Luas dan perimeter

75 %
25 %
Information about Luas dan perimeter

Published on February 16, 2014

Author: HabibahAbdullah1

Source: slideshare.net

Account Options> Log Masuk Tetapan Laporkan penyalahgunaan PROJEK GIFTED LINDA, NORA, MIZA.doc Tiada penonton lain Ulasan Kongsi Ulas Anda tiada kebenaran untuk menambah ulasan. Anda sedang menggunakan versi Internet Explorer yang tidak disokong. Sesetengah ciri mungkin tidak berfungsi dengan betul. Sila kemas kini penyemak imbas anda atau cuba Google Chrome.Ketepikan Fail Edit Lihat Bantuan Lihat sahaja Cari dalam me

100% Untuk mendayakan sokongan pembaca skrin, tekan CTRL + ALT + Z. Untuk mengetahui tentang pintasan papan kekunci, tekan CTRL + TANDA CONDONG DEPAN. Pengenalan Definisi pembelajaran secara umumnya, “learning is about how we perceive and understand the world, about making meaning” (Marton & Booth, 1997; dirujuk oleh Fry et al., 2003) dan oleh itu pembelajaran merupakan prinsip abstrak, maklumat fakta, pemerolehan kaedah, teknik dan pendekatan melakukan sesuatu, idea, perlakuan yang bersesuaian bagi situasi tertentu, mengenali sesuatu, dan penaakulan (reasoning) (Fry et al., 2003). Pembelajaran dikatakan berlaku apabila terdapat perubahan dalam perlakuan pelajar hasil daripada penglibatannya dalam suatu pengalaman pendidikan (Nicholls, 2002). Dalam pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat, guru perlu memainkan peranan yang penting dalam menentukan kaedah dan strategi pengajaran yang efektif untuk memaksimakan pencapaian kanak-kanak mereka. Terdapat pelbagai kaedah yang dapat digunakan antaranya kaedah pecutan, penggayaan, pengelompokan dan pembelajaran koperatif. Oleh itu, setiap pendidik memerlukan pengetahuan dan kemahiran dalam menyampaikan sesuatu isi pelajaran kepada anak didiknya melalui strategi berkesan. Sally (2007) menyenaraikan tiga kaedah mengajar pelajar-pelajar pintar iaitu yang pertama menyediakan bahan-bahan kandungan pengajaran yang sesuai dan memberi tugasan yang mencabar, yang kedua memulakan unit pelajaran dengan memilih konsep dalam kurikulum atau disiplin teras, mengenal pasti satu atau lebih generalisasi yang sesuai, dan mereka bentuk tingkat pelajaran yang berkaitan dengan generalisasi tersebut. Tingkat pelajaran adalah strategi pelajaran di mana guru-guru mentaksir tahap kesediaan minat, pengetahuan sedia ada dan tahap kemahiran pelajar-pelajar dan mengumpulkan mereka mengikut

pengajaran dan penghasilan yang sewajarnya. Keperluan yang ketiga pula ialah, bagi pelajaran atau unit yang diberi, guru boleh merancang dari tiga hingga enam latihan yang berlainan yang memfokuskan kepada konsep dan generalisasi yang sama tetapi menggunakan bahan-bahan dan aktiviti-aktiviti pelajaran yang aras kesukaran yang meningkat dan semakin kompleks. Disebabkan tahap kesediaan pelajar akan berbeza bagi setiap topik, kumpulan pelajar dalam kelas akan berbeza bergantung pada perubahan kurikulum. Tingkat pelajaran menyesuaikan semua pelajar dengan tahap kesediaan individu dan tahap kandungan, dan menyediakan peluang kepada pelajar untuk mencabar diri mereka sendiri. 13 Objektif: Objektif projek yang akan dijalankan ialah: a.Untuk mengkaji sejauh mana murid dapat mengaplikasikan kreativiti mereka dalam memahami konsep perimeter dan luas. b.Membina pemikiran matematik murid melalui aktiviti yang melibatkan pelbagai deria. c.Menambahbaik kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam tajuk perimeter dan luas. Persoalan Kajian: Secara khususnya, projek ini akan menjawab persoalan yang berikut: a.Bagaimanakah pemahaman murid tentang konsep perimeter dan luas? b.Bagaimanakah pemikiran matematik murid dapat diwujudkan melalui aktiviti yang dijalankan? c.Sejauhmanakah kepelbagaian pendekatan pengajaran mempengaruhi pembelajaran murid pintar cerdas? 13 Kajian Literatur Kaedah Inkuiri Penemuan merangkumi semua aktiviti merancang, menyiasat, menganalisa dan menemui. Pembelajaran melalui kaedah ini memerlukan

kemahiran-kemahiran seperti membuat perbandingan dan mencari ciri-ciri sama untuk membuat generalisasi. Dalam pembelajaran matematik, murid-murid boleh memahami sesuatu konsep matematik melalui aktiviti menyiasat, mengumpul maklumat dan menganalisa maklumat ( Mok Soon Sang, 1996 ). Konsep pembelajaran matematik kini dikonsepkan sebagai sesuatu proses dimana kanak-kanak membina dan membentuk ilmu di dalam bidang matematik dengan memperkaitkan ilmu atau konsep yang sedia ada pada mereka. Ini dapat disokong dengan pandangan yang dikeluarkan oleh NCTM, 1989 yang mengatakan bahawa antara perkara yang perlu diambil kira dalam menggunakan konsep konstruktif dalam pengajaran kanak-kanak ialah konteks pembelajaran, peringkat perkembangan kognitif dan interaksi sosial yang berlaku semasa pembelajaran Pengetahuan yang diperolehi melalui persekitaran dan juga pengalaman harian ini dikenali sebagai pemikiran informal. Kanak-kanak secara amnya belajar konsep-konsep informal daripada ahli keluarga, rakan, TV dan permainan mereka. Pengetahuan informal yang mereka perolehi ini akan mempengaruhi bagaimana mereka belajar dan memahami matematik formal yang mereka akan pelajari di peringkat sekolah secara formal. Pernyataan ini juga selaras dengan kajian yang telah dijalankan oleh Ginsburg (1977), dimana dalam kajiannya beliau mencadangkan bahawa pemikiran informal tentang matematik telah wujud dalam kanak-kanak sejak sangat awal lagi. Setiap individu akan mengalami proses penambahan dan pengembangan konsep dalam minda yang mana akan dimanafaat apabila berhadapan dengan sesuatu situasi baru (Klausmeir, Ghatala & Frayer, 1974). Dalam matematik, konsep adalah merupakan bahagian yang terpenting , khususnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Pada awalnya, perbincangan tentang konsep banyak dilakukan oleh ahli-ahli psikologi samada dari ahli psikologi abstraksi, ahliahli psikologi fungsional, ahli psikologi prototaip atau pun ahli ahli kunstruktif (Nik Azis, 1989).

Ahli-ahli psikologi abstraksi mengatakan bahawa kanak-kanak membina konsep 13 dengan memerhatikan objek-objek yang berada di persekitarannya. Mereka mengabstrak keluar sebarang unsur-unsur biasa iaitu sebarang objek yang mempunyai sifat-sifat yang sama dan mengumpulkannya dalam kumpulan ciri-ciri yang sama. Bagi ahli psikologi fungsional, konsep ditakrifkan sebagai ' terms ' proses perpindahan. Ahli psikologi prototaip pula menyatakan pembentukan konsep adalah berdasarkan idea yang dibina melalui memerhatian terhadap objek-objek dan peristiwa di persekitarannya (Daehler & Bukatko, 1985). Manakala bagi ahli-ahli konstruktif, mereka berpandangan bahawa konsep adalah sesuatu yang dibina sendiri oleh individu berdasarkan pengalamannya yang unik (Mohd Nor , 1995). Dari sudut pandangan tradisional pula seseorang kanak-kanak membentuk sesuatu konsep bila dia berkebolehan membandingkan atau membezakan ciri-ciri sesuatu objek atau peristiwa dan dapat memadankan dapatannya kepada sebarang keadaan yang akan ditemuinya ( Lovel, 1971 ). Perkataan konsep digunakan untuk membentuk kedua-dua pembinaan mental seseorang individu dan pengkelasan entiti umum yang mengandungi unsur-unsur dari pelbagai disiplin. Oleh itu perkataan konsep digunakan dalam dua konteks yang berbeza. Seterusnya Klausmeier (1974) mendefinisikan konsep sebagai; " a concept as ordered information about the properties of one or more things -objects, events or processes -that enables any particular thing or classes of things " (m.s 4) Dalam hubungan konsep sebagai pembinaan mental , Klausmeier menyatakan; " It is noted that each maturing individual attains concepts according to his unique learning experiences and maturational pattern " (m.s 4) Manakala konsep sebagai entiti umum didefinisikan sebagai : " The organized information corresponding to the meanings of words " (m.s 4)

Sebenarnya konsep matematik agak sukar ditakrifkan (Skemp, 1987). Walau bagaimanapun Skemp menyatakan bahawa konsep matematik boleh dibahagikan kepada konsep primer dan konsep sekunder. Konsep primer dibentuk menggunakan deria dan 13 kaedah induksi, iaitu mengabstrakkan melalui pemerhatian ciri-ciri yang sama daripada pelbagai objek atau peristiwa. Konsep sekunder pula dibentuk daripada pelbagai konsep primer yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Gagne (1975) telah menghuraikan pembelajaran konsep sebagai proses mengenal ciri yang sama daripada objek atau konsep. Pembelajaran ini adalah bertentangan dengan pembelajaran pembezaan yang berusaha untuk mencari ciri-ciri yang berbeza. Pembelajaran konsep matematik yang berkesan memerlukan beberapa teknik penyampaian iaitu: i.memberi berbagai contoh konkrit untuk membuat generalisasi ii.memberi contoh yang berbeza tetapi berkaitan supaya dapat membuat perbezaan iii.memberi contoh-contoh yang tidak ada kaitan dengan konsep yang diajar untuk membuat pembezaan dan generalisasi iv.memberi pelbagai jenis contoh matematik untuk memperolehi konsep yang tepat. Vinner (1991) menyatakan bahawa setiap pelajar mempunyai imej konsep yang berbeza. Imej konsep ialah sesuatu yang bukan verbal yang disatukan dalam minda. NCTM (1989) pula telah meletakkan beberapa petunjuk bagi seseorang individu yang memiliki konsep terhadap sesuatu, di mana seseorang itu mestilah dapat : " label, verbalize, identify and generate examples and nonexamples, use diagrams or model, translate from one mode of representation to another, recognize the various meaning and interpretations, identify properties, compare and contrast " (m.s: 223) Kenyataan di atas bertepatan dengan definisi konsep yang diberikan oleh Souviney (1988):

" a mathematics concept can be defined as the underlying pattern that relates sets of objects or actions to one another" ( m.s 16 ) Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dibuat maka dapat disimpulkan bahawa konsep adalah rupa bentuk kefahaman terhadap sesuatu benda atau peristiwa. Sesuatu konsep dibina dalam minda dan boleh digunakan untuk menilai atau menafsir sesuatu benda 13 atau situasi. Kerangka Konseptual Pemahaman Murid dalam Konsep Perimeter dan Luas Murid dapat mengaplikasikan konsep dengan betul dalam setiap aktiviti. Pendekatan Pengajaran 13 Metodologi Projek Bahagian ini akan membincangkan metodologi projek yang akan digunakan semasa projek dijalankan. Perbincangan ini akan merangkumi reka bentuk projek, populasi serta sampel projek, instrumen projek, dan prosedur pengumpulan data dan maklumat. Reka bentuk projek adalah kuantitatif. Data projek diperolehi melalui aktivitiaktiviti pengajaran yang dijalankan. Didalam projek ini, sampel terdiri daripada 12 orang murid dari tahun 4 di sebuah sekolah di daerah Kuala Kangsar. Guru telah mengagihkan sampel ini kepada 4 kumpulan. Guru memilih kumpulan murid tersebut kerana mereka merupakan kumpulan murid yang diajar oleh guru sendiri dan dianggap berbakat. Perkara ini akan memudahkan lagi guru untuk mengumpul data kerana guru akan sentiasa berada bersama mereka sepanjang projek ini dijalankan. Guru telah memilih tajuk perimeter dan luas matematik tahun 4. Di dalam projek ini murid akan diberi 5 peringkat tugasan. Pada peringkat pertama, murid dikehendaki mencari

ukuran standard gelanggang bola jaring, bola tampar, bola sepak, sepak takraw, lontar peluru, bola baling dan badminton. Seterusnya, pada peringkat kedua, murid akan membanding perimeter dan luas bagi setiap gelanggang dan pada peringkat ketiga pula, murid akan bergerak secara berkumpulan untuk membuat gelanggang yang diberikan. Pada peringkat keempat, murid akan diberi cabaran untuk melakarkan luas gelanggang yang paling maksimum daripada seutas tali yang berukuran 100cm dan akhirnya, pada peringkat kelima, murid dikehendaki menjawab soal selidik berkenaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang telah digunakan oleh guru. Melalui peringkat-peringkat yang telah dijalani oleh murid, guru akan membuat kesimpulan tentang sejauhmanakah murid dapat menyampaikan pemahaman mereka terhadap konsep perimeter dan luas menggunakan kreativiti dan pemikiran kritikal mereka sendiri. Berfikir secara matematik dapat membantu murid belajar matematik dengan penuh yakin dan boleh mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam semua situasi yang berkaitan dengan kehidupan harian mereka. Menurut James Dunlap ( 2001 ), berfikir secara matematik 13 merupakan satu pendekatan kognitif kepada permasalahan yang melibatkan pemikiran logik dan secara matematik. Definisi ini membolehkan kita menggunakannya secara kondusif dalam menyelesaikan masalah matematik yang mana menggunakan pendekatan yang tidak memaksa murid untuk menggunakan satu kaedah atau strategi sahaja semasa menyelesaikan masalah atau mereka mesti menggunakan kaedah penyelesaian yang ringkas dan cepat. Dapatan Projek Di dalam projek yang telah dijalankan ke atas 4 kumpulan sampel, didapati bahawa hasil dapatan daripada setiap sampel murid ini, mereka mempunyai idea yang sama dan 13 berbeza-beza terhadap tugasan yang diberikan. Dapatan projek adalah seperti berikut:

1)Sampel Pertama Murid dapat mencari maklumat dan membandingkan ukuran perimeter dan luas setiap gelanggang. Ini telah menggambarkan bahawa murid telah memahami konsep perimeter dan luas. Ini telah menjawab persoalan projek yang pertama iaitu ”bagaimanakah pemahaman murid tentang konsep perimeter dan luas”. Murid dapat menunjukkan dengan jelas bahawa perimeter adalah ukur keliling setiap gelanggang dengan menambah panjang setiap sisi. Konsep luas pula dapat diterjemahkan oleh sampel ini sebagai ukuran panjang yang didarabkan dengan lebar. Bagi menjawab persoalan kedua, iaitu ”bagaimanakah pemikiran matematik murid dapat diwujudkan melalui aktiviti yang dijalankan”, didapati muri d berjaya melakarkan tiga ukuran gelanggang yang mempunyai ukur keliling 100m pada peringkat keempat projek. Sampel ini menyatakan 625m2 adalah luas yang paling maksimum. (Lampiran 1) 2)Sampel Kedua Murid dapat mencari maklumat dan membandingkan ukuran perimeter dan luas setiap gelanggang. Ini telah menggambarkan bahawa murid telah memahami konsep perimeter dan luas. Ini telah menjawab persoalan projek yang pertama iaitu ”bagaimanakah pemahaman murid tentang konsep perimeter dan luas”. Murid dapat menunjukkan dengan jelas bahawa perimeter adalah ukur keliling adalah proses hasil penambahan sekeliling setiap gelanggang. Konsep luas pula ditafsirkan sebagai besar sesuatu kawasan. Bagi menjawab persoalan kedua, iaitu ”bagaimanakah pemikiran matematik murid dapat diwujudkan melalui aktiviti yang dijalankan”, didapati murid berjaya melakarkan empat ukura n gelanggang yang mempunyai ukur keliling 100m pada peringkat keempat projek. Sampel ini menyatakan 600m2 adalah luas yang paling maksimum. (Lampiran 2) 3)Sampel Ketiga Murid dapat mencari maklumat dan membandingkan ukuran perimeter dan luas setiap gelanggang. Ini telah menggambarkan bahawa murid telah memahami konsep

perimeter dan luas. Ini telah menjawab persoalan projek yang pertama iaitu ”bagaimanakah pemahaman murid tentang konsep perimeter dan luas”. Murid dapat menunjukkan dengan jelas bahawa perimeter adalah ukur keliling setiap gelanggang dengan menambah panjang setiap sisi. Konsep luas pula dapat diterjemahkan oleh sampel ini sebagai hasil gabungan 13 perimeter-perimeter di dalam kawasan itu. Bagi menjawab persoalan kedua, iaitu ”bagaimanakah pemikiran matematik murid dapat diwujudkan melalui aktiviti yang dijalankan”, didapati murid berjaya melakarkan tiga ukuran gelanggang yang mempunyai uku r keliling 100m pada peringkat keempat projek. Sampel ini menyatakan 625m2 adalah luas yang paling maksimum. (Lampiran 3) 4)Sampel Keempat Murid dapat mencari maklumat dan membandingkan ukuran perimeter dan luas setiap gelanggang. Ini telah menggambarkan bahawa murid telah memahami konsep perimeter dan luas. Ini telah menjawab persoalan projek yang pertama iaitu ”bagaimanakah pemahaman murid tentang konsep perimeter dan luas”. Murid dapat menunjukkan dengan jelas bahawa perimeter adalah ukur keliling setiap gelanggang dengan menambah panjang setiap sisi. Konsep luas pula dapat diterjemahkan oleh sampel ini sebagai ukuran panjang yang didarabkan dengan lebar. Bagi menjawab persoalan kedua, iaitu ”bagaimanakah pemikiran matematik murid dapat diwujudkan melalui aktiviti yang dijalankan”, didapati muri d berjaya melakarkan lima ukuran gelanggang yang mempunyai ukur keliling 100m pada peringkat keempat projek. Sampel ini menyatakan 625m2 adalah luas yang paling maksimum. Bagi menjawab persoalan ketiga iaitu, ” sejauhmanakah kepelbagaian pendekatan pengajaran mempengaruhi pembelajaran murid pintar cerdas”, berdasarkan maklumat daripada soal selidik yang diperolehi, guru mendapati kaedah pengajaran yang berkesan merupakan tonggak kejayaan seseorang pelajar. Jika pelajar merasakan kaedah pengajaran

yang diterima adalah berkesan maka ini akan secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Penggunaan kaedah dan strategi yang pelbagai akan menjadikan sesuatu pengajaran itu menarik dan akan memberi ruang untuk membolehkan pelajar terlibat secara aktif dan bergiat sepanjang sesi pengajaran tanpa merasa jemu dan bosan. Dalam pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat, terdapat beberapa kaedah dan teknik yang berkesan boleh digunakan oleh guru. Oleh yang demikian pemilihan terhadap kaedah dan teknik pelulah dilakukan secara teliti supaya kanak-kanak dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. 13 Perbincangan dan Kesimpulan Dari hasil projek yang telah dijalankan guru mendapati pemahaman konsep matematik lebih mudah diterapkan kepada murid jika mereka sendiri yang melakukan aktiviti untuk membina kefahaman mereka sendiri. Menurut Mohamad Daud Hamzah (1990), setiap murid mempunyai skema pengetahuan mereka sendiri. Mereka menghimpunkan pelbagai maklumat dalam ingatan mereka. Apabila mereka mentaakul sesuatu kejadian, mereka akan mengaktifkan sesuatu konsep. Konsep yang diaktifkan ini akan mengaktifkan konsep lain yang berkaitan melalui proses rebakan gegaran. Mengikut Jean Piaget, kanak-kanak yang berumur antara 7 hingga 10 tahun, perkembangan kognitif mereka masih pada peringkat operasi konkrit dan semi konkrit. Untuk menerapkan konsep matematik dengan berkesan aktiviti yang melibatkan penggunaan deria motor seperti melukis gambarajah sangat sesuai dalam membantu mereka memahami sesuatu konsep matematik tersebut dengan jelas. Topik bentuk dan ruang dimasukkan ke dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah 13 Rendah (KBSR) kerana pakar pendidikan merasakan ilmu geometri perlu di ajar di peringkat kanak – kanak lagi supaya pada peringkat ini mereka akan mendapat pendedahan awal. Dalam projek ini, guru mendapati bahawa murid mempunyai pemahaman yang tersendiri

tentang konsep perimeter dan luas. Melalui projek ini guru dapat melihat bagaimana murid-murid ini memberi reaksi yang sebenar apabila mereka diberi peluang untuk menjalankan aktiviti mencari maklumat, mengukur, melakar dan melahirkan idea yang kreatif , bernas dan logik. Dapatan guru, murid-murid yang pintar cerdas ini mempunyai idea yang melangkau tahap pemikiran yang sepatutnya. Cadangan Jadi untuk menggalakkan sikap positif terhadap matematik dan menggalakkan perkembangan pemikiran matematik di kalangan kanak-kanak, guru perlulah mengetahui peringkat perkembangan murid. Kanak-kanak akan belajar dengan seronok jika mereka boleh melihat dengan jelas dan memahami apa yang disampaikan oleh guru terutama sekali apabila melibatkan pengalaman sebenar mereka. Bagaimana untuk menerapkan pemikiran matematik dalam proses pengajaran? Berikut merupakan beberapa cadangan lain yang mungkin dapat membantu guru: a)Menggalakkan pelajar mempelajari matematik daripada konteks yang spesifik, menggunakan grafik-grafik berkaitan, menggunakan simbol-simbol matematik untuk menerangkan sesuatu dalam usaha menerapkan pemikiran matematik mereka. b)Menggalakkan murid untuk menggunakan grafik bagi pemikiran visual dan matematik. c) Menggalakkan murid meningkatkan kesedaran kepentingan pemikiran matematik. d) Galakkan pelajar supaya sentiasa berusaha untuk membuat pembuktian secara logik 13 Togol sokongan pembaca skrin Afrikaans Bahasa Indonesia Bahasa Melayu

Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English (United Kingdom) English (United States) Español Español (Latinoamérica) Euskara Filipino Français Français (Canada) Galego hrvatski Isizulu Íslenska Italiano Kiswahili Latviešu Lietuvių Magyar Malti Netherlands Norsk Polski Português (Brasil)

Português (Portugal) Română Slovenčina Slovenščina Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Српски Українська

አአአአ 中文(中国) 中文(台灣) 中文(香港) 日本語 한국어 Kongsi... Baru(N)► Buka...(O)Ctrl+O Namakan semula...(R) Edit keterangan...(Y)Ctrl+Shift+E Buat salinan...(C) Alih ke folder...(M) Alihkan ke sampah(T) Lihat sejarah semakanCtrl+Alt+Shift+G Bahasa(L)► Muat turun sebagai(D)► Terbitkan ke web... E-mel kolaborator... E-melkan sebagai lampiran... Persediaan halaman...(G)

Pratonton cetak(V) Cetak(P)Ctrl+P Buat asalCtrl+Z Buat semula(R)Ctrl+Y PotongCtrl+X Salin(C)Ctrl+C TampalCtrl+V Papan klip web► Pilih semuaCtrl+A Pilih tiada(N)Ctrl+Shift+A Padatkan kawalan(O)Ctrl+Shift+F Skrin penuh Cari dalam me Bantuan Dokumen(H) Laporkan isu Laporkan penyalahgunaan Pintasan papan kekunciCtrl+/ Sebaris 1.15 1.5 Dua baris Tersuai Tambah ruang sebelum perenggan Alih keluar ruang selepas perenggan Jarak langkau tersuai… Setiap perubahan yang anda buat disimpan secara automatik dalam Drive.

Umum di web Sesiapa sahaja di Internet boleh mendapatkan dan mengakses. Tiada log masuk diperlukan. « Tutup pratonton Cetak Sedang dijalankan Memperkenalkan konsep luas Formula Segi Empat Sama Sisi

Cara mengira panjang segi empat sama

Maka luas setiap segi empat sama sisi ialah 4cm2 2 cm x 2 cm =4 cm2

Kepentingan ukurabn panjang Ukuran panjang memainkan peranan dalam kehidupan harian kita. Sebagai murid kita perlu tahu bagaimana untuk mengukur panjang sesuatu benda dan berapakah ukurannya.Kali ini kita akan belajar tentang ukuran. Murid-murid perlu mengetahui unit ukuran. Apakah nama-nama ukuran tersebut. Berikut adalah antara unit ukuran yang perlu dipelajar iaitu milimeter, sentimeter, meter dan kilometer. Milimeter Unit milimeter lazimnya digunakan untuk mengukur panjang yang sangat kecil. Sebagai contoh, tebal sekeping duit syiling. Simbol yang digunakan ialah mm Alat untuk mengukur unit milimeter ialah pembaris. Kilometer Unit kilometer biasanya digunakan untuk mengukur jarak sesuatu benda atau tempat. Simbol yang digunakan ialah km. Alat yang digunakan untuk mengukur unit kilometer ialah pita ukur.

Unit Ukuran Panjang Unit ukuran panjang yang digunakan adalah seperti berikut: 1 km = 1000 m 1 m = 100 cm 1 cm = 10 mm Unit ukuran Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas. Pejabat Timbang dan Ukur dahulu di Middlesex, England. Takrif, persetujuan dan kegunaan unit ukuran telah memainkan peranan yang utama dalam usaha manusia sejak dari awal-awal lagi sehingga hari ini. Sistem-sistem ukuran yang berbeza sama sekali amat biasa pada suatu ketika, tetapi kini terdapat satu piawai sejagat, iaitu Sistem Unit Antarabangsa (SI), yang merupakan bentuk sistem metrik yang moden yang telah atau sedang diiterimaguna di seluruh dunia. Amerika Syarikat hampir pasti merupakan negara yang terakhir untuk menerimaguna sistem ini, walaupun sistem ini semakin digunakan di sana. Dalam perdagangan, timbang dan ukur seringnya dikawal oleh peraturan kerajaan untuk memastikan keadilan dan gambaran. Bureau international des poids et mesures (BIPM) telah ditugasi untuk memastikan keseragaman ukuran-ukuran di seluruh dunia serta kebolehkesanan kepada Sistem Unit Antarabangsa (SI). Metrologi ialah sains untuk mengembangkan timbang dan ukur negara, serta timbang dan ukur antarabangsa yang boleh diterima. Dalam bidang-bidang fizik dan metrologi, unit-unit merupakan piawai-piawai untuk mengukur kuantiti fizikal dan yang perlu diberikan takrif yang jelas supaya berguna. Kebolehulangan ujian merupakan pokok kaedah saintifik dan oleh itu, satu sistem unit yang piawai dapat memudahkan pelaksanaan ini. Sistem-sistem unit saintifik merupakan perbaikan konsep timbang dan ukur yang dikembangkan untuk tujuan perdagangan sejak lama dahulu. Sains, perubatan, dan kejuruteraan seringnya menggunakan unit-unit ukuran yang lebih besar atau lebih kecil daripada unit-unit yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan merujuk kepada unitunit mereka dengan lebih tepat. Pemilihan unit-unit ukuran yang bijak boleh membantu para penyelidik dalam penyelesaian masalah (sila lihat, umpamanya analisis dimensi).

Isi kandungan [sorokkan] 1 Sejarah 2 Sistem ukuran 3 Unit asas dan terbitan 4 Pengiraan dengan unit o 4.1 Unit-unit sebagai dimensi o 4.2 Garis panduan o 4.3 Menyatakan nilai fizikal dalam unit yang lain 5 Implikasi dunia nyata 6 Lihat juga 7 Rujukan 8 Pautan luar Sejarah[sunting | sunting sumber] Rencana utama: Sejarah ukuran Unit ukuran adalah kuantiti piawai bagi ciri-ciri fizikal, digunakan sebagai faktor untuk menyatakan kuantiti bagi sesuatu sifat. Unit ukuran adalah antara peralatan yang terawal dicipta manusia. Masyarakat purba memerlukan pengukuran bagi banyak benda: pembinaan tempat kediaman bagi bentuk dan saiz yang sesuai, rekaan pakaian, atau penurakan bahan makanan. Sistem yang seragam bagi berat dan ukuran yang terawal diketahui nampaknya telah dicipta pada abad ke-4 SM dan ke-3 SM di kalangan masyarakat Mesopotamia, Mesir dan Lembah Indus, dan mungkin juga Elam di Parsi. Banyak sistem diasaskan dengan penggunaan bahagian badan dan benda-benda di sekeliling sebagai alat pengukur. Pengetahuan kita tentang berat dan ukuran muncul dari banyak sumber. Sistem ukuran[sunting | sunting sumber] Sebelum penggunaan sejagat akan sistem metrik, banyak sistem ukuran yang berbeza digunakan. Kebanyakannya dikaitkan dengan sesuatu takat atau yang lainnya. Lazimnya, ia dikaitkan dengan matra jasad manusia. Sebagai kesannya, unit ukuran boleh berbeza bukan sahaja dari tempat ke tempat, tetapi turut daripada orang perseorangan. Beberapa sistem metrik bagi unit telah berkembang sejak penggunaan sistem metrik asli di Perancis pada tahun 1791. Sistem metrik piawai antarabangsa kini adalah Sistem unit antarabangsa. Ciri penting bagi sistem moden adalah pemiawaian. Setiap unit mempunyai saiz yang sama semuanya. Kedua-dua unit imperial dan unit kebiasaan Amerika Syarikat terbit daripada unit Inggeris. Unit imperial dahulunya sering digunakan oleh Komanwel British dan bekas Empayar British. Unit kebiasaan Amerika Syarikat adalah sistem ukuran utama di Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, beberapa langkah pemetrikan telah dibuat.

Sistem di atas adalah berdasarkan unit sembarangan yang dijadikan rasmi dan piawai. Beberapa nilai unit adalah semula jadi dalam sains. Sistem unit yang berdasarkan unit-unit yang tersebut dipanggil unit semula jadi. Sama juga dengan unit semula jadi, unit atom (au) adalah sistem unit ukuran yang sesuai digunakan dalam fizik atom. Juga terdapat banyak unit yang pelik dan tidak piawai yang ditemui. Ini termasuklah: tan TNT, bom atom Hiroshima dan berat seekor gajah. Unit asas dan terbitan[sunting | sunting sumber] Sistem unit yang berbeza diasaskan oleh pilihan set unit asas yang berbeza. Sistem unit yang paling luas digunakan adalah Sistem Unit Antarabangsa, atau SI. Terdapat tujuh unit asas SI. Semua unit SI lain boleh diterbitkan dari unit asas tersebut. Bagi kebanyakn kuantiti, unit amatlah diperlukan untuk membicarakan sesuatu nilai kuantiti fizik. Sebagai contoh, memberi seseorang kepanjangan tertentu tanpa menggunakan sesuatu unit amatlah mustahil kerana kepanjangan tidak boleh diperihalkan tanpa menggunakan sebarang rujukan bagi nilai tersebut. Tidak semua kuantiti memerlukan unit mereka masing-masing. Dengan menggunakan hukum fizik, unit kuantiti boleh dinyatakan sebagai gabungan unit bagi kuantiti lain. Maka, hanya satu set kecil unit diperlukan. Unit-unit ini dianggap sebagai unit asas. Unit lain adalah unit terbitan. Unit terbitan adalah untuk kemudahan, memandangkan unit-unit itu boleh dinyatakan dalam unit asas. Unit yang mana menggunakan unit asas adalah satu pilihan. Unit asas SI bukanlah set unit terkecil. Set terkecil telahpun ditakrifkan. Terdapat set yang medan elektrik dan magnet berkongsi. Ini bergantung kepada hukum fizik yang menunjukkan bahawa medan electrik and magnet adalah manifestasi yang berbeza bagi fenomena yang sama. Dalam beberapa bidang sains, sistem unit lebih digunakan berbanding sistem SI. Pengiraan dengan unit[sunting | sunting sumber]

Add a comment

Related pages

Luas dan Perimeter - YouTube

Luas dan Perimeter KhanAcademyBMalaysia. Subscribe Subscribed Unsubscribe 178 178. ... PERIMETER DAN LUAS - Duration: 7:10. Satiah Dalim 205 views.
Read more

Soalan Luas Dan Perimeter

Unit 10 – Bentuk Dua Matra. KERTAS 1 Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan. Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini ...
Read more

Nota Matematik Tingkatan 1 | Bab 11 : Perimeter dan Luas ...

Nota Matematik Tingkatan 1 | Bab 11 : Perimeter dan Luas (Perimeter and area)
Read more

LUAS DAN PERIMETER - YouTube

Standard YouTube License; Loading... Advertisement ... MATEMATIK UPSR : MENCARI LUAS DAN PERIMETER - Duration: 4:14. aziz mamat 615 views.
Read more

Matematik Sekolah Rendah: Mencari Perimeter dan Luas

Apa yang dapat dirumuskan di sini ialah, perimeter adalah hasil tambah semua ukuran sisi-sisi di luar sahaja sehingga bercantum semula. Mencari Luas
Read more