Maxim Thailand August 2013

0 %
100 %
Information about Maxim Thailand August 2013
Entertainment

Published on February 23, 2014

Author: cisseguy

Source: slideshare.net

Description

MAXIM คือนิตยสารผู้ชายที่ครองความยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกด้วยยอดขายมากกว่า 4 ล้านฉบับต่อเดือนใน 44 ประเทศทั่วโลก และยังคงก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง MAXIM บรรจุแน่น ด้วยภาพถ่ายชั้นเยี่ยม เรื่องราวเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ มุมมองที่แปลกใหม่ อารมณ์ขันอันชาญฉลาดและทุกสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์ ต่อการใช้ชีวิตผู้ชายยุคใหม่ พบกับ MAXIM คู่มือสำหรับการใช้ชีวิตของผู้ชายยุคใหม่ที่ต้องการ

http://agz-inscrutable.blogspot.com

AUGUST / 2013 54 COVER GIRL THE GARDEN OF BOWIE โบวี่ - อัฐมา ชีวนิชพันธ์ ดาราสาวผู้ เร่าร้อน สาวเซ็กซีทเคยแจ้งเกิดจากการ ่ ี่ ถ่ายลงปก MAXIM เล่มแรกเมือหลายปี ่ ก่อน จนวันนีเรียกได้วา เป็นสาวเซ็กซี่ ้ ่ อันดับต้นๆ ของเมืองไทยเลยทีเดียว 4 MAXIM • AUGUST 2013 PHOTOGRAPH / WEERATHAKORN CHAUNCHEAN BOWIE - ATTHAMA CHEEWANITCHAPHAN

20 Circus Maximus 42 Says Her หรือมันมีพลังงานบางอย่าง? รูปปันสลัก ้ อียปต์เคลือนทีเองได้ / เกิดเหตุการณ์แปลก ิ ่ ่ ประหลาดในพิพธภัณฑ์แมนเชสเตอร์ ประเทศ ิ อังกฤษ เมือรูปสลักบูชาเทพเจ้า “โอซิรส” ยุค ่ ิ อียปต์โบราณขนาด 10 นิว อายุกว่า 4,000 ปี ิ ้ ขยับเองได้โดยไม่ทราบสาเหตุ จีบติดได้ ไม่เกียงสถานที่ (No Way Out!) / ่ เธอมาล�าพังเพียงคนเดียว ไม่ได้เกียวเอาคนรู้ ่ ใจมาให้เห็น แล้วจะไปมัวรอช้าอยูใย รีบเชือมสาย ่ ่ สัมพันธ์กนดีกว่า อย่าไปตังเงือนไขปิดกันตัวเอง ั ้ ่ ้ จากโอกาสดีๆ สูลงมือกระท�าเลยจะดีกว่า เพราะ ้ สาวๆ เขาก็รอคุณอยูเ่ ช่นกัน 46 How To Fly the Flying White House บินแบบ ประธานาธิบดี / หลายคนรูจก Air Force ้ั One และอีกหลายคนก็รวามันเป็นเครืองบิน ู้ ่ ่ ทีสดยอดส�าหรับสุดยอดผูนา แล้ววิธการบิน ่ ุ ้ � ี ของเจ้าเครืองบินหนึงเดียวบนน่านฟ้าโลกล�านี้ ่ ่ มันจะยอดเยียมเย้ยฟ้าอย่างไร เรามาดูกน ่ ั 34 Pretty Hot WE WANT ANSWER MIXER ASK NURSE ปลานิล - หทัยรัตน์ นามปัญญา HOT! HOT! HOT! ปลานิล - หทัยรัตน์ นามปัญญา รองอันดับ 2 MISS MAXIM 2013 เสน่หความสวยของเธอ เตะตาหนุมๆ อย่าง ์ ่ เราเข้าอย่างจัง แถมสาวเซ็กซีคนนีหวใจยังว่างอีกต่างหาก ่ ้ ั เรารีบไปท�าความรูจกกับเธอกันดีกว่า ้ั 6 MAXIM • AUGUST 2013 76 PHOTOGRAPH / WEERATHAKORN CHAUNCHEAN 050 1 08 148

66 Feature 1 72 Feature 2 88 Feature 3 CLEVELAND’S HELL HOUSE บ้านหลอน แดนนรก / กลายเป็นข่าวครึกโครมดังไปทัว ่ โลกจากเหตุการณ์วยรุนสาวชาวอเมริกน 3 คน ั ่ ั ถูกลักพาตัวมาข่มขืน และกักขังหน่วงเหนียวอยู่ ่ แต่ในบ้านมาเป็นเวลานานถึง 10 ปี โดยทีไม่มี ่ ใครล่วงรูชะตากรรมของพวกเธอ ้ EVERY WOMEN HAS A SECRET ล้วงลับ ใจหญิงทีคณไม่เคยรู้ / แม้วาพวกเธอจะให้ทง ่ ุ ่ ั้ ร่างกายและหัวใจแก่คณแล้ว แต่เชือสิวามันจะมี ุ ่ ่ บางส่วนทีเ่ ธอจะไม่มวนให้คณ (ได้ร)ู้ ซึงเราอาจ ีั ุ ่ จับปริศนาส่วนนีทเี่ ธอซ่อนไว้ได้ ผ่านรอยยิมอัน ้ ้ เจ้าเล่หเ์ พียงชัววินาทีเดียวก็เป็นได้ ่ 25 EXTREME FOODS ของกินน่าสะพรึง! / “ถึงกับ อึง ทึง จุก ไปตามๆ กันกับสิงทีเ่ รียกว่า ้ ่ ่ อาหาร จากหลากวัฒนธรรมหลายพืนทีการ ้ ่ สรรหาของกินของทัวทุกมุมโลก ชวนให้คณ ่ ุ ตะลึงและสะพรึงไปพร้อมๆ กัน งานนีเ้ รารับ ประกันความหิว!” 144 R>P>M CR-Z MUGEN LIMITED EDITION / ถือเป็นรถสปอร์ตไฮบริดชันน�ารุนแรกๆ ในโลก ้ ่ ทีผสานความแรงคูกบความประหยัดอย่างลงตัว ่ ่ ั จนสามารถตอบโจทย์ของคนหัวใจเรซิงได้ กับ ่ CR-Z MUGEN LIMITED EDITION ทีมเี พียง ่ 300 คันทัวโลก ่ KRATAI – TITIPORN POOKPANT BUNNY GIRL, YOU ARE SO CUTE “กระต่าย - ฐิตพร พุกพันธ์” สาวเซ็กซี่ ขีเ้ ล่น อารมณ์ดี ิ 16 1 หนึงในผูเ้ ข้าประกวด MISS MAXIM THAILAND 2013 ที่ ่ พร้อมจะมาท�าความรูจกกับทุกๆ คน ด้วยลีลาการโพสอัน ้ั น่ารัก แต่แฝงไปด้วยความเซ็กซีและเร้าใจ ่ 8 MAXIM • AUGUST 2013 PHOTOGRAPH / WEERATHAKORN CHAUNCHEAN 096 Sex 142 UP GRADE 150 FOOD & DRINK

1 26 STYLE & FASHION GETZ NIRVANA PHOTOGRAPH / WEERATHAKORN CHAUNCHEAN ความเท่บนลวดลายทีลงตัว ่ บ่งบอกถึงบุคลิกของผูสวมใส่ ้ สูการดูดแบบมีสไตล์ มาดมันไม่ซาใคร ่ ี ่ �้ ด้วยเอกลักษณ์อนโดดเด่น ั ทีจะท�าให้คณดูนาสนใจยิงขึน ่ ุ ่ ่ ้ 128 Fashion Men 140 Grooming A MAN IN THE DARK / ความเงียบขรึม ดุดน แต่แฝงไปด้วยความอบอุน ก็เป็นเสน่หอก ั ่ ์ ี ด้านหนึงของชายหนุมทีทาให้สาวๆ หลงใหล ่ ่ ่ � รวมถึงการแต่งกายในแบบเรียบง่ายแต่แฝงไป ด้วยความดูดี ยิงท�าให้คณน่าค้นหามากขึน ่ ุ ้ 10 136 Essential จะหล่อแบบเนียบ หรือจะหล่อแบบแนว MAXIM ้ จัดให้คณได้เสมอ โดยเฉพาะเล่มนีได้คดสรรสิง ุ ้ ั ่ ทีบรษทังหลายชืนชอบ ไม่วาจะเป็น แว่นตา ่ ุุ ้ ่ ่ กระเป๋า รองเท้า และนาฬิกา ของเหล่านีเ้ ป็น สิงของคูกายทีใครๆ สรรหา ่ ่ ่ BREEZY OF RAIN สดชืน ชุมฉ�ำ / เป็นอีก ่ ่ ่ ฤดูทหลายๆ คนไม่คอยปลืมสักเท่าไหร่ แต่ ี่ ่ ้ แน่นอนว่าคนทีชอบฤดูฝนก็ยอมมี ดังนันหนุมๆ ่ ่ ้ ่ ทังหลายก็ตามควรเตรียมตัวรับกับทุกฤดูให้ได้ ้ นะครับ MAXIM • AUGUST 2013

Editor Letter maximeditorialthailand@gmail.com Good of the Good? เข้าพรรษาปีนี้ ใครงดเหล้าได้ ให้ยกมือขึ้น! ถ้าใครท�าได้เราก็ขอชืนชม แต่ถาใครท�าไม่ได้คณก็ยงมีโอกาส ่ ้ ุ ั ท�าความดี วันแม่ปนกหาเวลาพาท่านไปทานข้าวบ้าง เอาใจท่านหน่อย ี ี้ ็ กราบตักท่านงามๆ เผือท่านจะจัดสรรมรดกให้บาง ่ ้ ช่วงเดือนทีผานมาและเชือว่าจนถึงช่วงนี้ ฟ้าฝนถือว่าเป็นใจ ช่วย ่่ ่ สร้างบรรยากาศให้เข้ากับนางแบบหน้าปก “น้องโบวี”่ ของเราเหลือเกิน ไม่วาเธอมาขึนปกกีครังก็ทาให้เรารูสก “ชุมฉ�า” ได้เสมอ ด้วยความขาว ่ ้ ่ ้ � ้ึ ่ ่ เซ็กซีทอดแน่นไม่มแผ่วของเธอคนนี้ รับประกันว่าคุมค่าทุกบาททุก ่ ี่ ั ี ้ สตางค์กบทีคณกล้าจ่ายเพือนิตยสารฉบับเดือนนีแน่นอน ั ุ่ ่ ้ หากคุณรูสกว่าช่วงนีประเทศชาติของเรามักมีแต่เรืองราวหนักหัวและ ้ึ ้ ่ น่าเสือมศรัทธา เราขอให้คณถอนหายใจเฮือกใหญ่ และไว้อาลัยให้กบ ่ ุ ั เรืองพวกนันสัก 30 วินาที พอซะที เพราะเรืองดีๆ ในเมืองพุทธของเรา ่ ้ ่ ยังมีให้ได้ยมกันอีกเพียบ และทีสาคัญ เรืองข้าวของแพงและปากท้อง ิ้ ่� ่ ของผูอานเรา มันน่าจะได้รบการแก้ไขอย่างเร่งด่วนกว่า จริงมัย... ้่ ั ้ การเมือง ศาสนา ปัญหาชีวตสัตว์โลก มีให้สบค้นบนโลกอินเทอร์เน็ต ิ ื อยูทกวัน หน�าซ�าดูจะหนักหัวเกินไปส�าหรับคุณผูอาน สิงดีๆ ทีคณจะได้ ุ่ ้ ้่ ่ ุ่ จากแม็กซิมถือว่าหนักเช่นกัน แต่จดหนักแบบไม่บบคันสมอง แต่อาจจะ ั ี ้ บีบคันหัวใจเมือได้เห็นภาพแฟชันสาวแน่นอกหลายเซ็ตประจ�าฉบับ ทัง ้ ่ ่ ้ เซ็ตปก เซ็ตสาวไทยผู้เข้ารอบการประกวด MISS MAXIM 2013 และลีลาท่าเด็ดของเซ็ตสาวอินเตอร์ ส�าหรับนักดาวน์โหลดคงได้คมกับภาพวิดโอเบืองหลัง คุณจะได้ดู ุ้ ี ้ น้องโบวี่ เวอร์ชนขาวเต็มจอ เครียดเมือไหร่กแวะมา!!! ั่ ่ ็ MAXIM รักแม่ Facebook.com/MaximThailand THIS MONTH IN MAXIM สินเดือน ไม่ถอว่าสินใจ ้ ื ้ 2 5 1 3 5 10 100 25 1 2 12 MAXIM บอกตรงๆ ว่าเสียดาย น้องโน๊ต นักเขียนไฟแรง ทีอยูกบเรามากว่า...ปี อ�าลาไปได้ดบได้ดในวงการอีกคน ่ ่ั ิ ี เลียงส่งอ�าลากันไปอย่างสะใจถึงตี... ้ เดือนทีผานมามีฝายขายเป็นถึงอดีตนางสาวไทยเข้ามาร่วมท�างานนิตยสารในเครือเพิมอีก...คน ่่ ่ ่ ท�าเอาหนุมๆ ในกองฯ เนือเต้นไปตามๆ กัน แต่กดจะเห่ออยูแค่...วัน ่ ้ ็ู ่ เกิดการรวมตัวเพือสร้างทีมฟุตบอล... คน ขนกันไปเตะกับทีมนอกออฟฟิศทุกวันอังคาร ่ แต่ถามว่าไหวมัย? เตะกันแค่...นาที ก็แทบจะหัวใจวายตายแล้ว ้ ของเล่นของชาวแม็กซิมชินใหม่คอ แบ็งค์ กราฟฟิกกองเพือนบ้าน ฉายา หล่อ...เซนติเมตร ้ ื ่ แอบยินดีกบกราฟฟิกสาวหล่อ แอล ทีหวใจชุมฉ�ากับสาวหวานใจคนใหม่วย...เสียที ั ่ั ่ ่ ั ได้รายงานยอดดาวน์โหลดของนิตยสารเรายังคงครองอันดับ...ในหมวดนิตยสารผูชายเช่นเคย ้ เดือนนีเ้ ราแจกของไฟแช็ก Zippo รุนเจ๋ง...อัน แบบ Limited Edition ด่วนบนแฟนเพจ ่ • AUGUST 2013

WWW.MAXIM.IN.TH E - MAIL : maximeditorialthailand@gmail.com MANAGEMENT ALphA MEDIA GROup Chairman Chief Executive Officer Adviser Managing Director/Publisher Executive Editor ไพบูลย์ ด�ำรงชัยธรรม Paiboon Damrongchaitham สำยทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยำ Saithip Montrikul Na Audhaya บุษบำ ดำวเรือง Boosaba Daorueng ลำยครำม เลิศวิทยำประสิทธิ์ Laikram Lerdvitayaprasit สิโรตม์ เพ็ชรจ�ำเริญสุข Sirote Petchjamroensuk PRESIDENT: Ben Madden CHIEF OPERATING OFFICER: David Simcox Editor - in - Chief สุรวงศ์ เครือฟั้น Surawong Kruaefan INTERNATIONAL PUBLISHING MANAGER: Stephanie Marino EDITORIAL Fashion Editor Assistant Feature Editor Writer Chief Photographer Photographer Fashion Coordinator Stylist Secretary ART Art Director Graphic Designer Apprentice DIGITAL IMAGE Senior Digital Imaging Digital Imaging Staff กฤติน จิกิตศิลปิน Krittin Jikitsilaphin รัฐเขต บุรพเกียรติ์ Ratakate Buraprakirt ธนพงษ์ วสุธนทรัพย์ Thanapong Wasuthanasub วีระฐำกร ชวนชื่น Weerathakorn Chaunchean สำรทูล พงษ์ประมูล Saratool Pongpramoon ประมำณ กลั่นภักดี Pramarn Klunpukdee ภคิน ศรีวิลัย Pakin Sriwiilai ปรีญำ เลิศศรี Preeya Lertsri INTERNATIONAL EDITORIAL DIRECTOR: Simon Clays SR. INTERNATIONAL OPERATION MANAGER: Pauline Lam INTERNATIONAL RIGHT COORDINATOR: Jeff Whitacre MEDIA NETWORK EDITORS IN ChIEF ขจรศักดิ์ ดวงจันทร์ Khajohnsak Doungchan ฐิติรัตน์ สุขกล�่ำ Titirat Sukklam นำฏธิชำ จ้อยปำน Natthicha Joypan วันวิสำ หนูหล่อ Wanwisa Hnoohlor ■ AUSTRALIA Santi Pintado ■ AUSTRIA Boris Etter พรสยำม กลิ่นหอม Pornsiam Klinhom ภควัต ภูมมินทร์ Pakawat Phoommin ■ BULGARIA Hristo Zapryanov ■ CZECH REPUBLIC MuLTIMEDIA & ExhIbITION DEpARTMENT Jan Stepanek Mutimedia And Marketing Manager นัทพร แบบประเสริฐ Nattaporn Babpraserth Video & Digital Multimedia สิขรินทร์ เหล็กเพ็ชร Sikharin Leckpetch SALES AND MARKETING Senior Sales & Marketing Director Account Manager Senior Account Executive Account Executive Account Executive Senior Marketing Creative Advertising and Marketing Traffic Coordinator CIRCuLATION AND pRODuCTION Marketing Communication & Circulation Production Executive Production Assistant Secretary to Managing Director ■ INDIA Vivek Pareek ■ INDONESIA Ronald Adrian Hutagalung ■ ITALY Paolo Gelmi ■ PORTUGAL João Espírito Santo Araújo ■ RUSSIA ประกำยกุน เอียดเรือง Prakaikun Aiadrueng วรวรรณ์ ศิริสุวรรณ Worawan Sirisuwan ประภำพร นำคน้อย Prapaporn Naknoi ■ SERBIA ■ สำ�นักง�นเลขที่ 50 อ�ค�ร GMM Grammy Place ชัน 16 ถนนสุขมวิท 21 วัฒน� กรุงเทพฯ 10110 ้ ุ กองบรรณ�ธิก�ร โทร. 0-2669-9000 ต่อ 8572-78 ฝ่�ยโฆษณ� โทร. 0-2669-9000 ต่อ 8579-81 ฝ่�ยสม�ชิกสัมพันธ์ ฐิตก�นต์ เย็นสุข ิ โทร. 0-2669-9000 ต่อ 8585 โทรส�ร 0-2669-8479 นิตยสารแม็กซิม ประเทศไทย ผลิตโดย บริษท จีเอ็มเอ็ม ไทมส์ จำ�กัด บริษทร่วมทุนระหว่�ง บริษทจีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน) ั ั ั และบริษท SPH MAGAZINE PTE. LTD. ประเทศสิงคโปร์ ั แยกสี บริษท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ บริษท ศรีสย�มพรินท์แอนด์แพคก์ จำ�กัด ั ั ้ โทร. 034-452-211 แฟกซ์. 034-452-215 จัดจำาหน่าย เพ็ญบุญจัดจำ�หน่�ย จำ�กัด โทร. 0-2615-8625-33 • AUGUST 2013 Boris Etter กรกมล แย้มกสิกร Kornkamol Yamkasikorn ■ MAXIM ■ GERMANY พัชรำ ประชำนุกูล Pachara Prachanukul รุจำภำ จิตรสถำพร Rujapha Jitstaporn ชณุตพร ศรีจ�ำลอง Chanutaporn Srijumlong ชนำกำนต์ สกลเกียรติ Chanakan Sakonkiat ศศิธร เทศสนธิ์ Sasithon Tesson หฤทัย พระชนีย์ Haruetai Prachanee วิมนรัตน์ ศุภนันท์มงคล Vimonrat Supananmongkol วันวิสำ แก้วแสนตอ Wanwisa Kaewsantor ■ 14 MAxIM WORLDWIDE bRAND LICENSING Sasha Malenkov Dragan Otasevic ■ SOUTH KOREA Young Bee Lee ■ SWITZERLAND Boris Etter © 2013 Alpha Media Publishing, Inc. The name “MAXIM”® and the MAXIM logo are registered trademarks of Alpha Media Group Inc., which trademarks have been licensed to GMM Times Co.,Ltd. MAXIM® is a registered trademark owned by Alpha Media Group Inc. All rights reserved. The United States edition of Maxim is published monthly by Alpha Media Publishing, Inc. 415 Madison Avenue, New York, NY 10017. For international publishing or licensing inquiries: maximworld@maxim.com ■ UKRAINE Sasha Malenkov ■ UNITED KINGDOM Alpha Media Group ■ US Dan Bova

Letter รักเหนียว แน่นหนึบ ตำมล่ำหำดีวดี ี อยากจะสอบถามกองบรรณาธิการ ครับว่า ตอนนียงมีขายดีวดงาน MISS ้ั ีี MAXIM SEXY STAR ON STAGE 2013 ครังทีผานมามัยครับ พอดีไป ้ ่่ ้ ตามหาซือ ทางร้านบอกไม่มขาย เลย ้ ี ไม่แน่ใจว่าของหมด หรือทาง MAXIM ไม่ทาแล้ว เพราะไม่เห็นมานานมาก ถ้า � ในกรณีทเี่ ลิกผลิตแล้ว ผมจะติดตาม งานประกวดได้ในช่องทางไหนบ้างครับ รบกวนทางกองบรรณาธิการด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ บ๊อบ / รังสิต ส�าหรับการประกวด MISS MAXIM ครังล่าสุดนี้ ไม่ได้ทาดีวดจาหน่ายครับ ้ � ีี� ก�ำลังใจจำกผูอำน ้ ่ แต่ทางนิตยสารเลือกจับมือกับพันธมิตร ออกมาบ่อยๆ เกรงว่าทาง MAXIM ในฐานะผูอานนิตยสาร MAXIM ้่ อย่าง M Chanal ช่องเคเบิล ทีวสด ีุ เอง จะพลอยเสียชือเสียงไปด้วย ่ มานาน ผมอยากจะขอแสดงความ จากใจผูตดตาม MAXIM มานาน ยังไง ฮ็อตในการถ่ายทอดสดบรรยากาศของ ้ิ คิดเห็นเกียวกับผูเ้ ข้าประกวด MISS ่ งาน ทังรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะ ้ ก็จะเป็นก�าลังใจให้นะครับ บอมบ์ / อีเมล เลิศ รวมทังมีการออกอากาศซ�าภายใน MAXIM หน่อยครับว่า ในช่วงหลังๆ ้ ้ ทีมงาน MAXIM ไม่ได้นงนอนใจครับ เดือนทีจดการประกวดอีกด้วย นอกจาก ิ่ มานี้ ดูเหมือนจะมีขาวทางด้านลบ ่ ่ั ิ บ่อยครัง ล่าสุดก็เป็นถึง MISS MAXIM มีการเช็คประวัตของผูเ้ ข้าประกวดทุก จะได้บรรยากาศสดๆ เหมือนเข้าไปร่วม ้ ่ ่ THAILAND โดยส่วนตัวเข้าใจดีครับว่า คนอยูแล้ว และเมือถูกคัดเข้ารอบ 20 ในงานประกวดแล้ว คุณยังได้รวมลุน ่ ้ ้ ปัญหาตรงนี้ น่าจะเกิดจากตัวบุคคลเอง คนสุดท้าย ผูสมัครจะต้องเซ็นสัญญา เอาใจช่วยสาวๆ คนทีหมายตา ก่อนจะ ่ ั ่ แต่กอยากให้ MAXIM คัดกรอง หรือมี เป็นลายลักษณ์อกษร เพือยืนยันตัว ็ ทราบผลการประกวดรวดเร็วเท่าเทียม มาตรการอะไรบ้าง เพราะถ้ามีขาวอย่างนี้ ตนแท้จริงและรับรองความประพฤติ ่ กับผูรวมชมซึงอยูในงานด้วย ้่ ่ ่ Win Something เปล่า ทีมงานเต็มใจมอบนิตยสาร ส�าหรับฉบับนี้ ความคิดเห็น MAXIM ไปให้อานฟรีๆ ติดกัน ่ ของคุณนิกได้รบคัดเลือกให้เป็น ต่อเนือง 2 เดือน (เริมจากฉบับ ั ่ ่ Letter of the Month โดยจะ หน้าเป็นต้นไป) ได้รบผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด ั � ทุกความคิดเห็นของผูอาน ้ ่ ผิวกายและดับกลินใต้วงแขนจาก ล้วนมีประโยชน์แก่ทมงาน เพือ ่ ี ่ AVON เป็นของก�านัลส่งตรงถึง พัฒนานิตยสารฉบับนีให้เป็น ้ มือ ส่วนความคิดเห็นทีเ่ หลือจาก คูมอส�าหรับผูชายทันสมัย โดย ่ ื ้ คุณบอมบ์และคุณบ๊อบนันไม่เสีย ทุกท่านสามารถส่งค�าวิจารณ์ ้ 16 MAXIM • AUGUST 2013 มาได้ที่ maximeditorialthailand@gmail.com แล้วคุณ อาจได้รบคัดเลือกเป็น Letter of ั the Month พร้อมรอรับรางวัล อยูทบาน ส่วนผูโชคดีทได้รบของ ่ ี่ ้ ้ ี่ ั ก�านัลในฉบับนี้ กรุณาติดต่อกลับ คุณเอ๋ - เลขากองฯ ภายในวันที่ 25 กันยายนนี้ เพือยืนยันการรับ ่ ของ ไม่เช่นนันจะถือว่าสละสิทธิ์ ้ TEXT / EDITORIAL สวัสดีครับ บ.ก. นิตยสาร MAXIM และ ทีมงานทุกท่าน ก็ผานพ้นไปแล้วนะครับ ่ ส�าหรับการเฟ้นหาสาว MISS MAXIM THAILAND 2013 ขอแสดงความยินดี กับน้องกระต่าย - ทรรศิกา ยุตมตร ิิ เธอน่ารักดีครับ ภาพแฟชันด้านในก็ยง ่ ั สวยอีกด้วย ส่วนเนือหาด้านในก็เข้มข้น ้ น่าอ่านไม่แพ้กน ั ฉบับต่อไป ผมอยากให้ทมงานน�า ี เสนอนางเอกสาวเซ็กซีมาขึนปกบ้าง ่ ้ โดยเฉพาะคนทีผานมาเธอยังไม่เคยลง ่่ ปกกับ MAXIM เลย อย่างคนแรก คือ คุณอัม - พัชราภา คนทีสอง คือ คุณ ้ ่ ขวัญ อุษามณี ผมคิดว่าเธอสองคนนี้ เหมาะกับนิตยสาร MAXIM มากๆ ปล. ผมจะเป็นแฟนพันธุแท้อนเหนียว ์ ั แน่นของ MAXIM ต่อไปอีกนานครับ นิก / กรุงเทพฯ เสียงตอบรับเวทีการประกวด MISS MAXIM ดีขนทุกๆ ปี แน่นอน ึ้ ว่า ส่วนหนึงเป็นเพราะการคัดเลือกผู้ ่ เข้าประกวดอย่างพิถพถน ให้ตรงตาม ี ิั คอนเซปต์เซ็กซีในแบบของ MAXIM ่ จนได้ผครองต�าแหน่งชนะเลิศมาขึน ู้ ้ ปกนิตยสาร ส่วนดารานักแสดงทีคณ ุ่ แนะน�ามาเป็นปกนัน พวกเธออยูใน ้ ่ ระหว่างการด�าเนินการทาบทาม แต่ ไม่ใช่เพียงแค่ 2 ท่านนีเ้ ท่านัน ทีมงาน ้ MAXIM ยังคงเฟ้นหาดารา นักแสดง นักร้อง หรือเซเลบริตหน้าใหม่ มาเปิดตัว ี้ เพืออวดความเซ็กซีกบเราอีกด้วย ่ ่ั ตนเองว่า ไม่เคยท�าเรืองเสือมเสียหรือ ่ ่ จะก่อให้เกิดเรืองเสือมเสียมาสูเ่ วทีการ ่ ่ ประกวด แต่กเ็ กิดความพลาดพลังจาก ้ การแสดงออกเกินกว่าเหตุนอกเวทีอยู่ เสมอ จนเกิดเป็นข่าวคราวทางสือต่างๆ ่ จึงจ�าเป็นทีทมงานต้องให้ฝายกฎหมาย ่ี ่ ด�าเนินการไปตามระเบียบ

Joke Circus Maximus JOKE OF THE MONTH JUNE เบำๆ หน่อย เปลี่ยน มุมมอง /ปุย มหาสารคาม ้ สองหนุ่มสาวกลับจากฮันนีมูน และย้าย เข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนท์ของครอบครัวฝ่าย ชาย โดยสอง หนุ่มสาวอยู่ชั้นบน ส่วนพ่อแม่ สามีอยู่ชั้นล่าง ค�่านั้น ขณะที่พ่อก�าลังหลับฝันดีอยู่ บนเตียง แม่ก็สะกิดปลุกเขาให้ตื่นขึ้น “ฟังเสียงนั่นสิ” เธอกระซิบ เขาเงี่ยหูฟัง ได้ยินเสียงเตียงลั่นเอี๊ยดอ๊าด จากชั้นบน “ท�ำแบบนั้นบ้ำงสิ” แม่กระซิบ พ่อจึงต้องส่งการบ้านให้แม่หนึ่งข้อ เสร็จ สงครำมจิตวิทยำ สมัยนี้ต่อสู้กันด้วยสงครามจิตวิทยา ทาง รัสเซียต้องการให้วัยรุ่นอเมริกาเกิดขยาดวัยรุ่น รัสเซีย จึงได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสงครามจิตวิทยา นักจิตวิทยำ: เราสั่งซื้อไปที่อเมริกาเลย ถุง ยางอนามัย ประธำนำธิบดี: เอ้า… แล้วมันมีผลยังไง? นักจิตวิทยำ: มีสิ เราระบุในใบสั่งซื้อไปเลย ว่า รัสเซียต้องการซื้อ comdom ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความยาว 1 ฟุต จ�านวน 2 ล้านอันให้อเมริกาผลิตให้ด้วยจากนั้นทางรัสเซียก็ สั่งออเดอร์ ไปที่ท�าเนียบขาว ควำมฝันอันน่ำกลัว มีผัวเมียคู่หนึ่งนอนด้วยกัน จู่ๆกลางดึกนั้น เอง เมียก็ตกใจตื่นขึ้นมาแล้วบอกสามีว่า “พี่ขำ น้องฝันไปว่ำได้ไปภูเขำลูกหนึ่ง วิวซ้วยสวย แล้วน้องก็ตกเขำ โชคดีที่เกำะ แล้วก็นอนต่อ ยังไม่ทันหลับดีแม่ก็กระซิบ “ฟังสิพ่อ ขอแบบนั้นอีกครั้งสิ” พ่อขยับมาส่งการบ้านให้แม่อีกชุดหนึ่ง หลังจากนั้นไม่นาน เสียงเตียงชั้นบนก็ดังขึ้น อีก พ่อโดนแม่สะกิดอีกครั้ง “พ่อ ฟังสิ” ไม่ทันขาดค�า พ่อลุกขึ้นเคาะเพดานและ ตะโกนบอกลูกชาย “เฮ้ย! คุณลูกชำย เบำๆ หน่อยโว๊ย แก ก�ำลังจะฆ่ำพ่อแกรู้มั๊ย” ญ: ดูยงไงอ่ะ??? ั ท�ำเนียบขำว: ตายห่า ถ้าวัยรุ่นอเมริการู้ ต้อง ประสาทเสียนะเนี่ยะ โอ้โห...เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 1 ฟุต แน่ะ! ฝ่ายอเมริกาปิดเป็นความลับประชุมเครียด อยู่ครึ่งวัน นักจิตวิทยำ: ยังมีทางออก งั้นรับออเดอร์ ท�าให้มันไปเลยตามที่มันต้องการ แต่เวลาพิมพ์ หน้ากล่องต้องพิมพ์ให้มันตกใจไปเลย ประธำนำธิบดี: พิมพ์ว่ายังไง? นักจิตวิทยำ: “COMDOM made in u.s.a. medium size” แตน ชัยภูมิ เถาวัลย์ได้ทันน้องกลั๊ว กลัวมากเลยค่ะ” “เหรอ” สามีตอบ “งั้นน้องช่วยปล่อยมือได้ป่ะ เถำวัลย์ใกล้ขำด แล้วโว้ย!เจ็บ!!!” อ้อม โคราช 18 MAXIM • AUGUST 2013 ญ: นันภาพตึกอะไร ไม่เห็นจะน่าดูเลย ่ ช: เธอต้องเปลียนมุมมองใหม่แล้วจะดีขน ่ ึ้ ช: นีไง ่ ญ: .......... ถ้าคุณมีเรื่องฮาน่าข�าแบบนี้ ส่งเรื่องของคุณมาได้ที่ maxim. editorial @maximthailand. com เพื่อชิง ต�าแหน่ง Joke of the Month พร้อมรับเงินรางวัล ตอบแทนอย่างสะใจ 1,000 บาท ส�าหรับฉบับนี้ รางวัลตกเป็นของคุณ ปุ้ย มหาสารคาม ขอแสดงความยินดี ด้วยครับ

CircusM 20 MAXIM • AUGUST 2013

Maximus หรือมันมีพลังงานบางอย่าง? รูปปันสลักอียปต์เคลือนทีเ่ องได้ ้ ิ ่ เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดในพิพธภัณฑ์ ิ แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เมือรูปสลักบูชา ่ เทพเจ้า “โอซิรส” ยุคอียปต์โบราณขนาด 10 นิว ิ ิ ้ อายุกว่า 4,000 ปี ขยับเองได้โดยไม่ทราบสาเหตุ ทังๆ ทีรปสลักนีถกเก็บไว้ในตูกระจกใสและปิดล็อก ้ ู่ ู้ ้ อย่างดี โดยภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นว่า รูปสลัก โอซิรส ค่อยๆ หมุนเป็นวงกลมอย่างช้าๆ ิ จนครบ 360 องศา โดยทีไม่มใครไปแตะต้อง ่ ี ดร.แคมป์เบลล์ ไพรซ์ นักอียปต์ศาสตร์ หนึง ิ ่ ในทีมผูดแลพิพธภัณฑ์แมนเชสเตอร์ อายุ 29 ปี ู้ ิ เป็นคนแรกทีเ่ ริมสังเกตเห็นสิงผิดปกติกบรูปสลัก ่ ่ ั เขากล่าวว่า นักอียปต์ศาสตร์สวนมากไม่เชือเรือง ิ ่ ่ ่ โชคลาง ครังแรกทีเ่ ขาเห็นรูปสลักเคลือนทีจากจุด ้ ่ ่ เดิม เขาเพียงสงสัยว่าใครมาขยับมัน แต่วนต่อมา ั รูปสลักก็เคลือนจากจุดเดิมอีก เขาจึงให้เจ้าหน้าที่ ่ ติดตังกล้องวงจรปิดจับตาดูเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ้ และพบว่ามันหมุนรอบตัวเองโดยไม่มีใคร สัมผัส แต่ ดร.แคมป์เบลล์ ก็ไม่ได้ปกใจเชือในค�าสาป ั ่ ของฟาโรห์ ทีมการเล่าขานกัน โดยเขาให้เหตุผล ่ี ว่า การเคลือนทีของรูปสลัก อาจเกิดจากแรง ่ ่ สันสะเทือนจากการเดินไปมาของผูมาเยียมชม ่ ้ ่ พิพธภัณฑ์ หรือการจราจรทีดานหน้าอาคาร ิ ่้ ใครทีอยากชม สามารถเข้าไปดูในยูทป แล้วเสิรช ่ ู ์ ค�าว่า Amazing Ancient Egyptian statue has started MOVING sparking fears ‘curse of the Pharaohs MAXIM • AUGUST 2013 21

PLANET รวมเรื่อสมังเพีะก้้ยวไปไกลขนาดไหน แต่เรือ่ ง นทั่วโลก ถึงแม้เทคโนโลยี ยใหม่จ า TURKEY แปลกๆ ฮาๆ ก็เกิดขึนอยูทกวันให้เราได้อมยิมเสมอ ้ ่ ุ ้ NEW ZEALAND SWEDEN พาสปอร์ตเฉพาะกิจ ช่วยด้วย พูดไม่ได้ ต�ารวจนิวซีแลนด์ได้รบแจ้งเหตุกลางดึก โดย ั เสียงตามสายเป็นเสียงของผูหญิงพูดจางึมง�า ้ เหมือนคนถูกบังคับไม่ให้พด คุณต�ารวจเลยคิดว่า ู เธออาจก�าลังถูกจับเป็นตัวประกันอยูในบ้านของตัว ่ เอง จึงส่งทีมพร้อมสุนขต�ารวจออกไป โดยในช่วง ั ทีคยกันทางโทรศัพท์ เธอไม่สามารถบอกทีอยูหรือ ุ่ ่ ่ หมายเลขโทรศัพท์ได้ ได้แต่ใช้วธเี ดาถามแล้วให้ ิ เธอเคาะนิวตอบว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ ซึงเมือต�ารวจ ้ ่ ่ มาถึงทีเ่ กิดเหตุกถงกับตะลึงปนข�า ก่อนจะน�าส่งตัว ็ึ เธอไปยังโรงพยาบาลทันที เนืองจากช่วงเช้าเธอตืน ่ ่ มาแบบเบลอๆ แล้วนึกว่ากาวยีหอซูเปอร์กลูเป็น ่้ ลิปสติก ก็เลยเอามาทาซะเลย สรุปก็เลยพูดไม่ได้ และได้โทร.ไปแจ้งขอความช่วยเหลืออย่างทีเ่ ห็น ENGLAND ก็อากาศมันร้อน เพราะอุณหภูมบนขบวนรถไฟทีสงถึง 35 ิ ู่ องศาเซลเซียส บรรดาพนักงานรถไฟชายสาย Roslagsbanan ทางตอนเหนือของสวีเดน จึงได้ นัดแนะกันนุงกระโปรงแทนการสวมกางเกงขายาว ่ ซึงตามกฎของบริษท Arriva นัน พนักงานต้อง ่ ั ้ ใส่กางเกงขายาว หรือกระโปรงเท่านัน ห้ามสวม ้ กางเกงขาสันเด็ดขาด ซึงผูจดการฝ่ายสือสาร ้ ่ ้ั ่ องค์การ โทมัส เฮดีเนียส ก็กล่าวว่า “ขอให้ดู สุภาพเรียบร้อยเป็นอันใช้ได้ เครืองแบบของบริษท ่ ั มีความเหมาะสม ถ้าผูชายอยากใส่กระโปรง เรา ้ ไม่มปญหา” ผูจดการฝ่ายสือสารองค์การ โทมัส ีั ้ั ่ เฮดีเนียส บอกอีกว่า “ถ้าเราไปห้ามก็เท่ากับ เป็นการเลือกปฏิบตทางเพศ” อืม... เข้าใจคิดจริงๆ ัิ แมวจอมขีเกียจทีสดในโลก ้ ่ ุ ทีเ่ ห็นนีคอ “อุลริก “ (Ulric) น้องแมว ่ ื พันธุนอร์เวเจียน ฟอเรสต์ แมวทีได้ขนชือ ์ ้ ่ ึ้ ่ ว่า อ้วนทีสดในเกาะอังกฤษ เจ้าอุลริกหนัก ่ ุ กว่าแมวทัวไปโดยเฉลียกว่า 2 เท่า ไล่เลีย ่ ่ ่ กับสุนขตัวเขืองเลยทีเดียว ซึง แจน มิตเชลล์ ั ่ ่ ผูเ้ ป็นเจ้าของบอกว่า อุลริกกินทุกอย่าง ทีขวางหน้า และไม่สนด้วยว่าชามของใคร ่ 24 MAXIM • AUGUST 2013 เกิดเรืองฮาๆ แบบไม่คาดฝันขึน เมือมีพอแม่ ่ ้ ่ ่ ของครอบครัวหนึง พาลูกของตัวเองทีชอ เอมิลี ่ ่ ื่ แฮริส วัย 9 ขวบ ร่วมเดินทางเข้าประเทศตุรกี ด้วย ซึงจริงๆ การเดินทางไปยังต่างแดนอย่างตุรกี ่ ก็ตองใช้พาสปอร์ตเช่นกัน และเด็กคนนีได้ใช้ ้ ้ พาสปอร์ตของเล่น ทีใช้รปตัวเองเป็นยูนคอร์น ่ ู ิ เดินทางเข้าประเทศ ซึงนิคกีคณแม่ของเด็กหญิง ่ ุ้ กล่าวว่า บังเอิญเอาพาสปอร์ตการ์ตนของเอมิลี ู ไปปนกับของครอบครัว และเมือเดินทางผ่าน ่ เจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองทีสนามบินอันทาลียา ่ ่ ทีประเทศตุรกี เจ้าหน้าได้ขอตรวจสอบข้อมูล และ ่ เห็นภาพลิลี เดอะยูนคอร์น ซึงมีผวสีมวง มีตาสีดา ิ ่ ิ ่ � และมีสวนสูง 37 เซนติเมตร และมีเขาขนาดใหญ่ ่ แต่เจ้าหน้าทีกลับไม่แสดงความสงสัยแต่อย่างใด ่ และแสตมป์ให้ผานเข้าเมืองได้ ซึงคุณแม่บอกว่า ่ ่ ไม่ทนสังเกต จนกระทังเอาพาสพอร์ตไปเก็บจึง ั ่ เห็น และเริมกลัวว่า จะมีเจ้าหน้าทีมาจับตัวไป ่ ่ แต่สดท้ายแล้วก็สามารถหัวเราะกับเรืองนีได้ ุ ่ ้ เพราะมันชอบขโมยกินอาหารในชาม น้องสาวของมันมากๆ แถมกินแล้วนอน ไม่ยอมออกก�าลังกาย ผลก็เลยออกมา อย่างทีเ่ ห็น ล่าสุดแจนบอกว่า จะส่งอุลริก เข้าชิงแชมป์ลดน�าหนักสัตว์ ซึงหมายความ ้ ่ ว่ามันจะถูกจ�ากัดอาหารให้กนแค่พอ ิ ประมาณส�าหรับยังชีพในแต่ละวัน มาคอย ดูแล้วกันว่า อุลริกจะลดได้มย ั้

T MAXIM MEXICO AMERICA CHINA ผูทาชิงต�าแหน่งนายกเทศมนตรี ้ ้ ชาวเมืองซาลาป้า ของเม็กซิโกสร้าง ความฮือฮา โดยพวกเขาได้เสนอผู้สมัคร ทางการเมือง คือ เจ้าแมวน้อย”มอร์ริส” ชิงต�าแหน่งนายกเทศมนตรีของเมืองนี้ และปรากฎว่า มันได้รับความนิยมมาแรง แซงหน้านักการเมืองจริง ๆ อย่างเหลือ เชื่อ โดยขณะนี้ มีผู้คนคลิกไลค์ในเฟซบุ๊ค แมวผู้ท้าชิงเก้าอี้นายกฯ เมืองซาลาป้า ไม่ตองหลบซ่อนอีกต่อไป ้ แล้วกว่า 7 หมื่นคน โดยหนึ่งในนักศึกษา คริสติน เบ็ค หรือชือเดิมของเธอคือ คริส เบ็ค ท�ำงำน ่ ที่รณรงค์สนับสนุนเจ้าแมวน้อยมอร์ริส ให้แก่หน่วยซีลมำนำนถึง 20 ปี เคยผ่ำนสมรภูมรบทีมควำม เผยว่า สาเหตุที่พวกเขาเสนอเจ้าแมวน้อย ิ ่ี โหดร้ำยมำกทีสดในโลกมำแล้ว ท�ำงำนให้กบหน่วยซีล Team มอร์ริส ชิงต�าแหน่งนายกฯ เพราะที่ผ่าน ุ่ ั 6 เคยถูกส่งไปปฏิบตภำรกิจ 13 ครัง และท�ำหน้ำทีในสมรภูมิ มา นักการเมืองของที่นี่ไม่เคยท�าตาม ัิ ้ ่ รบ 7 ครัง เคยได้รบเหรียญกล้ำหำญ Purple Heart และ ้ ั ค�ามันสัญญาเลย และการเสนอเจ้ามอร์รส ่ ิ Bronze Star มำแล้ว แต่เมือออกจำกรำชกำร เธอก็ตระหนัก ถือเป็นการต่อสู้ท้าทายเชิงสัญลักษณ์ ่ ได้วำ ทีผำนมำเธอไม่ได้ใช้ชวตในแบบทีควรจะเป็น และ ่ ่่ ีิ ่ เนื่องจากมันเป็นแมวที่มีหน้าที่จับหนู ตัดสินใจทีจะไม่หลบซ่อนอีกต่อไป ทังนี้ คริสรูตวเสมอมำว่ำ เหมือนนักการเมืองที่จะต้องคอยปราบ ่ ้ ้ั ตนเองเป็นมำตังแต่ยงเด็ก เธอต้องเก็บง�ำควำมลับนีไว้ตลอด ปรามปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน และ ้ ั ้ หลำยสิบปีทผำนมำ แม้จะต้องผ่ำนกำรฝึกทีได้ชอว่ำหฤโหด ไม่คอรัปชั่น นอกจากนี้ นิตยสารดังอย่าง ี่ ่ ่ ื่ ทีสด และกำรปฏิบตหน้ำทีจริงในแนวหน้ำในฐำนะหน่วย ุ่ ัิ ่ “ไทม์” ยังได้น�าภาพมันขึ้นปกด้วย นี่ไม่ใช่ ปฏิบตกำรพิเศษ ปัจจุบน เบ็คอยูระหว่ำงเข้ำรับฮอร์โมนบ�ำบัด ครั้งแรกที่มีการเลือกแมวเป็นผู้สมัคร ัิ ั ่ เพือเตรียมเตรียมผ่ำตัดแปลงเพศ และทุกครังเธอจะสวมวิก ทางการเมือง เพราะในปี 1997 ชาวเมือง ่ ้ ผมยำว แต่งหน้ำ และสวมเสือผ้ำผูหญิง ฟังดูแล้วใครจะไป ้ ้ ทัลคีตนา ในรัฐอลาสก้า ของสหรัฐ ก็ได้ เชือ แต่นนล่ะ...ก็เป็นไปแล้วนะคุณผูอำน ่ ั่ ้่ แมวเป็นนายกเทศมนตรีมาแล้ว เลกกิงลายขนหน้าแข้ง ้ เห็นแล้วอย่ำเพิงตกใจไปนะครับว่ำ ขำใครกัน ่ น้อถึงได้มขนเยอะขนำดนี้ ดูเผินๆ แล้วเหมือน ี ขำผูชำย แต่บริเวณเท้ำกลับดูคล้ำยเท้ำผูหญิง ้ ้ มำกกว่ำ เพรำะจริงๆ แล้วท่อนขำทีเ่ ห็นนีก็ ่ ของผูหญิงแหละ เพียงแต่เป็นขำของผูหญิงที่ ้ ้ สวม “เลกกิง” ทีเ่ ป็นลำยขนหน้ำแข้งแบบผูชำย ้ ้ ทีเ่ หมือนมำกๆ ซึงภำพนีถกโพสท์ขนทีเ่ ว็บไซต์ ่ ู้ ึ้ สังคมออนไลน์ของจีน โดยบัญชีผใู้ ช้ชอ @Hapื่ pyZhangJiang โดยบรรยำยภำพไว้วำ “เลกกิงขน ่ ้ หน้ำแข้งแห่งฤดูรอน ทีปองกันสำยตำของพวก ้ ่้ โรคจิตกำมวิตถำร เป็นประโยชน์อย่ำงยิงส�ำหรับ ่ สำวๆ ทีจะต้องไปธุระนอกบ้ำน” ท�ำให้ผอำนเข้ำใจ ่ ู้ ่ ว่ำนีคอผลิตภัณฑ์ถงน่องรุนใหม่ ทีมกำรติดวัตถุ ่ื ุ ่ ่ี เส้นเล็กๆ สีดำ ทีคล้ำยกับขนหน้ำแข้งของผูชำย � ่ ้ แน่นอนว่ำเกิดกระแสฮือฮำ ผูคนเข้ำมำแสดง ้ ควำมคิดเห็นส่วนใหญ่จะเป็นไปในเชิงน่ำขยะแขยง ซึงมีผคอมเม้นท์รำยหนึงให้ควำมเห็นว่ำ นีไม่ได้ ่ ู้ ่ ่ เพียงแค่ชวยป้องกันกำรถูกลวนลำมเท่ำนัน แต่มน ่ ้ ั ยังกันไม่ให้มผชำยหน้ำไหนเข้ำมำใกล้ผทสวมใส่ ี ู้ ู้ ี่ มันอีกด้วย MAXIM • AUGUST 2013 25

Circus Maximus TAKE YOUR MONEY BACK AND GIVE ME A FOOD ผมไม่ไได้ด้แทนง!! สั่ สังอาหาร แต่ เงิน ่ เรืองราวน่าเขกกะโหลกของพนักงานร้านอาหาร ่ “Taco Bell” ทีดนเผลอหยิบถุงเงินแทนถุงอาหาร ่ั ให้กบลูกค้าทีมาสังของกิน เกิดขึนทีเ่ มืองเคนต์วด ั ่ ่ ้ ู รัฐมิชแกน สหรัฐอเมริกา ทังนี้ นายเคนนิดี รอย, ิ ้ ลุค โพสต์มา และ แกรนต์ ครูส ชายชาวมะกัน สามคนทีกาลังเดินทางไปท�าธุระ แต่ระหว่างทาง ่� พวกเขาดันเกิดหิวขึนมา จึงได้แวะร้าน “Taco ้ Bell” ประเภท “drive-thru” คือสังอาหารโดย ่ ไม่ตองลงจากรถ แค่จายเงินแล้วรับของเป็นอัน ้ ่ เสร็จสิน ้ โดยชายมะกัน 3 คน ได้สงซืออาหาร ั่ ้ เม็กซิกน เมือจ่ายเงินและรับอาหารเรียบร้อย ั ่ พวกเขาก็บงรถออกมาทันที โดยไม่ทนได้ตรวจ ึ่ ั เช็คของก่อน แต่พอจะหยิบอาหารขึนมากินเท่านัน ้ ้ แหละ ชายทังสามก็ได้แต่องกิมกี่ เพราะอาหาร ้ ึ้ เม็กซิกนของพวกเขา กลับกลายเป็นธนบัตรสกุล ั ดอลลาร์หลายปึก รวมเบ็ดเสร็จตีเป็นเงินไทยได้ ประมาณ 93,000 บาท หลังจากปรึกษากันอยูพกใหญ่ พวกเขาทังสาม ่ ั ้ คนก็ได้ตรถกลับ เพือน�าเงินไปคืนและขอเปลียน ี ่ ่ เป็นอาหารทีสงแทนดีกว่า เพราะตอนนีมนหิวจน ่ ั่ ้ั ทนไม่ไหวแล้ว สงสัยมีเรืองผิดใจกัน ่ บุรษไปรษณียแอบฉีรดประตูบานทุกวัน ุ ์ ่ ้ เกรงว่างานนีอาจจะต้อง ้ มีเรืองราวบาดหมางใจกันมา ่ ก่อนแน่ เพราะบุรษไปรษณีย์ ุ นายหนึง ซึงนอกจากจะส่ง ่ ่ จดหมายและพัสดุภณฑ์ให้ ั กับบ้านหลังหนึงเป็นประจ�า ่ แล้ว เขายังได้ฝากปัสสาวะ ไว้เป็นของแถมด้วย เรืองราวนีเ้ กิดขึนกับนาย ่ ้ นายลุค ออสบอร์น และ นางคียเ์ ลจ รอว์ลง สองสามี ิ่ ภรรยาชาวเมืองเอ็กซีเตอร์ ประเทศอังกฤษ ทีตนเช้าขึน ่ ื่ ้ 26 MAXIM มามักได้กลินปัสสาวะเหม็น ่ หึงมาจากหน้าบ้าน ทีแรก ่ สองผัวเมียคิดว่า ของฝาก อันน่าสะอิดสะเอียนนี้ น่า จะมาจากพวกขีเ้ มาทีชอบ ่ แอบมายิงกระต่ายไม่เป็นที่ เป็นทาง แต่นานวันเข้าก็ชก ั เอะใจ เพราะรูสกจะบ่อยครัง ้ึ ้ เกินไป ทีมาแอบปัสสาวะตรง ่ หน้าบ้านทุกวัน จนนายลุคต้องแอบซุม ่ มาดูทางหน้าต่างและก็พบ คนร้าย ซึงไม่ใช่ใครทีไหน ่ ่ • AUGUST 2013 แต่กลับเป็น “บุรษไปรษณีย”์ ุ เจ้าประจ�านันเอง ่ “พอผมโผล่หน้าออกไป ก็เห็นเขายืนแอ่นปล่อยฉี่ เจิงนองประตูหน้าบ้าน ผม ่ แทบไม่เชือสายตาตัวเอง ่ บุรษไปรษณียทาหน้าทีใน ุ ์� ่ พระนามควีน เขาไม่ควร ประพฤติตวเยียงนี”้ ลุค ั ่ ต�าหนิ ทางด้าน “รอยัลเมล์” การสือสารของแดน ่ ผูดี ยืนยันจะเล่นงานบุรษ ้ ุ ไปรษณียนายนีแน่ ์ ้ แมมมอธ รีกเวิทิยรนส์ กชีพ ์ ยมปลุ นั จั เตรี ‘แมมมอธ’ หลังพบซาก พร้อม ‘เลือด’ คณะนักวิจยจากมหาวิทยาลัย ั ยาคุตสก์ ประเทศเซอเบีย ได้ทาการ � ขุดพบซากแมมมอธทีไซบีเรีย แต่ที่ ่ อัศจรรย์ไปกว่านัน คือ พวกเขาได้ ้ พบหยดเลือดไหลออกมาจากช่วง ท้อง ขณะเจาะน�าแข็งออกจากซาก ้ แมมมอธด้วย เป็นการจุดประกาย ความหวังในการโคลนนิงคืนชีพให้ ่ สัตว์ดกด�าบรรพ์หลายล้านปี ึ ทังนี้ ทีมนักวิจยจากเซอร์เบีย ้ ั ยังได้เซ็นลงนามร่วมกับคณะนัก วิทยาศาสตร์จากเกาหลีใต้ น�าโดย นายฮวาง วู ซุก นักวิทยาศาสตร์ สาขาสเต็มเซลล์ ผูโคลนนิงสุนข ้ ่ ั ส�าเร็จเป็นรายแรกของโลก เมือปี ่ 2005 ด้วย ด้านนายเซมยอน เกรกอเรียฟ ประธานกรรมการแห่งพิพธภัณฑ์ ิ แมมมอธ และหัวหน้าคณะส�ารวจ เปิดเผยว่า เศษเนือเยือของแมมมอธ ้ ่ ตัวทีพบ ยังมีสแดงเหมือนเนือสด ่ ี ้ เพราะช่วงล่างของล�าตัวถูกฝังอยูใน ่ น�าแข็งบริสทธิ์ แต่ลาตัวช่วงบน ้ ุ � ค่อนข้างเสือมไปตามกาลเวลา โดย ่ การค้นพบครังนีได้สร้างความตืนเต้น ้ ้ ่ ให้ทมส�ารวจมาก แต่เลือดค่อนข้างมี ี สีเข้ม อย่างไรก็ดี จะมีการน�าประเด็น ดังกล่าวหารือกันต่อไป

Quick Quiz ข้ออ้างเอาตัวรอด เมือคุณแม่มาเห็น ่ คุณสวีตกับแฟน เมื่อสาวๆ เจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน อย่างนี้ แล้วจะเป็นยังไงต่อ สาวๆ จะพลิก เกมอย่างไร ต้องลุ้นกันดู อาโป 22 ปี นักร้อง, Pretty, นางแบบ นิวก้อย ้ 21 ปี นักศึกษา ซัง 26 ปี Pretty, พิธกร ี หมวย 23 ปี นักศึกษา โบอาร์ อันลี่ 24 ปี พิธกร, ธุรกิจส่วนตัว 25 ปี Pretty, นางแบบ ี บอกไปตามตรงว่าเป็นแฟนกัน และรีบ แนะน�าให้แม่รจกค่ะ ู้ ั บอกแม่วาเป็นเพือนสาว ่ ่ เดินเล่นกันเฉยๆ ่ ่ โห ถ้าเจอแม่จงๆ ในตอนนันคงตกใจท�า บอกไปว่าเป็นเพือนค่ะ เค้าคงเชือ... ั ้ หรือเปล่านะ อิ

Add a comment

Related presentations

Related pages

Maxim Thailand - August 2013 » PDF Digital Magazine

Maxim Thailand - August 2013Thailand | 143 pages | True PDF | 97.7 Mb Bowie Atthama Circus Maximus, Says Her, How To, We want Answer, Bunny Girl your are ...
Read more

Download Maxim Thailand - August (2013) - SoftArchive

Download Maxim Thailand - August (2013) or any other file from Books category. HTTP download also available at fast speeds.
Read more

Maxim Thailand - August 2013 » Vector, Photoshop PSDAfter ...

Maxim Thailand - August 2013 14 Days Free Access to USENET Free 300 GB with full DSL-Broadband Speed!
Read more

Maxim - Maxim

Sara Sampaio Is Maxim's May Cover Model By Maxim Staff Apr 26, 2016 Style The Model From Calvin Klein's Controversial 'Up-Skirt' Ad Speaks Out ...
Read more

Download Maxim Thailand – August 2013 - PDF Magazine

Maxim Thailand – August 2013. March 20, 2014. Language: Thai; Pages: 143; Format: PDF; Size: 97.8Mb ... via NovaFile
Read more

August | 2013 | MAXIMCC - Maxim Commercial Capital

Month: August 2013. ... You Don’t Know Max! 5 Maxim Facts to Help You Help More Customers. ... August 2015; June 2015; May 2015; April 2014;
Read more

Maxim Thailand - October 2013

Maxim Thailand - October 2013 - Download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online. Maxim Thailand - October 2013
Read more