Lesson 1.2 pptx

50 %
50 %
Information about Lesson 1.2 pptx

Published on March 23, 2014

Author: Enkhtuyagerel

Source: slideshare.net

Улаанбаатар Их Сургууль Бизнес менежментийн тэнхим МАРКЕТИНГИЙН ҮНДЭС Лекц :№ 1.2 МАРКЕТИНГИЙН ОНОЛ АРГА ЗҮЙ • Хичээлийн кредит: 3 • Хичээлийн индекс: • Судлах анги:

АГУУЛГА Маркетингийн удирдлагын үзэл баримтлал Маркетингийн үндсэн ойлголтууд Маркетингийн мөн чанар, агуулгын тодорхойлолт Дэд сэдвүүд

Маркетингийн мөн чанар, агуулгын тодорхойлолт Маркетинг “market” буюу “зах зээл арилжаа наймаа хийгдэх газар”-ыг илэрхийлсэн англи үгнээс үүсэлтэй Хамгийн энгийнээр “Зах зээлийг эзэмдэх ухаан “ гэж ойлгож болно.

Маркетинг гэж юу вэ? Ýðýëò, íèéë¿¿ëýëòèéã óÿëäóóëàí çîõèöóóëæ áàðàà ¿éë÷èëãýýã ¿éëäâýðëýã÷ýýñ õýðýãëýã÷äýä õ¿ðãýõ ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû óäèðäëàãà þì. МИКРО МАКРО Õýðýãëýã÷äèéí ýðýëò õýðýãöýýã óðüä÷èëàí ìýäýæ, ¿éëäâýðëýã÷ýýñ õóäàëäàí àâàã÷äàä áàðàà ¿éë÷èëãýýã õ¿ðãýõ óðñãàë õºäºë㺺íèé óäèðäëàãà þì.

Маркетингийн хөгжил XX зууны эхээр АНУ-ын их сургуулиудын хичээлийн хөтөлбөрт хэрэглэж эхэлсэн Пенсильваний их сургуульд 1905 онд “Компаний бүтээгдэхүүний маркетинг” нэртэй хичээл орж байсан тухай тэмдэглэсэн байна. 1994 онд Монголын маркетингийн холбоо байгуулагдсан.

Ìàðêåòèíãèéí òîäîðõîéëîëò: Ìàðêåòèíã ãýäýã áîë áàéãóóëëàãà áîëîí õóâü õ¿íèé ýðýëò õýðýãöýýã õàíãàõ çîðèëãîîð ñîëèëöîîã ñàíàà, á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýíèé õóâààðèëàëò, ¿íý, óðàìøóóëëûã õýðýãæ¿¿ëýõ, òºëºâëºõ çàìààð ÿâóóëæ áóé ¿éë àæèëëàãààíû öîãö þì. ÀÍÓ –ûí Ìàðêåòèíãèéí õîëáîî

Нийгмийн хувьд маркетинг нь хувь хүн болон бүлэг хүмүүсийн хүсэл, хэрэгцээг хангахад чиглэсэн үнэт чанар бүхий бүтээгдэхүүн бүтээх, арилжин солилцох нийгмийн болон удирдлагын үйл явц. Бизнесийн хувьд маркетинг нь хэрэглэгчдэд үнэт чанар бүхий бүтээгдэхүүн бий болгож хүргэх , тэдэнтэй харилцан ашигтай, тогтвортой харилцах үйл явц.

ҮНДСЭН УХАГДАХ УУН ХЭРЭГЦЭЭ 2.¯íäñýí óõàãäàõóóí ÕҮСЭЛ ШААРДЛАГА ЭРЭЛТ БАРАА СОЛИЛЦОО ХЭЛЭЛЦЭЛ ЗАХ ЗЭЭЛ

ХҮСЭЛ ШААРДЛАГА Õ¿íä àëèâàà ç¿éë õýðýãòýé áîëîõ íü ìýäðýãäýæ ñàíààíä áóóõûã õýëíý. Õ¿ñýë øààðäëàãàà õàíãàõûí òóëä 2 çàìûí àëü íýãèéã ñîíãîíî. 1.Õ¿ñýë øààðäëàãà õàíãàõ àðãà çàìûã ýðæ õàéíà. 2. ººðèéí õ¿ñýë øààðäëàãûã õ¿÷ýýð äàðíà

ХЭРЭГЦЭЭ Õóâü õ¿íèé çàí ÷àíàð, áîëîâñðîë, ñî¸ëûí ò¿âøèíãýýð òîäîðõîéëîãäîõ õ¿ñýë øààðäëàãûí îíöãîé õýëáýð Õ¿íèé õýðýãöýýã : À. Áèå ôèçèîëîãèéí áóþó àíõäàã÷ Á. Íèéãìèéí áóþó õî¸ðäîã÷ ãýñýí 2 ¿íäñýí òºðºëää õóâààíà.

ЭРЭЛТ Ýðýëò ãýäýã íü òºëáºðèéí ÷àäâàðòàé õýðýãöýý áóþó ìºí㺺ð õÿçãààðëàãäìàë õýðýãöýýã ýðýëò ãýíý. ЭРЭЛТГҮЙ Нуугдмал БуурахѺðºã Хангагдсан Онцгой ЗохисгүйЖигд бус

Бараа Õ¿íèé õ¿ñýë øààðäëàãà, ýðýëò õýðýãöýýã õàíãàõ çàõ çýýëä íèéë¿¿ëæ áóé á¿õ ç¿éëñ

СОЛИЛЦОО Ñîëèëöîî õèéãäýõ íºõöºë: 1. Ñîëèëöîîíä õî¸ðîîñ äýýø õ¿í îðîëöîõ 2. Îðîëöîã÷ á¿ð 2 òàëäàà àøèãòàé ñàíàë òàâèõ 3. Îðîëöîã÷èä áàðààãàà õ¿ðãýõ çàì õàðèëöààíû àñóóäëûã øèéäýõ ÷àäâàðòàé áàéõ 4. Îðîëöîã÷èä ÷ºëººò ýðõ ýäëýõ 5. Îðîëöîã÷èä áóñàä òàëóóäûí çîðèëãî, ÷èãëýë, õ¿ñýë ñîíèðõîëä èòãýëòýé áàéõ

ХЭЛЭЛЦЭЛ Õî¸ð õàðèëöàã÷èéí õîîðîíä ÿâàãäàõ õóäàëäààíû òîõèðîëöîî.

ХЭЛЭЛЦЭЛ Õýëöýë õèéãäýõ íºõöºë: 1. Ñîëèëöîæ áîëîõ ¿íý á¿õèé ç¿éë áàéõ 2. Õî¸ð òàë òîäîðõîé íºõöºëººð òîõèð÷ àìëàëòàà áèåë¿¿ëýõ 3. Õýëöýë òîõèðñîí õóãàöààòàé áàéõ 4. Òîäîðõîé áàéðàíä õóäàëäàà ÿâàãäàõ

Зах зээл Çàõ çýýë: Çàõ çýýë ãýäýã íü õàíãàõ õýðýãöýýòýé, ò¿¿íèéãýý õàíãàõ ñîíèðõîëòîé, áýë áýí÷èí á¿õèé õóäàëäàí àâàã÷äûí öîãö þì. Á¿õèé ë çàõ çýýë ýöýñòýý õ¿ì¿¿ñýýñ á¿ðääýã.

МАРКЕТИНГИЙН ЗОРИЛГО УЯЛДААГ ЗОХИЦУУЛАХ ХЭРЭГЛ ЭГЧ ҮЙЛДВ ЭРЛЭГ Ч 2. 1. Õýðýãëýã÷èéí áàðèìæààòàé ýðýëòèéã õºãæ¿¿ëýõèéí òóëä ¿éë àæèëëàãààíû ñòðàòåãè òºëºâëºãººã áîëîâñðóóëàõ;

Ìàðêåòèíãèéí çàð÷èì Àøèãòàé áàéõ Õýðýãëýã÷èéí ñýòãýë õàíàìæèéã áèé áîëãîõ Íèéãìèéí ýðýëò õýðýãöýýíä ÷èãë¿¿ëýõ Ìàðêåòèíã

À÷ õîëáîãäîë: Ìàðêåòèíãèéí ¿¿ðýã, à÷ õîëáîãäîë: 1. Óëñûí ýäèéí çàñàãò • Õ¿í àìûí àìüäðàëûí ò¿âøèíã äýýøë¿¿ëýõ • Ýäèéí çàñãèéí õ¿÷èí ÷àäëàà áýõæ¿¿ëýõ • Ñóäàëãàà, øèíæèëãýýíèé ¿ð ä¿íã àøèãëàõ

À÷ õîëáîãäîë: Ìàðêåòèíãèéí ¿¿ðýã, à÷ õîëáîãäîë: 2. ¯éëäâýðëýã÷, àæ àõóéí íýãæèä • Çàõ çýýë ñóäëàõ • ªðñºëäºã÷ºº òàíèõ • Îð÷íû íºëººëºëä çîõèöîõ • Õýðýãëýã÷èéí çàí òºëºâ, ýðýëòèéã ìýäðýõ • Ðèñêýýñ õàìãààëàõ

À÷ õîëáîãäîë: Ìàðêåòèíãèéí ¿¿ðýã, à÷ õîëáîãäîë: 3. Õóâü õ¿ì¿¿ñò • Çàõ çýýëèéí ¿éë àæèëëàãààã óðüä÷èëàí ìýäýõ • ªðñºëäºã÷ºº ñóäàëæ, ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýëýý ñîíãîõ • Çàðäàë áàãàñ÷, öàã õýìíýõ • ¯ð àøèãòàé õóâèëáàðûã ñîíãîõ

À÷ õîëáîãäîë: Ìàðêåòèíãèéí ¿¿ðýã, à÷ õîëáîãäîë: 4. Îëîí óëñûí ýäèéí çàñàãò • Äýëõèéí îðíóóäûí çàõ çýýëèéí õàðèëöààã çîõèöóóëàõ • Îëîí óëñûí ìýäýýëýë ñîëèëöîîã õºãæ¿¿ëýõ • Äýëõèéí àæ àõóéí íººöèéã õàìòðàí çîõèñòîé àøèãëàõ

19-р сүүлээс 20 зууны эхэн Өрсөлдөө ний эрин 1930- 1970 1970 оноос Үйлдвэрлэлийн чиг баримжаатай Борлуулалтын чиг баримжаатай Өрсөлдөөний чиг баримжаатай Хэрэглэгчийн чиг баримжаатай Бүтээгдэхүүний чиг баримжаатай Нийгмийн чиг баримжаатай 18-р зууны хагас- 20зууны эхэн 1900- 1930 3. Маркетингийн удирдлагын үзэл баримтлал

L/O/G/O Thank You! Add Your Company Slogan

Add a comment

Related pages

Lesson 2 MATH13.pptx - Lesson 2.1: CIRCLES Lesson 2.2 ...

View Lesson 2 MATH13.pptx from MATH 13 at Mapúa Institute of Technology. Lesson 2.1: CIRCLES Lesson 2.2 MISCELLANEOUS PLANES Week 3 and Week 4 Math
Read more

Lesson 1.1.pptx - scribd.com

Lesson 1.1.pptx - Download as Powerpoint Presentation (.ppt / .pptx), PDF File (.pdf), Text File (.txt) or view presentation slides online.
Read more

Unit 01 lesson 1 - 2.pptx - Introducing Windows 7 Lesson 1 ...

View Test Prep - Unit 01 lesson 1 - 2.pptx from NT 1310 at ITT Tech. Introducing Windows 7 Lesson 1 Objectives Define Windows 7 interface refinements
Read more

Bank Note Counterfeiting PowerPoint 3, Lesson 1-2

Bank Note Counterfeiting PowerPoint 3, Lesson 1-2 Subject: Bank Note Counterfeiting PowerPoint 3, Lesson 1-2 Last modified by: Lyne Kingsbury Company:
Read more

1.2.pptx | BetterLesson

1.2.pptx Greek & Latin Roots Unit 1, Day 2 Essential Question: How can Greek & Latin roots help us figure out the meaning of an unknown word? • helio ...
Read more

1.2_Lesson_What_is_Language__12.pptx: English 12

1.2_Lesson_What_is_Language__12.pptx. Download 1.2_Lesson_What_is_Language__12.pptx (2.24 MB) In order to create video or audio recordings your computer ...
Read more

Lesson 1.2.pptx - Documents - docslide.us

Name of presentation LESSON 1.2 INDUCTION DISC & TIME-OVERCURRENT RELAYS 1 INTRODUCTION The electromagnetic induction disc relay is frequently used where ...
Read more

Lesson_1_2_3_4.pptx - Physical Therapy 1 with Lewis at ...

Study online flashcards and notes for Lesson_1_2_3_4.pptx including Functional Anatomy Georgia State University Department of Physical Therapy Jim Lewis ...
Read more

Unit 2_Lesson 1&2.docx | BetterLesson

Unit 1_Lesson 1&2.docx Unit 1_Lesson 5&6.docx ... Storytelling.pptx storytelling terms.docx Unit 3 Theater_ Storytelling NEW .docx Unit 3_Lesson 3.docx
Read more

Lesson 1.2: - St Dorothy

Lesson 1.2: Essential Question: How do you use powers to represent repeated multiplication? Key Vocabulary. The power of a number shows you how many times ...
Read more