Maksumuudatused 2014

50 %
50 %
Information about Maksumuudatused 2014
Finance

Published on March 6, 2014

Author: VDonoway

Source: slideshare.net

Description

Millised küsimused tekivad sageli tulumaksu- ja käibemaksuseaduse rakendamisel? Piiriüleste tehingute käibemaksuga maksustamine ja deklareerimine. Arveldused ja tehingud mitteresidentidega. Kas erisoodustus, ettevõtlusega mitteseotud väljamakse või hoopis kingitus? Ameti- ja isikliku auto kasutamise maksustamise eripärad ja plaanitavad muutused.

MAKSUMUUDATUSED 2014 PIIRIÜLESED TEHINGUD Tõnis Jakob OÜ MARISETT 1

Maksumäärad 2014 Käibemaks 20% , 9% ja 0% Tulumaks 21% ja 21/79 Sots.maks 33%, kuumäär 320, min. sots.maks 105,60 eurot Töötuskindlustus - töötaja 2% ja tööandja 1% Kohustuslik kogumispension 2% või 3% (www.pensionikeskus.ee) Laenuintress 2% aastas (erisoodustuse korral) VV Alates 2014 Tunnitasu alammäär 2,13 eurot ja kuutasu alammäära 355 eurot. VV Alates 1.01.2015 tunnitasu alammäär 2,34 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 390 eurot. Maksuvaba pension 2520 eurot aasta Tulumaksuvaba 144 eurot kuus, 1728 eurot aastas 2

TMS TM 2 (1) Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud tulumaksu maksjaks on füüsiline isik ja mitteresidendist juriidiline isik, kes saab maksustamisele kuuluvat tulu. – kuni 31.12.2013 TMS 2 (1) Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud tulumaksu maksjad on füüsiline isik, lepinguline investeerimisfond ja mitteresidendist juriidiline isik, kes saavad maksustamisele kuuluvat tulu. Lepinguline investeerimisfond on Eestis või välisriigis moodustatud lepinguline fond investeerimisfondide seaduse 1 tähenduses - alates 01.01.2014 IFS 1. Investeerimisfond Investeerimisfond on ühisteks investeeringuteks moodustatud vara kogum (lepinguline fond) või asutatud aktsiaselts, mida või mille vara valitseb riski hajutamise põhimõttest lähtudes fondivalitseja 3

TMS muudatus 1.01.2014 KUNI 31.12.2013 TM 29 (7) Tulumaksuga maksustatakse mitteresidendi poolt Eesti riigilt, kohaliku omavalitsuse üksuselt, residendilt ning mitteresidendilt Eestis asuva püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud intress, kui see oluliselt ületab turutingimustel sarnaselt võlakohustuselt makstava intressi summat võlakohustuse tekkimise ja intressi maksmise ajal. Nimetatud juhul maksustatakse saadud intressi ja sarnaselt võlakohustuselt turutingimustel makstava intressi vahe. – kuni 31.12.2013 4

TMS muudatus 1.01.2014 Alates 1.01.2014 29 (7) Tulumaksuga maksustatakse intress, mida mitteresident sai seoses osalusega lepingulises investeerimisfondis või muus varakogumis, mille varast intressi maksmise ajal või mõnel perioodil sellele eelnenud kahe aasta jooksul moodustasid otse või kaudselt üle 50% Eestis asuvad kinnisasjad või ehitised kui vallasasjad ja milles mitteresidendil oli intressi saamise ajal vähemalt 10% osalus. Tulumaksuga ei maksustata intressi, mille aluseks olev investeerimisfondi tulu on 51. peatüki sätete kohaselt tulumaksuga maksustatud või 312 lõike 2 kohaselt tulumaksust vabastatud. - jõust. 01.01.2014 Edaspidi turuhinda ületav intress maksustatakse siirdehinna reeglite alusel 5

TMS muudatus 1.01.2014 UUS SÄTE TMS 313. Renditulu Tulumaksuga maksustatakse lepingulise investeerimisfondi tulu, mis on saadud Eestis asuva kinnisasja või piiratud asjaõiguse esemeks oleva asja üürile või rendile andmisest või piiratud asjaõigusega koormamisest. - jõust. 01.01.2014 6

TMS muudatus 1.01.2014 UUS SÄTE TMS 314. Intress (1) Tulumaksuga maksustatakse intress, mida lepinguline investeerimisfond sai seoses osalusega teises lepingulises investeerimisfondis või muus varakogumis, mille varast intressi maksmise ajal või mõnel perioodil sellele eelnenud kahe aasta jooksul moodustasid otse või kaudselt üle 50% Eestis asuvad kinnisasjad või ehitised kui vallasasjad ja milles intressi saajal oli intressi maksmise ajal vähemalt 10-protsendine osalus. jõust. 01.01.2014 (2) Lõikes 1 nimetatud intressi ei maksustata tulumaksuga, kui selle aluseks olev investeerimisfondi tulu on käesoleva peatüki sätete kohaselt tulumaksuga maksustatud või 312 lõike 2 kohaselt tulumaksust vabastatud. - jõust. 01.01.2014 7

TMS muudatus 1.01.2014 UUS SÄTE TMS 315. Investeerimisfond, mille tulu ei maksustata tulumaksuga Paragrahve 312–314 ei kohaldata: 1) Eestis moodustatud pensionifondile; 2) muus lepinguriigis moodustatud pensionifondile, mille suhtes teostatakse finantsjärelevalvet ja mille kohta või mille fondivalitseja kohta kehtivad usaldatavusnõuded on vähemalt niisama ranged, kui on sätestatud pensionifondi fondivalitsejale investeerimisfondide seaduses. - jõust. 01.01.2014 8

Tulumaksu kinnipidamine TMS 41 Tulumaks peetakse kinni: 2) mitteresidendile makstavalt palgalt ja muudelt tasudelt ( 29 lõige 1) ning juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme tasudelt ( 29 lõige 2), arvestades 42 lõikes 5 nimetatud mahaarvamist; 4) residendist füüsilisele isikule, lepingulisele investeerimisfondile või mitteresidendile makstava tulumaksuga maksustatava intressi väljamakselt ( 17 lõige 1, 314 ja 29 lõige 7); - jõust. 01.01.2014 7) mitteresidendile või residendist füüsilisele isikule makstavalt üüri- või renditasult või tasult asja piiratud asjaõigusega koormamise eest ( 16 lg 1, 29 lg 6 p-d 1 ja 2) ning residendist füüsilisele isikule makstud litsentsitasult ( 16 lõiked 2 ja 3); 9

Tulumaksu kinnipidamine TMS 41 Tulumaks peetakse kinni: 71) lepingulisele investeerimisfondile makstavalt üüri- või renditasult või tasult asja piiratud asjaõigusega koormamise eest ( 313); - alates 1.01.2014 8) mitteresidendile makstavalt litsentsitasult ( 29 lg 6 p 4); 9) mitteresidendist kunstnikule või sportlasele Eestis toimunud tegevuse eest makstavalt tasult, samuti kunstniku või sportlase Eestis toimunud tegevuse eest mitteresidendist või füüsilisest isikust kolmandale isikule makstavalt tasult ( 29 lõige 10); 10) mitteresidendile Eestis osutatud teenuste eest makstavalt tasult ( 29 lõige 3); 11) madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule ( 10) Eesti residendile osutatud teenuste eest 10 makstavalt tasult ( 29 lõige 3);

TMS Territooriumid, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks – 52 riiki Maksulepingud – 56 alates 1.1.2014, (uued Küpros, Usbeki, Bahrein, Mehhiko, Tai, Türkmenistan) Must nimekiri – 58 territooriumi 11

Sõiduauto hüvitis TMS 13 lg 3 Tulumaksuga ei maksustata: 2) avalikule teenistujale, töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstavat hüvitist seoses isikliku sõiduauto kasutamisega teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel Ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäär on sõitude arvestuse pidamise korral 0,3 eurot km kohta, kuid mitte rohkem kui 256 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta ning arvestuse puudumisel 64 eurot kalendrikuus kõikide hüvitist maksvate tööandjate kohta kokku. Isikliku sõiduautona käsitatakse sõiduautot, mis ei ole tööandja omanduses ega valduses 12

Sõiduauto hüvitis Sõiduauto hüvitis VV 14.07. 2006. a määrus 164 Kirjalik otsus, milles näidatakse: 1) hüvitist saava isiku ees- ja perekonnanimi; 2) sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmed, kui ei peeta -s 4 sätestatud arvestust; 3) sõidu eesmärk, kui ei peeta -s 4 arvestust; 4) hüvitise suurus; 5) sõidu kuupäev või periood, mille jooksul tehtud sõitude kulusid hüvitatakse Otsusele lisatakse: 1) sõiduauto kasutamise õigust tõendav dokument; 2) saaja kinnitus, et muu isik temale või selle sõiduauto eest muule füüsilisele isikule 6 alusel hüvitist ei maksa. 13

Sõiduauto hüvitis Sõiduauto hüvitis VV 14.07.2006 nr 164 4. Arvestuse pidamine (alates 1.04.2013) Kui sõiduauto kasutamise kulude hüvitamisel peetakse arvestust, siis näidatakse selles: 1) sõiduautot kasutava isiku ees- ja perekonnanimi; 2) sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmed; 3) sõiduauto läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäit iga teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel tehtud sõidu korral; 4) kuupäev ja sõidu eesmärk iga teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel tehtud sõidu korral. 14

Sõiduauto erisoodustus RM 13.01.2011 määrus nr 2 “Erisoodustuse hinna määramise kord” Kui erisoodustuseks on tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto tasuta või soodushinnaga kasutada andmine, loetakse erisoodustuse hinnaks 256 eurot kuus iga sõiduauto kohta, välja arvatud siis kui peetakse sõiduarvestust. Arvestuses näidatakse: 1) sõiduauto omaniku või valdaja nimi või nimetus ja isiku- või registrikood; 2) sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmed; 3) kuupäev ja sõiduauto spidomeetri alg- ja lõppnäit iga sõidukorra puhul; 4) sõidu eesmärk iga töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega seotud sõidukorra puhul. 15

Sõiduauto Tulumaksuga maksustatav summa 256 eurot kuus, kui ei peeta sõiduarvestust. Tulumaks 256 x 21 : 79 = 68,05 eurot. Sotsiaalmaks (256 + 68,05) x 33% = 106,94 eurot. Käibemaks: 256 – (256 : 1,2) = 42,67 eurot Kokku maksukoormus: 68,05 + 106,94 + 42,67 = 217,66 eurot Kui peetakse sõiduarvestust, siis eratarbimiseks sõidetud kilomeetrid korrutatakse kas: 1) 0,20 euroga, kui sõiduauto on vanusega üle 5 aasta ja silindrite töömahuga kuni 2000 cm³ (kaasa arvatud) või 2) 0,30 euroga muudel juhtudel 16

KMS - käive Maksustatav käive 20% – 15 lg 1 9% - 15 lg 2 0% - 15 lg 3 (kaubad) ja lg 4 (teenused) Maksuvaba käive – KMS 16 KÄIVET EI TEKI 4 lg 2 9 lg 2 9 lg 1 tuletada – kaup ei asu Eestis 15 lg 61 26 lg 7 – ühine kohustuslane 411 - erikord 17

KMS – teenuse osutamine välismaal KMS 15 (61) Sõltumata 15 lõike 4 punktis 1 sätestatust, kohaldatakse nullprotsendise käibemaksumäära asemel maksuvabastust teenusele, mille käibe tekkimise koht on teine liikmesriik, kui maksukohustuslane kasutab teenuse osutamisel oma teises liikmesriigis maksukohustuslasena registreerimise numbrit. Kohustus registreerida ennast välisriigis käibemaksukohustuslaseks 18

KMS muudatus 2014 KMS 2 lg 2 2013 tekst: Ettevõtlusena käsitatakse ka notari, kohtutäituri ja vandetõlgi ametitegevust. Alates 1.01.2014 Ettevõtlusena käsitatakse ka notari ja kohtutäituri ametitegevust. Vandetõlk võib valida ise millises vormis tegutseb – FIE, äriühing, tööleping, teenus 19

KMS 2 – püsiv tegevuskoht KMS 2 (2) Ettevõtlusena ei käsitata äriühingu ja tema püsiva tegevuskoha vahelist teenuse osutamist. See ei kohaldu ühise käibemaksukohustusluse puhul, kui grupp on ühes riigis ja gruppi kuuluva isiku püsiv tegevuskoht on teises riigis Peakontori ja püsiva tegevuskoha vaheline kaupade viimine ühest liikmesriigist teise on kauba ühendusesisene käive ja soetus 20

Aheltehingud Direktiiv 2006/112 Kaubatarne ilma veota Artikkel 31 Kui kaupu ei lähetata ega veeta, tuleb tarnekohana käsitada kaupade asukohta tarne ajal. Veetavate kaupade tarne Artikkel 32 Kui kaupu lähetab või veab tarnija, soetaja või kolmas isik, tuleb tarnekohana käsitada kohta, kus kaubad asuvad ajal, mil algab selle lähetamine või vedu soetajale. Kaupade ühendusesise soetamise koht Artikkel 40 Kaupade ühendusesisese soetamise koht on koht, kus kaubad asuvad soetajale lähetamise või veo lõpus. 21

KMS 2 - kolmnurktehing KMS 2 (8) KOLMNURKTEHING - kauba võõrandamine kolme erineva LR-i maksukohustuslase vahel, kus kaup viiakse esimesest LR-st otse kolmandasse LR-i, arve esitatakse esimese LR-i isiku poolt teise LR-i isikule ja teise LR-i isik esitab arve kolmanda LR-i isikule. Teise LR-i isik (st. edasimüüja) ei tohi olla seejuures kolmanda LR-i registreeritud käibemaksukohustuslane arve LR 1 - arve LR 2 kaup LR-st 1 - LR 3 otse LR 3 22

Aheltehingud Kaupade viimine müügiahela esimesest LR-st viimasesse LR-i, kui arveid esitatakse edasimüügi kohta kõigi ahelas olevate riikide isikute vahel. Kahepoolsed kaubatehingud – kauba ühendusesisene käive ja ühendusesisene soetus Kolmnurktehingud, nelinurktehingud, viisnurktehingud arve LR 1 - arve LR 2 kaup LR-st 1 arve - - LR 3 LR 4 otse LR 4 23

Kauba ühendusesisene käive KMS 7(1) Kauba ühendusesisene käive on: 1) kauba võõrandamine teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele koos selle toimetamisega Eestist teise liikmesriiki, v.a. 7 lg 2 nimetatud juhtudel; 2) aktsiisikauba või uue transpordivahendi võõrandamine teise liikmesriigi isikule koos selle toimetamisega Eestist teise liikmesriiki; 3) kauba toimetamine Eestist teise liikmesriiki oma seal toimuva ettevõtluse tarbeks, sealhulgas äriühingu ja tema teises liikmesriigis asuva püsiva tegevuskoha vaheline kauba üleandmine, v.a. 7 lg 2 nimetatud juhtudel 24

Hoolsuskohustus RK 3-3-1-40-12 OÜ Landare 9. Asjaolu, et seda kaupa asutakse hiljem kasutama välisriigis, ei mõjuta kauba võõrandamisel tekkinud maksukohustust. 12. Kui kaup on Eestis müüdud ja üle antud tundmatule füüsilisele isikule, siis tuleb käibe toimumise kohaks lugeda Eesti ja maksustada kauba müügi käive käibemaksuga 20% määras. Kuna müüja ei ole täitnud kohustust tõendada tehingu toimumist välismaise maksukohustuslasega ja kauba Eestist väljaviimist, siis puudub käesolevas kohtuasjas vajadus kontrollida, kas müüja teadis või pidi teadma kauba saaja võimalikust maksupettusest, mis võis seisneda selles, et üheski teises liikmesriigis ei deklareeritud Eestist ostetud kauba ühendusesisest soetamist. 25

KONTAKT OÜ MARISETT GSM: 50 11 120 tonis.jakob@gmail.com Laagri, Selleri 13/6 www.marisett.ee 26

Add a comment

Related presentations

Les changements sur le marché du distressed aux Etats-Unis et en Europe

Main Sections of the Report 1) Nifty Technical View 2) 4 Large Cap Trade Ide...

This presentation consits the yearly results of Kinepolis Group

Related pages

Olulisemad maksumuudatused 2014. ja 2015. aastal

Sel aastal on toimunud mitmeid maksumuudatusi ning ka 2015. aastal ootavad meid mitmes valdkonnas olulised maksumuudatused. Muudatusi on tegelikult ol...
Read more

Maksumuudatused 2014

Selle kohta, mis küpsised on ja kuidas me neid kasutame, saate lugeda meie privaatsustingimustest. Samalt lehelt saate ka infot, kuidas küpsiseid oma ...
Read more

Maksumuudatused 2014 | Kindsigo Konsultatsioonid

Tulumaksuseadus (al. 01.01.2014) 1. Mitteresidendile makstava intressi maksustamise muudatus. Kuni 2013.aasta lõpuni maksustati kinnipeetava tulumaksuga ...
Read more

Maksumuudatused 2016. aastal | Rödl & Partner

Maksumuudatused 2016. aastal; Esitamata 2013 ja 2014 aastaaruanded; Pakendiaruande audiitorkontrolli kohustused leevenevad;
Read more

Stokmann Koolitused: "Maksumuudatused 2014-2015 ...

"Sõiduauto hüvitis"!!! "Kuidas deklareerida 1000euroseid ja suuremaid tehinguid" "Tulumaksuseaduse muudatused al. 01.01.2015" jne !!! Taas üle mitme ...
Read more

Maksumäärad 2015. aastal - Maksu- ja Tolliamet

2014. aasta detsembrikuu eest töötasu ja muude tasude ning sellelt kinnipeetavate ja arvestatavate maksude (maksete) arvestamisel tuleb meeles pidada ...
Read more

Praktiline koolitus "Maksumuudatused 2014-2015" - Valgamaa ...

Koolituse "Maksumuudatused 2014-2015" teemad: 1. Käibemaksuseaduse muudatused, s.h. muudatused al. 01.03.2014 Kuidas deklareerida 1000euroseid ja ...
Read more

AUTO, LÄHETUS - maksumuudatused 2014-2015 Välja müüdud ...

AUTO, LÄHETUS - maksumuudatused 2014-2015 Välja müüdud: Valdkond: Seadus/maksud: Sihtgrupp: Raamatupidajad, firmajuhid ja kõik teised, kes puutuvad ...
Read more