Παγκόσμιο Οικονομικό Κέντρο Σαγκάης Νικολέτα Κ.- Mελέτη Π. Εν. 2, Κεφ.5: Συγκρίνουμε πύργους

25 %
75 %
Information about Παγκόσμιο Οικονομικό Κέντρο Σαγκάης Νικολέτα Κ.- Mελέτη Π. Εν. 2,...
Education

Published on March 12, 2014

Author: iliasili

Source: slideshare.net

Description

Mελέτη Π.
Ενότητα 2, Κεφ.5
Συγκρίνουμε πύργους
9ο Δημ. Σχολείο Πτολεμαΐδας
Tάξη Δ1 - Σχ. Έτος: 2013 - 2014
Παρουσίαση μαθήτριας: Νικολέτα Κ.

Παγκόσμιο Οικονομικό Κέντρο Σαγκάης Mελζτθ Π. Ενότθτα 2, Κεφ.5 Συγκρίνουμε πφργουσ 9ο Δθμ. Σχολείο Πτολεμαΐδασ Tάξθ Δ1 Νικολζτα Κ. Shanghai World Financial Center

Περιοχή: Σανγκάη, Κίνα Ύψος: 492 μέτρα Όροφοι: 101 Κατασκευή ξεκίνησε: 1997 Κατασκευή ολοκληρώθηκε: 2008

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Κέντρο Σαγκάης , είναι ψθλόσ ουρανοξφςτθσ ο οποίοσ βρίςκεται ςτθν Σαγκάθ, Κίνα. Το κτίριο ζχει φψοσ 492 μζτρα. Είναι ουρανοξφςτθσ μικτϊν χριςεων, κακϊσ ςτεγάηει γραφεία, ξενοδοχεία, αίκουςεσ ςυνεδρίαςθσ, παρατθρθτιρια και καταςτιματα.

Park Hyatt Shanghai, Σαγκάη, Κίνα Το ξενοδοχείο είναι 5 αςτζρων και καταλαμβάνει τουσ ορόφουσ 79 μζχρι 93 του εμπορικοφ κζντρου Shanghai World Financial Center, ενόσ ουρανοξφςτθ που ςτθν πραγματικότθτα αποτελεί μια μικρι αυτόνομθ πόλθ. Όςοι το επιλζξουν κα απολαφςουν τθν υπζροχθ κζα από ψθλά και κα δουν μια όψθ τθσ Σαγκάθσ εντελϊσ διαφορετικι. Μια νφχτα διαμονισ ςτο πολυτελζσ ξενοδοχείο κοςτίηει εκατοντάδεσ χιλιάδεσ δολάρια.

Ο ουρανοξφςτθσ εγκωμιάςτθκε για τθ ςχεδίαςι του και ονομάςτθκε από αρχιτζκτονεσ ωσ ο καλφτεροσ ουρανοξφςτθσ που είχε ολοκλθρωκεί το 2008. Το 2013, ο κοντινόσ υπό καταςκευι Πφργος της Σαγκάης ξεπζραςε ςε φψοσ το Παγκόσμιο Οικονομικό Κέντρο της Σαγκάης.

Πθγι:

9ο Δθμ. Σχολείο Πτολεμαΐδασ Tάξθ Δ1 Νικολζτα Κ.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Τετάρτη τάξη: Μαρτίου 2014

Ασκήσεις Μελέτης Π. Ασκήσεις ...
Read more