลุจอ เชิญมาสัมผัสให้อารมณ์ ่ ี่ ดีกนได้เล้ว ั 8 MAXIM • NOVEMBER 2013 PHOTOGRAPH / SARATOOL PONGPRAMOON Chutathip kritsadawarrapa

FASHION MEN ความดูดี มีสง่า นอกจากจะดูทการ ี่ วางตัวและมารยาทแล้ว สิงทีขาด ่ ่ ไม่ได้เลยคือ การแต่งกาย ยิงเรา ่ แต่งตัวให้ดดี ถูกกาลเทศะ นันยิง ู ่ ่ จะส่งเสริมให้เราดึงดูดสาวๆ ได้ดทเี ดียว ี 1 30 128 Style Fashion ESPRIT / ในคอลเล็คชันฤดูหนาวปีนี้ จะเน้น ่ การดีไซน์สไตล์โมเดิรนทีแฝงไปด้วยความร่วม ์ ่ สมัย สามารถจับมามิกซ์แอนด์แม็ชต์ได้หลาย สไตล์ ใส่ตอนรับลมหนาว และยังพกความเท่ ้ ท�าให้สาวๆ ทีมองต้องหลงรักในตัวคุณ ่ 10 MAXIM • NOVEMBER 2013 138 Essential 142 Grooming ดูดตงแต่หวจรดเท้า นันคือนิยามของหนุม ี ั้ ั ่ ่ MAXIM ตัวจริง ไม่วาจะเท่ในแบบผูดี หรือดูดใน ่ ้ ี สไตล์หนุมขีเ้ ล่น เราก็จดสรรมาเพือคุณเสมอ ่ ั ่ รับรองว่าสาวๆ ข้างกายของคุณไม่ผดหวัง ิ แน่นอน ALTERNATIVE OF LIFE อีกทางเลือก ก่อนเข้าสูหน้าหนาว / ผูชายอย่างเราใช่วาจะไม่ ่ ้ ่ ใส่ใจดูแลตัวเอง เพราะปัจจุบนนีมผลิตภัณฑ์ ั ้ ี มากมายส�าหรับหนุมอย่างเรา แน่นอนว่าเราต้อง ่ เลือกสิงทีดทสดให้กบตัวเองอยูแล้ว ่ ่ ี ี่ ุ ั ่ PHOTOGRAPH / WEERATHAKORN CHAUNCHEAN man on top

Editor Letter maximeditorialthailand@gmail.com ลอยชาย ปลายฝน เผลอแป็บเดียวเราก็ทางานกันมาเกือบ 11 เดือนซะแล้ว เหนือย ๋ � ่ อีกนิดกลันใจปิดจ๊อบต่างๆ ให้เสร็จ เราก็จะได้พกผ่อนฉลองวันหยุด ้ ั สินปีตอไป แต่ถาใครบอก จะรอท�าไมให้ถงเดือนธันวาคม โอเค เดือน ้ ่ ้ ึ นีเ้ ราจัดเทศกาลลอยกระทง ให้ทกคนได้ออกไอเดียการลอยทุกข์ลอย ุ โศก ลอยชาย ลันล้า กันให้สขเต็มทีสาหรับชีวตในปีนี้ หนุมโสดทีหวัง ่ ุ ่� ิ ่ ่ โชคคูควงก็มโอกาสให้ได้จวกันกับรอบในเดือนบรรยากาศปลายฝนต้น ่ ี ั่ หนาวประมาณแบบๆ นี้ ส�าหรับปกรับหนาวทีหนุมหลายๆ คน ห่วงว่า ่ ่ อาจจะเซ็กซีเ่ ปิดโชว์อมกันได้ไม่มาก ผิดครับ! ยีหอ MAXIM รับประกัน ึ๋ ่้ ความเซ็กซีทกฤดูกาล โดยเฉพาะ “แก้ม - กวินตรา” แม้วาเธอจะผ่าน ุ่ ่ หนาวมาไม่เท่าไหร่ แต่ดกรีโปรยเสน่หของเธอไม่แพ้ใครแน่นอน ทีสาคัญ ี ์ ่� แฟชันต่างประเทศฉบับนี้ เรายังได้สาวนักแสดง เลย์ซย์ แชเบิรต จาก ่ ี ์ Mean Girls ภาพยนตร์สดเปรียวแห่งยุค 90’s มาร่วมสร้างความเซ็กซี่ ุ ้ ตอบรับดีกรีฉบับธีมดิจตอลอันร้อนแรง ิ เนือหาตอบรับกระแสสังคมกับสุดยอดหัวข้อป่วนโลกทีหามท�าในโลก ้ ่้ โซเชียล (ถ้าเผลอไปอาจเจ็บหนักไม่รตว) และเพือเป็นของขวัญให้หนุมๆ ู้ ั ่ ่ ส�าหรับการคิดไตร่ตรองในการเนียนสาวให้ถกตัว เนืองจากหลายคนมี ู ่ อาการหลงรูปจนลืมส�ารวจร่างจริง หน้าแท้ของพวกเธอ ซึงบางครังถึง ่ ้ กับท�าให้หนุมๆ หงายเงิบ หรือโดนผีไร้เครืองส�าอางหลอกเอาซะก็เยอะ ่ ่ งานนีตองมาดูคอลัมน์ ต�าราส่องสาวสวย (แท้) กันในเล่มนีเ้ ลย ้้ เดือนนีตอนรับธีมดิจตอล เราพร้อมให้คณดาวน์โหลดได้ทงฉบับราย ้้ ิ ุ ั้ เดือน และ...ฉบับรวมภาพเวอร์ชน 3 Photo Album แน่นหนาทุกหน้า ั่ ภาพอันซีนของสาว MAXIM ทียงไม่เคยถูกเปิดเผยทีไหนมาก่อน จัดไป! ่ั ่ MAXIM รักทุกคน Facebook.com/MaximThailand THIS MONTH IN MAXIM โจทย์ในเดือนนี....วางแผนลอยกระทงยังไงไม่ให้นาเบือ? ้ ่ ่ 2 3 3 16 1 2557 2 3 5 2 12 MAXIM สมาชิกเรารวมแก็งกับนิตยสารเพือนบ้านนัดกันไปตีแบดฯ อาทิตย์ละ...ชัวโมง ่ ่ ได้ขาวว่าไปตีแบดฯ ได้ไม่ถง...ครัง ก็เพลียตัวเหนือยสังขารตามๆ กันไป ่ ึ ้ ่ แม้งานจะหนัก แต่พายุสงท้ายหน้าฝนหนักกว่า เอาซะท่วมถนนอโศกฯ ติดกัน...วัน ่ ท�าเอาเราได้แต่นงหงอยอยูบนชัน...รอจังหวะฝนเบาแว๊บลงไปกินข้าว หรือไม่กถงเวลากลับบ้าน ั่ ่ ้ ็ึ เดือนทีผานมาได้ตอนรับลูกค้า Ford ผูใจดีมาเลียงข้าวกลางวัน และพบเจอกับทีมใหญ่เป็นครังที.่ .. ่่ ้ ้ ้ ้ ต่อไปคงได้เจอกันอีกหลายทริปในปี...แน่นอน จูๆ ก็ได้รบโจทย์ให้กลับมาท�ากิจกรรม CSR ภาคใต้กนอีกเป็นครังที.่ .. ่ ั ั ้ ตัวเลือกจ�าเป็นของเราคือ จังหวัดสตูล งานนีคงต้องใช้เวลาลงไปท�า CSR มากกว่า...วันอีกเช่นเคย ้ แว่วๆ ว่านิตยสารในเครือเราทัง...เล่ม พร้อมใจกันท�ากิจกรรม CSR อย่างเต็มที่ ้ หลายคนแพลนล่วงหน้าส�าหรับวันหยุดสันบ้างยาวบ้าง ส�าหรับเวลาท�างาน...เดือนทีเ่ หลือ ้ • NOVEMBER 2013

WWW.MAXIM.IN.TH E - MAIL : maximeditorialthailand@gmail.com MANAGEMENT ALphA MEDIA GROup Chairman Chief Executive Officer Adviser Managing Director/Publisher Executive Editor ไพบูลย์ ด�ำรงชัยธรรม Paiboon Damrongchaitham สำยทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยำ Saithip Montrikul Na Audhaya บุษบำ ดำวเรือง Boosaba Daorueng ลำยครำม เลิศวิทยำประสิทธิ์ Laikram Lerdvitayaprasit สิโรตม์ เพ็ชรจ�ำเริญสุข Sirote Petchjamroensuk PRESIDENT: Ben Madden CHIEF OPERATING OFFICER: David Simcox Editor - in - Chief สุรวงศ์ เครือฟั้น Surawong Kruaefan INTERNATIONAL PUBLISHING MANAGER: Stephanie Marino EDITORIAL Fashion Editor Assistant Feature Editor Chief Photographer Writer Photographer Fashion Coordinator Stylist Stylist Secretary กฤติน จิกิตศิลปิน Krittin Jikitsilaphin รัฐเขต บุรพเกียรติ์ Ratakate Buraprakirt วีระฐำกร ชวนชื่น Weerathakorn Chaunchean ภวินท์ กลีบประทุม Pawin Kleebprathum สำรทูล พงษ์ประมูล Saratool Pongpramoon ประมำณ กลั่นภักดี Pramarn Klunpukdee พชร แสงจันทร์ฉำย Pachara Sangjanchai สตดร เหลืองรัตนำกร Satadon Luengrattanakron ปรีญำ เลิศศรี Preeya Lertsri ART Art Director Graphic Designer INTERNATIONAL EDITORIAL DIRECTOR: Simon Clays SR. INTERNATIONAL OPERATION MANAGER: Pauline Lam INTERNATIONAL RIGHT COORDINATOR: Jeff Whitacre MEDIA NETWORK EDITORS IN ChIEF ขจรศักดิ์ ดวงจันทร์ Khajohnsak Doungchan ฐิติรัตน์ สุขกล�่ำ Titirat Sukklam นำฏธิชำ จ้อยปำน Natthicha Joypan กัณธิชำ มำลยะมำลย์ Kantichar Malayamal Apprentice DIGITAL IMAGE Senior Digital Imaging Digital Imaging Staff ■ AUSTRALIA Santi Pintado ■ AUSTRIA Boris Etter ■ BULGARIA พรสยำม กลิ่นหอม Pornsiam Klinhom ภควัต ภูมมินทร์ Pakawat Phoommin Hristo Zapryanov ■ CZECH REPUBLIC MuLTIMEDIA & ExhIbITION DEpARTMENT Jan Stepanek Mutimedia And Marketing Manager นัทพร แบบประเสริฐ Nattaporn Babpraserth Video & Digital Multimedia สิขรินทร์ เหล็กเพ็ชร Sikharin Leckpetch SALES AND MARKETING Senior Sales & Marketing Director Account Manager Senior Account Executive Account Executive Account Executive Senior Marketing Creative Advertising and Marketing Traffic Coordinator CIRCuLATION AND pRODuCTION Marketing Communication & Circulation Production Executive Production Assistant Secretary to Managing Director สำ�นักง�นเลขที่ 50 อ�ค�ร GMM Grammy Place ชัน 16 ถนนสุขมวิท 21 วัฒน� กรุงเทพฯ 10110 ้ ุ กองบรรณ�ธิก�ร โทร. 0-2669-9000 ต่อ 8572-78 ฝ่�ยโฆษณ� โทร. 0-2669-9000 ต่อ 8579-81 ฝ่�ยสม�ชิกสัมพันธ์ ฐิตก�นต์ เย็นสุข ิ โทร. 0-2669-9000 ต่อ 8585 โทรส�ร 0-2669-8479 นิตยสารแม็กซิม ประเทศไทย ผลิตโดย บริษท จีเอ็มเอ็ม ไทมส์ จำ�กัด บริษทร่วมทุนระหว่�ง บริษทจีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน) ั ั ั และบริษท SPH MAGAZINE PTE. LTD. ประเทศสิงคโปร์ ั แยกสี บริษท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ บริษท ศรีสย�มพรินท์แอนด์แพคก์ จำ�กัด ั ั ้ โทร. 034-452-211 แฟกซ์. 034-452-215 จัดจำาหน่าย เพ็ญบุญจัดจำ�หน่�ย จำ�กัด โทร. 0-2615-8625-33 • NOVEMBER 2013 ■ INDIA Vivek Pareek ■ INDONESIA Ronald Adrian Hutagalung ■ ITALY Paolo Gelmi ■ PORTUGAL João Espírito Santo Araújo ■ RUSSIA Sasha Malenkov ประกำยกุน เอียดเรือง Prakaikun Aiadrueng วรวรรณ์ ศิริสุวรรณ Worawan Sirisuwan ประภำพร นำคน้อย Prapaporn Naknoi ■ MAXIM Boris Etter กรกมล แย้มกสิกร Kornkamol Yamkasikorn ■ 14 ■ GERMANY พัชรำ ประชำนุกูล Pachara Prachanukul รุจำภำ จิตรสถำพร Rujapha Jitstaporn ชณุตพร ศรีจ�ำลอง Chanutaporn Srijumlong ชนำกำนต์ สกลเกียรติ Chanakan Sakonkiat ศศิธร เทศสนธิ์ Sasithon Tesson หฤทัย พระชนีย์ Haruetai Prachanee วิมนรัตน์ ศุภนันท์มงคล Vimonrat Supananmongkol วันวิสำ แก้วแสนตอ Wanwisa Kaewsantor ■ MAxIM WORLDWIDE bRAND LICENSING ■ SOUTH AFRICA Dirk Steenekamp ■ SOUTH KOREA Young Bee Lee ■ SWITZERLAND Boris Etter © 2013 Alpha Media Publishing, Inc. The name “MAXIM”® and the MAXIM logo are registered trademarks of Alpha Media Group Inc., which trademarks have been licensed to GMM Times Co.,Ltd. MAXIM® is a registered trademark owned by Alpha Media Group Inc. All rights reserved. The United States edition of Maxim is published monthly by Alpha Media Publishing, Inc. 415 Madison Avenue, New York, NY 10017. For international publishing or licensing inquiries: maximworld@maxim.com ■ UKRAINE Sasha Malenkov ■ UNITED KINGDOM Alpha Media Group ■ US Dan Bova

Letter ฝัน สวัสดีคะกอง MAXIM ่ พอดีดฉนได้มโอกาสได้ ิั ี อ่าน MAXIM อยูบาง ่้ เพราะว่าแฟนชอบซือค่ะ ตอนแรกๆ ้ บอกตรงๆ เลยนะคะว่า ก็รสกน้อยใจ ู้ ึ ทีแฟนตัวเองซือหนังสือมาดูรปผูหญิง ่ ้ ู ้ เซ็กซี่ มาวันหนึงดิฉนได้พดตรงๆ กับ ่ ั ู แฟนเรืองซือ MAXIM อ่ะค่ะ แฟนดิฉน ่ ้ ั บอกว่า เค้าซือมาอ่านเนือหาภายในเล่ม ้ ้ ด้วย เพราะเนือหาข้างในนันมีประโยชน์ ้ ้ และส�าคัญส�าหรับผูชาย ไม่ใช่แค่ซอมา ้ ื้ เพือจะดูแต่รปอย่างเดียว ่ ู ดิฉนเลยไปลองเปิดอ่าน MAXIM ั ทีแฟนซือมา ก็ได้รวาเนือหาทีเ่ ค้าพูด ่ ้ ู้ ่ ้ บอกมันคือสาระส�าหรับผูชายจริงๆ แต่ ้ ทีทาเอาให้ดฉนฝันก็คอ คอลัมน์ Office ่� ิั ื Girl ค่ะ เพราะว่าฉันอยากจะลองส่งรูป มาให้ทางกอง MAXIM พิจารณาได้ไหม คะ เผือฟลุคเข้าตาอาจจะได้ถายก็ได้ ่ ๊ ่ ขอบคุณมากนะคะ ปู / เด็กอาร์มไลน์ ถึง MAXIM จะมีสโลแกนทีวา “เป็น ่่ ผูชายให้เป็น” แต่กเ็ ปิดกว้างต้อนรับ ้ ผูอานสาวๆ เสมอ ด้วยเนือหาทีเ่ ป็น ้่ ้ ประโยชน์และอ่านสนุกส�าหรับคุณผู้ หญิงเช่นกัน (อ่านแล้วตามทันหนุมๆ ่ แน่ๆ 555) และยินดีตอนรับคุณสู่ ้ คอลัมน์ Office Girl รีบส่งรูปเต็มตัว พร้อมระบุนาหนักและสัดส่วนมาเลยนะ �้ ครับ ทีมงานก�าลังรอคุณปูอยู่ เอาไปเล่น ผมชอบอ่านในส่วนของ Jokes มาก เลยครับ คือเป็นคอลัมน์ททาให้ผมหาย ี่ � เครียดเวลาทีไปเจอเรืองราวทีผดหวัง ่ ่ ่ิ ในชีวต และอยากจะขอบคุณทาง ิ ทีมงานมากๆ เลยครับ ทีทาให้ผมได้มี ่� มุกไปเล่าให้เพือนๆ ได้ฟง เอาไปเล่น ่ ั กับเพือนๆ ในส่วนของคอลัมน์อนทีผม ่ ื่ ่ ชอบก็จะมี Quick Quiz ครับ เพราะ ท�าให้ผมได้รเู้ กียวกับความคิดของสาวๆ ่ อย่างเล่มล่าสุดปก “หมิว - สิรลภัส” ที่ ิ ถามเกียวกับฝันเปียก มันเป็นค�าถาม ่ ทีผมอยากจะถามเพือนๆ ผูหญิงทีรจก ่ ่ ้ ่ ู้ ั มากๆ เลยครับว่าพวกเธอรูจกฝันเปียก ้ั กันบ้างไหม แต่กไม่กล้าถามสักที ได้ ็ MAXIM เนียแหละทีทาให้ผมพอจะได้ ้ ่� ไกด์คาตอบมา จริงๆ ยังมีอกหลาย � ี คอลัมน์ทผมชอบอ่าน แต่ยงไงเดียวผม ี่ ั ๋ ชอบ นะครับ เพือจะได้ผลิตหนังสือดีๆ อย่าง ส่งมาคุยกับพีๆ MAXIM ในครังหน้า ่ ่ ้ สวัสดี MAXIM ทุกคนนะครับ ผม MAXIM ออกมาให้กบแฟนๆ ได้อานกัน อีกนะครับ ั ่ แป๊กกี้ / นครธน ติดตาม MAXIM มาสักพักใหญ่ๆ แล้ว ไปตลอด สวัสดีครับ เข้ม / สวนอ้อย MAXIM มุงเน้นเสนอคอลัมน์ทมี ่ ี่ ครับ ชอบดูเซ็ตแฟชันของนางแบบทีลง ่ ่ ยิงใกล้สนปี ก็ยงใกล้ฉบับครบรอบ สาระและอ่านสนุกควบคูกนไป โดย ่ ิ้ ิ่ ่ั ปกแทบทุกคนเลยครับ โดยเฉพาะฉบับ จับประเด็นร้อนล่าสุดทีหนุมๆ ต้องรู้ ่ ่ ล่าสุดทีเ่ ป็น “หมิว - สิรลภัส” ทางทีม ของ MAXIM ทีมงานก�าลังเตรียม ิ ่ ่ ่ ู้ ่ เพือจะได้นาไปคุยกับเพือนฝูงได้อย่าง ่ � ่ งานของ MAXIM นันถ่ายออกได้เซ็กซี่ สิงดีๆ เพือมอบสูผอานทุกท่านอย่าง ้ ้ ชวนฝันมากๆ เลยครับ ไม่ทาให้ผมผิด ขะมักเขม้น โดยเฉพาะกับนางแบบปก ไม่อายใคร รวมทังอาสาเป็นตัวแทน � หวังจริงๆ ยังไงก็ขอฝากค�าชมให้กบทีม ฉบับหน้า รับประกันว่าถูกอกถูกใจอย่าง ค้นหาค�าตอบจากค�าถามยากๆ หลาย ั ่ั ่ งานทุกคนด้วยนะครับ (รอชมเล่มเดือน แน่นอน ด้วยลุคเซ็กซีอนแตกต่างจาก อย่าง จนคุณได้รเู้ รืองราวทีเ่ ก็บสะสม ทีอนๆ สุดท้าย ขอบคุณส�าหรับความ เอาไว้ในใจมานาน และสามารถน�า ่ ื่ พฤศจิกายนอย่างใจจดใจจ่อ) ู ช่วงนีฝนตกบ่อย ยังไงก็อยากให้ทม ห่วงใย และขอให้ดแลสุขภาพของคุณ เอาไปใช้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ้ ี ่ ได้จริง งานทุกท่านรักษาตัวและดูแลตัวเองด้วย ในช่วงอากาศเปลียนแปลงเช่นกัน ส�าหรับผูอานสาวอย่างคุณปู ้ ่ และว่าทีนางแบบคอลัมน์ Office ่ Girl ในอนาคต ซึงแสดงความ ่ คิดเห็นอันเป็นประโยชน์ จนได้ รับเลือกให้เป็น Letter of the Month ในฉบับนี้ ทีมงานเตรียม เจลโลชันบ�ารุงผิวขาดน�า ่ ้ AQUAporin Active ขวดใหญ่ จาก Eucerin เป็นของรางวัลส่ง 16 MAXIM • NOVEMBER 2013 ตรงถึงมือ ส่วนคุณเข้มกับคุณแป๊กกี้ ทีให้คาแนะน�าเข้ามา ก็จะได้รบ ่ � ั นิตยสาร MAXIM 2 ฉบับ (เริม ่ ตังแต่ฉบับหน้าเป็นต้นไป) อ่าน ้ กันให้จใจกันไปข้างหนึง โดยผูโชค ุ ่ ้ ดีทง 3 ท่านจะต้องติดต่อคุณเอ๋ั้ เลขากองฯ เพือยืนยันการรับของ ่ รางวัล ภายในวันที่ 25 ธันวาคมนี้ ไม่เช่นนันจะถือว่าสละสิทธิ์ ้ ผูอานท่านอืนก็อาจโชคดีได้ ้ ่ ่ รับของรางวัลเช่นกัน เพียงแสดง ความคิดเห็นและค�าแนะน�าส่ง มายัง maximeditorialthailand@gmail.com คุณก็มี สิทธิได้รบคัดเลือกให้เป็น Letter ์ ั of the Month และนอนตีพงรอ ุ รับของก�านัลส่งตรงถึงบ้านทันที

เจ้าตูบโต้คลืน ่ เมือเหล่าน้องหมามารวมตัวกันแข่งเซิรฟบอร์ด ่ ์ โจอี น้องหมาพันธุ์ West Highland Terrier, yawns นังรออยูบนบอร์ดระหว่างรอทีจะเข้าร่วม ่ ่ ่ การแข่งขันอย่างใจจดใจจ่อ ถ้าพูดถึงกีฬาเซิรฟ ์ บอร์ดแล้วหล่ะก็ ถือเป็นอีกหนึงชนิดกีฬาทีได้ ่ ่ รับความนิยมในหมูวยรุนทัวโลก และในปีนที่ ่ั ่ ่ ี้ ชายหาดฮันติงตันบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ 20 MAXIM • NOVEMBER 2013 สหรัฐอเมริกา ได้มการจัดการแข่งขันเซิรฟบอร์ด ี ์ ของสุนขขึน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สุนข ั ้ ั พันธุใหญ่จะต้องมีนาหนัก 60 ปอนด์ และสุนข ์ �้ ั พันธุเ์ ล็กต้องมีนาหนักน้อยกว่า 20 ปอนด์ กติกา �้ คือ น้องหมาทุกตัวจะต้องสวมใส่เสือชูชพอย่าง ้ ี เคร่งครัดเพือความปลอดภัย ่

MAXIM • NOVEMBER 2013 21

PLANET รวมเรื่อสมังเพีะก้้ยวไปไกลขนาดไหน แต่เรือ่ ง นทั่วโลก ถึงแม้เทคโนโลยี ยใหม่จ า ICELAND แปลกๆ ฮาๆ ก็เกิดขึนอยูทกวันให้เราได้อมยิมเสมอ ้ ่ ุ ้ AUSTRALIA USA เป็นเพราะโบสถ์ พบงูบนเครืองบิน ่ อลหม่านกันไปทังเครืองบิน เมือพบงูตว ้ ่ ่ ั เล็กยาว 8 นิวใกล้ประตูเครืองบินโบอิง 747 ้ ่ ้ 400 เทียวบินจะไปญีปนของสายการบินแควนตัส ่ ่ ุ่ ออสเตรเลีย ท�าให้ตองจอดเครืองบินทีนครซิดนีย์ ้ ่ ่ ของออสเตรเลียในช่วงกลางดึก ท�าให้ผโู้ ดยสาร เกือบ 400 คน ต้องตกอกตกใจกันใหญ่ นับเป็น ครังที่ 2 แล้วทีสายการบินแควนตัสพบงูบน ้ ่ เครืองบินในปีนี้ โดยเมือเดือนมกราคมพบงูเหลือม ่ ่ ยาว 3 เมตร ทีปกเครืองบินขณะเครืองบินเดินทาง ่ี ่ ่ จากเมืองเครนส์ของออสเตรเลียไปยังกรุงพอร์ตมอร์สบีของปาปัวนิวกินี โดยงูตายในสภาพทียง ่ั เกาะแน่นอยูทปก ่ ี่ ี แต่ครังนี้ โฆษกแควนตัสกล่าวว่า เป็นงูไม่มพษ ้ ี ิ และเจ้าหน้าทีได้นาไปตรวจแล้วเพือหาว่ามาจาก ่ � ่ ทีใด ส่วนผูโดยสารทังหมด ต้องค้างคืนทีโรงแรม ่ ้ ้ ่ และขึนเครืองบินเทียวบินเช้าวันนีแทน เจอแบบนี้ ้ ่ ่ ้ ก็เซ็งเลยดิ CHINA ผูหญิงนามสกุลย้าววว ยาว... ้ นาง “Janice Keihanaikukauakhahihuliheekahaunaele” จากรัฐฮาวาย วัย 54 ปี ต้อง คอยตอบค�าถามเกียวกับเรืองชือ และนามสกุลของ ่ ่ ่ ตัวเอง เมือไปติดต่อหน่วยงานราชการแทบทุกครัง ่ ้ เนืองจากใบขับขีมพนทีรองรับนามสกุลของเธอได้ ่ ่ ี ื้ ่ เพียง 34 ตัวอักษร เท่ากับต้องตัดตัวอักษร “e” ออก ซึงเรืองนีเ้ ธอยืนยันหนักแน่นว่า เธอไม่มทาง ่ ่ ี เปลียนนามสกุลหรือตัดตัวอักษรบางตัวออก ่ แน่นอน เนืองจากเป็นนามสกุลของสามีผลวงลับ ่ ู้ ่ ซึงเป็นชาวพืนเมืองฮาวาย ส่วนเธอเองถึงจะเป็น ่ ้ ชาวนครนิวยอร์ก แต่กตองการรักษานามสกุลของ ็้ สามีเอาไว้ไม่ให้สญหาย เธอจึงตัดสินใจร้องเรียน ู ผ่านสถานีโทรทัศน์ทองถินชือดัง ท�าให้เรืองไปถึงหู ้ ่ ่ ่ ส�านักงานการขนส่งรัฐฮาวายทันที ซึงแจ้งกลับมา ่ ถึงเธอแล้วว่า ภายในสินปีนจะออกบัตรใหม่ให้เธอ ้ ี้ เป็นพิเศษ โดยจะมีพนทีเ่ พียงพอทังส�าหรับชือต้น ื้ ้ ่ และนามสกุลของเธอ โห ดูแล้ววุนวายจริงๆ ่ ก้อนใบชาแห่งประวัตศาสตร์ ิ อุแม่เจ้า!! ทีเ่ ห็นกันอยูตรงนีคอ ก้อน ่ ้ ื ใบชา อายุถง 200 ปี ถูกเศรษฐีจนประมูล ึ ี ซือในราคาจิบๆ แค่ 38 ล้านบาท จากงาน ้ ๊ ประมูลของโบราณในมณฑลหูเป่ยทางภาค กลางของจีน ก้อนใบชาแห่งประวัตศาสตร์ ิ ก้อนนี้ ผ่านกระบวนการหมักและเก็บรักษา ไว้เป็นเวลานานนับศตวรรษ ตังแต่สมัย ้ 24 MAXIM • NOVEMBER 2013 คุณลุงจอห์น เดวานีย์ วัย 63 ปี อาศัยอยูใน ่ เมืองนาร์ราแกนเซ็ตต์ ในรัฐโรด ได้ทาการยืนฟ้อง � ่ ต่อโบสถ์ 2 แห่งทีตงอยูไม่หางจากบ้านพัก ในข้อ ่ ั้ ่ ่ กล่าวหาว่า เสียงตีระฆังดังมากเกินไป คือ โบสถ์ คาทอลิก St. Thomas More Catholic Parish Church และโบสถ์โปรเตสแตนต์ นิกายเอพิสโคพอล St. Peter by - the - Sea Episcopal Church ต่อศาลแขวงในพืนที่ โดยเดวานียกล่าว ้ ์ หาว่า การทีโบสถ์ทง 2 แห่งนี้ ตีระฆังจ�านวน 3 ่ ั้ ครังต่อวันหรือมากกว่านันขึนอยูกบเทศกาล และมี ้ ้ ้ ่ั จ�านวนครังมากกว่า 700 ครังต่อสัปดาห์ ้ ้ ดังนัน “เป็นการละเมิดสิทธิสวนบุคคล และ ้ ์่ เป็นการท�าให้เขาไม่สามารถหาความส�าราญ ภายในทีพกได้” และเป็นต้นเหตุททาให้ชวตสมรส ่ ั ี่ � ี ิ ของเขาต้องสินสุดลง แค้นฝังหุนอย่างนี้ ลุงแกเลย ้ ่ แต่งตังตัวเองเป็นทนายด�าเนินคดี ในข้อกล่าวหา ้ ทีการสันระฆังจนส่งเสียงดังรบกวน เป็นต้นเหตุให้ ่ ่ เขามีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวมาก และท�าให้เกิด ปากเสียงกับอดีตภรรยา จนถึงขันต้องถูกฟ้องหย่า ้ เอ้า! คุณลุงสูๆ นะ ้ ราชวงศ์ชง ราชวงศ์สดท้ายทีปกครองจีน ิ ุ ่ เมือราว 200 ปี ่ เมือต้องการดืมชาก็สามารถหักแบ่ง ่ ่ ก้อนใบชาเหล่านีมาชงได้ทนที โดยในปัจจุบน ้ ั ั มี “ก้อนใบชาผูเ่ อ๋อ” (Pu’er) ซึงมีแหล่ง ่ ผลิตเฉพาะในมณฑลยูนนานทางภาคใต้ ของจีน ทียงคงมีชอเสียงอย่างมากและได้ ่ ั ื่ รับความนิยมซือหามาชงดืมอยูเ่ ป็นประจ�า ้ ่

T MAXIM SPAIN HONGKONG กระเป๋าแบรนด์เนมช่วยคุณได้ ถึงกระเป๋าจะแบน แต่ไม่ตองกลัวแฟนทิงแล้ว ้ ้ เพราะกระเป๋าแบรนด์เนมค�าประกันเงินกูได้ โดย ้ ้ บริษทเงินกูในฮ่องกงผุดไอเดียเก๋ ปล่อยเงินกูระยะ ั ้ ้ สันอนุมตเิ ร็ว โดยผูกตองใช้กระเป๋าแบรนด์เนมค�า ้ ั ้ ู้ ้ ้ ประกัน วงเงินกูเ้ ริมตังแต่ประมาณ 6,500 บาท ่ ้ ไปจนถึงหลักล้าน วงเงินทีให้มราคาสูงเท่ากับร้อย ่ ี ละ 50 ของราคากระเป๋า ขึนอยูกบราคาและสภาพ ้ ่ั ของกระเป๋าด้วย โดยบริษทมีผเู้ ชียวชาญคอยตรวจ ั ่ สอบก่อนอนุมตทกครัง ัิุ ้ ซึงผูกตองช�าระคืนภายในระยะเวลา 4 เดือน ่ ้ ู้ ้ ในอัตราดอกเบียร้อยละ 4 หากไม่สามารถช�าระ ้ เงินคืนได้ภายในเวลาดังกล่าว กระเป๋าจะถูก ขายทอดตลาดในนามบริษทสินค้ามือสองต่อไป ั ปัจจุบนธุรกิจเงินกูจากกระเป๋าแบรนด์เนมก�าลัง ั ้ ไปได้ดี ท�าก�าไรให้บริษทผูประกอบการ มากขึน ั ้ ้ เรือยๆ อืม ก็เข้าใจท�าเงินกันเนอะ ่ ENGLAND ตามหาผูโชคดี ้ มีคนซื้อล็อตเตอรีที่ถูกรางวัลมูลค่า 4.7 ล้านยูโร หรือประมาณ 199 ล้านบาท ที่เมืองลาโกรูนา แต่ท�าล็อตเตอรีหล่นไว้ ในร้านขายล็อตเตอรีแห่งหนึ่ง เป็น ล็อตเตอรีของวันที่ 30 มิถุนายนปีที่แล้ว แต่หลังจากที่ทางร้านพยายามประกาศหา เจ้าของมานาน และไม่มีใครออกมาแสดง ตัว จึงขอให้เทศบาลช่วยประกาศตามหา ตัวคนที่ถูกรางวัล นายกเทศมนตรี การ์ลอส เนเกรียรา กล่าวล้อเล่นในการ แถลงข่าวว่า เขาคงจะเป็นนายกเทศมนตรี คนแรกของสเปน ทีตามหาเศรษฐีเพือขอ ่ ่ ให้มารับเงิน แทนทีจะขอเงินบริจาคหาเสียง ่ ทางการไม่เปิดเผยว่า ล็อตเตอรีใบนี้ ซื้อที่ร้านไหนและเมื่อไร เพื่อให้ผู้ที่อ้างตัว เป็นเจ้าของล็อตเตอรีใช้เป็นข้อพิสูจน์ว่า พูดความจริง ทั้งนี้ตามกฎหมาย ปี 1889 ก�าหนดให้ทางเทศบาลต้องเก็บรักษา ล็อตเตอรี และพยายามตามหาเจ้าของ ที่ถูกต้อง แต่หากครบ 2 ปี ไม่มีใครมา แสดงตัวเป็นเจ้าของ เงินรางวัลก็จะตกเป็น ของผู้ที่พบล็อตเตอรีใบนี้ เมืองลาโกรูนา มีประชากร 246,000 คน และเป็นที่ท่อง เที่ยวที่ชาวต่างชาตินิยม ล็อตเตอรีใบนี้จึง อาจจะเป็นของนักท่องเที่ยวก็ได้ แล้วบุญ จะหล่นทับใครคนไหนนะ ไม่รจกเจ้าชาย ู้ ั ต�ารวจอารักขาพระราชวังบักกิงแฮม ติดอาวุธ ครบมือทังสองนาย ได้จบกุมชายคนหนึงทีอยูดาน ้ ั ่ ่ ่้ นอกวัง ซึงต้องสงสัยว่า พยายามปีนก�าแพงบุกรุก ่ เข้าไปถึงในห้องบรรทม ของสมเด็จพระราชินนาถ ี เอลิซาเบธ เพือจะไปโจรกรรมสิงของมีคา และใน ่ ่ ่ ขณะเดียวกันก็ได้จบกุมชายวัย 53 ปีคนหนึง ทีอยู่ ั ่ ่ ภายในสวนพระราชวัง โดยสังให้ยกมือขึนและย่อ ่ ้ ตัวลงกับพืน เพราะเข้าใจว่า คบคิดกับชายคนแรก ้ เตรียมขโมยทรัพย์สน เมือชายทังสองได้รบการ ิ ่ ้ ั ประกันตัวระหว่างการไต่สวน ต�ารวจอารักขาทัง ้ สองถึงกลับต้องเข่าอ่อนในทันทีทนใด ั เพราะมารูตอนหลังว่า ชายคนหลังทีจบตัว ้ ่ั มาคือ เจ้าชายแอนดรูว์ พระโอรสองค์ทสามของ ี่ ราชินเี อลิซาเบธ พระองค์ทรงเดินเล่นอยูในสวน ่ ของพระราชวัง งานนีเ้ ป็นใครก็คงใจเสีย ทีเ่ ป็นถึง ต�ารวจอารักขา แต่กลับไม่รจกเจ้าชาย ยังดีทดวย ู้ ั ี่ ้ น�าพระทัยอันเปียมล้นของเจ้าชายแอนดรูว์ กลับ ้ ่ เข้าใจในการท�างาน และยกโทษให้ดวยถ้อยแถลง ้ ว่า “ต�ารวจท�างานล�าบาก ต้องถวายอารักขาแก่ ราชตระกูล กับการสกัดกันผูบกรุก บางครังจึง ้ ุ้ ้ ท�างานผิดพลาดกันได้ และข้าพเจ้าหวังทีจะเดิน ่ เล่นในสวนได้อย่างปลอดภัยในวันข้างหน้า” MAXIM • NOVEMBER 2013 25

Circus Maximus MARS ONEคนแห่ไปสมัคร ต! ยอดฮิ โปรเจ็กต์ใหญ่ไปดาวอังคาร มี กว่า 2 แสนคนแล้ว คงเคยได้ยนโครงการบุกเบิกการตังรกราก ิ ้ บนดาวอังคาร ของนายบาส แลนส์ดอร์ป ชาว เนเธอร์แลนด์ มหาเศรษฐีชาวดัตช์กนมาแล้ว และ ั ไม่รวาเกิดอาการเบือโลกกันหรือไง ขณะนีมผู้ ู้ ่ ่ ้ี สมัครเข้าร่วมภารกิจไป - ไม่กลับ ตังถินฐานบน ้ ่ ดาวอังคารแล้วมากกว่า 200,000 คน จาก 140 ประเทศทัวโลก ซึงมีแผนทีจะเดินหน้าภารกิจออก ่ ่ ่ เดินทางจากพืนโลกในปี 2565 ถ้าหากเขาสามารถ ้ หาเงินทุนอีกจ�านวน 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 192,000 ล้านบาทได้สาเร็จ � จากทีเ่ ริมประชาสัมพันธ์ไปเมือเดือนเมษายนปี ่ ่ ทีแล้ว ตอนนีคาดว่ามีผสมัครถึง 202,586 คน ใน ่ ้ ู้ จ�านวนนีเ้ ป็นชาวอเมริกน ร้อยละ 25 รองลงมา ั เป็นชาวอินเดียร้อยละ 10 ชาวจีนร้อยละ 6 ชาว บราซิลร้อยละ 5 ตามล�าดับ โครงการนีตองการ ้้ คัดเลือกสมาชิกไม่นอยกว่า 10 คน เพือจัดตังทีม ้ ่ ้ บุกเบิก ซึงมีสมาชิกทีมละ 4 คน เข้ารับการฝึกฝน ่ อย่างหนักเพือเข้าร่วมกับภารกิจจริง โดยการออก ่ เดินทางไปยังดาวอังคารคาดว่าจะมีขนในปี 2566 ึ้ และใช้เวลาท�าภารกิจประมาณ 7 เดือน เล็ก สัผูนายขยันล็เอาใจ ้ ช้ “ ไซส์เ ก” บอกเลยว่า เจ๋งกว่าพวก “บิกไซส์” ๊ นักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐฯ เผยผล งานวิจยพบความสัมพันธ์ทนาสนใจ ั ี่ ่ เกียวกับไซส์ของ “อวัยวะเพศชาย” กับ ่ พฤติกรรมในการช่วยภรรยาเลียงดูลก ้ ู โดยคณะนักวิจยจากมหาวิทยาลัยเอมอรี ั รัฐจอร์เจีย พบว่า คุณสามีทมอวัยวะ ี่ ี เพศขนาดกะทัดรัด มีแนวโน้มทีจะช่วย ่ ภรรยาเปลียนผ้าอ้อม ป้อนข้าว และ ่ อาบน�าให้ลก มากกว่าสามีทอวัยวะเพศ ้ ู ี่ ขนาดบิกไซส์ ทีมง “ท�าลูก” มากกว่า ๊ ่ ุ่ “เลียงลูก” งานวิจยนีถกตีพมพ์ลงใน ้ ั ู้ ิ วารสาร Proceedings of the National Academy of Science ทีบงบอกขนาด ่่ อวัยวะเพศ และความเป็นพ่อในชาย 26 MAXIM • NOVEMBER 2013 ดร.เจมส์ ริลลิง ซึงอยูในทีมวิจย ่ ่ ั ชุดนีให้สมภาษณ์กบบีบซวา “สิงทีพบ ้ ั ั ีี่ ่ ่ บอกให้เราทราบว่า ผูชายบางคนมี ้ แนวโน้มแต่กาเนิดทีจะดูแลเอาใจใส่ลก � ่ ู มากกว่า แต่ผมก็ไม่คดว่าผูชายทีอวัยวะ ิ ้ ่ เพศใหญ่ควรจะน�ามันมาเป็นข้ออ้าง ปัดความรับผิดชอบ พวกคุณก็ตองใช้ ้ ความพยายามให้มากขึนเท่านัน” นัก ้ ้ วิจยเชือว่า ความสัมพันธ์ระหว่างขนาด ั ่ อวัยวะเพศกับบุคลิกของเพศชาย น่าจะ เกียวกับระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ่ เนืองจากระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ่ จะลดต�าลง เมือผูชายต้องรับบทคุณพ่อ ่ ่ ้ ทีทมเทให้กบลูกนันเอง ่ ุ่ ั ่ น้องหมา กายกรรม คนเห็นยังอาย เลยนะเนีย ่ ทีเ่ ห็นนีคอเจ้า “ออซซี” น้องหมา ้ ื นักกายกรรมวัย 4 ปีครึง จากนอริช ่ ประเทศอังกฤษ ซึงตอนนีกลายเป็น ่ ้ เจ้าของสถิตสนขไต่เชือกเร็วทีสดใน ิ ุ ั ่ ุ โลก โดยสามารถไต่เชือกความยาว 3.5 เมตร ได้ภายในเวลา 18.22 วินาที เจ้าออซซี มีชอเต็มๆ ว่า “ออสเบิรต ื่ ์ ฮัมเพอร์ดงค์ พัมเพอร์นกเกิล” (ชือ ิ ิ ่ ยาวอย่างกับชือคนแน่ะ) เจ้าออซซี ่ เป็นสุนขของนายนิค จอห์นสัน ช่างไม้ ั วัย 51 ปี ผูทขนชือว่ารักสุนขเป็น ้ ี่ ึ้ ่ ั อย่างมาก มันกลายเป็นสุนขชือดังในอังกฤษ ั ่ หลังจากทีมคนไปพบเห็นมันโชว์ลลา ่ ี ี ทรงตัวบนโซ่ โดยมีเจ้าของคุมอยู่ บริเวณลานจอดรถแห่งหนึง และผู้ ่ พบเห็นก็ได้ถายคลิปวิดโอมาโพสต์ใน ่ ี ยูทบจนเป็นทีฮอฮาไปทัว หลังจากนัน ู ่ ื ่ ้ สือหลายแห่งก็ได้ตดต่อไปยังนิค เพือ ่ ิ ่ ให้นาออซซีมาโชว์ความสามารถให้ดู � และน�าเรืองราวของมันไปเปิดเผย นับ ่ ตังแต่นนมา เจ้าออซซีกกลายเป็น ้ ั้ ็ สุนขเซเลบทีเ่ ป็นทีรจกไปทัวโลก เจ๋งอ่ะ! ั ่ ู้ ั ่

Circus Maximus 50าวัยกลางคนของรถสปอร์ตสายพันธุอ์ ติ าลี LAMBORGHINI ย่างเข้ MYLINK ระบบเอนเตอร์เทนล�า ้ นับจากการก่อตังแลมโบร์กนในปี 1963 ถึงปี ้ ิิ นี้ 2013 ก็ยางเข้า 50 ปีพอดิบพอดี สปอร์ตโลโก้ ่ กระทิงดุเลยออกรุนพิเศษมาเฉลิมฉลองคือ ่ Lamborghini Aventador LP 720-4 50 Anniversario ทีมให้เลือกในแบบคูเป้ 2 ประตู และแบบ ่ี เปิดประทุนโรดสเตอร์ โดยผลิตออกมาในจ�านวน จ�ากัด เพียงโมเดลละ 100 คันเท่านัน ้ ความพิเศษของรถสปอร์ตรุนนีอยูตรง ่ ้ ่ พละก�าลังทีมากขึนกว่ารุนปกติถง 20 แรงม้า เพือ ่ ้ ่ ึ ่ เพิมอรรถรสและประสบการณ์ขบขีอนเร้าใจมาก ่ ั ่ั ยิงขึน ดุดนยิงขึนกับตัวถังสองเฉดสีคอ สีเหลือง ่ ้ ั ่ ้ ื พิเศษ Giallo Maggio ตัดกับโทนด�าของคาร์บอน ไม่ตองมีตดตังเสาอากาศรับ ้ ิ ้ สัญญาณยืนออกมาจากตัวรถยนต์ ่ ให้เกะกะ เพียงคุณมีสมาร์ทโฟนเข้า มาเชือมต่อกับระบบ MyLink ก็ ่ สามารถเชือมต่อข้อมูล สือความ ่ ่ บันเทิงต่างๆ จากทัวทุกมุมโลก รวม ่ ถึงสังงานโทรศัพท์มอถือได้อย่าง ่ ื ง่ายดาย ผ่านหน้าจอสัมผัสทัชสกรีน ขนาด 7 นิว เพือแสดงภาพและเสียง ้ ่ รอบทิศทางผ่านล�าโพง 6 ตัว นีคอผลงานของบริษทรถยนต์ ่ ื ั ยักษ์ใหญ่อเมริกนอย่างเชฟโรเลต ั ทีสร้างสรรค์และติดตังระบบความ ่ ้ บันเทิงใหม่นในพาหนะของตนเอง ี้ ทุกคัน โดยคุณสามารถรับฟังวิทยุ ออนไลน์จากทัวโลก ผ่านแอพพลิ่ เคชันของสมาร์ทโฟน เลือกดูหนัง ่ ผ่านยูเอสบีหรือเอยูเอ็กซ์ และเชือม ่ ต่อแบบไร้สายด้วยบลูทธ เพือใช้งาน ู ่ โทรศัพท์ดวยเสียงขณะขับขี่ ้ ยิงไปกว่านัน ระบบ MyLink ยัง ่ ้ ให้คณสามารถเลือกตังค่ารถยนต์ ุ ้ ได้ตามความต้องการ ไม่วาจะเป็น ่ ระบบเสียงเตือนต่างๆ ระบบส่องสว่าง ภายนอกและภายในห้องโดยสาร รถยนต์ รวมถึงระบบออโต้ ดอร์ ล็อค เป็นต้น เพียงคุณยืนมือไปสังการ ่ ่ อย่างง่ายดายจากต�าแหน่งเก้าอีคน ้ ขับ หรือบนปุมควบคุมพวงมาลัย ่ แบบมัลติฟงก์ชนได้เช่นกัน ั ั TH มันต้องมีของดีมาโชว์ ไฟเบอร์ เมือมีแสงไฟตกกระทบจะสะท้อนสีฉาตา ่ �่ เฉพาะตัวออกมาอย่างชัดเจน เตะตาผูคนทีพบเห็น ้ ่ มีการออกแบบแผงกันชนหน้าและหลังทีขน ่ ึ้ รูปด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ใหม่ทงหมด เพือเสริม ั้ ่ สมรรถนะทางด้านอากาศพลศาสตร์ให้เพิมขึน ่ ้ ส่วนภายในตกแต่งอย่างหรูหราด้วยรูปลายเหลียม ่ เพชรกะรัต Q-Citura รวมถึงการประทับโลโก้ LP 720 - 4 เครืองหมาย 50 ปีบนตัวถังรถ ่ และล�าดับการผลิตของตัวรถ ผลิตจากวัสดุพเิ ศษ ฟอร์จคอมโพสิต ให้กลายเป็นรถยนต์ในต�านาน ทีนาสะสมทีสดอีกหนึงคัน โดยมีราคาสูงอย่าง ่่ ุ่ ่ ไม่ตองพูดถึง ้ SKYROOF รถสปอร์ตหรือจะมาสู้ รถตูหลังคาแก้ว ้ ถ้าคุณไม่ตองการความเร็วหรือสายลมปะทะ ้ ใบหน้า ให้ได้ฟลลิงซิงๆ ในทางยาวเหยียดไปต่าง ี ่ จังหวัด รถตูจากฮอนด้า รุนสเตปแวกอน สปาด้า ้ ่ ใหม่ คงเป็นค�าตอบสุดท้ายทีจะเติมความต้องการ ่ ให้คณสูงสุด ด้วยความสบายในการเดินทางในทุก ุ ทีนง ด้วยเก้าอีทรงสบายไม่ตางจากโซฟาชันดี โดย ่ ั่ ้ ่ ้ เฉพาะทีนงแถว 2 ซึงกว้างขวางเป็นพิเศษ ่ ั่ ่ ส่วนเรืองของระบบปรับอากาศภายในรถนัน ่ ้ หายห่วง นอกจากจะเป็นแบบอัตโนมัตทงหมดแล้ว ิ ั้ ยังเพิมความสะดวกสบายแก่ผโู้ ดยสารในแถวที่ 2 ่ และแถวที่ 3 ด้านหลัง ด้วยช่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ให้ทงความแรงและความเย็น ั้ อย่างรว

Add a comment

Related presentations

Related pages

Maxim Thailand - November 2013 - myGully.com

Maxim Thailand - November 2013 29,6 MB PDF Thailändisch Kein Passwort Uploaded [ Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder
Read more

myGully.com - Maxim Thailand - November 2013

Maxim Thailand - November 2013 . Maxim Thailand - November 2013. 29,6 MB PDF Thailändisch Kein Passwort Uploaded] Freakshare] Alle Zeitangaben in WEZ ...
Read more

Maxim Thailand – November 2013 | pdf magazine free

Maxim Thailand – November 2013 Thailand | 135 pages | True PDF | 36.7 Mb Download Maxim Thailand – November 2013 magazine. 14 Days Free Access to USENET
Read more

Maxim Thailand - November 2013 - Download - 4shared ...

Maxim Thailand - November 2013 - download at 4shared. Maxim Thailand - November 2013 is hosted at free file sharing service 4shared.
Read more

Maxim Thailand - November 2013 | Download PDF e EPUB

Maxim Thailand – November 2013 Thai / English | 135 pages | True PDF | 36.70 Mb
Read more

Maxim Thailand - December 2013 (True PDF) » IRFree

Maxim Thailand - December 2013 (True PDF)Thailand | 142 Pages | True PDF | 37.79 Mb See my irfree blog for wonderful magazine,comic book and wallpaper ...
Read more

Maxim - Maxim

By Maxim Staff Jan 16, 2016 Entertainment Supermodel Gigi Hadid Has Some Strong Opinions About ‘Making a Murderer’ By Thomas Freeman ...
Read more

Maxim Thailand - November 2013 (Repost) / AvaxHome

Maxim Thailand - November 2013Thai / English | 135 pages | True PDF | 36.6 MB
Read more