Lich su 12 Bai 17 VN tu 291945 den 19121946_T1

9 %
91 %
Information about Lich su 12 Bai 17 VN tu 291945 den 19121946_T1
Education

Published on September 19, 2012

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: Tiết 27, 28 – Bài 17 GV : Nguyễn Chí Thuận Trường THPT Dĩ An – Bình Dương NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ TỪ 2-9-1945 ĐẾN 19-2-1946 PowerPoint Presentation: Bài 17 - NƯỚC VNDCCH TỪ 2-9-1945 ĐÊN 19-12-1946 TRỌNG TÂM -Những thuận lợi và khó khăn của nước ta trong những năm đầu sau CM Tháng Tám. -Sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện những chủ trương và biện pháp xây dựng chính quyền, chống ngoại xâm, nội phản, bảo vệ chính quyền CM. yêu cầu bài học: yêu cầu bài học Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám Những Khó khăn To lớn Những thuận Lợi cơ bản giảI quyết khó khăn về chính trị Sự sáng tạo của Đảng khi giải quyết khó khăn Giải quyết khó khăn do ché độ cũ để lại PowerPoint Presentation: Bài 17 - NƯỚC VNDCCH TỪ 2-9-1945 ĐÊN 19-12-1946 I- T ình hình nước ta sau CM Tháng Tám 1945 1. Khó khăn : a.Ta ph ải đương đầu với kẻ thù đông và mạnh : -Bắc vĩ tuyến 16 : 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc và bọn phản động. -Nam vĩ tuyến 16 : hơn 1 vạn quân Anh, quân Pháp chuẩn bị trở lại xâm lược và 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp. b.Chính quyền CM còn non yếu -Khó khăn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế tài chính, VHXH. Sau CM Th áng Tám nước ta gặp khó khăn gì ? PowerPoint Presentation: Bài 17 - NƯỚC VNDCCH TỪ 2-9-1945 ĐÊN 19-12-1946 I- T ình hình nước ta sau CM Tháng Tám 1945 Khó khăn Thu ận lợi Trong nước : -Nhân dân tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. b. Thế giới : -Hệ thống XHCN hình thành, phong trào GPDT phát triển mạnh. Sau CM Th áng Tám nước ta gặp thuận lợi gì ? PowerPoint Presentation: Bài 17 - NƯỚC VNDCCH TỪ 2-9-1945 ĐÊN 19-12-1946 II- B ước đầu xây dựng chính quyền CM, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính Xây dựng chính quyền CM Về chính trị : -Tổng tuyển cử cả nước ngày 6-1-1946. -Quốc hội khoá I họp kì thứ nhất (2-3-1946) bầu Chính phủ CM đầu tiên. -Quốc hội khoá I họp kì thứ hai (9-11-1946) thông qua Hiến pháp đầu tiên nước ta. -Bắc bộ và Trung bộ bầu HĐND xã thành lập Uỷ ban hành chính các cấp. Nờu 3 sự kiện tiờu biểu về chớnh trị ? PowerPoint Presentation: Bài 17 - NƯỚC VNDCCH TỪ 2-9-1945 ĐÊN 19-12-1946 II- B ước đầu xây dựng chính quyền CM, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính Xây dựng chính quyền CM Về chính trị Về quân sự -Vệ quốc đoàn (9-1945) đổi thành Quân đội quốc gia VN (22-5-1946). -Thành lập lực lượng dân quân tự vệ cả nước. Nờu sự kiện tiờu biểu về quõn sự ? PowerPoint Presentation: Bài 17 - NƯỚC VNDCCH TỪ 2-9-1945 ĐÊN 19-12-1946 II- B ước đầu xây dựng chính quyền CM, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính 2. Giải quyết nạn đói -Lá lành đùm lá rách, nhường cơm xẻ áo. -Tăng gia sản xuất, không một tấc đất bỏ hoang. -Đề ra chính sách có lợi cho nông dân. Chớnh phủ làm gỡ để giải quyết nạn đúi ? PowerPoint Presentation: Bài 17 - NƯỚC VNDCCH TỪ 2-9-1945 ĐÊN 19-12-1946 II- B ước đầu xây dựng chính quyền CM, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính 3. Giải quyết nạn dốt -Thành lập Nha Bình dân học vụ (8-9-1945) -Trường học các cấp được khai giảng (SGK) Chớnh phủ làm gỡ để giải quyết nạn dốt ? PowerPoint Presentation: Bài 17 - NƯỚC VNDCCH TỪ 2-9-1945 ĐÊN 19-12-1946 II- B ước đầu xây dựng chính quyền CM, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính 4. Giải quyết khó khăn về tài chính -Quỹ độc lập, Tuần lễ vàng. -Lưu hành tiền VN thay tiền Đông Dương (23-11-1946). Chớnh phủ làm gỡ để giải quyết khú khăn tài chớnh ? PowerPoint Presentation: Bài 17 - NƯỚC VNDCCH TỪ 2-9-1945 ĐÊN 19-12-1946 III- Đấu tranh chống nội xâm và ngoại phản Kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược Nam bộ -Được sự giúp đỡ của Anh và Nhật, Pháp xâm lược VN đêm 22 rạng sáng 23-9-1945. -Mở đầu là cuộc chiến đấu của quân dân Sài Gòn - Chợ Lớn, rồi cả Nam Bộ và Nam Trung Bộ. -Miền Bắc chi viện sức người và của cho Miền Nam chiến đấu. Vỡ sao Phỏp trở lại xõm lược Việt Nam ? PowerPoint Presentation: Bài 17 - NƯỚC VNDCCH TỪ 2-9-1945 ĐÊN 19-12-1946 III- Đấu tranh chống nội xâm và ngoại phản 2. Đấu tranh với quân Trung Hoa Dân quốc và bọn phản CM ở Miền Bắc -Ta chủ trương hoà hoãn để tránh xung đột. -Nhân nhượng chúng một số quyền lợi về kinh tế và chính trị (SGK). -Làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền CM. Vỡ sao Đảng chọn biện phỏp hoà với quõn Trung Hoa Dõn quốc ? PowerPoint Presentation: Bài 17 - NƯỚC VNDCCH TỪ 2-9-1945 ĐÊN 19-12-1946 III- Đấu tranh chống nội xâm và ngoại phản 3. Hoà hoãn với Pháp nhằm đẩy quân Trung Hoa Dân quốc ra khỏi nước ta -Lý do : -Hiệp ước Hoa Pháp (28-2-1946) nên Đảng chọn “hoà để tiến”. -Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946 (SGK) -Tạm ước ngày 14-6-1946 (SGK) Vỡ sao Đảng chọn biện phỏp hoà với Phỏp ? PowerPoint Presentation: BÀI TẬP 1 1. Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước VNDCCH diễn ra ngày A. 6-1-1945. B. 6-1-1946. C. 6-1-1947. D. 6-1-1948. PowerPoint Presentation: 2. Phiên họp đầu tiên của Quốc hội Nước VNDCCH diễn ra ngày A. 2-3-1946. B. 2-3-1947. C. 2-3-1948. D. 2-3-1949. PowerPoint Presentation: 3. Bản Hiến pháp đầu tiên của Nước VNDCCH được Quốc hội thông qua ngày A. 9-11-1945. B. 9-11-1946. C. 9-11-1947. D. 9-11-1948. PowerPoint Presentation: 4. Sau CM Tháng Tám 1945, để giải quyết căn bản nạn đói, Đảng và nhân dân ta đã thực hiện biện pháp có tính chất hàng đầu và lâu dài là A. quy ên góp, điều hoà thóc gạo giữa các địa phương trong cả nước. B. nghi êm trị những người đầu cơ, tích trữ gạo. C. ph át động phong trào “Nhường cơm xẻ áo”, “”Hủ gạo cứu đói”. D. k êu gọi “Tăng gia sản xuất ! Tăng gia sản xuất ngay ! Tăng gia sản xuất nữa!”. PowerPoint Presentation: 5. Thời điểm quân Trung Hoa Dân quốc với danh nghĩa Đồng minh vào giải giáp quân Nhật ở Miền Bắc nước ta là A. ngay sau khi cu ộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thắng lợi. B. m ột tuần sau khi cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thắng lợi. C. m ột ngày sau khi cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thắng lợi. D. hai tu ần sau khi cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thắng lợi. PowerPoint Presentation: 6. Quân Anh, với danh nghĩa quân Đồng minh, vào giải giáp quân Nhật ở Miền Nam nước ta ngày A. 9-5-1945. B. 6-9-1945. C. 9-5-1946. D. 5-9-1946. PowerPoint Presentation: 7. Bảng hiệp ước Hoa – Pháp ngày 28-2-1946 có nội dung chính là A. Ph áp trả lại Trung Hoa Dân quốc các tô giới, nhượng địa của Pháp trên đất Trung Quốc và Pháp được vận chuyển hàng hoá qua cảng Hải Phòng vào Vân Nam không phải đóng thuế. B. Ph áp và Trung Hoa Dân quốc cùng công nhận Chính phủ VNDCCH v à rút hết quân khỏi Việt Nam. C. Ph áp được đưa quân ra Miền Bắc Việt Nam thay quân Trung Hoa Dân quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. D. C ác ý A và C đúng. PowerPoint Presentation: 8. Nhân dân Nam Bộ bắt đầu cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược ngày A. 23-8-1945. B. 23-9-1945. C. 23-10-1945. D. 23-9-1946. PowerPoint Presentation: 9. Hiệp định Sơ bộ có nội dung chính là A. Ch ính phủ Pháp công nhận nước ta là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng, quân đội riêng, tài chính riêng. B. Ch ính phủ ta thoả thuận cho 15.000 quân Pháp thay quân Trung Hoa Dân quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. C. Hai b ên ngừng mọi xung đột và giữ nguyên quân đội của mình lại vị trí cũ. D. C ác ý A, B và C đúng. PowerPoint Presentation: 10. Bản tạm ước ngày 14-9-1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà kí với đại diện Chính phủ Pháp có ý nghĩa A. ch ấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của tyhực dân Pháp. B. t ạo điều kiện cho ta kéo dài thời gian hoà hoãn để xây dựng, củng cố lực lượng, chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp không thể tránh khỏi. C. gi úp ta tránh được cuộc chiến đấu bất lợi vì phải cùng chống lại nhiều kẻ thù cùng một lúc. D. gi úp ta đẩy được 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc cùng bọn tay sai ra khỏi nước ta. PowerPoint Presentation: Bài tập 2 : Hãy đ iền chữ Đ vào ô đúng hoặc chữ S vào ô sai trước câu sau : 1. Ngay sau CM tháng Tám năm 1945, quân Trung Hoa Dân quốc với danh nghĩa Đồng minh giải qiáp quân Nhật đã kéo vào miền Bắc nước ta. 2. Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được Quốc hội thông qua ngày 9-11-1946. 3. Ngay sau CM Tháng Tám thành công, lực lượng vũ trang được tiếp tục xây dựng và củng cố : Trên cơ sở VN Giải phóng quân (5-1945) được chấn chỉnh và đổi thành Vệ quốc đoàn (9-1945) và ngày 22-5-1946 được đổi thành Quân đội Quốc gia Việt Nam. 4. Để gi ải quy ế t n ạ n đói , Đả ng v à Ch í nh ph ủ k ê u g ọi nh â n d â n c ả n ướ c t ự nguy ệ n đó ng g óp ti ề n c ủa v à ph át độ ng phong tr ào “Tu ầ n l ễ v à ng”. Đ Đ Đ Đ PowerPoint Presentation: 5. Ng ày 8-9-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ - cơ quan chuyên trách về chống “giặc dốt” – và kêu gọi nhân dân cả nước tham gia phong trào xoá nạn mù chữ. 6. Th ực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai vào ngày 23-9-1945. 7. Hi ệp ước Hoa – Pháp đã đặt nhân dân ta trước sự lựa chọn một trong hai con đường : hoặc cầm súng chiến đấu chống thực dân Pháp, hoặc hoà hoãn nhân nhượng để tránh tình trạng phải đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc. 8. Hi ệ p đị nh S ơ b ộ (6-3-1946) v à T ạm ướ c (14-9-1946) đã t ạo đ i ề u ki ệ n cho ta k éo d ài th ờ i gian ho à ho ãn , để x â y d ự ng, c ủ ng c ố l ự c l ượ ng, chu ẩ n b ị b ướ c v à o cu ộ c kh á ng chi ế n to àn qu ố c ch ố ng th ự c d â n Ph á p l â u d ài . Đ Đ Đ Đ

Add a comment

Related presentations

Related pages

Bài giảng Lịch sử 12 - Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng ...

bài giảng lịch sử 12 - bài 17: ... bai_17_nuoc_viet_nam_dan_chu_cong_hoatu_sau_ngay291945_den_truoc_ngay_19121946_20150615_010139.ppt;
Read more

Bài giảng Lịch sử 12 - Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng ...

bÀi 17: nƯỚc viỆt nam dÂn chỦ cỘng hÒatỪ sau ngÀy 2/9/1945 ĐẾn trƯỚc ngÀy 19/12/1946 i. tÌnh hÌnh nƯỚc ta sau cÁch mẠng ...
Read more

Nuoc ba tu - kobemonster.com

Lich su 12 Bai 4 Cac nuoc Dong Nam A va An Do T1 Lich su 12 Bai 17 VN tu 291945 den ... cong nen tu dam nguc va Nguoi Viet Nam co truyen thong ...
Read more

Giáo án Lịch sử 12 - Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng ...

Giáo án Lịch sử 12 - Bài 17: ... Kết hợp ghi - Bàn về ngoại giao của VN, ... Bai 17 VNDCCH 45-46.doc;
Read more

Tin học 12: HKII- Bai 10 Co so du lieu quan he

Tin học 12: HKII- Bai ... Lich su 12 Bai 17 VN tu 291945 den 19121946_T1. Education. Tweet. 19. 09. 2012 0 views Lich su 12 Bài 19 - VN (1951-1953) ...
Read more

Các tin tức - sự kiện khác - gialam.gov.vn

... Quoc-khanh-nuoc-CHXHCN-Viet-Nam-(-291945 ... cong-trinh-trung-tu,-ton-tao-Di-tich-lich-su-van-hoa-dinh ... truyen-thong-Dan-quan-tu-ve-Viet-Nam- ...
Read more

0 Am Nhac 5 TIET 1 - slidesearch.org

0 Am Nhac 5 TIET 1 Education presentation. ... Published on November 1, 2015. Author: dangbach2000. Source: authorstream.com
Read more

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7 - slidesearch.net

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7 Education presentation. ... Published on October 29, 2015. Author: dangbach2000. Source: authorstream.com
Read more