Marketing 5

50 %
50 %
Information about Marketing 5

Published on March 23, 2014

Author: Enkhtuyagerel

Source: slideshare.net

 Хичээлийн кредит:  Хичээлийн индекс:  Судлах анги:

¯íý á¿ðä¿¿ëýõýä íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éëñ ¯íý á¿ðä¿¿ëýëòèéí õàíäëàãóóä Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íý á¿ðä¿¿ëýëòèéí ñòðàòåãè Öîãö á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íý á¿ðä¿¿ëýëòèéí ñòðàòåãè ¯íý ñòðàòåãè

Áàðàà ýñâýë ¿éë÷èëãýýíä òºëáºë çîõèõ ìºíãºíèé õýìæýý. ª.õ. Áàðàà ýñâýë ¿éë÷èëãýýã õýðýãëýõ ýñâýë ýçýìøñýíýýð îëæ àâàõ àøãèéã àâ÷ îðîíä íü ºã÷ áóé ¿íý öýíýò ç¿éëñèéí áàãö.

Àøèã àâ÷èðäàã ìàðêåòèíãèéí èæ á¿ðäýë, áóñàä èæ á¿ðäýë çºâõºí çàðäëûã èëýðõèéëäýã Ìàðêåòèíãèéí èæ á¿ðäë¿¿ä äîòðîîñ õàìãèéí óÿí õàòàí íü, á¿òýýãäýõ¿¿íèé øèíæ ÷àíàðûã ººð÷ëºõººñ ¿íèéã ººð÷ëºõ íü èë¿¿ àìàð.

Äîòîîä õ¿÷èí ç¿éëñ: Êîìïàíèé Ìàðêåòèíãèéí çîðèëãî Ìàðêåòèíãèéí èæ á¿ðäëèéí ñòðàòåãè Ìàðêåòèíãèéí çàðäàë Ìàðêåòèíãèéí çîõèîí áàéãóóëàëò

Ãàäààä õ¿÷èí ç¿éëñ: Çàõ çýýëèéí òºëºâ áàéäàë Ýðýëòèéí òºëºâ áàéäàë ªðñºë人íèé òºëºâ áàéäàë Îð÷íû áóñàä õ¿÷èí ç¿éëñ

Àìüä ¿ëäýõ Îäîî áàéãàà îðëîãîî íýìýãä¿¿ëýõ Çàõ çýýëä ýçëýõ õóâèàð ìàíëàéëàõ Á¿òýýãäýõ¿¿íèé ÷àíàðààð ìàíëàéëàõ Áóñàä çîðèëãî

Òîãòìîë çàðäàë Õóâüñàõ çàðäàë Íèéò çàðäàë ¯éëäâýðëýëèéí ¿å øàò á¿ð äýõ çàðäàë Çàðäàë íü ¿éëäâýðëýëèéí òóðøëàãûí ¿¿ðýã ã¿éöýòãýäýã

Õýí ¿íý á¿ðä¿¿ëýõ øèéäâýðèéã ãàðãàõ âý?

Öýâýð ºðñºë人íò Ìîíîïîëèñò ºðñºë人íò Îëèãîïîëü ºðñºë人íò Öýâýð ìîíîïîëü Õýðýãëýã÷èéí ¿íý áà ¿íý á¿ðä¿¿ëýëòýíä õàíäàõ õàíäëàãà Ýðýëò áà ¿íèéí õàðèëöàí õàìààðëûã øèíæëýõ Ýðýëò ¿íýä ìýäðýìæòýé ýñýõ ªðñºëäºã÷èéí çàðäàë, ¿íý, ñàíàë Ãàäààä îð÷íû áóñàä õ¿÷èí ç¿éë

1. Çàðäàëä òóëãóóðëàñàí ¿íý á¿ðä¿¿ëýëò  ªðòºã+ àøèã õàíäëàãà  Õóãàðëûí öýãèéí øèíæèëãýý áà çîðèëòîò àøãèéí ¿íýëãýý 1. Õóäàëäàí àâàã÷äàä ÷èãëýñýí ¿íý á¿ðä¿¿ëýëò 2. ªðñºë人íä òóëãóóðëàñàí ¿íý á¿ðä¿¿ëýëò  Òóõàéí ¿åèéí çàõ çýýëèéí ¿íý  Òåíäåðèéí ¿íý

Ýíý àðãûã õýðýãëýõ ¿íäýñëýë: 1. ¯éëäâýðëýã÷, áîðëóóëàã÷èä ýðýëòýýñ èë¿¿ çàðäàëä èë¿¿ ñàíàà çîâäîã. ¯íèéã çàðäàëä îéð òîãòîîñíîîð òýä ¿íèéã ýðýëòèéí ººð÷ëºëòºíä óÿëäóóëàí òîãòîîõ òîîöîîëîí áîäîõ àæëààñ ÷ºëººëæ ºãäºã 2. Ñàëáàðûí á¿õ áîðëóóëàã÷èä ýíý àðãàà ¿íý òîãòîîâîë á¿õ ¿íý îéðîëöîî áîëæ ¿íèéí äàéí áàãàñíà 3. Èõýíõ õ¿ì¿¿ñ ýíý àðãà íü ¿éëäâýðëýã÷èäèéí õóâüä, õóäàëäàí àâàã÷äûí ÷ õóâüä øóäðàãà ¿íý òîãòîîäîã ãýäýã

24.00 30.00 50.00 ¯éëäâýðëýã÷ Áººíèé õóäàëäàà÷èí Æèæèãëýíãèéí Õóäàëäàà÷èí ªðòºã = 24.00 = 80% ªñãºëò = 6.00 = 20% ªðòºã = 21.60 = 90% ªñãºëò = 2.40 = 10% ªðòºã= 30.00 = 60% ªñãºëò = 20.00 = 40% Á¿òýýãäýõ¿¿íèé ºðòºã äýýð òîãòñîí “ºñãºëòèéã” íýìæ ¿íý òîãòîîõ àðãà.

Êîìïàíè àøèã ÷ ¿ã¿é, àëäàãäàë ÷ ¿ã¿é áàéõ ¿íèéí ò¿âøèíã (õóãàðëûí öýã) ýñâýë çîðèëòîò àøãàà îëæ àâàõ ¿íèéí ò¿âøèíã òîãòîîäîã.

Íèéòîðëîãîáàçàðäàë ¯éëäâýðëýëèéí òîî õýìæýý Õóãàðëûí öýã Àøèãòàé Íèéò òîãòìîë çàðäàë Íèéò õóâüñàõ çàðäàë Íèéò çàðäëûí ìóðóé Íèéò îðëîãûí ìóðóé Àëäàãäàë Èõ0 ªíäºð

Õýðýãëýã÷èéí ¿íý öýíýä òóëãóóðëàí (¿íèéí áèø õ¿÷èí ç¿éëñ) ¿íý òîãòîîõ àðãà. Æèøýý íü: 1 àÿãà êîôå + 1 ç¿ñýì àëèìíû òîðòíû ¿íý Äýëã¿¿ðèéí äýðãýäýõ êàôå- $1.75 Ãýð á¿ëèéí ðåñòîðàíä - $3.00 Çî÷èä áóóäëûí coffee shop - $4.50 Çî÷èä áóóäëûí ºðººíèé ¿éë÷èëãýý - $6.00 Òàíñàã ðåñòîðàí - $8.50

Êîìïàíè ººðèéí çàðäëûí õýìæýý áîëîí ýðýëòèéã ¿ë õàðãàëçàí ºðñºëäºã÷èéí ¿íèéã áàðèìæààëàí ¿íý òîãòîîõ. Ýñâýë æèæèã êîìïàíè ìàíëàéëàã÷èéí ¿íèéã äàãàëäàí ¿íýý òîãòîîõ àðãà. ¯íäýñëýë: Ýíý àðãûã ýðýëò ¿íýä õýð ìýäðýìæòýé áàéãààã òîäîðõîéëîõîä áýðõ ¿åä õýðýãëýäýã. ¯íèéí äàéíààñ çàéëñõèéõ øààðäëàãàòàé ¿åä  Èõýâ÷ëýí îëèãîïîëü ºðñºë人íò çàõ çýýëä õýðýãæ¿¿ëäýã 5. Òåíäåðèéí ¿íý ªìíºõèéí àäèë

1. Шинэ бүтээгдэхүүний үнийн стратеги -Зах зээлийн өрмийг хамах -Зах зээлд гүн нэвтрэх 2. Бүтээгдэхүүний багцад баримтлах үнийн стратеги -Төрөлжсөн бүтээгдэхүүний үнийн стратеги -Нэмэлт бүтээгдэхүүнийг үнэлэх стратеги -Хамт хэрэглэгдэх бүтээгдэхүүнийг үнэлэх стратеги -Хаягдалыг үнэлэх стратеги

Add a comment

Related pages

FIVE Marketing - Frischer Wind für Ihr Unternehmen

FIVE Marketing. Frischer Wind für Ihr Unternehmen. Agentur; Projekte; Kontakt; MENU CLOSE back . Referenzen. Optik Saar. Foto Webseite. die netzwerker ...
Read more

Marketing – Wikipedia

Philip Kotler, Gary Armstrong, Veronica Wong, John Saunders: Grundlagen des Marketing, 5. Aufl., Pearson Studium, München 2010, ISBN 978-3-86894-014-5.
Read more

Marketing 5/1: Services Marketing - Startseite TU Ilmenau

Lecture Notes Marketing 5/1: Services Marketing Summer Term 2015. Exercises Marketing 5/1: Services Marketing Summer Term 2015 Research Seminar: Template ...
Read more

Willkommen

5P Marketing Development GmbH & Co.KG. l Höhenweg 137 l 46147 Oberhausen l Tel ... l Von-Vincke-Straße 5-7 l 48143 Münster l Tel: 0251 ...
Read more

Strategisches Marketing: 5.1. Sinus-Milieus | Sander ...

5.1. Sinus-Milieus Nach welchen Kriterien kann man nun seine potenziellen Zielgruppen segmentieren? Eine gute Antwort, vor allem für den Konsumerbereich ...
Read more

Marketing - Wikipedia, the free encyclopedia

Holistic Marketing [5] Everything matters in marketing: ... The marketing planning process involves forging a plan for a firm's marketing activities.
Read more

Marketing-Mix – Wikipedia

Mit dem Marketing-Mix werden Marketingstrategien oder Marketingpläne in konkrete Aktionen umgesetzt. Die vier klassischen Instrumente des Marketing-Mix ...
Read more

The 5 C’s and Strategic Marketing Basics

The 5 C’s and Strategic Marketing Basics . Once you know the marketing mix, goals, and targets of your marketing effort, the next step is to develop the ...
Read more

5 Sterne Marketing ⋆ Wir denken für Sie online...

Willkommen bei 5 Sterne Marketing. Ihrer Full Service Agentur für Online Marketing
Read more

Digital Marketing School - Digital Marketing SchoolDigital ...

In 5 Tagen 10 Module: Alles über Digital Marketing in kürzester Zeit. Schon mehr als 13.000 zertifizierte Personen! Nach dem Seminar und etwas ...
Read more