Listas interinos, c.narón

100 %
0 %
Information about Listas interinos, c.narón
Career

Published on February 28, 2014

Author: areadeorientacionlaboralusc

Source: slideshare.net

BOP BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA www.dicoruna.es D.L.: C-1-1958 MARTES, 11 DE FEBRERO DE 2014  |  BOP NÚMERO 28 Administración Local Municipal Narón Secretaría Convocatoria para elaboración de listas de aspirantes para as prazas de persoal funcionario interino e laboral temporal do Concello de Narón Convocatoria para elaboración de listas de aspirantes para as prazas de_persoal funcionario interino e laboral temporal do Concello de Narón A Xunta de Goberno Local en data 23 de xaneiro de 2014 acordou convoca-lo procedemento de elaboración de listas de aspirantes para as prazas e/ou contratacións laborais temporais que de seguido se relacionan, e publica-la convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que, durante un prazo de vinte días naturais, a partir do seguinte ó da publicación, os interesados presenten as súas instancias no Rexistro de entrada do Concello de Narón, na sede electrónica do mesmo, ou de calquera dos xeitos establecidos pola lexislación vixente, no modelo oficial que se facilitará no propio Concello ou na páxina web (www.naron.es), acompañadas da documentación que acredite a titulación e os demáis requisitos esixidos para desempeña-la praza ou prazas ás que opten e os méritos que, de conformidade co baremo previsto no Regulamento de selección de persoal funcionario interino e laboral temporal do Concello de Narón, desexen que se lles teñan en conta: CÓDIGO DENOMINACIÓN DO POSTO GRUPO/LABOR. CLASIFICACIÓN TITULACIÓN/REQUISITOS PSI-11 PSICÓLOGO I Escala Admón. Especial Lic. Psicoloxia EDS-11 EDUCADOR SOCIAL II Escala Admón. especial Diplom. Ed. Social ORL-11 ORIENTADOR LABORAL II Escala Admón. Especial Diplom. Ed. Social ou en relacións laborais Licenciados en psicoloxía, pedagoxía, psicopedagoxía. TRS-11 TRABALLADOR SOCIAL A2/II Escala Admón. especial Diplomado traballo social ART-11 ARQUITECTO TÉCNICO A2/II Escala Admón. especial EX.DOC. HIXIENE E ATENCIÓN SANITARIA DOMICILIARIA II Escala Admón. Especial EDO-12 EX.DOC. ATENCIÓN E APOIO PSICOSOCIAL DOMICILIARIO II Escala Admón. Especial EDO-13 EX.DOC.ATENCIÓN DOMILIARIA E ALIMENTACIÓN FAMILIAR II Escala Admón. Especial EDO-21 EX.DOC.APROVISIONAMENTO PREELABORACIÓN E CONSERVACIÓN CULINARIA II Escala Admón. especial EDO-22 EX.DOC. ELABORACIÓN CULINARIA BÁSICA II Escala Admón. Especial Página 1 / 3 Número de anuncio  2014/1170 EDO-11 Arquitecto técnico – Licenciado medicina e ciruxia. – Diplomado enfermería – Técnico superior en dietética. – Técnico sup.integración social – Técnico sup. Educación infantil. – Certificado profesionalidade nivel 3 da familia profesional servicios socioculturais e á comunidade. – Licenciado medicina e ciruxía. – Licenciado pedagoxía: psicoloxía socioloxía; sociopedagoxía. – Mestre en tódalas suas especialidades. – Diplomado en traballo social. – Diplomado en educación social. – Técnico superior en integración social. – Técnico superior en animación sociocultural. – Técnico superior en educacion infantil. – Técnico superior en integración linguaxe signos. – Certificado profesionalidade nivel 3 da familia profesional servicios socioculturais e á comunidade. – Técnico superior en dietética. – Técnico superior en restauración. – Técnico superior en aloxamento. – Técnico superior en integración social. – Técnico superior en educación infantil. – Certificado profesionalidade nivel 3 da familia profesional de servicios socioculturais e á comunidade. – Certificado profesionalidade nivel 3 da familia profesional hostelería e turismo na área hostelería. – Licenciado en ciencia e tecnoloxía dos alimentos. – Licenciado veterinaria. – Técnico sup. Restauracion. – Técnico en cociña. – Certificado profesionalidade de nivel 3 da familia profesional hostelería e turismo na área de restauración. – Licenciado en cencia e tecnoloxía dos alimentos. – Licenciado en veterinaria. – Técnico superior en restauración. – Técnico en cociña. – Certificado de profesionalidade de nivel 3 da familia profesional de hostelaría e turismo na área de restauración.

BOP BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA Martes, 11 de febrero de 2014  •  Número 28 CÓDIGO DENOMINACIÓN DO POSTO GRUPO/LABOR. CLASIFICACIÓN EDO-31 EX.DOC.APOIO NA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIÓNS NO ÁMBITO INSTITUCIONAL II Escala Admón. especial EDO-32 EX.DOC.INTERVENCIÓN NA ATENCIÓN HIXIÉNICO ALIMENTARIA EN INSTTITUCIÓNS II Escala Admón. Especial EDO-33 EX.DOC.INTERVENCIÓN NA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIÓNS II Escala Admón. Especial EDO34 EX.DOC.APOIO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN RELACIONAL E COMUNICATIVA EN INSTITUCIONS II Escala Admón. Especial EDO-41 EX.DOC.ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDÍNS E CENTROS DE XARDINERÍA 11 Escala Admón. Especial EDO-51 EX.DOC.MONTAXE MOBLES E ELEMENTOS CARPINTERÍA II Escala Admón. Especial EDO-61 EX.DOC.DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 11 Escala Admón. Especial EDO-71 EX.DOC. FABRICACIÓN E MONTAXE DE INSTALACIÓN DE TUBAXE INDUSTRIAL II Escala Admón. Especial EDO 81 EX.DOC MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE BAIXA TENSIÓN II Escala Admón. Especial EDO-91 EX. DOC. AXUDANTE TÉCNICO PROTECCIÓN CIVIL II Escala admon. Especial EDO-101 EX.DOC.ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER II Escala Admón., especial EDO-111 EX.DOC FORMACIÓN PARA A IGUALDADE II Escala Admón. Espcial ADM-11 ADMINISTRATIVO C1/III TITULACIÓN/REQUISITOS – Licenciado en medicina e ciruxía. – Diplomado enfermería. – Licenciado en pedagoxía ou psicoloxía. – Diplomado traballo social. – Diplomado educ.social. – Técnico Sup. Integrac.social. – Certificado profesionalidade nivel 3 da familia profesional servicios socioculturais e á comunidae na área de asistencia social. – Licenciado en medicina e ciruxía. – Diplomado en enfermería. – Licenciado medicina e ciruxia. – Diplomado en enfermería. – Licenciado en psicoloxía ou pedagoxía. Diplomado en traballo social. Diplomado en ed.social. – Licenciado medicina e ciruxía. – Diplomado enfermería. – Licenciado psicoloxía ou psicopedagoxía. – Diplomado traballo social. – Diplomado educ. social. – Técnico sup. Integrac.social – Certificado profesionalidade nivel 3 da familia profesional servicios -Enxeñeiro agrónomo ou enxeñeiro de montes. – Licenciado en bioloxía. – Enxeñeiro técnico agrícola ou forestal. – Técnico superior en xestión e organización de empresas agropecuarias. – Técnico superior en xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos. – Técnico en xardinería. – Certificado de profesionalidade de nivel 3 da familia profesional agraria e área profesional de xardinería. – Enxeñeiro químico. – Licenciado en químicas. – Enxeñeiro industrial. – Enxeñeiro de montes. – Enxeñeiro de materiais. – Enxeñeiro técnico industrial. – Enxeñeiro técnico forestal. – Técnico superior en produccion de madeira e moble. – Técnico superior en deenvolvemento productos carpintería e moble. – Certificado profesionalidade nivel 3 da familia profesional de madeira, moble e corcho na área profesional de carpintería e moble. – Licenciado, enxeñeiro, arquitecto ou título de grado correspondente ou outros títulos equivalentes. – Diplomado, enxeñeiro técnico ou arquitecto técnico ou o título de grado correspondente ou outros títulos equivalentes – Enxeñeiro industrial.. – Enxeñeiro técnico industrial especialidade mecánica. – Certificado profesionalidade nivel 2 e 3 da familia profesional da fabricación mecánica. – Licenciado, Enxeñeiro, Arquuitecto ou o título de grado correspondente ou outros títulos equivalentes. – Diplomado, enxeñeiro técnico, arquitecto técnico ou o título de grado correspondente ou outros títulos equivalentes. – Técnico e técnico superior da familia profesional de electricidade e electrónica. – Certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 da área profesional de ionstalacións de telecomunicacións da familia profesional de electricidade e electrónica. – Titulación universitaria ou, no seu defecto, capacitación profesional equivalente na ocupación relacionada co curso. – Picoloxía, mediciña, enfermeria, traballo social, graduado social ou no seu defecto capacitaciòn profesional equivalente na ocupación relacionada co curso. - Titulación universitaria. – 150 horas de formación en materia de xénero ou experiencia profesional ou docente na mesma. Escala Admón. Xeral Bacharelato ou técnico DELINEANTE C1/III Escala Admón. especial AUX-11 AUXILIAR ADMVO. C2/IV Escala Admón. xeral Graduado ESO CON-11 CONSERXE C2/IV Escala Admón. xeral Graduado ESO OFI-11 OFICIAL MANTEMENTO C2/IV Escala Admón. especial Graduado ESO CHO-11 CHÓFER C2/IV Escala Admón. especial Graduado ESO Carnet de conducir C e BTP OFI-12 OFICIAL ALBANEL C2/IV Escala Admón. especial Número de anuncio  2014/1170 DEL-11 Técnico superior en: Desenvolvemento de Proxectos de Edificación. Desenvolvemento de Proxectos de Obra Civil. Desenvolvemento de proxectos mecánicos. Graduado ESO Página 2 / 3

BOP BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA Martes, 11 de febrero de 2014  •  Número 28 CÓDIGO DENOMINACIÓN DO POSTO GRUPO/LABOR. CLASIFICACIÓN TITULACIÓN/REQUISITOS Graduado ESO Carnet conducir BTP Graduado ESO Carnet conducir C CLP-11 CAPATAZ LIMPEZA PRAIAS IV Escala Admón. especial AXE-11 AXENTE EMERXENCIAS IV Escala Admón. especial PEA-11 PEÓN ALBANEL V Escala Admón. especial Escala Admón. especial Escala Admón. especial Graduado ESO Carnet conducir BTP PLP-11 PEÓN LIMPEZA PRAIAS V Narón, 3 de febreiro de 2014. O ALCALDE José Manuel Blanco Suárez Número de anuncio  2014/1170 2014/1170 Página 3 / 3

Add a comment

Related presentations

Tyrone  aurelio

Tyrone aurelio

November 10, 2014

CONOCE LO QUE LLEVO DENTRO

E portfolio-1

E portfolio-1

November 10, 2014

E-Portfolio

John's presentation to EMBA students on knowledge work, the innovation ethics and ...

Looking for an icebreaker that helps team members learn more about each other, imp...

Quantas vezes você pensou sobre diferentes formas de conseguir ter mais foco. São ...

Os segredos do sucesso - Dale Carnegie O livro de Dale Carnegie "Como Ganhar Ami...

Related pages

La voz 05-10-2015

ro, las listas de espera o las demandas ... prevalezcan sobre los interinos. Los funcionarios de carrera pre- valecen sobre los interinos en
Read more