maremat aabaad

50 %
50 %
Information about maremat aabaad

Published on January 29, 2016

Author: ssuser4afee5

Source: slideshare.net

1. ‫برگ‬1‫از‬9 ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫مرمت‬‫آباد‬ ‫اقتصادی‬ ‫کیارش‬ ‫امرداد‬4931 ‫در‬‫آمد‬: ‫اینجا‬ ‫در‬‫برای‬ ‫که‬ ‫معانی‬ ‫میان‬ ‫از‬"‫آباد‬"‫داریم‬ ‫کار‬ ‫اینها‬ ‫با‬ ،‫آمده‬: ‫مسکون‬.(‫دهخدا‬) 4-‫دایر‬ ،‫معمور‬…9-‫سرشار‬ ،‫پر‬…5-‫سامان‬ ، ‫منظم‬.6-‫خرم‬ ، ‫شادمان‬.7-‫مرفه‬.(‫معین‬) 4.‫می‬ ‫زندگی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫ویژگی‬‫کنند‬…9]‫مجاز‬]‫برقرار‬ ‫دایر؛‬.(‫عمید‬) ‫هم‬ ‫میمند‬ ‫اهالی‬،‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫معنا‬ ‫همین‬ ‫مشابه‬‫بردند‬:‫نبود‬ ‫آباد‬ ،‫نبود‬ ‫آنجا‬ ‫کسی‬ ‫که‬ ‫زمستان‬ ‫هنگام‬ ،‫سرباغشان‬ ‫های‬ ‫خانه‬‫؛‬ ‫بسیار‬ ‫میمند‬‫می‬ ‫را‬ ‫خلوت‬‫گفتند‬"‫آبادی‬"‫نیست‬‫؛‬‫می‬ ‫مهمان‬ ‫و‬ ‫مسافر‬ ‫وقتی‬‫شده‬ ‫آبادی‬ ‫آمدید؛‬ ‫میگفتند‬ ‫رفت؛‬. ‫رشته‬ ‫کارشناسانه‬ ‫واژگان‬ ‫در‬‫باشد‬ ‫سازی‬ ‫باززنده‬ ‫و‬ ‫سرزندگی‬ ،‫احیا‬ ‫برابر‬ ‫میتواند‬ ‫آباد‬ ‫مرمت؛‬ ‫های‬. ‫است؛‬ ‫مرمت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫احیا‬ ،‫است‬ ‫تر‬ ‫رایج‬ ‫مرمت‬ ‫کار‬ ‫روال‬ ‫در‬ ‫آنچه‬،‫هم‬ ‫رایج‬ ‫شیوه‬ ‫در‬ ‫گرچه‬‫کارگاه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫آبادانی‬ ‫اندک‬ ‫می‬ ‫صورت‬‫گیرد‬: ‫استادکاران‬ ‫و‬ ‫کارگران‬ ‫آبادگری‬:‫که‬‫می‬ ‫راه‬ ‫ساختمانی‬ ‫کارگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آبادانی‬ ‫قدمهای‬ ‫اولین‬ ،‫امکانات‬ ‫کمترین‬ ‫با‬ ،‫اندازند‬.‫سرویس‬ ،‫آب‬ ‫مناسب‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫انداز‬ ‫زیر‬ ‫و‬ ‫نان‬ ‫لقمه‬ ‫و‬ ‫چای‬ ،‫رختکن‬ ،‫بهداشتی‬. ‫نظارت‬ ‫دفتر‬ ‫و‬ ‫کارگاه‬ ‫تجهیز‬:‫حضو‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬‫می‬ ‫فراتر‬ ‫سرکشی‬ ‫از‬ ‫کارشناسان‬ ‫ر‬‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫درخور‬ ‫جایی‬ ،‫رود‬ ‫می‬‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫موقت‬ ‫سازه‬ ‫یا‬ ‫کانکس‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫گرمایش‬ ‫و‬ ‫سرمایش‬ ‫و‬ ‫خوراکی‬ ‫نیازهای‬ ،‫بهداشتی‬ ‫سرویس‬ ،‫مبلمان‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬‫شود‬. ‫می‬ ،‫نوشتار‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اما‬‫احیا‬ ‫یا‬ ‫آبادگری‬ ‫نقش‬ ‫خواهیم‬‫ببینیم‬ ‫فراتر‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مرمت‬ ‫هنگام‬ ‫و‬ ‫پیش‬‫ها‬ ‫انگیزه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫؛‬: 1.‫مرمت‬ ‫دوره‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫فرصت‬: ‫مرمت‬ ‫کارگاه‬‫می‬ ‫همچنین‬ ‫است؛‬ ‫تماشایی‬ ،‫آن‬ ‫توان‬‫جذاب‬ ‫کاری‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫عالقمندان‬ ‫و‬ ‫کارشناسان‬ ،‫دانشجویان‬ ‫برای‬ ‫را‬‫برای‬ ‫مشارکت‬‫آورد‬ ‫حساب‬ ‫به‬.‫موجود‬ ‫بناهای‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫را‬ ‫واقعی‬ ‫مرمت‬ ‫فرصت‬‫می‬ ‫کجا‬ ‫در‬ ،‫فرصتی‬ ،‫مرمت‬ ‫کارگاه‬ ‫یک‬ ‫پس‬ ‫یافت؟‬ ‫توان‬ ‫دوستداران‬ ‫برای‬ ،‫است‬ ‫مغتنم‬‫یا‬ ‫تماشا‬‫آن‬ ‫کردن‬ ‫تجربه‬.‫تجهیز‬ ،‫خطر‬ ‫رفع‬ ‫چنانچه‬ ‫و‬‫کارگاه‬ ‫ساماندهی‬ ‫و‬‫پذیرش‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫می‬ ،‫باشد‬ ‫فراهم‬ ‫عالقمندان‬‫به‬ ‫کارفرما‬ ‫برای‬ ‫تواند‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫مرمت‬ ‫تجربی‬ ‫کارگاه‬ ‫برگزاری‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫تبلیغی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫ره‬.‫کیفیت‬ ‫که‬ ‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫زیبا‬ ‫و‬ ‫شایسته‬ ‫چنان‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آن‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫کارگاه‬ ‫تجهیز‬‫هم‬‫ش‬‫أ‬‫بهره‬ ‫ن‬‫آید‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کاملی‬ ‫برداری‬ ‫افتتاحیه‬ ‫روبان‬ ‫بتوان‬ ‫و‬‫مرمت‬ ‫آغاز‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬‫کرد‬ ‫قیچی‬ ‫آباد‬. 2.‫بهره‬‫هنگام‬ ‫زود‬ ‫برداری‬: ‫برسد‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫کامل‬ ‫مرمت‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫صبر‬ ‫باید‬ ‫زیادی‬ ‫زمان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫سرمایه‬ ‫نسبت‬ ‫یا‬ ‫پروژه‬ ‫وسعت‬ ‫گاه‬. ‫می‬ ‫نزدیک‬ ‫را‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫زمان‬ ،‫مرمت‬ ‫هنگام‬ ‫یا‬ ‫پیش‬ ‫احیای‬‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫اش‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫بنای‬ ‫از‬ ‫فراق‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ‫نماید‬‫دهد‬. ،‫انگیزه‬ ‫این‬‫قلعه‬ ‫و‬ ‫کاروانسرا‬ ‫مانند‬ ‫بزرگتری‬ ‫بناهای‬ ‫در‬‫می‬ ‫بیشتری‬ ‫معنای‬ ‫ها‬‫یابد‬. ‫راهنمای‬ ‫و‬ ‫بازبینی‬ ‫از‬ ‫سپاس‬ ‫با‬‫ی‬ ‫عالقه‬ ‫منصور‬ ‫سید‬ ‫مهندس‬‫بند‬

2. ‫برگ‬2‫از‬9 3.‫کم‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬: ‫هزینه‬ ‫حجم‬ ‫به‬ ‫موجود‬ ‫بودجه‬ ‫نسبت‬ ‫کمی‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مرمتی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬‫باشند‬ ‫روبرو‬ ‫کامل‬ ‫مرمت‬ ‫تا‬ ‫ها‬.‫این‬ ‫در‬ ‫طراحی‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫مرمت‬ ‫مراتب‬ ‫سلسله‬ ،‫موارد‬‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫اولویت‬ ‫در‬ ‫فضاها‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫امکان‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬ ،‫کرد‬. ‫و‬ ‫نظافت‬ ‫با‬ ،‫زندگی‬ ‫فضاهای‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫بهداشتی‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تامین‬ ،‫ایمنی‬ ‫هشدارهای‬ ‫و‬ ‫خطر‬ ‫رفع‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بنابراین‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫اساسی‬ ‫ایرادهای‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫سلیقه‬‫می‬ ‫پیش‬ ‫دیگر‬ ‫کارهای‬ ‫اندک‬ ‫اندک‬ ‫و‬ ‫شود‬‫رود‬.‫ا‬‫ین‬‫معادل‬ ‫تدبیر‬‫که‬ ‫است‬ ‫وامی‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مدیریت‬ ‫شیوه‬ ‫با‬ ‫کارفرما‬‫پردازد؛‬‫یعنی‬‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫به‬ ‫زودتر‬‫می‬‫تدریج‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫رسد‬‫می‬ ‫سرمایه‬ ‫تامین‬‫نماید‬. 4.‫ارزش‬ ‫از‬ ‫مندی‬ ‫بهره‬‫نشده‬ ‫مرمت‬ ‫بنای‬ ‫های‬: ‫تاریخی‬ ‫گویای‬ ‫زبان‬ ‫و‬ ‫زیباشناسانه‬ ‫حس‬ ‫رفتن‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫نگران‬ ،‫من‬ ‫مانند‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫اگر‬‫تاریخی‬ ‫پتینه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫ای‬ ‫معمارانه‬ ‫می‬‫می‬ ‫دلتان‬ ‫نامم؛‬‫وفق‬ ‫بنا‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خودمان‬ ‫بیشتر‬ ،‫بردار‬ ‫بهره‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫نشود‬ ‫دستکاری‬ ‫امکان‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ،‫تاریخی‬ ‫اثر‬ ‫که‬ ‫خواهد‬ ‫کنیم‬ ‫سازگار‬ ‫روز‬ ‫عادتهای‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تا‬ ‫دهیم‬.‫تالش‬ ‫بیشترین‬ ،‫نگاه‬ ‫این‬ ‫با‬‫خالقیت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫کا‬ ‫در‬ ‫ها‬‫پدید‬ ‫ضمن‬ ‫دستکاری‬ ‫هش‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ ‫شرایط‬ ‫آوردن‬. ‫یا‬ ‫شناسی‬ ‫مردم‬ ،‫تاریخی‬ ‫ناب‬ ‫اطالعات‬ ‫دارای‬ ،‫بناها‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تاریخی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫های‬ ‫دستکاری‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫خرابی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ای‬ ‫سازه‬‫آنها‬ ‫از‬ ‫خیلی‬‫مرمت‬ ‫از‬ ‫پس‬‫می‬ ‫میان‬ ‫از‬‫روند‬. 5.‫مرمت‬ ‫کیفیت‬‫احیای‬ ‫و‬‫پدیدارشناسانه‬: ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫بنا‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مرمت‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫زندگی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬‫می‬ ‫انس‬ ‫آن‬ ‫با‬ ،‫کنیم‬‫و‬ ‫میدانی‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ ‫گیریم‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫پدیدارشناسانه‬‫کنیم؛‬،‫مانند‬‫روزهای‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫ساعات‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫گرمایش‬ ‫و‬ ‫سرمایش‬ ‫و‬ ‫آفتاب‬ ‫و‬ ‫نور‬ ‫ماهیت‬ ‫و‬ ‫فضاها‬ ‫کیفیت‬ ‫کارب‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫سال؛ارتباطات‬‫مناسب‬ ‫ری‬‫اینگونه‬ ‫و‬‫دیگری‬ ‫مجازی‬ ‫نگاری‬ ‫مستند‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫گویا‬ ‫بسیار‬ ،‫اثر‬ ‫بعدی‬ ‫چند‬ ‫فضای‬ ‫مشاهده‬ ‫روی‬ ‫پیش‬‫است‬ ‫گر‬. ‫می‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫بناهای‬‫است‬ ‫نشده‬ ‫آباد‬ ‫و‬ ‫احیا‬ ‫هنوز‬ ‫ولی‬ ،‫رسیده‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫مبلمان‬ ‫و‬ ‫مرمت‬ ‫که‬ ‫شناسیم‬.‫انتخاب‬ ‫آن‬ ‫دلیل‬ ‫شاید‬ ‫هزینه‬ ‫میزان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نامناسب‬ ‫کاربری‬‫ن‬ ‫کرد‬‫است‬ ‫بوده‬ ‫بنا‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫ا‬.‫می‬ ‫پیش‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫تدریجی‬ ‫مرمت‬ ‫و‬ ‫احیا‬ ‫هنگامیکه‬،‫رود‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫خطاها‬ ‫این‬ ‫احتمال‬‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫بخواهد‬ ‫که‬ ‫نشده‬ ‫ترک‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫ذره‬ ‫به‬ ‫ذره‬ ‫احیا‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫یاد؛‬. 6.‫مردم‬ ‫مرمت‬‫نگر‬ ‫کل‬ ‫احیای‬ ‫و‬ ‫وار‬: ‫مرمت‬ ‫گروه‬ ‫وقتی‬‫می‬ ‫زندگی‬ ‫بنا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫زمان‬ ‫گر‬،‫کنند‬‫می‬ ‫درک‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫فضاهای‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫بنا‬ ‫اجزای‬ ‫تنها‬ ‫نه‬‫دلیل‬ ‫به‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫اطراف‬ ‫اجتماع‬ ‫و‬ ‫طبیعت‬ ‫از‬ ‫درستی‬ ‫درک‬ ‫محیطی‬ ‫ارتباطات‬‫شیوه‬ ،‫مصالح‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫میتواند‬ ‫و‬ ‫کند‬،‫کاری‬ ‫نیروهای‬ ،‫ها‬ ‫مشاوران‬ ‫و‬ ‫معاشران‬ ،‫چیدمان‬‫کل‬ ‫احیای‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫تر‬ ‫نزدیک‬ ‫آنجا‬ ‫بومی‬ ‫سرشت‬ ‫به‬ ‫محلی‬‫پدیده‬ ‫رونق‬ ‫که‬ ‫نگری‬‫بیشتری‬ ‫بومی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬‫برد‬ ‫پیش‬ ،‫گیرد‬. 7.‫بنا‬ ‫واقعی‬ ‫دوستدار‬ ‫هدف‬ ‫یا‬ ‫راه‬: ‫باشد‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫هرچه‬ ‫و‬ ‫زودتر‬ ‫هرجه‬ ‫دارد‬ ‫دوست‬ ‫دارد؛‬ ‫دوست‬ ‫واقع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جایی‬ ‫آنکه‬،‫البته‬ ‫؛‬‫مرمت‬ ‫شخصی‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫گناه‬ ‫این‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫برگزیند‬ ‫شغل‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بنا‬ ‫یک‬‫؛‬‫که‬ ‫کسی‬ ‫آن‬ ‫کار‬ ‫کیفیت‬ ‫اما‬ ‫کند؛‬ ‫زندگی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫خودش‬ ‫باشد‬ ‫مایل‬ ‫آنکه‬ ‫بی‬ ‫می‬ ‫عشق‬ ‫زندگی‬ ‫شیوه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫جایی‬‫است‬ ‫دیگری‬ ‫چیز‬ ‫ورزد‬. ‫هدف‬ ،‫بنا‬ ‫مرمت‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫راه‬ ‫مرمت‬ ‫دوره‬ ‫اگر‬.‫احیا‬ ‫و‬ ‫مرمت‬ ‫راه‬ ‫کردن‬ ‫طی‬ ‫لحظات‬ ‫همه‬ ،‫بنا‬ ‫یک‬ ‫مرمت‬ ‫واقعی‬ ‫دوستدار‬ ‫برای‬ ‫می‬ ‫اش‬ ‫بالندگی‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫اگرچه‬ ‫که‬ ‫کودکی‬ ‫چون‬ ‫است؛‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫بخشی‬‫لحظه‬ ‫لحظه‬ ،‫اندیشیم‬‫که‬ ‫اوست‬ ‫رشد‬ ‫ی‬‫در‬ ‫زندگی‬ ‫می‬ ‫معنا‬ ‫را‬ ‫خانواده‬‫بخشد‬.

3. ‫برگ‬3‫از‬9 ‫شیوه‬‫نامه‬‫آباد‬‫مان‬ (‫آباد‬‫گری‬=‫احیا‬+‫حفاظت‬=‫مان‬‫دگاری‬:) ‫آبادمان‬‫واژه‬‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ،‫احیا‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫آشنای‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫معنایی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ، ‫است‬ ‫فارس‬ ‫و‬ ‫ساختگی‬ ‫ای‬‫چرا‬ ‫کنم؛‬ ‫چکیده‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬‫تر‬،‫روان‬‫تر‬‫خوش‬ ‫و‬‫آواتر‬‫یافتم‬. ‫شیوه‬‫نامه‬‫را‬ ‫آن‬‫هم‬‫ب‬‫ا‬‫اصلی‬ ‫عنوان‬ ‫دو‬ ‫همین‬‫یعنی‬ ،‫احیا‬(‫آباد‬)‫حفاظت‬ ‫و‬(‫مان‬)‫می‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬‫کنم‬‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫عنصر‬ ‫چهار‬(‫آتش‬ ‫و‬ ‫خاک‬ ،‫باد‬ ،‫آب‬)‫می‬ ‫پیوند‬‫زنم‬. ‫حفاظت‬(‫مان‬:) ‫شالوده‬ ‫و‬ ‫پی‬ ،‫ماندگاری‬ ‫یا‬ ‫حفاظت‬‫آبادمان‬ ‫ی‬‫و‬‫همچون‬‫است‬ ‫اول‬ ‫خشت‬‫؛‬‫باشد‬ ‫کار‬ ‫میانه‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬‫؛‬‫پس‬‫بردار‬ ‫شوخی‬ ‫نیست‬‫و‬‫موشکافی‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫سختگیری‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫مدیریتی‬ ‫ماهیت‬‫است‬.‫را‬ ‫پروژه‬ ‫کل‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خطایی‬ ‫هر‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ناپذیری‬ ‫جبران‬ ‫آثار‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ببرد‬ ‫سوال‬ ‫زیر‬. ‫حقوقی‬:‫می‬ ‫آغاز‬ ‫بنا‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫اجازه‬ ‫از‬‫شود‬.‫کارفرما‬ ‫با‬ ‫مجاز‬ ‫موضوعات‬ ‫و‬ ‫میزان‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫باشد‬ ‫مستند‬ ‫و‬ ‫روشن‬‫همچنین‬ ‫؛‬‫در‬ ‫که‬ ‫مصالحی‬ ‫و‬ ‫امکان‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫یا‬ ‫مالک‬ ‫اجازه‬ ‫با‬ ‫باید‬ ،‫بناست‬ ‫اطراف‬ ‫نخاله‬ ‫تخلیه‬ ‫حتی‬ ‫باشد؛‬ ‫آن‬ ‫متولی‬. ‫ها‬ ‫دارایی‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫شامل‬ ،‫کار‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫عالوه‬ ‫به‬،‫درستی‬‫کتاب‬ ‫حساب‬‫و‬‫نگهداری‬ ‫تهیه‬‫همه‬ ‫مستندات‬‫ی‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬‫است‬. ‫می‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫نظام‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫قوانین‬‫نمود‬ ‫یادآوری‬ ‫دسته‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫توان‬. ‫کالبدی‬:‫انسان‬ ‫جانی‬ ‫سالمت‬ ‫و‬ ‫بنا‬ ‫کالبد‬ ‫شامل‬‫هاست‬.‫رعایت‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬ ‫موانع‬ ‫و‬ ‫هشدارها‬ ،‫خطر‬ ‫رفع‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رسانی‬ ‫امداد‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬‫گیرد‬. ‫اجتماعی‬:،‫محلی‬ ‫جامعه‬ ‫قرمز‬ ‫خطوط‬ ‫رعایت‬ ‫و‬ ‫شناخت‬‫برای‬ ‫باید‬ ‫همواره‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ظریف‬ ‫و‬ ‫حساس‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫کنجکاو‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫مراقب‬ ،‫هشیار‬ ‫آن‬ ‫درک‬‫چ‬‫م‬ ‫شود؛‬ ‫انگاشته‬ ‫نادیده‬ ‫نانچه‬،‫نیروها‬ ‫دفع‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫مکن‬‫توقف‬ ‫بیانجامد‬ ‫آنها‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫تخریب‬ ‫و‬ ‫آسیب‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫کار‬.‫چهاردیواری‬ ،‫محلی‬ ‫جامعه‬ ‫برای‬‫شما‬‫چهارچوب‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫ارزشهای‬‫است‬ ‫اختیاری‬ ‫شان‬.‫شما‬ ‫منطق‬ ‫وقتی‬‫و‬‫صبر‬ ‫شاید‬ ،‫ندارد‬ ‫سازگاری‬ ‫پایه‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫باورهای‬‫یا‬ ‫گفتگو‬‫عمل‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫نکنند‬‫شوند‬،‫می‬ ‫مخالفت‬ ‫بتوانند‬ ‫که‬ ‫هرشیوه‬ ‫به‬ ‫خفا‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫مواقع‬ ‫بسیاری‬‫شیوه‬ ‫گاه‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫فرهنگی‬ ‫تفاوت‬ ‫عمق‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ناپذیر‬ ‫برگشت‬ ‫آنها‬‫است‬ ‫گذشته‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫که‬ ‫کنید‬. ‫آگاهی‬:،‫آگاهی‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬‫درستی‬ ‫و‬ ‫راستی‬‫است‬.‫راستی‬‫شالوده‬‫و‬ ‫اعتمادسازی‬ ‫ی‬‫ضمانت‬‫راه‬‫به‬ ‫یابی‬ ‫درست‬ ‫مسیر‬‫است‬ ‫گمراهی‬ ‫خطر‬ ‫از‬ ‫نجات‬ ‫و‬.

4. ‫برگ‬4‫از‬9 ‫احیا‬(‫آباد‬) ‫و‬ ‫آشنایی‬‫صلح‬:،‫طبیعت‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫روستایی‬ ‫یا‬ ‫تاریخی‬ ‫بافت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫قدیمی‬ ‫بنای‬ ‫به‬ ‫وارد‬ ‫تازه‬ ‫افراد‬ ‫حضور‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫باشد‬ ‫همراه‬ ‫مسوولین‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫اهالی‬ ‫شک‬ ‫با‬.‫بافت‬ ‫درباره‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫البته‬‫بسیار‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫مرمت‬ ‫روند‬ ‫که‬ ‫تاریخی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬‫عادی‬ ،‫افتد‬‫است‬ ‫تر‬.‫معقول‬ ‫آشنایی‬ ‫و‬ ‫شفاف‬ ‫ارتباط‬(‫ن‬ ‫و‬‫آمیز‬ ‫غلو‬ ‫ه‬)‫مقدمه‬ ،‫آمیز‬ ‫صلح‬ ‫برخورد‬ ‫و‬‫مفیدی‬ ‫ی‬ ‫تنش‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬‫است‬ ‫احتمالی‬ ‫های‬.‫راهنمایی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫موهبت‬ ‫از‬ ‫بهرمندی‬ ‫سازی‬ ‫زمینه‬‫همکاری‬ ‫و‬ ‫ها‬،‫مفید‬ ‫های‬ ‫سالم‬ ‫با‬‫می‬ ‫جوانه‬ ‫اول‬ ‫علیک‬‫زند‬. ‫آرد‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫دل‬ ‫کام‬ ‫که‬ ‫بنشان‬ ‫دوستی‬ ‫درخت‬‫برکن‬ ‫دشمنی‬ ‫نهال‬‫بی‬ ‫رنج‬ ‫که‬‫آرد‬ ‫شمار‬(‫حافظ‬) ‫معموال‬‫بومی‬ ‫اهالی‬‫برابر‬ ‫در‬‫ی‬ ‫مالک‬ ‫یک‬،‫وارد‬ ‫تازه‬ ‫کارشناس‬ ‫ا‬‫برای‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫امتیاز‬ ‫و‬ ‫جایگاه‬‫خود‬،‫گل‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫حق‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫اند‬ ‫قائل‬.‫ما‬ ‫که‬ ‫زمانی‬،‫وارد‬ ‫تازه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫این‬‫حق‬‫ریشه‬‫داری‬‫اهالی‬ ‫برای‬ ‫را‬،‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫باور‬‫چنان‬ ‫؛‬‫دل‬ ‫در‬ ‫که‬‫و‬ ‫یابد‬ ‫نمود‬ ‫رفتارمان‬‫پایه‬ ،‫ی‬‫پی‬ ‫را‬ ‫اعتماد‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫از‬ ‫مهمی‬‫ریخته‬‫ایم‬. ‫پاکیزگی‬:‫می‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آبادانی‬ ‫و‬ ‫احیا‬ ‫از‬ ‫روشنی‬ ‫نمود‬‫باشد‬ ‫کشفیات‬ ‫از‬ ‫مهمی‬ ‫مرحله‬ ‫تواند‬.‫برای‬ ‫موشکافانه‬ ‫پاکسازی‬ ‫پدیده‬ ‫کشف‬‫و‬ ‫ساکنین‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫بنا‬ ‫سابقه‬ ‫از‬ ‫ارزشمندی‬ ‫اطالعات‬ ،‫دورریزها‬ ‫و‬ ‫خول‬ ‫و‬ ‫خاک‬ ‫الی‬ ‫البه‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫مردمشناسی‬‫دهد‬.‫ف‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫مناسب‬ ‫ابزار‬ ‫چنانچه‬ ‫بنابراین‬‫می‬ ،‫کنیم‬ ‫راهم‬‫به‬ ‫را‬ ‫دشوار‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫توانیم‬ ‫برنامه‬‫شوق‬ ‫ای‬‫نماییم‬ ‫تبدیل‬ ‫آن‬ ‫دوستداران‬ ‫برای‬ ‫آور‬.‫آبپاشی‬ ‫و‬ ‫انداز‬ ‫خاک‬ ‫و‬ ‫جارو‬ ،‫کار‬ ‫لباس‬ ‫و‬ ‫سربند‬ ،‫ماسک‬ ،‫دستکش‬ ‫مجلس‬ ‫این‬ ‫مقدمات‬ ،‫دادن‬ ‫آگاهی‬ ‫و‬‫اند‬.‫می‬ ‫در‬ ‫خول‬ ‫و‬ ‫خاک‬ ‫میان‬ ‫کار‬ ‫هنگام‬ ‫را‬ ‫همراهان‬ ‫خستگی‬ ‫آنچه‬‫یافتن‬ ،‫اورد‬ ‫پدیده‬‫سفر‬ ‫روادید‬ ،‫مالک‬ ‫آخرین‬ ‫استکانی‬ ‫ته‬ ‫عینک‬ ،‫قدیمی‬ ‫لباس‬ ‫هاست؛‬‫نمونه‬ ‫قدیمی؛‬ ‫نوشابه‬ ‫و‬ ‫شیر‬ ‫بطری‬ ،‫زیارتی‬ ‫است‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫خاطرات‬ ‫از‬ ‫هایی‬. ‫موزه‬ ‫کم‬ ‫دست‬ ‫که‬ ‫اشیاء‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫جای‬ ‫است‬ ‫الزم‬‫می‬ ‫شکل‬ ‫را‬ ‫آینده‬ ‫خودمانی‬ ‫ی‬‫زیرا‬ ،‫بگیریم‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫دهند‬ ‫بنا‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫زود‬ ‫خیلی‬‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫انداختن‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫گور‬ ‫و‬ ‫گم‬ ‫و‬ ‫توجهی‬ ‫بی‬ ‫مورد‬. ‫نوشته‬ ‫دیوار‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫شاید‬ ‫حتی‬‫نقاشی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫به‬ ‫دقت‬ ‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫تمیز‬ ‫و‬ ‫سابیدن‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ،‫پنجره‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫روی‬ ‫کودکانه‬ ‫های‬ ‫دهیم‬ ‫خرج‬. ‫نوشته‬ ‫دیوار‬ ،‫کاشان‬ ‫عصار‬ ‫خانه‬ ‫در‬‫قیصری‬ ‫کفش‬ ‫خرید‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫بود؛‬ ‫جالبی‬ ‫های‬(4957)‫تا‬ ‫تا‬‫و‬ ‫انقالب‬ ‫زمان‬ ‫انتخابات‬ ‫ریخ‬ ‫بچه‬ ‫دیدار‬‫مادر‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫مادرشان‬ ‫با‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬.‫کتاب‬‫مدرسه‬ ‫های‬‫دهه‬ ‫چند‬‫عکس‬ ‫با‬ ‫پیش‬‫برگردان‬‫زمان‬ ‫پوسترهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫انقالب‬.‫کردیم‬ ‫عکاسی‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫آنها‬. ‫رنگ‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬‫می‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫چوبی‬ ‫قدیمی‬ ‫در‬ ‫تعدادی‬ ‫پوسیده‬ ‫های‬‫دا‬‫نقاشی‬ ،‫شتم‬‫تمرین‬ ‫و‬ ‫کودکانه‬ ‫های‬‫روی‬ ‫را‬ ‫حساب‬ ‫بخش‬ ‫گذاشتن‬ ‫باقی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نکردم‬ ‫پاک‬ ‫آنها‬‫پتینه‬ ‫مجموعا‬ ‫آبی‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫های‬‫آوردم‬ ‫پدید‬ ‫ای‬‫؛‬‫خود‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫داستانی‬ ‫که‬ ‫دارد‬.‫دوستی‬ ‫اصطالح‬ ‫به‬ ،‫نبودم‬ ‫کارگاه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مدتی‬ ‫اما‬!‫باشد‬ ‫تمیز‬ ‫و‬ ‫خوشگل‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫پاک‬ ‫را‬ ‫همه‬ ،‫آنها‬! ‫تیغه‬ ‫از‬ ‫کوچکی‬ ‫بخشی‬ ،‫خانه‬ ‫همان‬ ‫در‬‫یک‬ ‫آجری‬ ‫ی‬‫فروزه‬ ‫آبی‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫زیبایی‬ ‫الیه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫تاقچه‬ ‫از‬ ‫ی‬‫تا‬ ‫کردم‬ ‫حفظ‬ ‫ای‬ ‫تاقچه‬ ‫همه‬ ‫پوشاندن‬ ‫از‬ ‫نشانی‬‫باشد‬ ‫دوران‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ها‬.‫برد‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫کارفرما‬ ،‫من‬ ‫نبود‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫این‬! ‫بازیابی‬:‫ساده‬ ‫شیوه‬‫و‬ ‫ناکارآمد‬ ‫نظرش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫جیزی‬ ‫هر‬ ‫شر‬ ‫از‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫رایجی‬ ‫و‬ ‫انگارانه‬،‫بیخودی‬ ‫می‬ ‫کهنه،ناپاک‬‫می‬ ‫پردردسر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بازیابی‬ ‫و‬ ‫اید‬‫می‬ ‫خالص‬ ‫بیند‬‫می‬ ‫آتش‬ ‫یا‬ ‫میاندازد‬ ‫دور‬ ‫کند؛‬‫زند‬.‫شکل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شیوه‬ ‫این‬ ‫مرمت‬ ‫اصطالح‬ ‫به‬ ‫برخی‬ ‫رادر‬ ‫افراطی‬‫دیده‬ ‫کاشان‬ ‫های‬‫همه‬ ‫کار‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫ام‬‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫میکنند‬ ‫را‬ ‫درها‬ ‫ی‬‫و‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫درهای‬‫می‬ ‫سفارش‬ ‫نو‬ ‫و‬ ‫دست‬‫دهن‬‫می‬ ‫تحویل‬ ‫زیبا‬ ‫کیک‬ ‫یک‬ ،‫بنا‬ ‫مرمت‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫آخر‬ ‫دست‬ ‫و‬ ‫د‬‫دهند‬! ‫می‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫نگاه‬ ‫و‬‫که‬ ‫داد‬ ‫پرورش‬ ‫توان‬"‫آید‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫روزی‬ ،‫آید‬ ‫خوار‬ ‫که‬ ‫چیز‬ ‫هر‬"‫کوزه‬ ،‫رفته‬ ‫در‬ ‫زهوار‬ ‫پنجره‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫کفش‬ ‫لنگه‬ ،‫مندرس‬ ‫فرش‬ ،‫پاره‬ ‫نیمه‬ ‫حصیر‬ ،‫شکسته‬. ‫ک‬ ‫میتوان‬ ‫چکار‬ ‫اینها‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫نرسد‬ ‫شما‬ ‫ذهن‬ ‫به‬ ‫شاید‬‫خاک‬ ،‫بهادهید‬ ‫اشیا‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اندک‬ ‫اندک‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫شکیبا‬ ‫اگر‬ ‫ولی‬ ،‫رد‬ ‫بیابد‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫برسد‬ ‫دیگری‬ ‫یا‬ ‫شما‬ ‫ذهن‬ ‫به‬ ‫بعدها‬ ،‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫امنی‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بشویید‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫را‬ ‫آنها‬. ‫سلیقه‬‫خالقیت‬ ‫و‬:‫است‬ ‫انسان‬ ‫عاشقانه‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫حضور‬ ‫نشانگر‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫احیاست؛‬ ‫روح‬ ،‫خالقیت‬ ‫و‬ ‫سلیقه‬.‫مهم‬ ‫مناسب‬ ‫بستر‬ ‫محدودیت‬ ،‫اتفاقا‬ ‫دارد؛‬ ‫وجود‬ ‫امکانات‬ ‫کمبود‬ ‫چقد‬ ‫که‬ ‫نیست‬‫نیازهاست‬ ‫رفع‬ ‫در‬ ‫خالقیت‬ ‫برای‬ ‫تری‬.‫چگونه‬ ‫می‬ ‫نگاه‬ ‫سرزنده‬ ‫بنا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گیاهان‬‫می‬ ‫اطمینان‬ ‫مهمانان‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫دارید؟؛‬‫د‬‫هید‬‫که‬‫دارید؟‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫هوای‬‫و‬ ‫هنر‬ ‫؛‬ ‫خالقیت‬‫می‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫را‬ ‫هایتان‬‫کمبود‬ ‫با‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫گذارید؟‬‫می‬ ‫آبروداری‬ ‫زیبا‬ ‫و‬ ‫صادقانه‬ ،‫ها‬‫کنید؟‬ ‫چیدمان‬:‫می‬ ‫چیزهایی‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫چیزهایی‬‫چیدمان‬ ‫تا‬ ‫خرید‬‫نیازهایتان‬ ‫و‬‫شود‬ ‫کامل‬.‫فعالیت‬ ‫هرچه‬‫بنا‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ ‫های‬ ‫فراگرتر‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬‫کاربردی‬ ‫به‬ ‫نمایشی‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫چیدمان‬ ،‫باشد‬‫در‬‫می‬ ‫تر‬ ‫نزدیک‬ ‫زندگی‬ ‫ابعاد‬‫شود‬.‫کارشناسی‬ ‫با‬ ‫آیا‬ ‫کرده‬ ‫برخورد‬‫رخت‬ ‫تشت‬ ‫که‬ ‫اید‬‫اول‬ ‫از‬ ،‫شویی‬‫و‬‫یت‬‫می‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫کارشناس‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫باشد؟‬ ‫او‬ ‫های‬‫ماند‬ ‫رخت‬ ‫و‬‫زندگی‬ ‫جریان‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شویی‬(‫ورزش‬ ‫اندکی‬ ‫والبته‬)‫همان‬ ‫در‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫جا‬‫دهد‬.،‫اندازها‬ ‫زیر‬

5. ‫برگ‬5‫از‬9 ‫رخت‬‫اولیه‬ ‫نیازهای‬ ،‫ظروف‬ ‫و‬ ‫ظرف‬ ‫و‬ ‫پز‬ ‫و‬ ‫پخت‬ ‫لوازم‬ ،‫خواب‬،‫گلدان‬ ‫و‬ ‫گل‬ ،‫گرمایش‬ ‫و‬ ‫سرمایش‬ ‫وسایل‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫می‬ ‫نرد‬ ‫تخته‬ ‫و‬ ‫منچ‬ ‫و‬ ‫شطرنج‬ ،‫عرقیات،دوچرخه‬‫ببخشند‬ ‫بنا‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ ‫لحظات‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫تنوع‬ ‫توانند‬. ‫کوچ‬ ‫ورچیدنی‬ ‫چیدمان‬‫ممکن‬ ‫را‬ ‫پذیری‬‫می‬‫را‬ ‫کاربری‬ ‫و‬ ‫تسخیر‬ ‫را‬ ‫فضا‬ ،‫خانگی‬ ‫و‬ ‫تشریفاتی‬ ،‫اداری‬ ‫مبلمان‬ ‫برخالف‬ ‫و‬ ‫سازد‬ ‫نمی‬ ‫محدود‬‫کند‬.‫کاربری‬ ‫میتواند‬ ‫قرآن‬ ‫رحل‬ ‫و‬ ‫زمینی‬ ‫تحریر‬ ‫میز‬ ،‫خیاطی‬ ‫وسایل‬ ،‫سفره‬ ،‫رختخواب‬ ،‫زیرانداز‬‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫مناسب‬ ‫فصل‬ ‫و‬ ‫ساعت‬ ‫در‬ ‫خانه‬ ‫فضاهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬‫حیا‬ ‫کنار‬ ‫و‬ ‫گوشه‬ ‫در‬ ‫دهد؛‬ ‫شکل‬،‫بام‬ ،‫دری‬ ‫چند‬ ،‫نشین‬ ‫شاه‬ ،‫ط‬ ‫حاصل‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫بخش‬ ‫روح‬ ‫تنوع‬ ‫و‬ ‫سرداب‬ ‫یا‬ ‫مهتابی‬‫کاربری‬ ‫و‬ ‫فضاها‬ ‫ضرب‬‫آورد‬ ‫پدید‬ ‫ها‬.. ‫میمندی‬‫کوچ‬ ‫نیمه‬ ‫ها‬‫سه‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫نشین‬-‫سرزمین‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫چهاربار‬‫خانه‬ ‫به‬ ‫شان‬‫چشم‬ ،‫بستر‬ ،‫معماری‬ ‫با‬ ‫هایی‬‫و‬ ‫انداز‬ ‫می‬ ‫گوناگون‬ ‫همسایگان‬‫در‬ ‫هرخانه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫روند‬‫دارند‬ ‫خانه‬ ‫درون‬ ‫کوچ‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫نیمه‬ ،‫باز‬ ‫فضای‬. ‫ساختمانی‬ ‫مصالح‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫را‬‫کرد‬ ‫چیدمان‬ ،‫ریختن‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫توان‬.‫میتوانند‬ ،‫هستند‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آجرهایی‬ ‫جان‬ ‫یا‬ ‫موقت‬ ‫نشیمن‬ ‫سکوهای‬‫ماسه‬ ‫و‬ ‫شن‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫شکل‬ ‫را‬ ‫پناه‬‫مهار‬ ‫آجری‬ ‫چین‬ ‫خشکه‬ ‫کوتاه‬ ‫دیواره‬ ‫یک‬ ‫درون‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫شده‬،‫بچه‬ ‫بازی‬ ‫محل‬‫باشد‬ ‫ها‬.‫مایل‬ ‫که‬ ‫کارشناسی‬ ‫یا‬ ‫کارفرما‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ ،‫دارد‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫نیرو‬ ‫صرف‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫البته‬ ‫بهره‬ ‫نوعی‬ ‫را‬ ‫مرمت‬ ‫کارگاه‬ ‫است‬‫کارگاه‬ ‫تجهیز‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫افتتاحیه‬ ‫روبان‬ ‫و‬ ،‫ببیند‬ ‫برداری‬(‫مرمت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫نه‬ ‫و‬)،‫کند‬ ‫قیچی‬ ، ‫می‬ ‫معنا‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫نیرو‬ ‫صرف‬ ‫این‬ ‫پذیرش‬‫یابد‬‫پس‬ ‫؛‬‫شاید‬‫کارگر‬ ‫و‬ ‫کارشناس‬‫مامور‬ ‫را‬ ‫ی‬‫ویژه‬‫مرمت‬ ‫ی‬‫اباد‬‫کند‬. ‫زندگی‬:‫بگیر‬ ‫رو‬ ‫پولش‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫زندگی‬!‫حرفه‬ ‫نگاه‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫این‬‫پیشگامان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افرادی‬ ‫یا‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫کارشناسانه‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫بنایی‬ ‫در‬ ‫زندگی‬‫می‬ ‫تنفس‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫بهره‬ ‫کم‬ ‫زندگی‬ ‫روح‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫د‬‫هند‬.‫در‬ ‫زندگی‬ ‫جریان‬ ‫مدیریت‬‫بنایی‬ ‫چنین‬ ‫است‬ ‫سنگینی‬ ‫مسوولیت‬.‫انجام‬ ‫دانشجویان‬ ‫مشارکت‬ ‫با‬ ‫که‬ ،‫یزد‬ ‫در‬ ‫بنایی‬ ‫احیای‬ ‫در‬ ،‫نقش‬ ‫همین‬ ‫اهمیت‬ ‫نگرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ،‫آب‬ ‫شیر‬ ‫یا‬ ‫فلکه‬ ‫بستن‬ ‫به‬ ‫توجهی‬ ‫کم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ،‫گرفت‬،‫بنا‬ ‫ترک‬ ‫هنگام‬‫ناکام‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫روند‬ ‫رفتن‬ ‫سوال‬ ‫زیر‬ ‫و‬ ‫خسارت‬ ‫موجب‬ ‫شد‬ ‫گروه‬ ‫آن‬ ‫تالش‬ ‫ماندن‬. ‫بخشی‬ ‫هم‬ ‫مرمت‬‫خانه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کارگاهی‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫نظم‬ ‫است؛‬ ‫زندگی‬ ‫جریان‬ ‫از‬‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫آباد‬ ‫ی‬‫کارگاه‬ ‫با‬ ‫شود‬‫های‬ ‫است‬ ‫متقاوت‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫خالی‬. ،‫محلی‬ ‫فروشندگان‬ ،‫همسایه‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫مناسب‬ ‫ارتباط‬‫دست‬ ،‫محل‬ ‫مسجد‬‫از‬ ‫پرهیز‬ ،‫بازیافت‬ ‫مدیریت‬ ،‫نیازمندان‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫رسیدگ‬ ،‫گرمایش‬ ‫و‬ ‫سرمایش‬ ‫مدیریت‬ ،‫اسراف‬‫مهمانان‬ ‫آمد‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫مدیریت‬ ،‫فضاها‬ ‫نظافت‬ ‫و‬ ‫گلدان‬ ‫و‬ ‫گل‬ ‫به‬ ‫ی‬،‫کارکنان‬‫و‬ ‫کنجکاوان‬‫نمونه‬ ‫همگی‬ ،‫سرای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مواردی‬ ‫از‬ ‫هایی‬‫می‬ ‫کارشناسانه‬ ‫کاری‬ ‫را‬ ‫داری‬‫نماید‬‫از‬ ‫عضوی‬ ‫چون‬ ‫را‬ ‫بنا‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫جا‬ ‫محله‬‫اندازد‬. ‫ظرفیت‬ ‫افزایش‬:‫شایسته‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ،‫است‬‫همه‬ ‫در‬‫ابعاد‬ ‫ی‬‫رود‬ ‫پیش‬ ‫همگن‬ ‫و‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ،‫نظر‬ ‫مورد‬.‫ماهیت‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫رشد‬ ‫همگن‬ ‫عقلی‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫احساسات‬ ،‫اندام‬ ‫است؛‬ ‫ارگانیک‬ ‫رشد‬‫کنند‬. ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫اضطراری‬ ‫مرمت‬ ‫و‬ ‫خطر‬ ‫رفع‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫مرمت‬ ‫باروند‬ ‫همگام‬ ،‫بنابراین‬‫می‬ ‫شکل‬ ‫کم‬ ‫کم‬ ،‫چیدمان‬ ،‫شود‬‫اصول‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫مدی‬‫می‬ ‫جا‬ ‫اندک‬ ‫اندک‬ ‫فضاها‬ ‫کاربری‬ ‫و‬ ‫ریت‬‫افتد‬. ‫برو‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ،‫فرهنگی‬ ‫میراث‬ ‫باغبان‬ ‫که‬ ‫دارم‬ ‫یاد‬ ‫به‬‫ج‬‫ردی‬‫داد‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫مهمی‬ ‫درس‬ ‫ها‬.‫نشانم‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫را‬ ‫انار‬ ‫درختچه‬ ‫دو‬ ‫او‬ ‫بود‬ ‫کرده‬ ‫رشد‬ ‫دیگری‬ ‫برابر‬ ‫دو‬ ‫تقریبا‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫داد‬.‫شده‬ ‫کاشته‬ ‫و‬ ‫زودتر‬ ،‫کوچکتر‬ ‫درخت‬‫بزرگت‬ ‫درخت‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫نهال‬ ‫یک‬ ‫ی‬‫ر‬ ‫قلمه‬. ‫گرفته‬ ‫یاد‬ ‫اینگونه‬ ‫من‬‫همه‬ ‫هرگاه‬ ‫که‬ ‫؛‬ ‫ام‬‫از‬ ،‫بنا‬ ‫یک‬ ‫آبادمان‬ ‫ابعاد‬ ‫ی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫زودتر‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫زودتر‬ ،‫کنند‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫بدوانند‬ ‫ریشه‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫ابتدا‬ ‫می‬ ‫بالنده‬ ‫بهتری‬ ‫کیفیت‬‫شود‬. ‫پرماکالچر‬(permaculture)‫گردشگری‬ ‫به‬ ‫که‬‫تجربه‬‫ی‬‫پایدار‬ ‫کشاورزی‬ ‫می‬‫پردازد‬‫دستور‬ ‫نمودار‬ ،‫العمل‬‫های‬‫هفت‬‫گانه‬‫که‬ ‫دارد‬ ‫گل‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫مارپیچی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫همگن‬ ‫رشد‬ ‫روند‬‫گلبرگ‬ ‫ی‬‫به‬ ‫کم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫زیاد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫پیماید‬‫دهد‬. ‫هنگامی‬‫مرمت‬ ‫که‬‫می‬ ،‫کرد‬ ‫رشد‬ ‫اندکی‬ ‫اباد‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خودش‬ ‫تواند‬ ‫سرمایه‬ ‫از‬ ‫بخشی‬‫نم‬ ‫کمک‬ ‫ظرفیتش‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫یابد‬ ‫بازدهی‬ ،‫اید‬. ‫کارگاه‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫پذیرایی‬ ‫و‬ ‫اقامت‬ ‫فضاهامناسب‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫وقتی‬ ،‫مثال‬ ‫شایسته‬ ‫آموزشی‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫منظم‬‫گرفته‬ ‫شکل‬ ‫ای‬‫میتوان‬ ‫باشد؛‬ ‫بهره‬ ‫برای‬ ‫عالقمندان‬ ‫و‬ ‫دانشجویان‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫انتظار‬‫این‬ ‫از‬ ‫مندی‬ ‫کار‬ ،‫همیاری‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫نقدی‬ ‫لزوما‬ ‫که‬ ‫بهایی‬ ‫نمایند؛‬ ‫پرداخت‬ ‫بهایی‬ ‫امکانات‬‫برای‬ ‫هدایایی‬ ‫دریافت‬ ‫یا‬ ‫عملی‬ ‫باشد‬ ‫خانه‬ ‫چیدمان‬ ‫تکمیل‬. ‫چیدمان‬ ‫اینگونه‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫تکمیل‬ ‫مهمانان‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫هدایا‬ ‫با‬ ،‫شیراز‬ ‫کشمیری‬ ‫خانه‬ ‫چیدمان‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫بخش‬‫خاطرات‬ ‫و‬ ‫یادگار‬ ‫بسی‬ ‫برایمان‬ ،‫مهمانان‬‫ار‬‫ارزنده‬‫بود‬ ‫تر‬.

6. ‫برگ‬6‫از‬9 ‫آبادمان‬ ‫نمودار‬: ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫عنصر‬ ‫چهار‬ ‫و‬ ‫آبادمان‬ ‫شیوه‬ ‫پیوند‬ ‫شرح‬ ‫بر‬ ‫درآمدی‬ ،‫آبادمان‬ ‫نمودار‬.‫داده‬ ‫شرح‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬‫ام‬. ‫اول‬ ‫بخش‬(‫خاک‬ ‫و‬ ‫باد‬)‫به‬‫اصلی‬ ‫مفهوم‬ ‫دو‬‫آبادمان‬(‫احیا‬=‫حفظ‬ ‫و‬ ‫آباد‬=‫مان‬)‫دادیم‬ ‫شرح‬ ‫پیشتر‬ ‫که‬‫می‬‫پردازد‬: ‫تیره‬ ‫چهارگوش‬(‫سرخ‬)‫حفاظت‬ ‫یا‬ ‫مانایی‬ ‫چهارچوب‬ ‫را‬(‫خاک‬) ‫های‬ ‫گردی‬‫روشن‬(‫سبز‬)‫احیا‬ ‫یا‬ ‫آبادانی‬ ‫جریان‬(‫باد‬) ‫می‬ ‫تفسیر‬ ‫اینگونه‬ ،‫نمودار‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫تاریخی‬ ‫بافت‬ ‫یا‬ ‫بنا‬ ‫یک‬ ‫آبادمان‬‫گردد‬: ‫تیره‬ ‫چهارچوب‬(‫سرخ‬)‫کالبد‬ ‫و‬ ‫محدوده‬ ‫نماد‬ ‫که‬‫اثر‬‫آن‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫حفاظتی‬ ‫اصول‬ ‫و‬‫است‬‫و‬‫گردش‬‫روشن‬ ‫های‬(‫سبز‬)‫نماد‬ ‫که‬ ‫باید‬ ‫هستند‬ ‫زندگی‬ ‫جریانات‬ ‫و‬ ‫رفتارها‬ ‫مجموعه‬،‫اثر‬ ‫در‬ ‫آفرینی‬ ‫نقش‬ ‫هنگام‬‫پایبند‬ ‫اصول‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بگذرند‬ ‫حفاظتی‬ ‫پایش‬ ‫فیلتر‬ ‫از‬ ‫باشند‬. ‫که‬ ‫درختی‬ ‫همچون‬ ‫دارد؛‬ ‫بستگی‬ ‫میگذرد‬ ‫اثر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫زندگی‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫حلقه‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫اثر‬ ‫یک‬ ‫سرزندگی‬ ‫رشد‬ ‫همچنین‬ ‫ش‬‫می‬ ‫بیشتری‬ ‫دوانی‬ ‫ریشه‬ ‫و‬ ‫اخسار‬‫یابد‬. ‫یا‬ ‫آبادمان‬ ‫کارگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬"‫آباد‬ ‫مرمت‬"‫می‬ ‫قرار‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫کارشناسان‬ ‫تالش‬‫پدیده‬ ،‫بیشتر‬ ‫هرچه‬ ‫که‬ ‫گیرد‬‫جریانات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زندگیشان‬‫مواد‬ ،‫ببرند‬ ‫بهره‬ ‫محل‬ ‫کارشناسان‬ ‫و‬ ‫کارگران‬ ‫از‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬ ‫بزنند؛‬ ‫پیوند‬ ‫اثر‬ ‫ارزشهای‬ ‫با‬ ‫ای‬‫و‬ ‫غذایی‬ ‫را‬ ‫خوابشان‬ ‫و‬ ‫خورد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫برخواست‬ ‫و‬ ‫نشست‬ ،‫آورند‬ ‫پدید‬ ‫بنا‬ ‫خود‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تولیداتی‬ ،‫کنند‬ ‫تهیه‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نیازهایشان‬ ‫همان‬ ‫در‬‫ویژگی‬ ‫از‬ ،‫دهند‬ ‫شکل‬ ‫جا‬‫ببرند‬ ‫بهره‬ ‫بنا‬ ‫خود‬ ‫محیطی‬ ‫شرایط‬ ‫تنظیم‬ ‫های‬ ‫سازگاری‬ ‫و‬ ‫های‬(‫درون‬ ‫کوچ‬ ‫از‬ ‫مندی‬ ‫بهره‬ ‫مانند‬ ‫حیاط‬ ‫در‬ ،‫خانه‬‫نشین‬ ‫تابستان‬ ‫و‬ ‫زمستان‬ ‫و‬ ‫مهتابی‬ ‫و‬ ‫بام‬ ‫و‬ ‫سرداب‬ ‫و‬)‫کنند‬ ‫احیا‬ ‫را‬ ‫بنا‬ ‫فضاهای‬ ‫بیشترین‬ ‫و‬.

7. ‫برگ‬7‫از‬9 ‫بخش‬‫دوم‬(‫آتش‬ ‫و‬ ‫آب‬)‫مفهوم‬ ‫دو‬ ‫به‬‫گسترش‬ ‫و‬ ‫جذب‬‫می‬‫پردازد‬: ‫پیکان‬‫واگرا‬ ‫های‬(‫زرد‬)‫می‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫فرابخشی‬ ‫و‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ،‫فزونی‬ ‫و‬ ‫سیری‬ ‫و‬ ‫اشباع‬ ‫و‬‫آورد‬.(‫آتش‬) "‫خودش‬ ‫انبار‬ ‫به‬ ‫آتیش‬ ،‫خودش‬ ‫بار‬ ،‫خودش‬ ‫کار‬ ‫هرکسی‬" ‫پیکان‬‫همگرا‬ ‫های‬(‫آبی‬)‫گشنگی‬(‫بودن‬ ‫خالی‬ ‫و‬ ‫حفره‬ ‫معنای‬ ‫به‬)‫و‬ ‫دانش‬ ‫جاذب‬ ‫فروتنی‬ ‫و‬ ‫کاستی‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ، ‫می‬ ‫برکات‬‫گردد‬(‫آب‬) "‫دست‬ ‫به‬ ‫آور‬ ‫تشنگی‬ ‫جوی‬ ‫کم‬ ‫آب‬‫پست‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫از‬ ‫آبت‬ ‫بیاید‬ ‫تا‬" "‫فیضی‬ ‫طالب‬ ‫اگر‬ ‫آموز‬ ‫افتادگی‬‫هرگز‬‫است‬ ‫بلند‬ ‫که‬ ‫زمینی‬ ‫آب‬ ‫نخورد‬" ‫رشد‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫که‬ ‫گیاه‬ ‫همچون‬‫ریشه‬ ‫و‬ ‫برگ‬ ‫و‬ ‫شاخ‬‫دوانی‬‫می‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫که‬‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫دانه‬ ‫و‬ ‫میوه‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫پردازد‬‫بنا‬ ‫در‬ ،‫پراکند‬ ‫خودش‬ ‫ضروری‬ ‫نیازهای‬ ‫رفع‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫نیز‬‫شاخه‬ ‫در‬‫گوناگون‬ ‫های‬‫می‬‫کاستی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مازاد‬ ‫و‬ ‫پردازیم‬‫های‬‫جدی‬‫همسایه‬‫و‬ ‫گان‬ ‫محله‬‫آشنایانش‬ ‫و‬‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬‫گیر‬‫ی‬‫م‬.‫ب‬ ‫دیگر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫تاریخی‬ ‫بنای‬ ‫یک‬ ‫آشنایان‬‫آن‬ ‫کاربری‬ ‫با‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نزدیک‬ ‫تاریخی‬ ‫ناهای‬ ‫باشند‬. ‫هست‬ ‫نیز‬ ‫بنا‬ ‫آن‬ ‫فعالیت‬ ‫حلقه‬ ‫مجموعه‬ ‫و‬ ‫محله‬ ‫و‬ ‫واحدهمسایگی‬ ‫و‬ ‫بنا‬ ،‫همگن‬ ‫رشد‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫این‬. ‫که‬ ‫هنگامی‬‫در‬‫فعالیت‬ ‫روزافزون‬ ‫رشد‬ ،‫میمند‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بومی‬ ‫های‬‫آبادمان‬ ،‫پژوهش‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬(‫احیا‬ ‫و‬ ‫حفظ‬)،‫دستی‬ ‫صنایع‬ ، ‫آموزش‬ ،‫گردشگری‬‫افتاده‬ ‫جا‬ ‫روالی‬ ‫در‬‫می‬ ‫پیش‬‫برد‬‫یم‬‫می‬ ‫احساس‬ ،‫نمی‬ ،‫کردم‬‫که‬ ‫بومی‬ ‫فضاهای‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫توانم‬‫مرا‬ ‫می‬‫خواند‬‫بی‬‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫سفرها‬ ‫مجموعه‬ ‫بنابراین‬ ‫باشم؛‬ ‫تفاوت‬‫هم‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫بومی‬ ‫آبادمان‬ ‫های‬‫می‬ ‫پیش‬ ‫باوران‬‫بردیم‬‫؛‬‫که‬ "‫بومی‬ ‫سار‬ ‫خوشه‬"‫گرفت‬ ‫نام‬.‫معنی‬ ‫به‬ ‫این‬‫بود‬ ‫آن‬ ‫جهانی‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫بومی‬ ‫گردشگری‬ ‫مفهوم‬ ‫سازی‬ ‫نهادینه‬ ‫برای‬ ‫تالش‬. ‫ما‬،‫بخش‬ ‫جان‬ ‫تپشی‬ ‫در‬‫تجارب‬‫ارزش‬ ،‫ها‬‫می‬ ‫را‬ ‫میمند‬ ‫تولیدات‬ ‫و‬‫و‬ ‫پراکندیم‬، ‫نیازها‬‫دوستداران‬،‫از‬ ‫را‬ ‫گردشگران‬ ‫و‬ ‫کارشناسان‬ ‫می‬ ‫جذب‬ ‫میمند‬ ‫به‬ ‫کشور‬ ‫جای‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫بومی‬ ‫سار‬ ‫خوشه‬‫کردیم‬. ‫نگاه‬ ‫از‬ ‫البته‬‫منتقدان‬،‫اداری‬‫فعالیت‬ ‫این‬‫کار‬ ‫میدان‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫ظاهر‬ ‫به‬ ‫های‬(‫میمند‬)‫توبیخ‬ ‫مستوجب‬ ‫و‬ ‫نبود‬ ‫درک‬ ‫قابل‬! ‫هست؛‬‫جهات‬‫همه‬‫در‬‫همگاریی‬‫و‬‫واگرایی‬ ‫می‬‫ساده‬‫اینگونه‬‫را‬‫آن‬‫ما‬‫که‬‫کنیم‬

8. ‫برگ‬8‫از‬9 ‫بخشی‬ ‫چهار‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫آبادمان‬ ‫آنگونه‬ ‫است؛‬ ‫چهارعنصر‬ ‫از‬ ‫گرفته‬ ‫الهام‬ ‫بسیار‬ ،‫آوردم‬ ‫آبادمان‬ ‫نمودار‬ ‫در‬ ‫آنچه‬‫که‬‫کرد‬ ‫درک‬‫ه‬‫ام؛‬‫شیوه‬ ‫بدان‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫مدیریت‬ ‫بخشهای‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬‫و‬‫سرخ‬ ‫چهارچوب‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مدیریت‬ ‫چرخه‬ ‫سبز‬ ‫دایره‬‫گذرانده‬ ‫چهارعنصر‬ ‫معنوی‬ ‫میراث‬‫ام‬. ‫این‬‫چ‬‫کی‬‫ده‬‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ای‬: ‫خاک‬(‫تیره‬ ‫سرخ‬ ‫مربع‬) ‫به‬ ‫هرآنچه‬‫حفاظت‬(‫کالبدی‬ ‫ویژه‬ ‫به‬)،‫می‬ ‫مربوط‬ ‫یکپارچگی‬ ،‫اصالت‬ ،‫اصول‬ ،‫امنیت‬ ،‫پایداری‬‫شود‬. ‫است‬ ‫مشترک‬ ‫و‬ ‫پایدار‬ ‫حالتها‬ ‫و‬ ‫زمانها‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫همه‬ ‫برای‬(‫اشتراک‬ ‫وجه‬)0‫آن‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫درخت‬ ‫تنه‬ ‫مانند‬ ‫است‬ ‫مشترک‬. ‫است‬ ‫سختگیرانه‬ ،‫مدیریت‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫رفتاری‬ ‫ویژگی‬.‫نتیجه‬ ،‫آن‬ ‫استحکام‬ ‫درخت‬ ‫تنه‬ ‫مانند‬ ‫و‬‫است‬ ‫همگانی‬ ‫اشتراک‬ ‫ی‬. ‫ف‬ ‫و‬ ‫خشک‬ ‫و‬ ‫سرد‬ ‫سرشت‬ ‫یا‬ ‫میانسال‬ ‫افراد‬‫هستند‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫انتخاب‬ ‫ترین‬ ‫مناسب‬ ،‫امن‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫ضای‬. ‫میرسد‬ ‫خود‬ ‫اوج‬ ‫به‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ،‫غروب‬ ‫و‬ ‫پاییز‬ ‫زمان‬ ‫در‬. ‫باد‬(‫شفاف‬ ‫سبز‬ ‫دوایر‬) ‫به‬ ‫هرآنچه‬‫احیا‬‫میشود‬ ‫مربوط‬ ‫تازگی‬ ‫و‬ ‫خالقیت‬ ،‫تنوع‬ ،‫گوناگونی‬ ،‫وگردش‬ ‫سرزندگی‬ ،. ‫و‬ ‫ها‬ ‫زمان‬ ‫همه‬ ،‫چیز‬ ‫همه‬ ،‫کس‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫اجتماعی‬‫حالت‬‫ست‬ ‫ها‬.‫آن‬ ‫درون‬ ‫گردش‬ ‫و‬ ‫درخت‬ ‫های‬ ‫ریشه‬ ‫و‬ ‫برگ‬ ‫و‬ ‫شاخ‬ ‫همه‬ ‫مانند‬. ‫است‬ ‫سرزندگی‬ ‫نشانگر‬ ،‫است‬ ‫زندگی‬ ‫ابعاد‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫گردش‬ ‫چون‬. ‫است‬ ‫بخواه‬ ‫دل‬ ‫و‬ ‫سرمست‬ ،‫داوطلبانه‬ ،‫رها‬ ،‫منعطف‬ ،‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫رفتاری‬ ‫ویژگی‬.‫و‬ ‫ها‬ ‫سرشاخه‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫درخت‬ ‫درون‬ ‫جان‬ ‫مانندگردش‬ ‫گ‬ ‫های‬ ‫گرده‬ ‫رهایی‬‫ل‬ ‫مرطوب‬ ‫و‬ ‫گرم‬ ‫سرشت‬ ‫یا‬ ‫کودکانه‬ ‫احساس‬ ‫و‬ ‫کودکان‬(‫منعطف‬)‫است‬ ‫سازمانی‬ ‫جان‬ ‫سرزندگی‬ ‫برای‬ ‫انتخاب‬ ‫ترین‬ ‫مناسب‬ ،‫مطلوب‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫فضای‬ ‫و‬. ‫هویداست‬ ‫بیشتر‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫طراوت‬ ،‫صبحگاهان‬ ‫و‬ ‫بهاران‬ ‫در‬. ‫آب‬(‫آبی‬ ‫همگرایی‬) ‫به‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬‫پژوهش‬،‫درک‬ ،‫گوش‬‫دادن‬ ‫فرا‬‫نیاز‬ ‫و‬ ‫جذب‬ ،‫همگرایی‬ ،‫دریافت‬ ،‫مربوط‬ ‫می‬‫شود‬. ‫ها‬ ‫گوناگونی‬ ‫همه‬ ‫از‬ ،‫کس‬ ‫همه‬ ‫از‬ ،‫چیز‬ ‫همه‬ ‫گردآوری‬ ،‫دسته‬ ‫دسته‬(‫باد‬)‫سوی‬ ‫به‬ ‫ثقل‬ ‫مرکز‬(‫خاک‬. )‫می‬ ‫گرد‬ ‫اندک‬ ‫اندک‬ ‫ابرها‬ ‫آب‬ ‫بخار‬ ‫ذرات‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬‫قطرات‬ ‫و‬ ‫آیند‬ ‫می‬ ‫دریا‬ ‫به‬ ‫رودخانه‬ ‫و‬ ‫جویبار‬ ‫و‬ ‫نهر‬ ‫از‬ ‫باران‬‫ریزند‬.‫از‬ ‫معدنی‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬ ‫ریشه‬‫جذ‬ ‫ها‬‫می‬ ‫ب‬‫می‬ ‫تنه‬ ‫به‬ ‫برگها‬ ‫از‬ ‫فتوسنتز‬ ‫نتبجه‬ ‫و‬ ‫شوند‬‫رسد‬. ‫است‬ ‫تامل‬ ‫و‬ ‫تعمق‬ ،‫آرامش‬ ،‫فروتنی‬ ،‫شکیبایی‬ ،‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫رفتاری‬ ‫ویژگی‬. ،‫است‬ ‫ورود‬ ‫پذیرای‬ ،‫حفره‬ ‫یا‬ ‫گشنگی‬‫آوندها‬ ‫یا‬ ‫جام‬ ‫مانند‬‫ی‬‫تهی‬ ‫درون‬‫که‬‫خالی‬ ‫جای‬ ‫دریافت‬‫یا‬ ‫دارد‬‫مایعی‬ ‫چون‬‫بی‬،‫شکل‬‫حالت‬‫خود‬ ‫ظرف‬‫را‬‫می‬‫و‬ ‫پذیرد‬‫می‬ ‫درک‬‫کند‬. ‫است‬ ‫فیض‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫انتخاب‬ ‫ترین‬ ‫مناسب‬ ،‫آرام‬ ‫و‬ ‫تاریک‬ ‫جای‬ ‫و‬ ‫مرطوب‬ ‫و‬ ‫سرد‬ ‫سرشت‬ ‫با‬ ‫درون‬ ‫پیر‬ ‫و‬ ‫فرزانه‬ ‫سالمند‬. ‫است‬ ‫تعمق‬ ‫زمان‬ ‫بهترین‬ ،‫زمستان‬ ‫و‬ ‫هنگام‬ ‫شب‬. ‫آتش‬(‫زرد‬ ‫واگرایی‬) ‫به‬ ‫آنچه‬‫توسعه‬‫سرمایه‬ ،‫تولید‬ ،‫نفوذ‬ ،‫رشد‬ ،‫گسترش‬ ، ‫ج‬ ‫و‬ ‫واگرایی‬ ،‫گذاری‬‫می‬ ‫مربوط‬ ‫لوه‬‫شود‬. ‫شاخه‬‫همه‬ ،‫چیز‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫جانبه‬ ‫همه‬ ‫گسترش‬ ،‫شاخه‬ ‫ثقل‬ ‫مرکز‬ ‫از‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫کس‬(‫خاک‬)‫ها‬ ‫گوناگونی‬ ‫همه‬ ‫به‬ (‫باد‬.)‫می‬ ‫ها‬ ‫جرقه‬ ‫و‬ ‫بارقه‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬‫و‬ ‫پراکند‬ ‫می‬ ‫گسترده‬ ‫درخت‬ ‫های‬ ‫ریشه‬ ‫و‬ ‫شاخسار‬‫میوه‬ ،‫گردد‬ ‫می‬ ‫بذر‬ ‫و‬ ‫میدهد‬‫پراکند‬. ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫رفتار‬ ‫ویژگی‬‫و‬ ‫تالش‬ ،‫پویش‬ ،‫شتاب‬ ، ‫است‬ ‫کار‬ ‫تقسم‬ ‫و‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫نیرومندی‬ ،‫نفوذ‬ ‫با‬ ،‫جدیت‬. ‫می‬ ‫فزونی‬ ‫گرما‬ ‫و‬ ‫انرژی‬ ‫هرگاه‬‫نیاورد‬ ‫پدید‬ ‫متمرکزی‬ ‫آسیب‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫پخش‬ ‫و‬ ‫یابد‬ ‫نفوذ‬ ‫چیزها‬ ‫دیگر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یابد‬ ‫گسترش‬ ‫باید‬ ،‫یابد‬. ‫گز‬ ‫بهترین‬ ،‫گرم‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫خشک‬ ‫و‬ ‫گرم‬ ‫سرشت‬ ‫و‬ ‫نیرومندی‬ ‫و‬ ‫توان‬ ،‫جوان‬‫کارهاست‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫پیشبرد‬ ‫برای‬ ‫ینه‬. ‫میرود‬ ‫پیش‬ ‫بیشتر‬ ‫کارها‬ ،‫تابستان‬ ‫و‬ ‫هنگام‬ ‫روز‬.

9. ‫برگ‬9‫از‬9 ‫بنا‬ ‫تپش‬: ‫تراکم‬ ‫فرایند‬(‫خاک‬)‫گشایش‬ ‫و‬(‫باد‬)‫همگرایی‬ ‫یا‬(‫آب‬)‫واگرایی‬ ‫و‬(‫آتش‬)‫فضای‬ ‫در‬‫می‬ ‫تپشی‬ ،‫بنا‬‫بنا‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫سرزندگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آفریند‬ ‫می‬‫انجامد‬. ‫فوار‬ ‫جان‬ ،‫آوردم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫نموداری‬‫چنبره‬ ‫فضایی‬ ‫شکل‬ (torus)‫می‬ ‫را‬‫سازد‬.،‫درخت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫نمود‬ ‫که‬ ‫حجمی‬ ‫میوه‬‫انرژی‬ ‫و‬ ‫هوا‬ ‫جریان‬ ‫و‬ ‫مغناطیسی‬ ‫وخطوط‬ ‫ها‬‫در‬ ‫فضای‬‫مرکزی‬ ‫تقارن‬ ‫و‬ ‫مرکزی‬ ‫حیاط‬ ،‫جهاربخشی‬ ‫بناهای‬ ‫می‬‫جان‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مایلم‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دید‬ ‫توان‬‫بنامم‬ ‫فوار‬. ‫اثر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫فوران‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جانبخش‬ ‫که‬ ‫انرژی‬ ‫جریان‬‫گذشتن‬ ‫تنگناست‬ ‫از‬.‫تنگ‬ ‫دهانه‬ ‫این‬ ‫هرچه‬‫باشد‬ ‫تر‬(‫شرط‬ ‫به‬ ‫نشود‬ ‫بسته‬ ‫آنکه‬)‫می‬ ‫رهاتر‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫فوران‬‫تا‬ ‫شود‬ ‫پوش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫جایی‬(‫اسپری‬)‫می‬ ‫بخار‬ ‫تولید‬ ‫یا‬‫انجامد؛‬ ‫می‬ ‫سینه‬ ‫گشایش‬ ‫که‬ ‫بستنی‬ ‫میان‬ ‫و‬ ‫همت‬ ‫کمر‬ ‫همان‬‫آورد‬. ‫حفاظت‬ ‫چهارچوب‬ ‫با‬ ،‫آبادمان‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تنگنا‬ ‫این‬(‫سر‬ ‫مربع‬‫خ‬)‫دستورالعمل‬ ‫دارای‬ ‫نباید‬ ،‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬‫گره‬ ‫و‬ ‫ها‬‫اداری‬ ‫های‬ ‫باشد‬ ‫فراوان‬.‫می‬ ‫پژمرده‬ ،‫کننده‬ ‫منع‬ ‫دستورات‬ ‫آور‬ ‫مالل‬ ‫انبوه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سرزندگی‬ ‫طراوت‬ ‫و‬ ‫دشوار‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پایش‬ ‫زیرا‬‫کند‬.‫اصول‬ ‫کمتر‬ ‫تعدا‬ ‫آسان‬ ،‫حفاظتی‬‫می‬ ‫پایش‬ ‫تر‬‫راحت‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫تر‬‫کر‬ ‫نهادیه‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫جدی‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫توان‬‫د‬. ‫بخشی‬ ‫چهار‬ ‫جدول‬ ‫چهاربخشی‬ ‫جمالت‬ ‫جدول‬:‫عنصر‬ ‫چهار‬ ،‫جدول‬ ‫این‬ ‫در‬‫عنوان‬ ‫به‬،‫فعل‬‫صفات‬،‫مفعول‬ ،‫فاعل‬،‫حالت‬ ‫قید‬‫ام‬ ‫آورده‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬. ‫قله‬ ‫و‬ ‫عطف‬ ‫نقاط‬ ‫اینها‬ ‫از‬ ‫هریک‬‫مجموعه‬ ‫تشخیص‬ ‫های‬‫بی‬ ‫ی‬‫هستند‬ ‫نهایت‬.‫ماه‬ ‫جارگانه‬ ‫مانند‬(‫ماه‬ ‫تربیعات‬)‫ماه‬ ‫شکل‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫نیمه‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫قرص‬ ،‫نو‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫بهتر‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫های‬‫اصل‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ،‫شوند‬‫از‬ ‫بخشی‬‫حالت‬‫سی‬ ‫های‬‫هستند‬ ‫ماه‬ ‫شکل‬ ‫ی‬ ‫گانه‬. ‫فعل‬‫فاعل‬ ‫صفات‬‫مفعول‬‫قید‬‫زمان‬ ‫قید‬‫مکان‬ ‫قید‬ ‫خاک‬‫حفاظت‬‫خشک‬ ‫و‬ ‫سرد‬/‫میانسالی‬‫ملموس‬‫گیرانه‬

Add a comment