M-commerce and M-payments - Shqip

75 %
25 %
Information about M-commerce and M-payments - Shqip
Business & Mgmt

Published on March 3, 2014

Author: yllferizi

Source: slideshare.net

Universiteti për Biznes dhe Teknologji Niveli Master Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë Tema: M-Payments and M-Commerce Lënda: E-Commerce Studenti: Profesoresha: Yll Ferizi Dr. Sc. Kozeta Sevrani Prishtinë, 2014

Abstrakt Ne jemi dëshmitarë të ndryshime të shpejta në dekadën e fundit në avancimin e teknologjisë së informacionit. Teknologjia elektronike dhe ajo pa tela po vazhdojë të zhvillohen . Inovacionet teknologjike ofrojnë mundësi për aplikacione të reja të biznesit dhe produkteve apo shërbimeve të tjera për konsumatorë. Aktualisht, trendët në mbarë botën tregojnë një periudhë tranzicioni nga e-biznesi (ne formën klasike përmes pajisjeve të TIK të zakonshme) në m-biznes (pajisjeve të lëvizshme-mobile). Është e paqartë se sa kohë do të marrë ky tranzicion, por ky ka tranzicion vetëm ka filluar në disa shtete të zhvilluara dhe kompani të cilat kanë qasje në Globale në sistemet e mobile të teknologjisë së informacionit. Konvergjenca e internetit mobil dhe teknologjive te komunikimit pa tela i ka premtuar përdoruesit "kurdo dhe kudo" qasje në informata për punën e tyre dhe për komunikim personal. Shërbime mobile mbështesin transaksionet m-commerce dhe menaxhim të përmirësuar të aktiviteteve personale, zyrave lëvizëse dhe operimeve ne lëvizje apo mobile. Ky punim ka për qellim të kontribuon në një kuptim më të mirë të teknologjisë mobile të tregtisë elektronike (m-commerce), teknikave të pagesave mobile (m-payments) dhe çka mund të pritet në të ardhmen. Keywords: m-commerce, m-payments, nfc, google wallet, e-commerce i

Përmbajtja Abstrakt .......................................................................................................................................... i Akronimet - Shkurtesat ................................................................................................................. 2 Hyrje .............................................................................................................................................. 3 Termi “elektronik” dhe “mobil” .................................................................................................... 4 Atributet e M-Tregtisë dhe përparësitë ekonomike të saj ........................................................... 5 M-commerce shërbimet dhe aplikacionet .................................................................................... 6 Paraqitja responsive(përgjegjshme) në pajisjet e ndryshme mobile. ........................................... 7 M-Payments (Pagesat mobile) ...................................................................................................... 8 Industritë e prekura nga m-commerce ......................................................................................... 8 Teknologjitë mobile të pagesave mobile .................................................................................... 10 Pagesat ne web faqe nga telefoni mobil ................................................................................. 10 Pagesat e transaksioneve përmes aplikacioneve bankare mobile.......................................... 10 Pagesat nga llogaria e telefonit mobil - Mobile Airtime ......................................................... 11 Pagesat Mobile NFC (Near Field Communication) .................................................................. 11 Pagesat mobile duke përdorur QR kodet ................................................................................ 12 Pagesat mobile përmes sinjalit te zërit ................................................................................... 12 Telefoni mobile si një lexues kartelash bankare ..................................................................... 12 Pagesat mobile perms PayPal dhe Google wallet ................................................................... 13 Konkluzion ................................................................................................................................... 14 Referencat ................................................................................................................................... 15 Faqe 1

Akronimet - Shkurtesat GSM Global System for Mobile Communications SMS Short Message Service 3G The third Generation Wi-Fi Wireless Fidelity – WLAN NFC Near Field Communication RWD Responsive Web Design AWD Adaptive Web Design Faqe 2

M-Tregtia dhe M-Pagesat Hyrje Tregtia Mobile (M-Commerce) ka përjetuar një shpërthim të aplikacioneve të reja , shërbimeve dhe prodhueseve gjatë vitit 2013 . Ne e shohim këtë trend te përshpejtohet në vitin 2014 dhe më tej si zgjidhje për të optimizuar pagesat mobile, bankare, blerjeve, reklamat e integruara etj. M - tregtia përkufizohet si një transaksion me vlerë monetare - të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, që është kryer përmes një rrjeti telekomunikues pa tela. Konvergjenca e internetit mobil dhe teknologjisë se komunikimit pa tela i ka premtuar përdoruesit "kurdo - kudo" qasje në informata për punën e tyre dhe komunikim personal. Shërbime mobile mbështesin transaksionet e m-pagesave dhe menaxhim të përmirësuar të aktiviteteve personale, zyra mobile dhe veprimeve mobile. Format e reja të teknologjive mobile janë transformuar me shpejtësi në treg. M-Pagesat janë përdorur për të paguar jo vetëm mallra të blera nëpërmjet kanalit mobil, por edhe për transaksionet në botën fizike të tilla si: makinat shitëse, makina për fotografi, makina për larjen e makinës etj. Vizioni i m-pagesave është për të transformuar telefonin mobil në një portofol personal mobil (m-portofolin), që shërben për mbajtjen e kartave te kreditit, informacionin e llogarisë së debitit dhe “para të ima” për transaksionet e vogla. M-Pagesat janë vetëm ne përdorim ne te gjitha kontinentet, diku është e zhvilluar më shumë e dikund me pak. Dallohen shumë ofrues të shërbimeve të cilat i përkrahin m-pagesat dhe rojin kryesore këtu e kanë ofruesit e shërbimeve telekomunikuese dhe institucionet financiare. Faqe 3

Termi “elektronik” dhe “mobil” Mbiemri "elektronik" i përdorur në kontekste të veçanta të "e-biznesit" ose "etregtisë", nënkupton "qasje në çdo kohë" ne proceset e biznesit. Qasja në rrjetet kompjuterike në këtë rast është stacionare apo fikse. Shërbimet për këtë arsye nuk janë plotësisht të pavarura nga vendndodhjen aktuale gjeografike e përdoruesit. Mbiemri "mobil" i përdorur në kontekste të veçanta tek "m-tregtia" ose "m-biznesi", nënkupton një qasje "kurdo dhe kudo" ne proceset e biznesit. Qasje mundësohet duke përdorur rrjetet e komunikimit mobil, duke e bërë disponueshmërinë e këtyre shërbimeve te pavarur nga vendndodhja gjeografike e përdoruesit. M-tregtia është e lidhur ngushtë me e-tregtinë, pasi që nga shërbimet e ofruara në të dy variantet trajtohen në mënyrë elektronike nga rrjetet kompjuterike të arritshme nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit. I vetmi ndryshim është se në m-commerce rrjetet e telekomunikacionit arrihen nëpërmjet pajisjeve elektronike mobile. Faqe 4

Atributet e M-Tregtisë dhe përparësitë ekonomike të saj  Lëvizshmëria —përdoruesit mbajnë telefona celularë ose pajisje të tjera të lëvizshme  Mbulueshmëri e gjerë — njerëzit mund të arrihen në çdo kohë  Ubiquity—qasje të lehtë në informata në kohe reale (çmimet e aksioneve, koha, etj.)  Përshtatja — pajisjet që ruajnë të dhënat dhe kanë internet, intranet, lidhje ekstranet.  Lidhje të shpejtë— lidhje të lehtë dhe të shpejte në internet, intranete dhe pajisje tjera mobile, databaza etj.  Përsonalizimi— përgatitja e informacionit për konsumatorët individual(Përsonalizimi, Ankandet)  Lokalizimi i produkteve dhe shërbimeve - duke e ditur se ku ndodhet përdoruesi në çdo kohë atëherë ja ofron shërbimet. Faqe 5

M-commerce shërbimet dhe aplikacionet Një mënyrë për të klasifikuar shërbimet e m-commerce dhe aplikacionet është e bazuar në funksionalitetin që ato i ofrojnë shfrytëzueseve mobil. Ky lloj klasifikimi rezulton në dy klasa kryesore: direktoriumeve dhe shërbimeve të transaksioneve të orientuar dhe aplikacionet. Kategorizimi i madh mes këtyre dy klasave të shërbimeve është se: një ish përdorues celular kryen vetëm leximin e kërkesave ne direktorium, ndërsa në këtë të fundit një përdorues kryen leximin dhe shkrimin e kërkesave në serverin për transaksione. M-commerce dhe aplikimet Shërbimet Aplikimet Banka mobile Kontabiliteti mobil Broker mobil Informata mobile financiare Argëtimi mobil Lojërat mobile Shkarkimi i muzikës dhe zileve Shkarkimi i videove dhe imazheve digjitale Shërbime te argëtimit duke u bazuar ne lokacionin e klientit Çështjet aktuale (financa, sport dhe lajme te tjera) Informacione për udhëtime Shërbimet e ndjekjes (te personave dhe objekteve) Makina kërkimi mobile Zyra mobile Lirime mobile Marketing direkt (i ndjeshëm ne përmbajtje) Organizimi I ngjarjeve Gazeta mobile Shërbimet e informimit mobil Marketingu mobil Blerjet mobile Tiketat mobile Blerja mobile e te mirave materiale Transporti publik ngjarjet sportive dhe kulturore Trafiku ajror dhe hekurudhor Parkingu mobil Shërbimet telematike (nga distanca) Diagnoza nga distanca e automobilit Shërbimet e navigimit Përcjellja e automjeteve dhe mbrojtja nga vjedhja Shërbimet emergjente Faqe 6

Paraqitja responsive(përgjegjshme) në pajisjet e ndryshme mobile. Sa më shumë që blihen gjerat duke i shfrytëzuar pajisjet mobile, është e rëndësishme që të kemi një dyqan online që duket po aq e mire ne një telefon te mençur si ajo që duket në një monitor kompjuteri. Kjo prirje drejt m-tregtisë është përshpejtuar nga rritja e numrit të shitëseve dhe tregtarëve të cilët i kanë optimizuar faqet e tyre për ekranet më të vogla, si dhe krijimin e aplikacioneve të veçanta. Ata kanë lejuar për një sasi më të madhe të konkurrencës, krahasimin dhe opsionet në mënyrë që konsumatorët të kenë më shumë zgjedhje në dispozicion të tyre përmes këtij kanali. Me mbi katër miliard pajisje të lëvizshme në përdorim në mbarë Botën, shfletimi celular është në rritje. Ne nuk mund të supozojmë më se web faqet tona do të shihet vetëm në një monitor desktop, me një rezolucion mesatar të ekranit. Megjithatë, duke pasur parasysh numrin e pajisjeve të panumërta, lojtarët, sistemet operative, dimensionet e ekraneve dhe kontekstet për të dizajnuar atë, dizajneri për eksperiencat e shfrytëzuesit përballet me sfidën se si ta realizoj një faqe interneti të përsosur për të gjithë desktopat, tableta dhe smartfonat. Ekzistojnë dy strategji për dizajnerin e eksperiencës me shfrytëzues (UX designers): Web dizajn i përgjegjshëm - Responsive Web Design (RWD) Web dizajn te adaptueshëm - Adaptive Web Design (AWD ose website mobile) Faqe 7

M-Payments (Pagesat mobile) Pagesa Mobile (M-pagesa), gjithashtu njihet si para mobile, transferimin mobil i parave, dhe portofoli mobil në përgjithësi i referohen shërbimeve të pagesave te kryera nën rregulloren financiare dhe të kryera nga ose nëpërmjet një pajisje të lëvizshme(mobile). Në vend që të paguajnë me para të gatshme, çek apo kartat e kreditit, një konsumator mund të përdor një telefon celular për të paguar për një gamë të gjerë të shërbimeve dhe mallrave digjitale apo të mirave materiale të forta.1 Pasi që dërgimi i përmbajtjeve përmes pajisjeve pa tela po bëhet më i shpejtë, më i sigurt dhe i shkallëzuar(skalabil), ka spekulime të shumta që m-commerce do të kalojë e-commerce klasik si metodë të zgjedhur nga konsumatorët për të kryer transaksionet tregtare dixhitale. Industritë e prekura nga m-commerce Telekomunikimet, në të cilën shërbimi ndryshon, pagesa e faturës dhe komentet në llogari të mund të bëhen nga e njëjta pajisje dore (mobile). Shërbime me pakice, pasi konsumatorëve u kanë dhënë mundësinë për të vendosur dhe për të paguar për porosite on-the-fly (aty për aty). 1 http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_payment (28.02.2014) Faqe 8

Shërbimet e informimit, të cilat përfshijnë dhënien e lajmeve financiare, figurave sportive dhe të dhënave të reja të trafikut në një pajisje të vetme mobile. Shërbimet financiare, ku përfshihen m-banking (kur konsumatorët përdorin pajisjet e tyre te dorës për të hyrë në llogaritë e tyre dhe të paguajnë faturat e tyre), si dhe shërbime brokerimi, në të cilën vlerat e aksioneve mund të shfaqen dhe tregtia të kryhet nga e njëjta pajisje mobile-e dorës. Ka shumë mënyra të mira për të përdorur m-commerce (tregtinë mobile) si zgjidhje për biznesin tuaj. Gjë për të mbajtur mend është se një përdorues celular është një përdorues i menjëhershëm. Ata e kanë fuqinë në duart e tyre tani! Faqe 9

Teknologjitë mobile të pagesave mobile Ekzistojnë disa teknika celulare te pagesave. Edhe pse ka numër gati të pafund te teknologjive dhe teknikave, dhe ata vështirë se mund të kategorizohen si duhet, këtu do të i përmendim mënyrat më premtuese dhe gjerësisht të përhapura të pagesave mobile. Pagesat ne web faqe nga telefoni mobil Në këtë lloj të pagesës përdoruesi bën pagesë tradicionale online nga shfletuesit e tij celular. Ne nuk e konsiderojmë atë si një pagesë të vërtetë "celular-native", pasi që ajo as nuk është realizuar përmes një aplikacioni të veçantë të instaluar në telefon, e as nuk është përfshirë teknikë e veçantë për celular. Pagesat e transaksioneve përmes aplikacioneve bankare mobile Disa banka ofrojnë mënyra të reja dhe të thjeshta për të filluar pagesat P2P (koke me koke) në një pajisje të mobile. Për shembull, duke e bërë një pagesë për një mik ne facebook ose dërgimin e parave te një konsumatorë në të njëjtën bankë, por në një mënyrë shumë më të thjeshtuar mund të jetë shembull i mirë dhe iniciativa te bëra nga një numër i bankave. Këto transaksione zakonisht janë ekzekutuar si transfertat e parave, ku shuma pagesave është ngarkuar në llogarinë bankare të klientit. Faqe 10

Pagesat nga llogaria e telefonit mobil - Mobile Airtime Klienti mund të bëjë një pagesë duke dërguar një SMS te vlerësuar si premium, ose mund të zgjidhni "e faturimit të drejtpërdrejtë celular" (direct mobile billing) opsion në fund të procesit në një web store në momentin e pagesës. Në këtë rast, klienti merr një PIN ose një fjalëkalim në një mesazh të shkurtër në telefonin e tij celular dhe pastaj të njëjtin e përdor për të autorizuar pagesën. Pagesa që ai bën është faturuar direkt në llogarinë e tij në kohën e transmetimit. Pagesat Mobile NFC (Near Field Communication) Për të zbatuar këtë lloj të pagesës përdoruesi duhet të ketë një pajisje mobile me NFC të pajisur dhe te aktivizuar. Ky përdorues e lidh aplikacionin për pagesa në celularin e tij me kartat e tij dhe pastaj thjesht do të mund të paguaj me lëvizjen e telefonit te tij pranë POS terminaleve të pajisur me NFC. Shuma e asaj pagese i është ngarkuar kartës se tij të lidhur me aplikacionin për pagesa. Faqe 11

Pagesat mobile duke përdorur QR kodet Gjatë procesit të pagesës telefoni celular dhe POS terminali komunikojnë nëpërmjet terminale QR kodeve. Aplikacioni për pagesa në telefonin celular është i lidhur me kartën e përdoruesit, në mënyrë që shuma e pagesës të zbritet nga llogaria e tij. Pagesat mobile përmes sinjalit te zërit Kjo është një tjetër mënyrë e pagesave pa kontakt, kur pajisja celulare autentikohet nëpërmjet të dhënave te enkriptuara në tinguj. Mikrofoni i telefonit celular luan një rol të rëndësishëm këtu në kapjen zërit te gjeneruar (dmth. Të dhëna të ekriptuara - nënshkrime audio) dhe transferimin e tij për të zbatuar transaksionet pa prekje. Shuma e pagesës mund të ngarkohet në një llogarisë bankare lidhur, kartë apo edhe në një llogari mobile airtime. Telefoni mobile si një lexues kartelash bankare Një pajisje e vogël e bashkangjitur dhe e lidhur me telefon celular e kthen telefonin mobile ne një lexues kartelash. Kjo zgjidhje është ofruar për tregtarët që duan për të zëvendësuar POS terminalet e tyre tradicionale. Faqe 12

Pagesat mobile perms PayPal dhe Google wallet PayPal nuk beson në teknologjinë NFC, ajo zhvillon sistemin e vet të pagesës që nuk është me të vërtetë një sistemi i pagesave mobile por, një alternativë për ta. Në këtë sistem përdoruesi lidh PayPal llogarinë e tij për numrin e tij të telefonit celular. Ky përdorues autorizon veten me numrin e tij të telefonit celular dhe me një PIN. Ideja prapa këtij sistemi është se kur një klient shkon për të paguar në një dyqan të gjitha qe ai ka nevojë të bëni është të hyj me numrin e tij të telefonit dhe një kod PIN. Pastaj një faturë elektronike dërgohet në telefonin e tij celular, pa ndonjë përfshirje të dokumentit të kreditit apo telefon për të përfunduar transaksionin. Faqe 13

Konkluzion • Si një zonë e pavarur e biznesit, m-commerce ka avantazhet e veta. • Avantazhet e m-commerce janë hulumtuar për të ndjekur zhvillimet e aplikacioneve të reja të mundshme dhe të shërbimeve. • Disa shembuj te aplikimit janë diskutuar për të ilustruar përdorimit në praktikë. • Trendet botërore dhe kushtet e tregut do të vazhdojnë të zhvillohen dhe të luajnë një rol të rëndësishëm në drejtimin e ardhshëm të aplikacioneve elektronike dhe teknologjisë pa tel. Pasi qe teknologjia mobile dhe pa tela janë duke evoluar me shpejtësi dhe telefonat celularë të sofistikuar janë të përballueshëm, m-commerce do të bëhet pjesë e jetës tonë të përditshme. Në biznes, informatika mobile po e ndryshon logjikën e biznesit; bizneset kanë për të zbatuar strategjitë efektive për të kapur dhe mbajtur konsumatorët gjithnjë e më të kërkuar. M-Commerce është një zonë në zhvillim të e-tregtisë, ku përdoruesit mund të ndërveprojnë me ofruesit e shërbimeve përmes një rrjeti mobile dhe pa tela, duke përdorur pajisje të lëvizshme për tërheqjen e informacionit dhe përpunimin e transaksionit. Faqe 14

Referencat [1] ELECTRONIC COMMERCE (Ninth Edition) - Gary P. Schneider [2] http://www.csee.umbc.edu/courses/pub/www/courses/graduate/CMSC666/mobile_c ommerce.pdf (28.02.2014) [3] http://www.bankfutura.com/2012/09/a-list-of-mobile-payment-technologies/ (28.02.2014) [4] http://antoniomartinezmoreno.blogspot.com/2010/06/mobile-payments.html (28.02.2014) [5] http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_commerce (28.02.2014) Faqe 15

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

M-commerce and M-payments - Shqip - HubSlide

Transcripts - M-commerce and M-payments - Shqip. 1. Universiteti për Biznes dhe Teknologji Niveli Master Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe ...
Read more

Yll Ferizi | LinkedIn

Yll Ferizi; M-commerce and M-payments. M-commerce and M-payments SHQIP. Authors: Yll Ferizi; Krahasimi i procesoreve INTEL dhe AMD. 2012.
Read more

IE Paper Template - researchgate.net

... apps, Android, IOS, BlackBerry, Windows Mobile, m-government, m-commerce, m-payments. ... Shqiperi, shqip, Albanian TV, Albanian radio, Albanian cities ...
Read more

TEKNOLOGJIA INFORMACIONIT E KOMUNIKIMIT 11.PDF | Free Read ...

Ligj PËr Organet Qeveritare PËr ShoqËrinË E Informacionit Tik Teknologjia E Informacionit Dhe E Komunikimit Neni 4 Strukturat Përgjegjëse Për ...
Read more

Makinat E Thjeshta Fizike - kuncibiru.esy.es

Për Akse Dhe Boshte Të Thjeshta Veçanërisht Në Njehsimin E Forcave Te Makinat Dhe Konstruksionet E Madhësia E Të Cilave Varet Nga Vetitë Fizike
Read more