Maqamat, Hal dan Mahabbah

62 %
38 %
Information about Maqamat, Hal dan Mahabbah
Education

Published on March 8, 2014

Author: indahhagustina

Source: slideshare.net

Anissa Setyo Indarti • Irfani Lil Islami • Indah Agustina • Indriani •

Definisi maqamat secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata maqam, yang berarti kedudukan spiritual (English : Station). Maqam arti dasarnya adalah "tempat berdiri". Dalam terminologi sufistik berarti tempat atau martabat seseorang hamba dihadapan Allah pada saat dia berdiri menghadap kepada-Nya.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Taubat Zuhud Al - Wara’ Faqir Sabar Tawakal Ridha

Berasal dari bahasa Arab taba, yatubu, taubatan yang artinya kembali. Sedangkan taubat yang dimaksud di kalangan sufi adalah memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan disertai janji yang sungguhsungguh tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut, dan dengan melakukan amal kebajikan. Di dalam Al-Qu’ran banyak sekali ayat yang menganjurkan manusia agar bertaubat.

Allah berfirman: “Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah. Lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka.” (Ali- Imran:135)

Artinya keadaan meninggalkan dunia dan hidup kematerian. Zuhud termasuk salah satu ajaran agama yang sangat penting dalam rangka mengendalikan diri dari pengaruh kehidupan dunia. Orang yang zuhud lebih mengutamakan atau mengejar kebahagiaan hidup di akhirat yang kekal dan abadi daripada mengejar kehidupan dunia yang fana dan sepintas lalu.

Hal ini dipahami dari isyarat ayat yang berbunyi: “katakanlah kesenangan di dunia ini hanya sementara dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.” (An-Nisa: 77)

Secara harfiah artinya saleh, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Dan dalam pengertian sufi al-wara’ adalah meninggalkan segala yang ada di dalamnya terdapat keraguraguan antara halal dan haram. Sesuai dengan sabda Nabi SAW: “barang siapa yang dirinya terbebas dari perbuatan syubhat maka sesungguhnya ia telah terbebas dari hal yang haram.” (HR. Bukhari)

Secara harfiah ialah orang yang butuh. Sedangkan dalam pandangan sufi fakir adalah tidak meminta lebih dari apa yang telah ada pada diri kita. Tidak meminta walaupun tidak ada pada diri kita namun kalau diberi diterima. Tidak meminta tetapi tidak menolak.

Secara harfiah berarti tabah hati. Di kalangan para sufi sabar diartikan sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dalam menjauhi segala laranganNya dan dalam menerima segala cobaan yang ditimpakan pada diri kita. Sabar dalam menjalani cobaan.

Allah berfirman: “maka bersabarlah kamu seperti orangorang yang mempunyai keteguhan hahti dari rosul-rosul dan janganlah kamu meminta disegerakan (adzab) bagi mereka.” (An-Nahl: 127)

Secara harfiah tawakal artinya menyerahkan diri. Yakni menyerahkan diri kepada qada dan keputusan Allah. Bertawakal termasuk perintah Allah dalam firmannya: “Dan bertawakallah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal.” (Al-Maidah: 11)

Secara harfiah ridha artinya rela. Menerima qada dan qadar dengan senang hati. Mengeluarkan perasaan benci dari hati sehingga yang tinggal di dalamnya hanya perasaan senang dan gembira. Merasa senang menerima malapetaka sebagaimana merasa senang ketika menerima nikmat. Tidak meminta syurga dari Allah dan tidak meminta dijauhkan dari neraka.

Hal merupakan keadaan mental seperti perasaan senang, perasaan sedih, persasaan takut dan sebagainya. Namun yang biasa disebut sebagai hal ialah takut (al khauf), rendah hati (tawadhu’), patuh (taqwa), ikhlas dan sebagainya.

     Khauf (Al Khauf) Raja’ (Al Raja’) Syauq ( Asy Syauq) Uns (Al Unsu) Yaqin (Al Yaqin)

 Hal diperoleh sebagai anugerah dan rahmat dari Allah, sedang maqam diperoleh melalui usaha manusia  Hal bersifat sementara, datang dan pergi. Sedangkan maqam bersifat tetap

Mahabbah berasal dari kata ahabba, yuhibbu, mahabbatan, yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam. Dalam mu’jam al-falsafi, Jamil Shaliba mengatakan mahabbah adalah lawan dari al-baghd, yakni cinta lawan dari benci. Al mahabbah dapat pula berarti al wadud yakni yang sangat kasih atau penyayang.

Dalam diri manusia ada tiga alat yang digunakan untuk berhubungan dengan tuhan. Pertama, al-qalb ( ) hati sanubari, sebagai alat untuk mengetahui sifat-sifat tuhan. Kedua, roh ( ) sebagai alat untuk mencintai tuhan. Ketiga, sir ( ) yaitu alat untuk melihat tuhan. Sir lebih halus daripada roh, dan roh lebih halus daripada qalb.

Banyak ayat-ayat dalam al-Qur’an yang menggambarkan bahwa antara manusia dengan tuhan dapat saling bercinta. Misalnya ayat yang berbunyi: “ jika kamu cinta kepada Allah maka turutlah aku, dan Allah akan mencintai kamu.” (Ali Imran: 30)

Di dalam hadits juga dinyatakan sebagai berikut: “Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan perbuatan-perbuatan hingga Aku cinta kepadanya. Orang yang Kucintai menjadi telinga, mata dan tanganKu”

Add a comment

Related presentations

Related pages

Maqamat Dan Hal | waskitozx - waskitozx | wellcome untuk ...

Maqamat Dan Hal. BAB I. PENDAHULUAN ... al-zuhud, al-shabr, al-faqr, al-tawadhu’, al-taqwa, al-tawakkal, al-ridla, al-mahabbah, dan al-ma’rifah. ...
Read more

KETUHANAN: MAQAM DAN AHWAL(HAL) DALAM TASAWWUF

4 Al-Maqamat dan al-ahwal adalah ... tawakal - mahabbah - ma'rifat dan redha. At ... Menjelaskan perbezaan tentang maqamat dan hal mengelirukan ...
Read more

Maqam dan Ahwal | Belajar Ilmu Tasawuf

Menjelaskan perbedaan tentang maqamat dan hal membingungkan karena definisi ... Dan tiadalah maqām sebelum mahabbah kecuali hanya menjadi ...
Read more

MAQAMAT DAN HAL | Rizki Noval - Academia.edu

MAQAMAT DAN HAL Makalah ini Ditulis Sebagai Bahan Diskusi Kelas dan Salah Satu Tugas Mata Kuliah Akhlak Oleh : 1. Reni Maritasari (13 19 0223) 2.
Read more

MOHAMMAD SYAHID RAMDHANI: PENGERTIAN AL MAQAMAT DAN AL AHWAL

Meskipun pengertian dari Maqamat dan Ahwal ini pada dasarnya merupakan ... dimasuki hal dan tidak ada hal ... merupakan bagian dari mahabbah.
Read more

A. MAQAMAT DAN AHWAL DALAM TASAWUF | ciebad

A. MAQAMAT DAN AHWAL DALAM ... Tidak ada maqam yang tidak dimasuki hal dan tidak ada hal ... rasa rindu untuk selalu bertemu dan bersama Allah. • Mahabbah
Read more