LoiSong0109[1]

100 %
0 %
Information about LoiSong0109[1]
Spiritual-Inspirational

Published on February 6, 2009

Author: dac345

Source: authorstream.com

Slide 1: Lôøi Soáng Thaùng Gieâng 2009 Lôøi cuûa Chiara Lubich Slide 2: “Có nhi?u ph?n th? nhung ch? có m?t thân th? mà thôi” (1 Cor 12:20) Slide 3: B?n dã bao gi? quen bi?t m?t c?ng doàn Kitô h?u dích th?c chua? B?n dã bao gi? tham d? nh?ng bu?i h?p m?t c?a h? chua? B?n dã di sâu vào cu?c s?ng dó chua? N?u tr? l?i có thì b?n dã nh?n th?y nhi?u ch?c nang noi nh?ng ngu?i làm nên m?t c?ng doàn: ngu?i có on nói nang thì thông d?t cho b?n nh?ng th?c t?i tinh th?n dánh d?ng tâm h?n b?n; : N?u tr? l?i có thì b?n dã nh?n th?y nhi?u ch?c nang noi nh?ng ngu?i làm nên m?t c?ng doàn: ngu?i có on nói nang thì thông d?t cho b?n nh?ng th?c t?i tinh th?n dánh d?ng tâm h?n b?n; Slide 5: ngu?i có on giúp d?, tr? l?c, lo li?u, thì ngu?i dó làm cho b?n kinh ng?c tru?c nh?ng vi?c dem l?i l?i ích cho ngu?i dau kh?; ngu?i có on gi?ng d?y uyên thâm dem l?i m?t s?c m?nh m?i cho d?c Tin b?n dã có; có ngu?i có tài t? ch?c, di?u khi?n; có ngu?i du?c hi?u bi?t nh?ng ngu?i h? ti?p xúc và phân phát ni?m an ?i cho nh?ng tâm h?n dang c?n d?n. Slide 6: Ph?i, b?n có th? nghi?m du?c nh?ng di?u dó, nhung di?u dánh d?ng b?n trong m?t c?ng doàn s?ng d?ng nhu v?y là tinh th?n duy nh?t bao trùm m?i ngu?i và hình nhu b?n c?m th?y nó ph?ng ph?t chung quanh và làm cho xã h?i d?c nh?t dó nên m?t thân th? duy nh?t. Slide 7: “Có nhi?u ph?n th? nhung ch? có m?t thân th? mà thôi” Slide 8: C? thánh Phaolô, và d?c bi?t là thánh nhân, dã d?ng tru?c nh?ng c?ng doàn Kitô h?u r?t s?ng d?ng n?y sinh t? chính l?i gi?ng d?y phi thu?ng c?a mình. M?t trong nh?ng c?ng doàn dó là c?ng doàn tr? trung ? Cô-rin-tô, noi Chúa Thánh th?n không dè s?n khi ban nh?ng ân s?ng c?a Ngu?i hay nh?ng d?c s?ng, nhu ngu?i ta quen g?i nhu v?y. Hon th? th?i dó nh?ng d?c s?ng dó t? ra khác thu?ng vì on g?i d?c bi?t c?a Giáo h?i dang n?y sinh. Vì v?y c?ng doàn này, sau khi dã vui m?ng nh?n ra nh?ng ân s?ng khác nhau Chúa Thánh th?n r?ng ban, cung bi?t d?n thái d? c?nh tranh ho?c nh?ng r?i lo?n ngay gi?a nh?ng ngu?i du?c ân s?ng. : Vì v?y c?ng doàn này, sau khi dã vui m?ng nh?n ra nh?ng ân s?ng khác nhau Chúa Thánh th?n r?ng ban, cung bi?t d?n thái d? c?nh tranh ho?c nh?ng r?i lo?n ngay gi?a nh?ng ngu?i du?c ân s?ng. Slide 10: Thánh nhân gi?i thích r?ng có nhi?u d?c s?ng khác nhau, nhi?u vi?c ph?c v? khác nhau, nhu on làm tông d? ho?c nói tiên tri hay on gi?ng d?y, nhung ch? có m?t Chúa là Ð?ng ban phát nh?ng on ?y. Lúc dó h? c?n ph?i h?i thánh Phaolo dang ? Ê-phê-sô d? làm sáng t? m?i s?. Thánh nhân không ng?n ng?i tr? l?i h? trong m?t nh?ng b?c thu d?c bi?t c?a Ngài, gi?i thích cho h? ph?i dùng nh?ng on d?c bi?t này th? nào. Thánh nhân nói r?ng trong c?ng doàn có nh?ng ngu?i làm phép l?, ngu?i ch?a b?nh, ngu?i d?c bi?t có tài c?u tr?, ngu?i khác có tài di?u khi?n, cung nhu bi?t nói các th? ti?ng, ngu?i thì bi?t gi?i thích nh?ng ti?ng dó; nhung thánh nhân nói thêm là ch? có m?t Thiên Chúa duy nh?t là ngu?n dem l?i nh?ng on dó. : Thánh nhân nói r?ng trong c?ng doàn có nh?ng ngu?i làm phép l?, ngu?i ch?a b?nh, ngu?i d?c bi?t có tài c?u tr?, ngu?i khác có tài di?u khi?n, cung nhu bi?t nói các th? ti?ng, ngu?i thì bi?t gi?i thích nh?ng ti?ng dó; nhung thánh nhân nói thêm là ch? có m?t Thiên Chúa duy nh?t là ngu?n dem l?i nh?ng on dó. Nhu v?y, b?i vì cùng m?t Chúa Thánh th?n Ð?ng t? do phân phát nh?ng ân s?ng khác nhau, nên nh?ng on dó không th? không hoà h?p v?i nhau, không th? không b? túc l?n nhau. : Nhu v?y, b?i vì cùng m?t Chúa Thánh th?n Ð?ng t? do phân phát nh?ng ân s?ng khác nhau, nên nh?ng on dó không th? không hoà h?p v?i nhau, không th? không b? túc l?n nhau. không du?c dùng nh?ng on dó cho riêng mình; chúng không th? là lý do d? phô truong, ho?c làm l?i cho chính mình, nhung chúng dã du?c Chúa ban v?i m?c dích chung: dó là d? xây d?p c?ng doàn; m?c dích c?a các ân s?ng là ph?c v?. : không du?c dùng nh?ng on dó cho riêng mình; chúng không th? là lý do d? phô truong, ho?c làm l?i cho chính mình, nhung chúng dã du?c Chúa ban v?i m?c dích chung: dó là d? xây d?p c?ng doàn; m?c dích c?a các ân s?ng là ph?c v?. Nhu v?y chúng không th? dua d?n thái d? tranh giành hay r?i lo?n. Slide 14: Cho d?u nghi d?n nh?ng on d?c bi?t liên h? d?n chính cu?c s?ng c?a c?ng doàn, thánh Phaolo cho r?ng m?i thành ph?n d?u có kh? nang, tài riêng, d? làm l?i ích cho m?i ngu?i, và m?i ngu?i ph?i b?ng lòng v?i on c?a mình. Slide 15: Thánh nhân gi?i thích c?ng doàn nhu m?t thân th? và t? h?i: N?u toàn thân d?u là m?t thì ta nghe ? dâu? Và n?u toàn thân d?u là nghe thì ta ng?i ? dâu? Trái l?i Thiên Chúa dã s?p d?t nh?ng ph?n th? m?t cách riêng r? noi thân th? nhu Ngu?i mu?n. Sau dó n?u toàn thân ch? là m?t ph?n th? thì thân th? ? dâu? Trái l?i: Slide 16: “Có nhi?u ph?n th? nhung ch? có m?t thân th? mà thôi” N?u m?i ngu?i d?u khác bi?t v?i nhau, thì m?i ngu?i d?u có th? nên món quà cho ngu?i kia, và nhu v?y tr? nên chính con ngu?i mình, và th?c hi?n chuong trình Chúa dã s?p d?t cho mình d?i v?i nh?ng ngu?i khác.Và thánh Phaolô nhìn noi c?ng doàn, noi có nh?ng ân s?ng khác nhau ho?t d?ng, m?t th?c t?i thánh nhân g?i b?ng tên: Kitô. : N?u m?i ngu?i d?u khác bi?t v?i nhau, thì m?i ngu?i d?u có th? nên món quà cho ngu?i kia, và nhu v?y tr? nên chính con ngu?i mình, và th?c hi?n chuong trình Chúa dã s?p d?t cho mình d?i v?i nh?ng ngu?i khác.Và thánh Phaolô nhìn noi c?ng doàn, noi có nh?ng ân s?ng khác nhau ho?t d?ng, m?t th?c t?i thánh nhân g?i b?ng tên: Kitô. Ðó là vì thân th? d?c bi?t này du?c các thành ph?n c?a c?ng doàn làm nên th?c s? là Thân th? Ð?c Kitô. Th?c v?y Ð?c Kitô ti?p t?c s?ng noi Giáo h?i c?a Ngu?i và Giáo h?i là thân th? c?a Ngu?i. : Ðó là vì thân th? d?c bi?t này du?c các thành ph?n c?a c?ng doàn làm nên th?c s? là Thân th? Ð?c Kitô. Th?c v?y Ð?c Kitô ti?p t?c s?ng noi Giáo h?i c?a Ngu?i và Giáo h?i là thân th? c?a Ngu?i. Slide 19: Nh? phép R?a Chúa Thánh th?n tháp nh?p ngu?i tín h?u vào Ð?c Kitô, dua h? vào c?ng doàn. Và ? dó t?t c? m?i ngu?i d?u là Ð?c Kitô, không còn chia r?, k? th?. Slide 20: “Có nhi?u ph?n th? nhung ch? có m?t thân th? mà thôi” N?u thân th? là m?t, thì nh?ng thành ph?n c?a c?ng doàn Kitô th?c hi?n t?t cách th? s?ng m?i c?a h? n?u h? th?c hi?n s? hi?p nh?t v?i nhau; s? hi?p nh?t hi?u ng?m tính khác bi?t, tính da d?ng. C?ng doàn không gi?ng nhu m?t kh?i v?t ch?t b?t d?ng mà gi?ng nhu m?t co quan s?ng d?ng v?i nh?ng ph?n th? khác nhau.Ð?i v?i ngu?i Kitô, gây chia r? là ph?n l?i b?n ph?n c?a h?. : N?u thân th? là m?t, thì nh?ng thành ph?n c?a c?ng doàn Kitô th?c hi?n t?t cách th? s?ng m?i c?a h? n?u h? th?c hi?n s? hi?p nh?t v?i nhau; s? hi?p nh?t hi?u ng?m tính khác bi?t, tính da d?ng. C?ng doàn không gi?ng nhu m?t kh?i v?t ch?t b?t d?ng mà gi?ng nhu m?t co quan s?ng d?ng v?i nh?ng ph?n th? khác nhau.Ð?i v?i ngu?i Kitô, gây chia r? là ph?n l?i b?n ph?n c?a h?. Slide 22: “Có nhi?u ph?n th? nhung ch? có m?t thân th? mà thôi” V?y làm sao B?n s?ng L?i mà Kinh thánh d? ra này?B?n cung c?n ph?i tôn tr?ng th?t s? nh?ng ch?c nang, nh?ng ân s?ng và nh?ng tài nang khác nhau trong c?ng doàn Kitô. : V?y làm sao B?n s?ng L?i mà Kinh thánh d? ra này?B?n cung c?n ph?i tôn tr?ng th?t s? nh?ng ch?c nang, nh?ng ân s?ng và nh?ng tài nang khác nhau trong c?ng doàn Kitô. Slide 24: B?n ph?i m? r?ng cõi lòng ra t?t c? s? phong phú khác nhau c?a Giáo h?i, ch? không ch? ra nh?ng phong phú c?a Giáo h?i nh? mà b?n quen bi?t, nhu c?ng doàn giáo x? ho?c h?i doàn Kitô b?n có liên h?, ho?c Phong trào giáo h?i mà b?n là thành viên, mà m? r?ng ra s? phong phú c?a Giáo h?i toàn c?u, trong r?t nhi?u hình th?c cùng di?n t? c?a nó. Và cung nhu b?n d? ý d?n cùng b?o v? m?i ph?n c?a thân th? mình, thì b?n cung ph?i làm nhu v?y cho m?i thành ph?n c?a thân th? tinh th?n.B?n ph?i qúy tr?ng m?i ngu?i, ph?i chu toàn ph?n c?a mình, ngõ h?u nh?ng ngu?i khác d?u có th? nên ích l?i cho Giáo h?i m?t cách t?t hon c?. : Và cung nhu b?n d? ý d?n cùng b?o v? m?i ph?n c?a thân th? mình, thì b?n cung ph?i làm nhu v?y cho m?i thành ph?n c?a thân th? tinh th?n.B?n ph?i qúy tr?ng m?i ngu?i, ph?i chu toàn ph?n c?a mình, ngõ h?u nh?ng ngu?i khác d?u có th? nên ích l?i cho Giáo h?i m?t cách t?t hon c?. B?n ph?i c?m nh?n m?i s? là c?a mình, b?i vì B?n là m?t ph?n c?a thân th? duy nh?t dó. Ð?ng khinh d? di?u Chúa dòi h?i b?n ? noi b?n dang s?ng, cho dù vi?c làm hàng ngày xem ra d?u d?u và không có ý nghia gì l?n lao: vì chúng ta t?t c? d?u thu?c v? cùng m?t thân th? và, nhu ph?n th?, m?i ngu?i d?u tham d? vào ho?t d?ng c?a toàn thân th?, b?ng cách ? l?i ch? Chúa dã ch?n cho mình. : Ð?ng khinh d? di?u Chúa dòi h?i b?n ? noi b?n dang s?ng, cho dù vi?c làm hàng ngày xem ra d?u d?u và không có ý nghia gì l?n lao: vì chúng ta t?t c? d?u thu?c v? cùng m?t thân th? và, nhu ph?n th?, m?i ngu?i d?u tham d? vào ho?t d?ng c?a toàn thân th?, b?ng cách ? l?i ch? Chúa dã ch?n cho mình. Ði?u thi?t y?u là B?n có du?c m?t d?c s?ng, nhu thánh Phaolô dã nói, d?c s?ng vu?t trên m?i d?c s?ng khác, dó là lòng m?n yêu: m?n yêu m?i ngu?i b?n g?p, m?n yêu t?t c? m?i ngu?i trên tr?n gian.Chính v?i lòng m?n yêu, lòng m?n yêu l?n nhau, mà nhi?u ph?n th? có th? nên m?t thân th? duy nh?t. Chiara Lubich : Ði?u thi?t y?u là B?n có du?c m?t d?c s?ng, nhu thánh Phaolô dã nói, d?c s?ng vu?t trên m?i d?c s?ng khác, dó là lòng m?n yêu: m?n yêu m?i ngu?i b?n g?p, m?n yêu t?t c? m?i ngu?i trên tr?n gian.Chính v?i lòng m?n yêu, lòng m?n yêu l?n nhau, mà nhi?u ph?n th? có th? nên m?t thân th? duy nh?t. Chiara Lubich “Parola di Vita”, pubblicazione mensile del Movimento dei Focolari. Testo di: Chiara Lubich del gen. 1981 Grafica di Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia - Italia)

Add a comment

Related presentations