material micro

43 %
57 %
Information about material micro
Business & Mgmt

Published on February 11, 2014

Author: contacafe

Source: slideshare.net

Description

Sursa - bv.finantepublice.ro

Directia General Regional a Finan elor Publice Bra ov Serviciul Servicii pentru Contribuabili IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR ÎNCEPÂND cu 1IANUARIE 2014 Baza legal : TITLUL IV1din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (CF), modificat prin OG nr. 8/2013 aprobat prin Lefgea nr. 168/2013 i OUG 102/2013 Defini ia microîntreprinderii -[ art. 1121 CF] O microîntreprindere este o persoan juridic român care îndepline te cumulativ urm toarele condi ii la 31 decembrie a anului fiscal precedent: 1. realizeaz venituri, altele decât cele de la art. 1122 alin. (6) CF; i management, în 2. realizeaz venituri, altele decât cele din consultan propor ie de peste 80% din veniturile totale; 3. a realizat venituri care nu au dep it echivalentul în lei a 65.000 euro; 4. capitalul social al acesteia este de inut de persoane, altele decât statul i autorit ile locale; 5. nu se afl în dizolvare cu lichidare, înregistrat în registrul comer ului sau la instan ele judec tore ti, potrivit legii. Nu pl tesc impozit pe veniturile microîntreprinderilor persoanele juridice care: a) desf oar activit i în domeniul bancar (societ ile comerciale bancare, casele de schimb valutar, etc.); b) desf oar activit i în domeniile asigur rilor i reasigur rilor, al pie ei de capital (cu excep ia persoanelor juridice care desf oar activit i de intermediere în aceste domenii: brokerii i agen ii de asigurare) c)desf oar activit i în domeniul jocurilor de noroc; [ art. 1122 alin. (6) CF] Încadrarea în categoria veniturilor din consultan i management se efectueaz prin analiza contractelor încheiate i a altor documente care justific natura veniturilor. ( pct.1 din HG44/2004) Pentru încadrarea în condi ia privind nivelul veniturilor realizate în anul precedent, se vor lua în calcul acelea i venituri care constituie baza impozabil prev zut la art. 1127 din Codul fiscal, iar cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea aceluia i exerci iu financiar. ( pct.4 din HG44/2004) OBS. 1. Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic. În cazul unei microîntreprinderi care se înfiin eaz sau î i înceteaz existen a, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridic a existat. ( art. 1124 CF) 2. Persoanele juridice române pentru care perioada de inactivitate temporar /nedesf urare a activit ii înceteaz în cursul anului aplic sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, pentru anul respectiv, începând cu trimestrul în care înceteaz perioada de inactivitate temporar /nedesf urare a activit ii. (pct. 5 prima tez din HG nr. 44/2004) pag.1/3

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR ESTE OBLIGATORIU I. INTRAREA ÎN SISTEMUL DE IMPUNERE A MICROÎNTREPRINDERILOR SE REALIZEAZ ASTFEL: 1. La începutul anului: în cazul îndeplinirii condi iilor cumulative de la art. 1121 la 31 decembrie a anului precedent, prin depunerea declara iei de men iuni 010 pentru modificarea vectorului fiscal, dac este cazul, pân la 31 ianuarie al anului în curs. 2. La înfiin are: O persoan juridic român care este nou-înfiin at este obligat s pl teasc impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dac condi ia prev zut la art. 112 1 lit. d) ( capitalul social al acesteia este de inut de persoane, altele decât statul i autorit ile locale) este îndeplinit la data înregistr rii la registrul comer ului. [art. 1122 alin. (4) CF] Excep ie: Persoana juridic român nou-înfiin at care, la data înregistr rii în registrul comer ului, are subscris un capital social reprezentând cel pu in echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate opta s aplice prevederile titlului II (impozit pe profit). Op iunea este definitiv , cu condi ia men inerii valorii capitalului social de la data înregistr rii, pentru întreaga perioad de existen a persoanei juridice respective. [art. 1122 alin. (4), (41) i (42) CF] II. IE IREA DIN SISTEMUL DE IMPUNERE A MICROÎNTREPRINDERILOR REGULA: În cazul în care în cursul anului fiscal una dintre condi iile de la art. 1121 nu mai este îndeplinit , microîntreprinderea are obliga ia de a p stra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare, iar începand cu anul fiscal urm tor microintreprinderea devine pl titoare de impozit pe profit. [art. 1122 alin. (5) i art. 1128 alin. (3) CF] EXCEP II: Dac în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizeaz venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultan i management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va pl ti impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a dep it oricare dintre cele 2 limite, luând în considerare veniturile i cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Impozitul pe profit datorat reprezint diferen a dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal pân la sfâr itul perioadei de raportare i impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv. (art. 1126 din Codul fiscal ) Se va depune declara ia de men iuni 010 pentru modificarea vectorului fiscal în termen de 30 de zile de la data dep irii oric rei dintre cele 2 limite. (pct.11 din HG nr.44/2004) pag. 2/3

Cota de impozitare pe veniturile microîntrepriderilor este de 3% aplicat asupra veniturilor din orice surs din care se scad: a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execu ie; c) veniturile din produc ia de imobiliz ri corporale i necorporale d) veniturile din subven ii; e) veniturile din provizioane i ajust ri pentru depreciere sau pierdere de valoare; f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi i/sau penalit i de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil; g) veniturile realizate din desp gubiri, de la societ ile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii; h) veniturile din diferen e de curs valutar; i) veniturile financiare înregistrate ca urmare a decont rii crean elor i datoriilor în lei în func ie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate ini ial; j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior factur rii. Pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza impozabil se adaug urm toarele: a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior factur rii; b) în trimestrul IV, diferen a favorabil dintre veniturile din diferen e de curs valutar/veniturile financiare înregistrate ca urmare a decont rii crean elor i datoriilor în lei în func ie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate ini ial i cheltuielile din diferen e de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului. (art. 1127 din Codul fiscal) Plata impozitului i depunerea declara iei (D100) se efectueaz trimestrial, pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare trimestrului pentru care se calculeaz impozitul. (art. 1129 din Codul fiscal) Material elaborat la data de 04.02.2014 pag. 3/3

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Lenzing Micro Modal - lenzing-fibers.com

Lenzing Modal®, eine Modalfaser aus dem Hause Lenzing, ist natürlich weich auf der Haut und besonders ökologisch. Lenzing Modal® wird mithilfe der ...
Read more

Triangl. The Neoprene Bikini. Global Shipping. – Triangl

Triangl. Neoprene bikinis exclusive to our website. Affordable & effortlessly cool. Instagram: @triangl
Read more

MICRO STRING - 20 individuelle Produkte aus der Kategorie ...

Bei DaWanda findest Du zum Thema MICRO STRING in der Rubrik Material mehr als 20 individuelle und einzigartige Produkte.
Read more

Nanoscratch - Nanoimpact | Nanotesting by Micro Materials

Latest News. High Temperature Webinar. Micro Materials will be running a webinar: Nanomechanical testing of thin films to 950 ºC. On 26th October starting ...
Read more

microfaser.de - Fragen rund um Microfaser direkt beim ...

Auch bei der Microfaser ist Vorsicht geboten, da das empfindliche Material durch die Vorbehandlung mit z.B. Zitronensaft oder Essigessenz ausbleichen kann.
Read more

Micro Materials - EnvisionTEC

Clear Guide M. EnvisionTEC’s Clear Guide M 3D Printer material is a crystal clear material for the production of accurate drill guides on the Micro line ...
Read more

Metallkugeln - Kunststoffkugeln - Kugeln aus ...

Material : Standard Sonder Material. Standardmaterial. Je nach gewünschtem Durchmesser sind folgende. Materialien in unserem Standardsortiment: STAHL ...
Read more

emicro one - micro-mobility.com

Das emicro one ist der erste elektrische Micro Scooter. Der E-Scooter ist aufladbar, hat eine Reichweite von bis zu 12 Kilometern und fährt 25km/h schnell.
Read more

Micron Technology, Inc. - Home | Memory and Storage Solutions

Micron Technology is a world leader in memory and semiconductor technology offering the industry’s broadest portfolio of silicon-to-semiconductor solutions.
Read more

Bikini – Wikipedia

Bikini-Oberteil. Bügel-BH; Triangel-BH; Neckholder-BH; Push-up-BH; Bustier; Bandeau-Top; Die Oberteile sind meist entweder auf dem Rücken und im Nacken ...
Read more