LOE

50 %
50 %
Information about LOE
Education

Published on August 6, 2008

Author: Pilara

Source: authorstream.com

LOE : LOE Una oportunitat per a la millora Educativa Francesc Segura Slide 2: Per a prendre decisisons que afecten, de veritat, al currículum de la nostra escola Per a compartir amb els nostres companys i companyes el que fem dintre de les aules Per a debatre què hem de canviar per a millorar la qualitat de l´ensenyament OPORTUNITAT CURRÍCULUM LOE : CURRÍCULUM LOE ¿Es poden canviar els documents sense canviar la realitat? SÍ NO Volem canviar només els documents : Volem canviar només els documents És que estem “farts” de tants canvis Amb la LOGSE vam estar-hi “hores i hores” per fer el PCC i nungú se´l mira Si l´administració ens “apreta” serà el que farem totes les escoles Les editorials s´encarreguen de fer-nos la feina Potser tenim tota la raó, i a més, tot serà més ràpid, però “perdrem una oportunitat” Volem canviar la realitat : Volem canviar la realitat No es tracta de canviar-ho tot, només el que creiem que “podria anar millor” No es tracta de fer-ho amb preses, però sí de planificar-ho A l´escola ha arribat molta gent nova i podria ser la manera de què es sentin protagonistes Potser aquesta vegada hem de fer “menys papers” i més “debat” “És una oportunitat per a la millora educativa que podem aprofitar” El nostre paper… : El nostre paper… La LOE a Catalunya : La LOE a Catalunya Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig Decret 142/2007, de 26 de juny Competències transferides, però el Ministeri d´Educació té competències plenes en l´ordenació general del sistema educatiu, la programació general de l´ensenyament i en l fixació d´ensenyaments mínims. Slide 8: LOE LEC Decret 142/2007 Decreto de mínimos 1513/2006 Ordre d’avaluació MARC LEGAL : MARC LEGAL ESTATAL Llei Orgànica (Parlamento) Llei ordinària (Parlamento) Decret (Gobierno) Ordre (Ministerio) AUTONÒMIC Llei (Parlament) Decret (Govern ) Ordre (Conselleria) Tribunals LLEI ORGÀNICA : LLEI ORGÀNICA Lleis que han de ser aprovades per a la majoria absoluta del Congrés. Actualment 176 diputats. Estan reservades a temes d´especial interés, entre d´altres els referents a l´educació. LLEIS ANTERIORS : LLEIS ANTERIORS LODE - Llei Orgànica del Dret a l´Educació. Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol LOGSE - Llei Orgànica Gral. del Sistema Educatiu. Llei orgànica 1/1990, de 3 d´octubre LOCE - Llei Orgànica “Calidad” de l´Educació Llei orgànica 10/2003, de 23 de desembre LOE – Llei Orgànica d´Educació Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig Principis pedagògics : Principis pedagògics Principis de comprensivitat de diversitat i d´autonomia de centre Valoració crítica de les desigualtats Filosofia coeducadora que disminueixi el sexisme i l’androcentrisme Reconeixement de la diversitat afectivosexual Atenció a la diversitat, escola inclusiva (no segregadora) Acollida alumnat nouvingut Organització escolar : Organització escolar L´EP s´organitza en tres cicles de dos cursos: inicial, mitjà i superior. Mateix tutor o tutora al llarg del cicle Els equips de cicle col·laboraran per a prevenir els problemes d´aprenentatge Els centres habilitaran horaris específics per a les reunions de coordinació dels equips dintre del període de permanència al centre. PARTS DEL CURRÍCULUM : PARTS DEL CURRÍCULUM LOE Objectius generals d´etapa CB de l´EP+ESO Objectius generals àrea CB àrea Continguts per cicles Criteris d´avaluació NO LOGSE Objectius generals d´etapa NO Objectius generals àrea NO Continguts:3 tipus Objectius terminals Orientacions didàctiques Paraula Clau LOGSE-LOE : Paraula Clau LOGSE-LOE LOGSE LOE DIVERSITAT COMPETÈNCIES Currículum : Currículum Adquisició de les competències bàsiques. Totes les àrees han de contribuir a la seva adquisició La lectura inclosa en el desenvolupament de totes les àrees. 30 minuts diaris. Àrea comuna de coneixement del medi natural, social i cultural Nova àrea d´educació artística que engloba música i plàstica Nova àrea per a cicle superior d´educació per a la ciutadania i els drets humans Currículum : Currículum Programacions adaptades per als alumnes amb necessitats educatives especials Desapareixen els objectius terminals S´incorporen els criteris d´avaluació Desaparèixen els tres tipus de continguts Currículum : Currículum Realització en cada cicle d´un treball o PROJECTE INTERDISCIPLINARI com a mínim, de caire compentencial que requereixi l´aplicació dels coneixements de diverses àrees (apartat de connesions amb d´altres àrees) Sisena hora: en cap cas avançaran elements curriculars Continguts prescriptius per cicles (segon nivell de concreció) “Incorporació del PCC al PEC” CURRÍCULUM Apartats normatius a totes les àrees : Apartats normatius a totes les àrees Introducció Competències pròpies de l´àrea Aportacions de l´àrea a les CB Estructura dels continguts Consideracions sobre el desenvolupament del currículum Objectius generals d´etapa Continguts ( per cicles) Connexions amb altres àrees Criteris d´avaluació (per cicles) Llengua : Llengua Dret a rebre l´ensenyament en català i dret i deure de conèixer el català i el castellà en acabar l´ESO El català com a llengua vehicular de tota la comunitat educativa Projecte lingüístic Llengües estrangeres al cicle inicial Possibilitat d´oferir una segona llengua estrangera al cicle superior RELIGIÓ : RELIGIÓ Totes les famílies poden manifestar la seva voluntat per poder rebre ensenyament religiós Els altres alumnes no poden rebre continguts curriculars associats al coneixement del fet religiós, ni a qualsevol àrea de l´etapa El que es faci durant aquest horari serà conegut per les famílies i formarà part del PEC Les avaluacions no seran computables en les convocatòries en què han d´entrar en concurrència els expedients acadèmics AVALUACIÓ : AVALUACIÓ Contínua i global Centrada en el deenvolupament i consolidació de les CB Les estratègies i els instruments d´avaluació han de centrar-se en la identificació de les potencialitats i les habilitats de l’alumnat i han de permetre identificar què aprèn però també com aprèn Finalitat de l’avaluació : Finalitat de l’avaluació Identificar les necessitats educatives de cada alumne/a mitjançant l’avaluació inicial Informar sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge amb l’avaluació contínua i formativa Comprovar els progressos de cada alumne amb l’avaluació contínua i sumativa Orientar el professorat a ajustar la seva tasca docent al progrés dels alumnes Slide 24: Acta avaluació final cicle Expedient acadèmic Historial acadèmic EP Informe Individ. Final etapa Informe personal trasllat Comissió d’avaluació Tutor/a Secretari/a Secretari/a Tutor/a Tutor/a Darrera sessió avaluació cicle Durant Tota L’etapa Durant Tota L’etapa Final etapa primària Trasllat abans d’acabar etapa Centre Centre Família Centre receptor Institut Institut Centre receptor Termes de l’avaluació als documents oficials : Termes de l’avaluació als documents oficials Insuficient I Suficient S Bé B Notable N Excel·lent E (IN/SU/BI/NT/SB) Acta d’avaluació final de cicle Expedient acadèmic Historial acadèmic Informe personal per trasllat Avaluació : Avaluació Promoció: Es posarà especial atenció en finalitzar el cicle inicial i superior. Els alumnes poden romandre un curs escolar més a primària. S´accedirà a l´ESO si s´ha assolit el desenvolupament de les competències bàsiques i un grau de maduresa adequat En acabar el CM es realitzarà una avaluació diagnòstica que servirà per a organitzar en el CS les mesures de reforç per a l´alumnat que les requereixi Avaluació: adquisició d´aprenentatges de les àrees i de les competències bàsiques Avaluació : Avaluació Desapareix el llibre d´escolaritat El substitueix l´historial acadèmic Correspon a cada centre decidir el format i contingut concret dels informes escrits d´avaluació dels alumnes adreçats a les famílies L´avaluació final de cicle es farà amb les següents expressions: Insuficient, Suficient, Bé, Notable i Excal·lent ÀREES INFORMES FAMÍLIES : ÀREES INFORMES FAMÍLIES Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera Coneixement del medi natural, social i cultural Educació artística Educació Física Matemàtiques Religió Altres documents que tenen relació amb l’avaluació : Altres documents que tenen relació amb l’avaluació Full de seguiment del procés d’aprenentatge (PEC) Informes d’avaluació a les famílies (tutor/a, un per trimestre, PEC) Pla individualitzat PLA INDIVIDUALITZAT : PLA INDIVIDUALITZAT Ha de recollir el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que pugui necessitar en els diferents moments i contextos escolars La comissió d’atenció a la diversitat l’ha de promoure El responsable d’elaborar aquest pla i de fer el seu seguiment i la coordinació serà el tutor/a amb la col·laboració d’altres professionals El pla serà aprovat pel director/a PLA INDIVIDUALITZAT : PLA INDIVIDUALITZAT 1. Identificació de les habilitats de l’alumne en els diferents àmbits i àrees curriculars 2. Els objectius i les competències prioritàries d’aprenentatge de les diferents àrees o àmbits curriculars 3. Altres objectius d’aprenentatge 4. Ajudes tècniques i suports que es proporcionarà a l’alumne/a en les activitats a realitzar en els diferents entorns escolars 5. Valoració periòdica i registre sistemàtic del progrés de l’alumne/a, que servirà per fixar nous objectius i modificar, si és necessari, el pla 6. L’avaluació s’ha de fer d’acord amb els objectius fixats en el pla COMPETÈNCIA BÀSICA : COMPETÈNCIA BÀSICA Competència és la capacitat d´utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversals i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació Competències bàsiques : Competències bàsiques COMPETÈNCIES TRANSVERSALS A. Comunicatives 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 2. Competència artística i cultural B. Metodològiques 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Competència matemàtica 5. Competència d´aprendre a aprendre C. Personals 6. Competència d´autonomia i iniciativa personal COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CENTRADES EN CONVIURE I HABITAR EL MÓN 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 8. Competència social i ciutadana CB PER APRENDRE A : CB PER APRENDRE A Ser i actuar de manera autònoma Pensar i comunicar Descobrir i tenir iniciativa Conviure i habitar el món CALENDARI D´APLICACIÓ : CALENDARI D´APLICACIÓ Curs 2007-2008 CICLE INICIAL Curs 2008-2009 CICLE MITJÀ Curs 2009-2010 CICLE SUPERIOR Horaris globals etapa : Horaris globals etapa Horaris mínims cicles : Horaris mínims cicles LOE 2007-2008 : LOE 2007-2008 Projecte Lingüístic Treball Interdisciplinari CI Informes d´avaluació Llibres d´escolaritat Revisió PCC (CI) Elecció directors i directores REVISIÓ PCC CI : REVISIÓ PCC CI Incorporar Llengua estrangera Unificar coneixements del medi Unificar plàstica i música Canviar nom dels blocs de continguts Incorporar CB Incorporar criteris d´avaluació Slide 40: AVALUACIÓ LOGSE-LOE CALENDARI HORARIS OPORTUNITAT EQUIP DIRECTIU CB LLEIS I per acabar tres consells : I per acabar tres consells 1.Que tot el què fem per la LOE impliquin millores per als nostres alumnes 2. Anem a poc a poc 3. Tal com diu un carrer de la meva ciutat… que mai ens falti el… LOE : LOE Una oportunitat per a la millora educativa

Add a comment

Related presentations

Related pages

Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch - leo.org: Startseite

Das Sprachangebot für Englisch-Deutsch: Wörterbuch mit Übersetzungen, Flexionstabellen und Audio, interaktivem Forum und Trainer für flexibles Lernen.
Read more

Loë (Adelsgeschlecht) – Wikipedia

Loë, auch Loe, (gesprochen „Loh“) ist der Name eines alten westfälischen Adelsgeschlechts. Die Herren von Loë gehören zum Uradel in dem Vest ...
Read more

LÖ - Tag & Nacht | Facebook

www.loe-TuN.de/ People. 6,712 likes. Upcoming Events. DEC 10. Xmas Bus-Tour Metzingen & Stuttgart 2016. Sat 9:00 AM UTC+01 · Zwischen Bonndorf und Albbruck.
Read more

Living on Earth: PRI's Environmental News Magazine

National Public Radio (NPR) news and information program. Features interviews and commentary on a broad range of topics.
Read more

Studienbereich Technik - dhbw.de

Studiengang/Studienrichtung: RV/FN: HDH: STG/HOR: KA: LÖ: MA: MGH: MOS: STG: Bauwesen: RV/FN: HDH: STG/HOR: KA: LÖ: MA: MGH: MOS: STG: Fassadentechnik ...
Read more

s - Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch - leo.org

Das Sprachangebot für Deutsch-Englisch: Wörterbuch mit Übersetzungen, Flexionstabellen und Audio, interaktivem Forum und Trainer für flexibles Lernen.
Read more

Dating powered by Passions, Unterwegs flirten, mit Singles ...

iLove ist die grosse Singlebörse - zum Flirten, für Dating und um Freunde, Partner oder einfach nur nette Leute zu treffen. Kostenlos anmelden und ...
Read more

Landkreis Lörrach - Gemeinsam Zukunft gestalten | Willkommen

Der Landkreis Lörrach liegt im sogenannten "Dreiländereck" und grenzt mit dem Rhein im Süden an die Schweiz und im Westen an Frankreich an. Inmitten des ...
Read more

LOE - Definition by AcronymFinder

57 definitions of LOE. Meaning of LOE. What does LOE stand for? LOE abbreviation. Define LOE at AcronymFinder.com. Menu Search. New search ...
Read more

I Love Radio - iloveradio.de - Kostenlos Musik streamen ...

Kostenlos Musik streamen und Radio hören. 20+ Webradio-Livestreams und werbefreie Nonstop-Music-Channels. I Love Radio, I Love 2 Dance, I Love The Battle ...
Read more