Material bil.

57 %
43 %
Information about Material bil.
Business & Mgmt

Published on March 15, 2014

Author: contacafe

Source: slideshare.net

Description

Sursa (cu multumiri) - bv.finantepublice.ro

Direc ia General a Finan elor Publice Bra ov Serviciul metodologie i asisten contribuabili tel 0268-308443; http: // bv.finantepublice.ro ÎNTOCMIREA I DEPUNEREA SITUA IILOR FINANCIARE I A RAPORT RILOR ANUALE PENTRU ANUL 2013 LA UNIT ILE TERITORIALE ALE MINISTERULUI FINAN ELOR PUBLICE Baza legal : OMFP nr. 79/2014, Legea contabilit tii nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, OMFP nr. 3.055/2009, OMFP nr. 2.239/2011, OMFP nr. 1.878/2010, OMEF nr. 1.969/2007, OMFP 1.286/2012, OMFP 881/2012 Entit ile prev zute la art. 1 alin. (1) - (4) din Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat , indiferent de forma de organizare, forma de proprietate i de reglement rile contabile aplicabile, inclusiv în situa ia fuziunii, diviz rii sau lichid rii acestora, în condi iile legii, au obliga ia s întocmeasc i s depun situa ii financiare anuale sau raport ri contabile anuale, dup caz, încheiate la 31 decembrie 2013, la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice, la urm toarele termene: Situa ii financiare anuale: - societ ile comerciale, societ ile/companiile na ionale, regiile autonome, institutele na ionale de cercetare-dezvoltare, subunit i din România care apar in unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în str in tate, cu excep ia subunit ilor deschise în România de societ i rezidente în state apar inând Spa iului Economic European- în termen de 150 de zile de la încheierea exerci iului financiar (cel târziu pân la data de 30 mai 2014) ; - pentru celelalte persoane prev zute la art.1 din Legea nr. 82/1991, republicat , printre care i asocia iile i celelalte persoane juridice cu i f r scop patrimonial- în termen de 120 de zile de la încheierea exerci iului financiar (cel târziu pân la data de 30 aprilie 2014); Raport ri contabile anuale: - persoanele juridice aflate în lichidare- în termen de 90 de zile de la încheierea exercitiului financiar (cel târziu pân la 31 martie 2014); - subunit ile deschise în România de societ i rezidente în state apar inând Spa iului Economic European- în termen de 150 de zile de la încheierea exerci iului financiar (cel târziu pân la data de 30 mai 2014); - entit ile care au optat pentru un exerci iu financiar diferit de anul calendaristic, societ ile comerciale ale c ror valori mobiliare sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat - în termen de 150 de zile de la încheierea exerci iului financiar (cel târziu pân la data de 30 mai 2014); Entit ile care nu au desf urat activitate de la data înfiin rii pân la sfâr itul exerci iului financiar nu întocmesc situa ii financiare urmând s depun în acest sens o declara ie pe propria r spundere, în termen de 60 de zile de la încheierea exerci iului financiar (cel târziu pân la 1 martie 2014), care s cuprind toate datele de identificare a entit ii: - denumirea complet (conform certificatului de înmatriculare): - adresa i numarul de telefon; - num rul de înregistrare la registrul comer ului; - codul unic de înregistrare; - capitalul social. 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pag.1/4

Cursul valutar În vederea întocmirii situa iilor financiare anuale pentru anul 2013 se utilizeaz lista cuprinzând cursurile pie ei valutare din data de 31 decembrie 2013, comunicate de BNR, afi at pe site-ul MFP:www.mfinante.ro/informatii fiscale si bilanturi/regelmentari contabile/cursurile pietei valutare (4,4847 lei/euro). Situa iile financiare anuale vor fi înso ite de: - raportul administratorilor; - raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dup caz; - propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; - o declara ie scris a persoanelor prev zute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, prin care acestea î i asum r spunderea pentru întocmirea situa iilor financiare anuale i confirm c : a) politicile contabile utilizate la întocmirea situa iilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglement rile contabile aplicabile; b) situa iile financiare anuale ofer o imagine fidel a pozi iei financiare, a performan ei financiare i a celorlalte informa ii referitoare la activitatea desf urat ; c) persoana juridic î i desf oar activitatea în condi ii de continuitate. Situa iile financiare anuale simplificate vor fi înso ite de: - o declara ie scris de asumare a r spunderii pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate prev zut de OMFP nr. 2.239/2011; - raportul administratorilor întocmit conform sec iunii 10 "Con inutul raportului administratorilor" din OMFP nr. 3.055/2009, în cazul celor întocmite conform Reglement rile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene, parte component a Reglement rilor contabile aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare. Situa iile financiare anuale vor fi depuse la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice, în format hârtie i în format electronic sau numai în form electronic pe portalul www.e-guvernare.ro, având ata at o semn tur electronic extins sau la oficiile po tale, prin scrisori cu valoare declarat . Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declara iilor, le vor putea depune la ghi eul organelor fiscale, în format PDF cu fi ier xml ata at, pe suport CD, înso ite de formatul pe hârtie listat, semnat i tampilat. Contribuabilii care au un certificat digital calificat pentru semnarea declara iilor sunt obligate ca, începând cu luna calendaristic urm toare datei înregistr rii, s utilizeze serviciile exclusiv în format electronic, ca unic canal de comunica ie cu administra ia public . [HG nr. 1085/2003, art.3 alin.(3) i (31 )] pag.2/4

Entit ile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate potrivit OMFP nr. 2.239/2011 (în exerci iul financiar precedent au înregistrat o cifr de afaceri net sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv i totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv) depun pentru anul 2013 situa ii financiare anuale simplificate. (a se vedea materialul ”Principalele modific ri i complet ri aduse Legii contabilit ii nr. 82/1991 prin OUG nr. 37/2011..., Sistemul simplificat de contabilitate aprobat prin OMFP nr. 2239/2011...”) Entit ile nou-înfiin ate pot opta în primul exerci iu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglement rilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009. Exerci iul financiar al unit ilor nou-înfiin ate începe la data înfiin rii, potrivit legii. [art. 27 alin. (4) din Legea nr.82/1991, republicat ] În cazul în care pentru primul exerci iu financiar de raportare entit ile nou-înfiin ate au optat pentru: - întocmirea de situa ii financiare anuale simplificate, iar pentru al doilea exerci iu financiar de raportare aceste persoane înceteaz s îndeplineasc criteriile prev zute la art. 2 alin. (1) din OMFP nr. 2.239/2011, respectiv în exerci iul financiar precedent au înregistrat o cifr de afaceri net peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro i totalul activelor peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, sunt obligate s aplice Reglement rile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009; - întocmirea de situa ii financiare anuale simplificate, pentru al doilea exerci iu financiar de raportare analizeaz indicatorii determina i din situa iile financiare anuale ale exerci iului financiar precedent i indicatorii determina i pe baza datelor din contabilitate i a balan ei de verificare încheiate la sfâr itul exerci iului financiar curent, întocmind situa ii financiare anuale în func ie de criteriile de m rime înregistrate, respectiv situa ii financiare anuale prescurtate sau situa ii financiare anuale cu 5 componente. Persoanele juridice aflate în lichidare depun, pe perioada lichid rii, în termen de 90 de zile de la încheierea fiec rui an calendaristic, la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice o raportare contabil anual . Exerci iul financiar reprezint perioada pentru care trebuie întocmite situa iile financiare anuale i, de regul , coincide cu anul calendaristic. Exerci iul financiar al unei persoane juridice care se lichideaz începe la data încheierii exerci iului financiar anterior i se încheie în ziua precedent datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerat un exerci iu financiar, indiferent de durata sa. Situa iile financiare anuale întocmite în vederea efectu rii opera iunilor de fuziune, divizare sau a lichid rii persoanelor respective se depun la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice în condi iile prev zute de reglement rile contabile emise în acest sens. [art. 9 OMFP 79/2014, art. 27 alin. (1) i (5), art. 36 alin. (3) i (4) din Legea nr. 82/1991, republicat ] pag.3/4

Entit ile (sucursalele cu sediul în România, care apar in unei persoane juridice cu sediul în str in tate, filialele consolidate ale unei societ i-mam cu sediul în str in tate, precum i pentru filialele filialelor, cu excep ia institu iilor de credit, institu iilor financiare nebancare, definite potrivit legii) care au optat pentru un exerci iu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) i alin. (31 ) din Legea nr. 82/1991, republicat , întocmesc raport ri contabile anuale la 31 decembrie distinct de situa iile financiare anuale încheiate la data aleas pentru acestea. (a se vedea meterialul “Sistemul de raportare anual la 31 decembrie 2013 pentru entit ile care au optat pentru un exerci iu financiar diferit de anul calendaristic”) Începând cu exerci iul financiar al anului 2012, societ ile comerciale ale c ror valori mobiliare sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat au obliga ia de a aplica Standardele Interna ionale de Raportare Financiar (IFRS) la întocmirea situa iilor financiare anuale individuale. Pentru exerci iul financiar al anului 2012, situa iile financiare anuale individuale în baza IFRS se întocmesc prin retratarea informa iilor din contabilitatea organizat în baza Reglement rilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglement rilor contabile conforme cu directivele europene, cu modific rile i complet rile ulterioare. IFRS reprezint standardele adoptate potrivit procedurii prev zute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European i al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor interna ionale de contabilitate. Pentru asigurarea sistemului informa ional al statului societ ile comerciale ale c ror valori mobiliare sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat vor depune o raportare contabil anual la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice. Aceast raportare se întocme te pe baza datelor din balan a de verificare cuprinzând elemente determinate potrivit prevederilor IFRS. [art. 1 alin.(1) i (2) din OMFP 881/2012, art. 13 din OMFP 1.286/2012] Necompletarea corect pe prima pagin a formularului "Bilan " cu datele de identificare, codul CAEN i forma de proprietate sau completarea formularelor cuprinse în situa iile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identific rii entit ii ori a situa iei economico-financiare, entitatea fiind sanc ionat potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. ATEN IE! Începând cu perioada de raportare anul 2011, s-au schimbat atât softurile de raportare (PDF cu XML ata at i un fi ier cu extensia zip) cât i modalitatea de depunere (internet sau ghi eu). Noile versiuni ale programelor de asisten (soft A i Soft J) vor putea fi desc rcate de pe portalul ANAF, sec iunea Declara ii electronice - Desc rcare declara ii. Pentru perioadele de raportare anterioare anului 2011, formularele vor putea fi depuse doar la ghi eu, în vechile formate de raportare. Materialul a fost actualizat de Serviciul Servicii pentru Contribuabili din cadrul Direc iei GeneraleRegionale a Finan elor Publice Bra ov la data de 10.03.2014 pag.4/4

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Bill Laswell – Wikipedia

Seither entwickelte sich Material von einer Band mit fester Besetzung zu einem offenen Projekt mit einer Vielzahl von teilnehmenden Musikern und großem ...
Read more

Herkunftssprache – Bild-Wort-Material

Bild-Wort-Material zu folgenden Themenbereichen I) Schule: Schulsachen, Personen, Räume, Dienste, Tätigkeiten II) Zeit: Wochentage, Monate, Adverbien ...
Read more

Bill of materials - Wikipedia

A bill of materials or product structure (sometimes bill of material, BOM or associated list) is a list of the raw materials, sub-assemblies ...
Read more

BIL Materials handling

BIL MATERIALS HANDLING DIVISION A division of BIL Group Ltd Porte Marsh Road, Calne, Wiltshire SN11 9BW United Kingdom Tel: +44 (0)1249 822 222
Read more

über uns | BIL

BIL Burkhartsmaier Industrielackiererei GmbH Kelheimer Strasse ... Wir nutzen die richtige Methode und das technisch günstigste Material für Ihre ...
Read more

Furniture Movers | BIL Materials

Are you looking to buy Furniture Moving Equipment to safely move bulky and heavy items? BIL’s moving equipment includes two transport units with safety
Read more

BStU - Materialien

Leh­rer­fort­bil­dung; Sie sind hier: Startseite; Wissen; Bildung; Materialien; Bereichsmenu. Bildung: Was war die Stasi? Bildungsorte; Schüler ...
Read more

Arbeiten mit der Kontenfindung - Fakturierung (SD-BIL ...

Arbeiten mit der Kontenfindung Wenn das System eine Kontierung durchführt, bucht es die Beträge in den Fakturen automatisch auf die entsprechenden Konten.
Read more

Stückliste – Wikipedia

Sie werden benötigt, damit die richtigen Teile verbaut werden und das richtige Material bestellt (siehe Bedarfsermittlung, MRP II, ERP-Systeme) werden kann.
Read more

Business Intelligence Software (BI) | SAP

SAP Business Intelligence Software (BI): Schneller Zugriff auf Analyse, Berichte, Datenvisualisierung u. Dashboarding. Fundierte Entscheidungen in Echtzeit!
Read more