Mawlid al-Nabi có thật sự thể hiện lòng kính yêu Nabi hay chẳng qua chỉ là một điều Bid'ah?

28 %
72 %
Information about Mawlid al-Nabi có thật sự thể hiện lòng kính yêu Nabi hay chẳng qua chỉ...
Education

Published on January 11, 2014

Author: muslimat_vn

Source: slideshare.net

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ Với Lòng Kính Yêu Nabi, Chúng Ta Cùng Tìm Hiểu Về Ngày Mawlid al-Nabi (Sinh Nhật Của Nabi) Nhé! Mọi lời ca ngợi xin kính dâng ALLAH, Đấng Chủ Tể của muôn loài, và cầu xin Ngài ban hồng phước và bình an đến Thiên Sứ Muhammad ( ‫ )صلى هللا عليه وسلم‬cùng toàn thể gia quyến và bằng hữu của Người. Rất nhiều mệnh lệnh được ALLAH (‫ )سبحانه و تعالى‬phán trong Thiên kinh Qur‟an cùng với Sunnah đã nói rõ cho chúng ta biết rằng chúng ta bắt buộc phải làm theo luật lệ mà ALLAH ( ‫ )سبحانه و تعالى‬đã ban xuống và những gì Thiên Sứ ( ‫ )صلى هللا عليه وسلم‬đã chỉ dạy. Và việc cấm (haram) trong vấn đề thực hành hay tự ý thêm vào những Bid‟ah (cái tân, đổi mới) trong tôn giáo là điều rất rõ ràng đối với mỗi người Muslim chúng ta. Bởi ALLAH (‫ )سبحانه و تعالى‬đã phán trong Thiên kinh Qur‟an như sau: ) “Hãy bảo (họ, hỡi Muhammad!): “Nếu các người thực sự yêu thương ALLAH, thì hãy theo Ta, ALLAH sẽ yêu thương các người (trở lại) và tha tội cho các người bởi vì ALLAH Hằng Tha Thứ, Rất Mực Khoang Dung.” Hãy bảo tiếp: “Hãy Vâng Lệnh ALLAH và Sứ giả (của ALLAH).” Nhưng nếu họ quay lưng bỏ đi thì quả thật ALLAH không yêu thương những kẻ không có đức tin (nơi Ngài).” [Qur‟an Surah 3.Al-„Imran, Ayat 31-32] “Hãy tuân theo điều (mặc khải) đã được ban xuống cho các người từ Rabb (ALLAH) của các người (hỡi nhân loại) và chớ nghe theo người bảo hộ (hay chủ nhân) nào khác ngoài Ngài. Ít thay việc các người ghi nhớ lời khuyên bảo này!” [Qur‟an Surah 7.Al-A‟raaf, Ayat 3] “Và (hãy biết) rằng đây là con đường ngay chính của Ta. Hãy theo nó và chớ theo con đường nào (khác) sợ rằng nó sẽ đưa các ngươi lệch khỏi con đường của Ngài. Ngài chỉ thị cho các ngươi như thế để cho các ngươi trở thành người ngay chính sợ ALLAH.” [Qur‟an Surah 6.Al-An‟aam, Ayat 153]

Và Thiên sứ (‫ )صلى هللا عليه وسلم‬đã nói: “Nếu ai đó đổi mới bất cứ điều gì (trong tôn giáo) mà không phù hợp với nguyên tắc, luật lệ của tôn giáo, thì điều đó bị bác bỏ” [Được thuật lại bởi Aisha (), Saheeh Bukhari 2697, Quyển số 55, Hadith số 7 (theo chương mục sách); Tập số 3, Chương Sách số 49, Hadith số 861 (theo chương mục website)] [Hadith trên cũng được ghi lại trong Saheeh Muslim 1718] Một trong những điều Bid‟ah đáng bị khiển trách chính là việc trong số chúng ta có những an hem tự ý dựng nên ngày lễ, ngày hội để tổ chức mừng sinh nhật cho Thiên Sứ ( ‫صلى هللا‬ ‫ )عليه وسلم‬trong tháng Rabee‟ al-Awwal. Và họ đã tổ chức ngày ấy theo những hình thức như sau:  Một số người chỉ đơn giản là tạo nên một dịp để ngồi lại với nhau, cùng kể cho nhau nghe về những câu chuyện liên quan đến ngày sinh của Nabi (‫ ,)صلى هللا عليه وسلم‬rồi họ trình bày những bài thuyết giảng hay ngâm thơ nhằm ca ngợi nhân dịp này (Mawlid al-Nabi)  Một số người thì còn bày thêm thức ăn, bánh trái…. để tiếp đãi những người có mặt  Một số người tổ chức tại thánh đường, và một số khác thì làm tại nhà của họ  Một số người thậm chí còn vượt quá giới hạn, họ còn làm nên những việc làm haraam (cấm, không cho phép) và đáng khiển trách như: tụ tập lẫn nam và nữ, nhảy múa và ca hát, phạm phải Shrik bởi những hành động như:  Cầu xin sự giúp đỡ từ Thiên Sứ (‫)صلى هللا عليه وسلم‬  Kêu gọi, ca tụng Người  Cầu xin sự ủng hộ của Người để chống lại những kẻ địch  Và vô số hành động khác nữa… Dù có là hình thức nào đi nữa, định tâm tốt ra sao, thì những ai thực hiện điều này chính là thực hiện Bid‟ah. Và không có gì đáng ngờ cả, quả thật, Bid‟ah (sự cách tân, đổi mới, thêm bớt về việc hành đạo trong tôn giáo) là điều haraam (cấm, không được cho phép). Chúng ta hãy lướt sơ qua về lịch sử và nguồn gốc của ngày Mawlid al-Nabi. Tại sao lại có ngày này? Tại sao người Muslim ngày nay lại chú trọng tổ chức ăn mừng ngày này trong khi ở thời đại Nabi còn sống và thời các Shahaba, họ không hề thực hiện nó?

. Nguồn gốc của việc tổ chức mừng ngày Mawlid al-Nabi Mawlid al-Nabi được ra mắt đầu tiên bởi nhóm Faatimids của trường phái Shi‟a sau 3 thế kỷ hung mạnh của đế chế Islam, mục đích nhằm làm lũng đoạn, đỗ vỡ tôn giáo của những người Muslim. Sau bọn họ, người kế tiếp đã thực hiện Mawlid ul-Nabi chính là vua al-Muzaffar Abu Sa‟eed Kawkaboori, vị vua của Irbil, vào khoảng cuối thể kỷ thứ 6 – đầu thế kỷ thứ 7 (theo niên lịch Hijri của Islam). Điều này đã được đề cập đến bởi các nhà sử học như Ibn Khalkaan và một số người khác…Abu Shaamah đã nói rằng: Người đầu tiên thực hiện Mawlid ul-Nabi ở Mosul chính là Shaykh „Umar ibn Muhammad al-Malaa, một trong những người nổi tiếng ngay thẳng và đạo đức thời ấy. Thế rồi, người cai trị của Ibril và một số người khác đã làm theo ông ta. Al-Haafiz Ibn Katheer đã nói trong al-Bidaayah wa‟l-Nihaayah (13/137), trong phần tiểu sử của Abu Sa‟eed Kazkaboori như sau: “Ông ấy đã từng thực hiện Mawlid ở Rabee‟ al-Awwal và tổ chức ăn mừng thật lớn nhân dịp ấy… Một trong số những người đã có mặt tại lễ hội của alMuzaffar trong những dịp Mawlid đã nói rằng ông ấy đã tiếp đãi trong buổi tiệc với 5000 đầu cừu nướng, 10.000 con gà và 100 chiếc đĩa lớn cùng với 30 khay bánh kẹo… Ông ấy còn để cho những nhóm Sufis ca hát từ giấc Zuhr cho đến tận Fajr, và bản thân ông ta cũng nhảy múa với họ. ” Ibn Khalkaan đã nói trong Wafiyaat al-A‟yaan (3/274) rằng: “Từ những ngày đầu của tháng Safar (tháng 2 Niên lịch Islam), họ đã trang trí những mái vòm với đủ loại đồ bắt mắt, và dưới mỗi mái vòm sẽ có một nhóm ca sĩ và một nhóm múa rối cùng với một nhóm chơi nhạc cụ, và họ không rời khỏi những mái vòm cho đến khi họ đã sắp xếp nhóm biểu diễn tại nơi ấy.” Những người này bỏ bê công việc trong suốt thời gian ấy, họ không đi làm ngoại trừ việc vòng quanh để chiêm ngưỡng những trò giải trí. Khi chỉ còn 2 ngày nữa là đến Mawlid, họ mang đến một số lượng lớn nào là lạc đà, nào là bò, cừu.. nhiều hơn những gì có thể mô tả. Rồi còn kèm theo tất cả trống, đàn ca, nhạc cụ mà họ có được mang lên hội trường… Sau giờ Maghrib trong đêm Mawlid, sẽ có những màng trình diễn nasheed (thánh ca, tụng niệm theo giai điệu) trong thành. Đây chính là nguồn gốc của việc tổ chức mừng sinh nhật cho Thiên Sứ. Ngoài những điều giải trí vô bổ, sự phung phí, tiêu tốn thời gian và tiền bạc, nó còn đi đôi với hành động Bid‟ah, điều mà ALLAH ( ‫ )سبحانه و تعالى‬đã không hề cho phép hay ban xuống một chút thẩm quyền nào trong vấn đề này. Những gì người Muslim chúng ta nên làm đó là khơi dậy Sunnah và chấm dứt ngay hành động Bid‟ah; chúng ta không nên làm bất cứ điều gì nếu chúng ta không hiểu biết rõ luật lệ mà ALLAH (‫ )سبحانه و تعالى‬đã ban hành cho nó.

. Tổ chức Mawlid al-Nabi hay tổ chức nhân dịp sinh nhật của Thiên Sứ ( ‫صلى‬ ‫ )هللا عليه وسلم‬là một việc haraam (cấm) vì những lý do sau đây:  Lý do thứ nhất: Đây không phải là một phần của Sunnah (đường lối) của Thiên Sứ ( ‫ )صلى هللا عليه وسلم‬hay của những vị Khalifah nối tiếp Người. Vì thế, trong trường hợp này, tổ chức Mawlid là một việc Bid‟ah bị cấm, bởi vì Thiên Sứ (‫ )صلى هللا عليه وسلم‬đã nói: “Ta bắt các người phải theo Sunnah (đường lối) của Ta và của những Khalifah ngay chính, ngoan đạo ngay sau ta; bám lấy nó và giữ chặt nó. Hãy cẩn thận với những gì mới mẻ, cách tân trong (việc hành đạo của) tôn giáo, bởi vì điều đổi mới, cách tân là Bid’ah và mỗi một sự Bid’ah sẽ dẫn đến lầm đường lạc lối.” [Saheeh Hadith Imam An-Nawawi, Hadith số 28; Ahmad 4/126; Al-Tirmidhi Hadith số 2676] Việc tổ chức Mawlid là một điều Bid‟ah được mang đến bởi nhóm Faatimids của Shi‟a sau hơn 3 thế kỷ hùng mạnh (của đế chế Islam) nhằm mục đích làm lũng đoạn tôn giáo của những người có Muslim. Nếu một người thực hiện bất kỳ hành động nào đó với chủ đích là muốn đến gần với ALLAH ( ‫ )سبحانه و تعالى‬hơn, nhưng hành động ấy lại không được Thiên Sứ ( ‫ )صلى هللا عليه وسلم‬thực hiện hay chỉ thị và cũng không được các vị Khalifah kế thừa Người làm theo, thì hành động ấy, dù có tốt như thế nào đi nữa, nó cũng chỉ thể hiện rằng anh ta đang cáo buộc Thiên Sứ ( ‫صلى هللا‬ ‫ )عليه وسلم‬vì Người đã không giải thích hành động đó (trong tôn giáo) đến mọi người (Thiên Sứ ( ‫ )صلى هللا عليه وسلم‬chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho Người, các Shahabah cũng không làm thế, nếu chúng ta tự ý làm điều này, và cho rằng đó là Sunnah, như vậy chẳng khác gì chúng ta nói Thiên Sứ (‫ )صلى هللا عليه وسلم‬lúc sinh thời đã không chỉ dạy chúng ta đầy đủ mọi việc hành đạo tốt trong tôn giáo???). Và điều này còn nói lên rằng anh ta không tin tưởng nơi lời phán của ALLAH (‫:)سبحانه و تعالى‬ “…Ngày nay, TA đã hoàn chỉnh tôn giáo của các người cho các người và hoàn tất Ân huệ của TA cho các người và đã chọn Islam làm tôn giáo của các người…” [Qur‟an Surah 5.Al-Maa-idah, Ayat 3] …bởi lẽ, anh ta đã tự thêm vào những điều mới (Bid‟ah) và cho rằng đó là một phần của tôn giáo, trong khi Thiên Sứ (‫ )صلى هللا عليه وسلم‬không hề mang đến hay chỉ dạy cho chúng ta về điều (mới) này.

 Lý do thứ hai Tổ chức sinh nhật cho Thiên Sứ (‫ )صلى هللا عليه وسلم‬là một việc làm mô phỏng hay bắt chước theo người Thiên Chúa giáo, bởi vì họ tổ chức ngày sinh nhật cho Messiah, Jesus Christ ( ‫.)عليه السالم‬ Và việc bắt chước hay phỏng theo họ là điều tuyệt đối haraam (bị cấm, không được phép). Thiên sứ đã cấm chúng ta bắt chước theo những người Kafir, Người cũng ra lệnh chúng ta phải làm khác họ đi, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến biểu tượng và lễ nghi tôn giáo. Thiên Sứ ( ‫صلى‬ ‫ )هللا عليه وسلم‬đã từng nói như sau: “Ai mà bắt chước một nhóm người nào, thì anh ta sẽ thuộc về thành phần của nhóm người đó” [Hadith được chứng thực và xếp hàng Saheeh bởi nhiều đại học giả như Imam Abu Dawood, Ibn Hibbaan, Ibn Hajar, Az-Zarqaani, Adh-Dhahabi, Al-Haythami, Al-‟Iraaqi, As-Sakhaawi, As-San‟aani, Muhammad Jaarullaah As-Sa‟di, Ahmad Shaakir, Ibn Baaz, Al-Albaani, Ibn `Uthaymeen...] Và Người còn nói: “Hãy làm khác với những người đa thần…” [Qua lời thuật lại của Ibn Umar và Abu Huraira, Sahih Muslim, Tập số 2. Sự Thanh Tẩy, Chương. Đặc điểm của Fitra, Hadith số 69-70 (theo sách) hoặc 500-501 (website)]  Lý do thứ ba Bên cạnh tính chất Bid‟ah và hành động bắt chước theo nhóm người của Thiên chúa giáo – cả 2 điều này điều là haraam – tổ chức sinh nhật cho Thiên sứ ( ‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ còn dẫn đến sự thái ) hóa và cực đoan trong việc thể hiện sự kính trọng đối với Người và nó đã đi quá xa giới hạn cho phép bằng cách kêu gọi (Dua‟a cầu xin với Người) sự giúp đỡ từ Người thay vì kêu gọi, cầu xin ALLAH ( ‫ .)سبحانه و تعالى‬Những điều thế này đã xãy giữa những người thực hành Bid‟ah của ngày Mawlid, khi họ cứ kêu gọi Thiên Sứ ( ‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ thay vì phải kêu gọi ALLAH ( ‫,)سبحانه و تعالى‬ ) rồi cầu xin sự trợ giúp từ Người, phạm tội Shirk bằng việc ca tụng Người, như trường hợp của Qaseedat al-Burdah…

Thiên Sứ ( ‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ đã cấm chúng ta thái hóa hay cực đoan trong việc ca ngợi Người quá ) mức, Người đã nói: “Chớ có cường điệu hóa thái quá trong việc ca ngợi Ta giống như những người Thiên chúa giáo đã ca ngợi Messiah và kính yêu Người quá đến nỗi họ tôn thờ Người thay vì ALLAH.” [Được thuật bởi Umar, Saheeh Bukhari 3445 trong Tập Số 4, Chương 55. Các Vị Sứ Giả, Hadith số 654 (chiếu theo chương mục website) Hoặc Quyển số 60, Hadith số 115 (chiếu theo chương mục sách)] ALLAH ( ‫ )سبحانه و تعالى‬cũng đã cấm chúng ta làm những việc như vậy qua lời phán của Ngài trong Thiên kinh Qu‟ran: “Hỡi Người dân Kinh sách! Chớ tỏ ra thái quá trong tôn giáo của các người và chỉ nói sự thật về ALLAH. Masih „Isa con trai của Maryam chỉ là một sứ giả của ALLAH và là Lời phán (Hãy Thành) mà Ngài truyền xuống cho Maryam và là một Tinh thần (Ruh) từ Ngài (ALLAH). Bởi thế hãy tin tưởng nơi ALLAH và các Sứ giả của Ngài. Và chớ nói „Ba‟ (ngôi). Từ bỏ (tư tưởng đó) tốt cho các người hơn. Chỉ ALLAH là Thượng Đế Duy nhất. Ngài quá Siêu việt về việc có một đứa con trai! (Vì rằng) mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là (tạo vật) của Ngài cả. Và riêng ALLAH thôi đủ làm một Đấng Thọ Lãnh sắp đặt tất cả các công việc (không cần đến một đứa con trai nào để giúp Ngài)” [Qur‟an Surah 4.An-Nisa‟, Ayat 171] Thiên Sứ (‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ đã cấm chúng ta cường điệu hóa việc tôn kính Người vì Người sợ rằng ) những gì đã xảy ra với họ (người Thiên Chúa giáo tôn sùng Jesus Christ quá mức) sẽ xảy ra với chúng ta, vì thế Người đã nói: “Hãy cẩn thận với việc cường điệu hoá bởi những người đi trước các ngươi đây đã bị hủy diệt vì sự cường điệu hóa (trong tôn giáo rồi dẫn đến lệch lạc) của họ.” [Được thuật lại trong al-Nasaa‟I, 5/268; được xếp vào Hadith Saheeh bởi Al-Albaani trong Saheeh Sunan al-Nasaa‟I, số 2863]

 Lý do thứ tư Việc tiến hành sự đổi mới bằng việc tổ chức mừng sinh nhật cho Thiên Sứ ( ‫صلى هللا عليه‬ ‫وسلم‬‎ mở ra cánh cửa cho những điều Bi‟dah khác và sẽ lôi kéo chúng ta lạc ra khỏi Sunnah của ) Người. Do đó, bạn thấy rằng những người thực hành những việc đổi mới sẽ rất năng nổ trong những điều Bid‟ah và sẽ chây lười trong những việc làm Sunnah thật sự; thậm chí họ còn ghét nó nữa và cho rằng những ai theo Sunnah là kẻ đối đầu với họ‟ cho đến khi toàn thể tôn giáo bị cuốn vào những ngày Mawlid và những ngày lễ kỷ niệm (mang tính chất Bid‟ah) mới thôi. Họ đã tự chia thành nhiều nhóm khác nhau; nào là tưởng niệm ngày sinh nhật của các vị Imam, chẳng hạn như ngày sinh của các Imam al-Badawi, Ibn „Arabi, al-Dasooqi and al-Shaadhili…Ngay khi họ vừa tổ chức xong ngày sinh nhật của vị này, thì lại tiếp đến ngày của vị kia. Điều này dẫn đến kết quả là sự cường điệu hóa đối với những người đã qua đời hay những người còn sống bởi vì họ kêu gọi những con người (và cũng chỉ là tạo vật của ALLAH) thay vì ALLAH, tin rằng những con người ấy có thể mang lại lợi ích cũng như tác hại, cho đến khi họ lạc xa khỏi tôn giáo của ALLAH (‫ )سبحانه و تعالى‬và trở lại với tôn giáo (lầm lạc) của những người Jaahiliyyah (những người thuộc thời kỳ ngu muội tiền Islam) mà ALLAH ( ‫ )سبحانه و تعالى‬đã đề cập đến trong thiên kinh Qur‟an: “Và họ thờ phụng ngoài ALLAH những kẻ đã không làm hại cũng chẳng làm lợi gì cho họ và họ nói: “Những vị này là những vị can thiệp giùm chúng tôi với ALLAH.” Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!): “Phải chăng các người muốn báo cho ALLAH biết điều mà Ngài không biết trong các tầng trời và trái đất hay sao? Quang Vinh và trong sạch thay Ngài! Ngài tối cao, vượt hẳn những điều mà họ đã tổ hợp với Ngài!” [Qur‟an Surah 10.Yunus, Ayat 18] “Há việc sùng bái chân thành không phải chỉ dành riêng cho ALLAH ư? Thế mà những kẻ đã chấp những vị bảo hộ ngoài Ngài đã nói: “Chúng tôi tôn thờ họ chỉ vì nhờ họ đưa chúng tôi đến gần với ALLAH.” Chắc chắn ALLAH sẽ xét xử giữa bọn chúng về điều mà chúng thường tranh chấp. Chắc chắn ALLAH không hướng dẫn ai là người nói dối và không có đức tin.” [Qur‟an Surah 39.Az-Zumar, Ayat 3]

. Những lời phản biện từ nhóm người tổ chức Mawlid al-Nabi Những ai nghĩ rằng điều Bid‟ah này nên được tiếp diễn sẽ đưa ra những lời phản biện hào nhoáng nhưng mong manh và hời hợt như lớp tơ nhện. Với những lời phản biện ấy, chúng ta có thể đáp lại như sau: Họ cho rằng điều này thể hiện sự tôn trọng đối với Thiên Sứ (‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ ) Làm thế nào để thực sự thể hiện rằng chúng ta tôn trọng Thiên Sứ ( ‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ ? Tôn ) trọng, kính yêu Thiên sứ ( ‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ nghĩa là chúng ta phải vâng lời Người, làm những gì ) Người đã dạy bảo và tránh xa những gì Người ngăn cấm, và thương yêu Người; chúng ta không nên kính trọng Thiên sứ ( ‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ bằng những hành động Bid‟ah, những việc hoang ) đường vô căn cứ hay những điều tội lỗi. Việc tổ chức ngày sinh nhật cho Người là một hành động rất đáng khiển trách bởi vì nó là một điều tội lỗi. Những người tôn trọng và thương yêu Thiên sứ ( ‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ nhiều nhất chính là các Shahabah ( ‫ )رضي هللا عنه‬của Người, chẳng hạn ) như „Urwah ibn Mas‟ood, trong một lần nọ, ông đã nói với những người Quraysh như sau: “…Này mọi người, thề với ALLAH, tôi đã ghé thăm các vị vua. Tôi đã đi đến Caesar, Chosroes và Negus, nhưng thề với ALLAH, tôi chưa bao giờ thấy một vị vua nào mà có được những người bạn kính yêu ông ta nhiều như những gì các người bạn đạo của Muhammad kính yêu Muhammad ( ‫ .)صلى هللا عليه وسلم‬Thề với ALLAH, mỗi khi Người nhổ nước bọt ra, nó không bao giờ rơi trên mặt đất, mà nó sẽ rơi vào bàn tay những người bạn đạo của Người, rồi họ lấy đó để xoa mặt và da của họ. Nếu Người hướng dẫn họ điều gì, họ nhanh chóng thực hiện theo lệnh của Người. Khi Người wudu’, họ sẽ dành nhau lấy phần nước của Người. Khi Người nói, họ sẽ hạ thấp giọng trước sự có mặt của Người; và họ không hề nhìn chằm chằm một cách thiếu tôn trọng đối với Người…” [Saheeh Bukhari, Quyển Số 3, Chương 50. Những điều kiện, Hadith số 891 (trích đoạn)] Thế đấy, dù rằng với mức độ kính yêu Thiên sứ ( ‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ như vậy, họ (các ) Shahabah) cũng chưa bao giờ lấy ngày sinh của Người ra để làm tổ chức hay làm tượng trưng giống như ngày „Eid (lễ hội). Nếu đó thực sự là điều được quy định trong Islam, họ đã không bỏ qua nó rồi.

 Họ lấy cớ rằng điều này là sự kiện được rất nhiều người trên toàn thế giới thực hiện Với những bằng chứng nói lên rằng Thiên Sứ ( ‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ đã cấm những hành động ) đổi mới, cách tân trong tôn giáo, trong khi đó việc tổ chức Mawlid rõ ràng là một việc làm mới thêm vào trong (hành đạo của) tôn giáo, thì dù cho người ta có làm gì đi nữa, có bao nhiêu người thực hiện hay ủng hộ cho nó đi nữa, cũng chẳng chứng minh được điều gì cả “Và nếu Ngươi tuân theo trào lưu của đa số người trên trái đất thì chúng sẽ dắt Ngươi đi lạc khỏi Chính đạo của ALLAH bởi vì họ chỉ làm theo sở thích và chỉ đoán chừng thôi.” [Qur‟an Surah 6.Al-An‟aam, Ayat 116] Tuy là thế nhưng nhờ có hồng ân từ ALLAH ( ‫ ,)سبحانه و تعالى‬ở mỗi thời đại, luôn có những người đứng lên phản đối việc Bid‟ah này và tuyên bố đây rõ ràng là điều sai lạc. Những người cố chấp theo đuổi việc (Bid‟ah) này, dù rằng sự thật đã được giải thích cặn kẽ, không thể tìm lấy cho mình được chút bằng cớ nào, Trong số những người đã lên án và phản đối việc tổ chức những dịp như vậy gồm có: Sheikh al-Islam Ibn Taymiyah, in Iqtidaa‟ al-Siraat al-Mustaqeem; Imaam al-Shaatibi in al„I‟tisaam; Ibn al-Haaj in al-Madkhil; Sheikh Taaj al-Deen „Ali ibn „Umar al-Lakhami (ông đã viết một tập sách để phản đối việc này); Sheikh Muhammad Basheer al-Sahsawaani al-Hindi trong tập sách của ông: Siyaanah al-Insaan; al-Sayyid Muhammad Rasheed Ridaa (ông đã viết một bài luận văn về chủ đề này); Sheikh Muhammad ibn Ibraaheem Aal al-Sheikh cũng đã viết luận văn về nó; Shaykh „Abd al-„Azeez ibn Baaz; và những người khác vẫn đang soạn thảo và lên án hành động Bid‟ah này mỗi năm trên các mặt báo, tập san vào thời điểm khi việc Bid‟ah này đang được tiến hành.  Họ nói rằng qua việc tổ chức Mawlid, họ sẽ giữ ký ức về Thiên Sứ ( ‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ sống ) mãi Đáp lại lời phản biện trên đó chính là những ký ức về Thiên Sứ (‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ vẫn hằng ) lưu mãi trong trái tim của những người Muslim, chẳng hạn như khi tên của Người được nhắc đến trong lời Adhan, Iqamah, Khutbah, trong mỗi lần chúng ta đọc Shahadatayn sau khi wudoo‟ hay trong khi dâng lễ nguyện Salah; và mỗi lễ Salah, chúng ta đều cầu xin (Salawat) ALLAH ( ‫سبحانه و‬ ‫ )تعالى‬ban hồng ân và bình an đến Thiên sứ ( ‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ ; rồi mỗi một hành động mà chúng ta ) thực hiện hàng ngày, dù là wajib (bắt buộc) hay mustahabb (khuyến khích), đều đã được quy định bởi Thiên sứ ( ‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ . Bằng những cách này, người Muslim luôn tưởng nhớ đến ) Thiên sứ (‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ và ân phước tương đương với ân phước mà một người Muslim có được ) (qua việc làm theo Sunnah) còn quay trở lại với Thiên sứ (‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ nữa. Và như thế, người ) Muslim luôn luôn giữ những ký ức về Thiên sứ ( ‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ sống mãi và kết nối với Người ) cả ngày lẫn đêm trong suốt cuộc đời của họ qua những gì mà ALLAH (‫ )سبحانه و تعالى‬đã quy định, chứ không phải chỉ vào ngày Mawlid, một sự kiện Bid‟ah và trái ngược với Sunnah. Nó chỉ kéo

chúng ta rời xa Thiên sứ thêm mà thôi và Người cũng không thừa nhận những việc làm ấy từ chúng ta. Thiên Sứ ( ‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ không cần đến những việc làm Bid‟ah như tổ chức ăn mừng ) sinh nhật này, bởi vì ALLAH (‫ )سبحانه و تعالى‬đã ban tình yêu thương cho Người và nâng cao địa vị của Người, như Ngài đã phán: “Và TA đã nâng cao danh tiếng của Ngươi?” [Qur‟an Surah 94.Al-Sharh, Ayat 4] Trong những lời gọi Adhan, Iqamah, hay Khutbah, tên của Thiên Sứ ( ‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ ) luôn được nhắc đến sau ALLAH ( ‫ ;)سبحانه و تعالى‬chỉ như vậy thôi cũng đủ cho chúng ta cảm nhận được tình yêu thương, sự kính trọng và tưởng nhớ về Người cũng như sự khích lệ cho chúng ta đi theo Sunnah của Người. ALLAH ( ‫ )سبحانه و تعالى‬đã không hề đề cập đến sự ra đời hay ngày sinh nhật của Thiên Sứ ( ‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ trong Thiên kinh Qur‟an, đúng hơn là, Ngài chỉ nhắc đến Sứ Mệnh của Người ) qua lời phán: “Chắc chắn ALLAH gia ân nhiều cho những người có đức tin khi Ngài dựng lên cho họ một Sứ giả xuất thân từ họ để họ đọc họ các Lời mặc khải của Ngài cà tẩy sạch họ và dạy họ Kinh sách và Lẽ đúng đắn khôn ngoan trong lúc trước đây họ là những người hoàn toàn lầm lạc.” [Qur‟an Surah 3.Al-„Imran, Ayat 164] “Ngài là Đấng đã dựng trong đám người dân (Ả-Rập) thất học (tại Makkah) một Sứ giả xuất thân từ họ để đọc các Lời Mặc khải của Ngài cho họ và tẩy sạch họ (khỏi sự ô-uế của việc tôn thờ đa-thần) và dạy họ Kinh sách và đường lối đúng đắn khôn ngoan. Và quả thật, trước đó họ đã lầm lạc rõ rệt.” [Qur‟an Surah 62.Al-Jumu‟ah, Ayat 2]

 Họ có thể nó rằng việc kỷ niệm ngày sinh của Thiên Sứ (‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ được khởi xướng ) bởi một vị vua am hiểu và công bằng, với sự định tâm để có thể đến gần được với ALLAH (‫ )سبحانه و تعالى‬hơn bằng cách này. Câu trả lời dành cho họ là việc làm Bid‟ah này không được chấp nhận, dù ai đã làm nó đi nữa. Một sự định tâm tốt không thể bào chữa được cho một hành động xấu và dù cho một người có qua đời và được biết đến như một người am hiểu và ngay chính, thì điều đó không có nghĩa là người đó không từng mắc sai lầm.  Họ nói rằng việc kỷ niệm ngày mawlid nằm trong những việc Bid’ah hasanah (những việc làm đổi mới tốt đẹp) bởi vì nó dựa trên việc muốn bày tỏ lòng cảm ơn đến ALLAH (‫ )سبحانه و تعالى‬vì đã ban Thiên Sứ (‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ đến! ) Câu trả lời dành cho họ là không có gì tốt đẹp nằm trong sự đổi mới cả. Thiên Sứ ( ‫صلى هللا‬ ‫ )عليه وسلم‬đã từng nói: “Bất cứ ai đổi mới điều gì trong vấn đề của chúng ta (trong tôn giáo Islam) mà không thuộc về nó, điều đó sẽ bị loại bỏ.” [Tường thuật bới al-Bukhaari, số 2697; al-Fath, 5/355] Và Người nói rằng: “Mọi điều đổi mới là lầm lạc” [tường thuật bởi Ahmad, 4/126; al-Tirmidhi, số 2676] Quy định đối với những sự đổi mới chính là tất cả chúng điều là sự sai lạc, nhưng lý lẽ nghe có vẻ hợp lý này của họ lại cho rằng không phải mọi điều Bid‟ah là lầm lạc, mà một số trong chúng là những đổi mới tốt đẹp. Al-Haafiz ibn Rajab đã nói trong cuốn Sharh al-Arba‟in: “Câu nói của Thiên Sứ ( ‫„ ,)صلى هللا عليه وسلم‬mọi điều đổi mới là lầm lạc” tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều điều, nó bao hàm mọi thứ; nó là một trong những nguyên tắc quan trọng của tôn giáo. Nó cũng tương tự câu nói: “Bất cứ ai đổi mới điều gì trong vấn đề của chúng ta (Islam) mà không thuộc về nó, điều đó sẽ bị loại bỏ.” [Tường thuật bới al-Bukhaari, số 2697; al-Fath, 5/355]

Bất cứ ai đổi mới điều gì và quy điều đó vào Islam khi không có cơ sở nào trong tôn giáo, đây là sự đi sai lạc và nó cũng không liên quan gì đến Islam cả, dù là trong vấn đề đức tin („aqeedah) hay trong và ngoài của lời nói và hành động.” [Jaami‟ al-„Uloom wa‟l-Hakam, trang 233] Họ không có bằng chứng nào về điều được gọi là “sự đổi mới tốt đẹp” ngoài câu nói của Umar (‫ )رضي هللا عنه‬về vấn đề hành lễ Tarawid, “Đây thật là một việc làm đổi mới tốt đẹp.” [Saheeh al-Bukhaari, 2/252, số 2010 mu‟allaqan; al-Fath 4/294] Họ cũng nói rằng có những điều đổi mới nhưng lại không bị phản đối bởi các vị salaf, như là việc tổng hợp kinh Qur‟an lại thành một quyển và việc viết và tổng hợp lại hadith. Câu trả lời dành cho họ là những việc này có cơ sở trong Islam, do đó chúng không phải là việc đổi mới. Umar ( ‫ )رضي هللا عنه‬nói: “Đây thật là một việc làm đổi mới tốt đẹp” đây nghĩa là sự đổi mới trong nghĩa của ngôn ngữ, không phải ý chỉ sự đổi mới trong shar‟i. Bất cứ điều gì có cơ sở trong Islam, nếu nó được nói là sự đổi mới, thì đó là sự đổi mới theo nghĩa ngôn ngữ, không phải là shar‟i, bởi vì sự đổi mới theo nghĩa shar‟i đồng nghĩa với việc điều đó không có cơ sở trong Islam. Việc tổng hợp kinh Qur‟an thành một quyển có cơ sở trong Islam, bởi vì Thiên Sứ ( ‫صلى‬ ‫هللا عليه وسلم‬‎ đã ra lệnh phải chép lại kinh Qur‟an, nhưng nó đã bị phân tán, vì vậy các vị Sahabah ) đã tổng hợp chúng lại thành một quyển để bảo vệ và giữ gì nó. Thiên Sứ ( ‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ đã từng dẫn lễ nguyện Tarawid cho các vị Sahabah trong một ) thời gian dài, sau đó Người dừng việc đó lại, để tránh nó trở thành buổi lễ nguyện bắt buộc cho họ. Các vị Sahabah đã tiếp tục thực hiện nó nhưng riêng lẻ trong suốt thời gian Thiên Sứ ( ‫صلى هللا‬ ‫عليه وسلم‬‎ còn sống và sau khi Người qua đời, đến khi Umar ibn al Khattab ( ‫ )رضي هللا عنه‬tập hợp ) mọi người lại hành lễ theo sau một imam giống như khi họ đã từng hành lễ theo sau Thiên Sứ (‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ vậy. Việc này không phải là một điều đổi mới trong tôn giáo. ) Việc ghi lại hadith cũng có cơ sở trong Islam. Thiên Sứ ( ‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ đã yêu cầu ghi ) lại một số hadith cho các vị Sahabah khi họ hỏi Người về chúng. Về mặt tổng quát việc ghi lại hadith trong khi Người còn sống là không được phép, bởi vì sự lo sợ kinh Qur‟an có thể bị lẫn với những thứ không thuộc về nó. Khi Thiên Sứ ( ‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ qua đời, điều lo sợ đó không ) còn là vấn đề nữa, bởi vì kinh Qur‟an đã được hoàn chỉnh và được sắp xếp theo thứ tự trước khi Người mất. Người Muslim tập hợp Sunnah lại sau đó, nhằm mục đích để bảo quản và giữ gìn nó không bị mất đi. Cầu xin ALLAH ( ‫ )سبحانه و تعالى‬ban thưởng cho họ những điều tốt lành thay cho

Islam và những người Muslim, bởi vì họ đã bảo quản Kinh Sách của Đấng Chủ Tể của họ và đường lối Sunnah của Thiên Sứ (‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ của họ tránh khỏi bị mất mát và bị lẫn lộn. ) Chúng ta cũng có thể hỏi họ rằng: tại sao việc làm tạ ơn này, như họ gọi nó như thế, không được thực hiện bởi các thế hệ xuất sắc nhất, các vị Sahabah, Tabi‟in và những người theo sau các vị Tabi‟in, họ là những người yêu quý Thiên Sứ ( ‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ nhiều nhất và họ là ) những người yêu thích làm việc tốt và thể hiện lòng biết ơn? Phải chăng những người đưa ra sự đổi mới về ngày Mawlid là những người được dẫn dắt ngay chính hơn họ? Phải chăng những người đó có thể tạ ơn ALLAH (‫ )سبحانه و تعالى‬nhiều hơn họ? Dĩ nhiên là không rồi!  Họ nói rằng họ kỷ niệm ngày sinh của Thiên Sứ ( ‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ để thể hiện tình yêu của ) họ dành cho Người; việc làm này là một cách để thể hiện nó, và việc thể hiện tình yêu đối với Thiên Sứ (‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ là điều được ra lệnh trong Islam! ) Câu trả lời cho họ là sự yêu quý Thiên Sứ ( ‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ rõ ràng là điều bắt buộc đối ) với mỗi người Muslim; anh ta phải yêu quý Người hơn chính bản thân anh ta, con cái của anh ta, cha anh ta và tất cả mọi người – nhưng điều này không có nghĩa rằng chúng ta phải đưa ra những điều đổi mới để thể hiện nó, không có quy định nào cho chúng ta như vậy. Yêu quý Người là buộc chúng ta phải tuân theo Người và làm theo Người, vì đó là một trong những cách biểu lộ tình yêu tốt nhất, vì người ta nói: “Nếu tình yêu của anh là chân thành thì hãy tuân theo Người; vì người ta nghe theo lời của người mà người mình yêu.” Yêu quý Thiên Sứ ( ‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ bao hàm việc gìn giữ Sunnah của Người tồn tại, bám ) chặt vào nó, và tránh khỏi những lời nói và hành động đi ngược lại nó. Rõ ràng là mọi điều đi ngược lại Sunnah của Người chính là những điều đổi mới đáng khiển trách (Bid‟ah) và là hành động rõ rệt của sự không tuân theo. Bao gồm việc kỷ niệm sinh nhật của Người và những loại hình bid‟ah khác. Một sự định tâm tốt không có nghĩa là với sự định tâm đó ta được phép đưa ra những sự đổi mới trong tôn giáo. Islam dựa trên 2 điều đó là sự trong sạch của định tâm và làm theo Thiên Sứ (‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ . ALLAH (‫ )سبحانه و تعالى‬đã phán: ) “Vâng, bất cứ ai nạp trọn sắc diện của mình cho Allah đồng thời là một người làm tốt thì sẽ được phần thưởng nơi Rabb của y. Họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền” [Qur‟an Surah 2.Al-Baqarah, Ayat 112] Nạp trọn sắc diện của mình cho ALLAH ( ‫ )سبحانه و تعالى‬có nghĩa là có lòng chân thành dành cho Allah, và làm tốt nghĩa là làm theo Thiên Sứ (‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ và thực hiện theo Sunnah. )

 Một lý lẽ khác nghe có vẻ hợp lý của họ là khi họ bảo rằng kỷ niệm ngày Mawlid và đọc tiểu sử của Thiên Sứ (‫ )صلى هللا عليه وسلم‬vào dịp này, bằng cách đó họ đang khuyến khích mọi người noi theo gương của Người! Chúng ta muốn nói với họ rằng việc đọc tiểu sử của Thiên Sứ ( ‫ )صلى هللا عليه وسلم‬và làm theo gương của Người là những việc bắt buộc của người Muslim vào suốt mọi thời điểm, suốt cả năm tháng và suốt cả cuộc đời của họ. Đưa ra một ngày cố định để làm những điều đó cùng với không có bằng chứng nào dành cho việc này đây là một sự đổi mới, và “tất cả những sự đổi mới khiến ta đi lạc lối.” [Tường thuật bởi Ahmad, 4/164; al-Tirmidhi, 2676)] Bid‟ah chẳng cho được thành quả tốt đẹp mà chỉ là những điều xấu xa và nó dẫn một người đi xa rời khỏi Thiên Sứ (‫.)صلى هللا عليه وسلم‬ Tóm lại, việc kỷ niệm ngày sinh của Thiên Sứ (‫ ,)صلى هللا عليه وسلم‬bằng bất cứ hình thứ nào, là một việc đổi mới đáng chỉ trích. Người Muslim cần phải dừng ngay việc làm này cũng như những dạng bid‟ah khác, và hướng bản thân mình vào việc khơi lại Sunnah và bám chặc vào Sunnah. Không được để mình bị lừa dối bởi những người khuyến khích và biện hộ cho hành động bid‟ah này, đối với những loại người này, họ yêu thích việc giữ cho những điều đổi mới tồn tại hơn là việc làm sống lại Sunnah; thậm chí có thể họ chẳng quan tâm gì đến Sunnah cả. Những người như vậy, ta không được phép noi gương hay làm theo họ, thậm chí nếu họ chiếm đa số. Ta phải làm theo những tấm gương của những người theo đường lối Sunnah, những vị salaf và những người đi theo họ, dù cho họ là thiểu số đi nữa. Sự thật không phải được đánh giá bởi số lượng những người nói ra nó, mà được đánh giá bởi những người đã được đánh giá bởi sự thật. Thiên Sứ (‫ )صلى هللا عليه وسلم‬đã từng nói: “Bất cứ ai trong các ngươi sống sẽ thấy nhiều sự khác biệt. Ta bắt các ngươi làm theo Sunnah của ta và đường lối của những vị Khalifah đã được chỉ dẫn đúng đắn sau ta. Hãy bám chắc lấy nó. Hãy đề phòng với những điều sáng chế mới, vì mọi điều đổi mới là lầm lạc.” [Tường thuật bởi Ahmad, 4/126; al-Tirmidhi số 2676] Thiên Sứ ( ‫ )صلى هللا عليه وسلم‬đã giải thích cho chúng ta trong hadith này điều gì chúng ta phải làm khi gặp phải nhiều quan điểm khác nhau, cũng như Người đã giải thích tất cả những gì đi ngược lại với Sunnah của Người, lời nói hay hành động, là Bid‟ah và mọi điều Bid‟ah là lầm lạc.

Nếu chúng ta thấy rằng không có cơ sở nào để kỷ niệm ngày sinh của Thiên Sứ, dù là trong Sunnah của Thiên Sứ ( ‫ )صلى هللا عليه وسلم‬của ALLAH ( ‫ )سبحانه و تعالى‬hay trong đường lối của các vị Khalifah đã được chỉ dẫn đúng đắn, thì nó chính là một trong những điều sáng chế mới, một trong những điều Bid‟ah khiến người ta đi lạc lối. Nguyên tắc này là điều đã được bao hàm trong hadith trên và cũng là điều được chỉ ra trong ayah (dịch nghĩa): “Hỡi những ai có đức tin! Hãy tuân mệnh Allah và tuân lệnh Sứ giả (của Allah) và (tuân theo) những (viên chức) có thẩm quyền trong các người. Nhưng nếu các người bất đồng ý kiến về điều gì, hãy quay về tham khảo Allah và Sứ giả (của Allah) nếu các người tin tưởng nơi Allah và nơi Ngày (Phán Xử) Cuối Cùng. Đó là lối giải thích tốt nhất và đúng đắn nhất.” [Qur‟an Surah 4.Al-Nisaa‟, Ayat 59] Quay về tham khảo ALLAH (‫ )سبحانه و تعالى‬nghĩa là về Kinh Sách của Ngài, còn về Sứ giả (của ALLAH) nghĩa là về Sunnah của Người sau khi Người qua đời. Kinh Qur‟an và Sunnah là những nguồn tham khảo trong các trường hợp gây tranh cãi. Ở đâu trong kinh Qur‟an hay trong Sunnah chỉ rằng trong Islam phải kỷ niệm ngày sinh của Thiên Sứ? Ai đã từng làm việc này hoặc đã nghĩ việc này là tốt cần phải hối lỗi với ALLAH (‫ )سبحانه و تعالى‬vì điều đó, cũng như với những thể loại khác của bid‟ah. Đây là thái độ của người Muslim tìm kiếm sự thật. Nhưng người nào quá ngoan cố và ngạo mạn sau khi những bằng chứng được đưa ra thì sự xét xử dành cho họ sẽ thuộc về Đấng Chủ Tể của họ. Cầu xin ALLAH ( ‫ )سبحانه و تعالى‬giúp chúng ta bám chặt vào Kinh Sách của Ngài và vào Sunnah của Thiên Sứ của Ngài cho đến tận Ngày chúng ta sẽ gặp Ngài. Xin ALLAH ( ‫سبحانه و‬ ‫ )تعالى‬ban phước lành và sự bình an đến Thiên Sứ Muhammad và gia đình của Người và các vị đồng hành của Người. Huqooq al-Nabi (‫ )صلى هللا عليه وسلم‬bayna al-Ijlaal wa‟l-Ikhlaal, trang 139 Shaykh Dr. Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan Thành viên của Hội đồng Học giả Cấp cao tại Saudi Arabia Chú thích nguồn trích dẫn: (1) Thiên kinh Qur‟an bản dịch ý nghĩa và nội dung (Arabic - Vietnam) (2) Chi tiết Hadith: http://sunnah.com/ (Arabic - English)

Add a comment

Related presentations

Related pages

Mawlid al-Nabi có thật sự thể hiện lòng kính yêu Nabi hay ...

×Close Share Mawlid al-Nabi có thật sự thể hiện lòng kính yêu Nabi hay chẳng qua chỉ là một điều Bid'ah?
Read more

Tên của tôi là ISLAAM - YouTube

Tên của tôi là ISLAAM ... Mawlid al-Nabi có thật sự thể hiện lòng kính yêu Nabi hay chẳng qua chỉ là một điều Bid'ah?
Read more

Mafhumul bidah - Education - documents.tips

Documents.tips. Upload Login / Signup. Leadership; Technology; Education; Marketing; Design; More Topics
Read more