advertisement

Leveranciersbijeenkomst jeugdzorg

67 %
33 %
advertisement
Information about Leveranciersbijeenkomst jeugdzorg

Published on March 9, 2014

Author: KING_Gemeenten

Source: slideshare.net

advertisement

De Jeugdzorg Oplossing Een aanbestedingstrend binnen de (lokale) overheid? 7 maart 2014 Sjef Hoppenbrouwers

Agenda a) Jeugdzorg nu en in de toekomst b) Aanbesteding Jeugdzorg en de oplossing c) Kenmerken vraag Jeugdzorg: Trend of niet? Solution Jeugdzorg Copyright © Capgemini 2012. All Rights Reserved 2

Het versnipperde huidige jeugdzorgstelsel Bron: NJI Solution Jeugdzorg Copyright © Capgemini 2012. All Rights Reserved 3

Financiering van de huidige jeugdzorg: complex Momenteel kent de financiering van de jeugdzorg vijf geldstromen: via gemeenten, via provincie, via zorgverzekering, via AWBZ en Min.van Justitie. Het kabinet gaat deze bundelen in en beleggen bij gemeenten. In 2009 bedroeg het totaalbudget voor de jeugdzorg ruim € 3 mrd (excl. Centrum van Jeugd en Gezin ad € 0,3 mrd dat gemeenten reeds ontvangen). Het Rijk en VNG hebben in het Bestuursakkoord 2011 – 2015 opgenomen dat alle middelen voor de jeugdzorg worden opgenomen in het Gemeentefonds, bij voorkeur in een decentralisatie-uitkering. Gemeenten kunnen met dit geld zelf prioriteiten stellen en er is een stimulans om meer te investeren in preventie. Bron: ArenaWiki Solution Jeugdzorg Copyright © Capgemini 2012. All Rights Reserved 4

Bureaus Jeugdzorg (BJZs) en de nieuwe 41 regio’s Bron Solution Jeugdzorg Copyright © Capgemini 2012. All Rights Reserved 5

Huidige Werkstromen Bureaus Jeugdzorg (BJZs) AMK (Algemeen Meldpunt Kindermishandeling) Het AMK is een werksoort van een BJZ dat meldingen behandelt die betrekking hebben op een vermoeden van kindermishandeling. Toegang (Vrijwillige Jeugdhulpverlening) Indicatiestelling. Hierbij ondersteunen de jeugdhulpverleners ouders en kinderen bij tal van opvoedsituaties en verwijzen ze zo nodig door naar jeugdzorgaanbieders. Jeugdbescherming Diverse kinderbeschermingsmaatregelen, als ouders hun kind niet goed verzorgen of opvoeden. Voor elke maatregel is een uitspraak van de kinderrechter nodig. Zoals Ondertoezichtstelling (OTS) waarbij kind en ouders steun krijgen van een gezinsvoogd van BJZ om uit de problemen te komen. Ontzetting en ontheffing zijn twee andere jeugdbeschermingsmaatregelen. Een voogd neemt dan het gezag over van de ouder(s). Jeugdreclassering Jeugdreclassering betreft de begeleiding door BJZs van jongeren tussen de 12 en 18 jaar (21 jaar) die met de politie of de leerplicht in aanraking zijn gekomen en door de kinderrechter of kantonrechter een straf opgelegd hebben gekregen, zoals een boete, een taakstraf of jeugddetentie. Solution Jeugdzorg Copyright © Capgemini 2012. All Rights Reserved 6

Toekomst Bureaus Jeugdzorg Verantwoordelijkheid naar gemeenten, bestuurlijk en financieel i.k.v. decentralisatie jeugdzorg. Per 1 januari 2015 houden huidige stichtingen BJZ formeel op te bestaan. BJZs worden gecertificeerde instellingen die zich primair richten op Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Ontvlechting taken huidige BJZs: AMK en (delen van) vrijwillige jeugdzorg naar gemeenten. Sommige regio’s (gemeenten) zullen AMHK en/of vrijwillige jeugdzorg bij een gecertificeerde instelling contracteren. Transitiecommissie Leonard Geluk: “Alarmfase Rood” “Driekwart gemeenten heeft pas 1 juli afspraken met aanbieders. Dat is te laat om het goed te doen. ” Solution Jeugdzorg Copyright © Capgemini 2012. All Rights Reserved 7

Agenda a) Jeugdzorg nu en in de toekomst b) Aanbesteding Jeugdzorg en de oplossing c) Kenmerken vraag Jeugdzorg: Trend of niet? Solution Jeugdzorg Copyright © Capgemini 2012. All Rights Reserved 8

De klant: Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Bureau Jeugdzorg Drenthe Bureau Jeugdzorg Flevoland Bureau Jeugdzorg Friesland Bureau Jeugdzorg Gelderland Bureau Jeugdzorg Groningen Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Z-H Bureau Jeugdzorg Limburg Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Overijssel Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam Bureau Jeugdzorg Utrecht Bureau Jeugdzorg Zeeland William Schrikker Groep Leger des Heils Joods Maatschappelijk Werk SGJ Christelijke Jeugdzorg Solution Jeugdzorg Copyright © Capgemini 2012. All Rights Reserved 9

Waarom de aanbesteding van de BJZs? Achtergrond Hoge administratieve last voor professional Het gebruik van huidige primaire systemen (IJ en Kits) zorgt voor een hoge administratieve belasting van professionals en secretariaat (schatting > 20%). Hoge exploitatie lasten voor IJ en Kits. Beperking executiekracht Bij verschillende BJZs zijn verandertrajecten in gang gezet die onvoldoende worden ondersteund door IJ en Kits. Complexiteit en foutgevoeligheid landelijke beleidsinformatie Doelen Gezinsgericht werken (transformatie naar integraal werken) Betrouwbare (landelijke) beleidsinformatie Ketencommunicatie Standaard koppelvlakken met landelijke ketenvoorzieningen binnen het VenJ domein en met GBA en meer generieke aansluitmogelijkheden Voorbereid op de transitie naar de gemeenten Ontzorgen (contractueel flexibele Webapplicatie) Solution Jeugdzorg Copyright © Capgemini 2012. All Rights Reserved 10

Programma Jeugdzorg: met de (lokale) overheid Betrokkenheid KING, VNG, VWS en VenJ in de stuurgroep Solution Jeugdzorg Copyright © Capgemini 2012. All Rights Reserved 11

Webapplicatie Gezinsdossier voor BJZs Solution Jeugdzorg Copyright © Capgemini 2012. All Rights Reserved 12

Gebruikersgroepen & functionaliteiten Gezinsdossier Solution Jeugdzorg Copyright © Capgemini 2012. All Rights Reserved 13

Aanleiding voor het nieuwe Gezinsdossier “Samenwerken oude stijl... veel papier, veel onduidelijkheid, niet altijd effectief” “Mensen voelen vaak of er door alle instanties aan hun werd getrokken. Ze voelen een zware last.” Solution Jeugdzorg Copyright © Capgemini 2012. All Rights Reserved 14

Ontwerpprincipes voor het gezin “Gezinnen krijgen weer de regie. Het gezin heeft hierbij de controle over de eigen informatie” “Toename zelfredzaamheid” “Doelen beschreven in het gezinsplan zijn pas gehaald als het gezin dat vindt” “Samenwerken nieuwe stijl... geen papier, meer duidelijkheid en structuur” Solution Jeugdzorg Copyright © Capgemini 2012. All Rights Reserved 15

Ontwerpprincipes voor de professional Sociogram ” “… en is er meer inzicht in veiligheid & interventie mogelijkheden …” “Maar door informatie slim te gebruiken en te delen is er een beter beeld van de situatie...” “Alle informatie over het gezin is centraal opgeslagen. Geen overdracht & geen dubbele administraties meer” Solution Jeugdzorg Copyright © Capgemini 2012. All Rights Reserved 16

Kernpunten van oplossing webapplicatie Gezinsdossier 1. Gezinsgericht werken (principe 1 gezin, 1 plan) 2. Onafhankelijke werkprocessen voor de kaders AMK, JB, JR en Vrijwillig 3. De webapplicatieservices geven integraal inzicht in het Gezins- en het veiligheidsbeeld van jeugdige via portaal Jeugdzorg professional 4. Multi-channel communicatie via: Client portaal (jeugdige, opvoeders) en Ketenpartner portaal (netwerk van ondersteuners en hulpverleners) 5. Ketencommunicatie: werkprocessen maken onderdeel uit van jeugdketens in het V&J en gemeentedomein 6. Onder de motorkap: Mendix 7. Twee pilots in april / mei 2014 8. Oplevering Gezinsdossier versie 1.0 in juli 2014 Solution Jeugdzorg Copyright © Capgemini 2012. All Rights Reserved 17

Agenda a) Jeugdzorg nu en in de toekomst b) Aanbesteding Jeugdzorg en de oplossing c) Kenmerken vraag Jeugdzorg: Trend of niet? Solution Jeugdzorg Copyright © Capgemini 2012. All Rights Reserved 18

Kenmerk: Contractfilosofie Jeugdzorg (Business) Partnership gebaseerd op “Win-Win”: Jeugdzorg wil ontzorgd worden op het vlak van systeemontwikkeling, onderhoud en beschikbaarstelling tegen een redelijke prijs per gebruik Samen investeren (financieel en kennis) Samen risico’s delen “Evenwichtige spreiding van verantwoordelijkheden, waarmee bedoeld wordt niet alleen mensen en kennis in te zetten, maar ook gezamenlijk risico’s nemen en kansen benutten. Op de markt zijn er geen kant en klare oplossingen die voorzien in de behoefte van jeugdzorg professionals. Ook ketenpartners en andere partijen binnen jeugdzorg hebben in principe dezelfde functionaliteiten nodig.“ Solution Jeugdzorg Copyright © Capgemini 2012. All Rights Reserved 19

Kenmerken van de vraag Jeugdzorg “Gebruikersrecht in plaats van eigendom” Intellectueel eigendom ligt bij Capgemini. Biedt de mogelijkheid om de oplossing voor Jeugdzorg ook in te zetten voor sociale domein gemeenten en zorginstellingen. “Stoppen als het moet” Gedurende het ontwikkeltraject kan Jeugdzorg het project stoppen. “Pay-per-use / SAAS” & “Geen vendor lock-in“ Flexibel afrekenen op het aantal gebruikers. “Agile/scrum ontwikkeling” Ontwikkeling mét gebruikersvertegenwoordigers van de BJZs; een webapplicatie voor en door de professionals. “Configureerbaar per BJZ” Standaard oplossing, maar in grote mate flexibel in te richten door ieder BJZ Solution Jeugdzorg Copyright © Capgemini 2012. All Rights Reserved 20

Kenmerken: Best Value Procurement bij Jeugdzorg Solution Jeugdzorg Copyright © Capgemini 2012. All Rights Reserved 21

Trend of niet? Stellingen “Best Value Procurement is een hype” “Pay-per-use is de standaard” “Alles in de cloud binnen 4 jaar” “Bonus / malus moet worden geïntroduceerd in gemeenteland” “Intellectueel eigendom is uit, co-creation heeft de toekomst” “Agile/scrum leent zich niet voor fixed price/scope, budgetboxen wel” Solution Jeugdzorg Copyright © Capgemini 2012. All Rights Reserved 22

Vragen / opmerkingen ? Neem contact op met: Sjef Hoppenbrouwers T: +31 30 66 33238 M: +31629525590 E: sjef.hoppenbrouwers@capgemini.com Capgemini Nederland B.V. Reykjavikplein 1 - P.O. Box 2575 3500 GN Utrecht www.nl.capgemini.com Solution Jeugdzorg Copyright © Capgemini 2012. All Rights Reserved 23

Add a comment

Related pages

Leveranciersbijeenkomst jeugdzorg - Documents

1. De Jeugdzorg Oplossing Een aanbestedingstrend binnen de (lokale) overheid?7 maart 2014 Sjef Hoppenbrouwers 2. Agenda a) Jeugdzorg nu en in de toekomst b ...
Read more

Leveranciersbijeenkomst i wmo en go - Documents

Leveranciersbijeenkomst jeugdzorg 1. De Jeugdzorg Oplossing Een aanbestedingstrend binnen de (lokale) overheid?7 maart 2014 Sjef Hoppenbrouwers 2.
Read more

Leveranciersbijeenkomst visd projectgegevensuitwisseling

Leveranciersbijeenkomst visd projectgegevensuitwisseling. Tweet. Information about Leveranciersbijeenkomst visd ... Leveranciersbijeenkomst jeugdzorg ...
Read more

Addendum 11: iWmo-berichtstandaarden | KINGgemeenten.nl

... Zvw), de jeugdzorg en de gemeentelijke monitor sociaal domein. ... 17 jun 2016: leveranciersbijeenkomst; 16 sep 2016: leveranciersbijeenkomst ...
Read more

Bestand:WgKvJZ 150622 ...

Presentatie Werkgroep Jeugdzorg-koppelvlak (CORV) dd 22-6-2015; Werkgroep Jeugdzorg-koppelvlak (CORV) d.d. 22-06-2015;
Read more

Bestand:WgKvJZ 150415 ...

Presentatie Werkgroep Jeugdzorg-koppelvlak (CORV) dd 14-4-2015; Werkgroep Jeugdzorg-koppelvlak (CORV) d.d. 14-04-2015;
Read more

Erik Gerritsen (ambassadeur OS/OSS)

Erik Gerritsen (ambassadeur OS/OSS) Erik Gerritsen is voormalig gemeentesecretaris van Amsterdam en huidig bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie ...
Read more

Leveranciers bijgepraat over digitale beveiliging en ...

Op vrijdag 25 mei jongstleden werd in Amersfoort opnieuw een leveranciersbijeenkomst gehouden, waar 45 genodigden op af kwamen. Ditmaal stond de …
Read more