Les CompetèNcies BàSiques

50 %
50 %
Information about Les CompetèNcies BàSiques
Education

Published on November 4, 2008

Author: neusm

Source: slideshare.net

Les competències bàsiques

“ S'entén per competència la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats , de manera transversal i interactiva , en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers , cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació. ” DECRET 142/2007 Art 8.1 Es demostra en l’acció, en situacions reals. Es fonamenta en diferents tipus de sabers Posa en joc sabers de moltes disciplines alhora Implica un pensament estratègic: comprendre, analitzar, decidir, aplicar esquemes d’acció,valorar... Implica col·laborar amb altres en contextos socials capacitat d'utilitzar coneixements i habilitats transversal i interactiva coneixements vinculats a diferents sabers la comprensió, la reflexió i el discerniment la dimensió social

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual COMUNICATIVES 6. Competències d’autonomia i iniciativa personal PERSONALS 5. Competència d’aprendre a aprendre 8. Competència social i ciutadana 4. Competència matemàtica 3. Tractament de la informació i competència digital 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 2. Competències artística i cultural COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER CONVIURE I HABITAR EL MÓN COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

COMPRENDRE SIGNIFICATIVAMENT SABER COMUNICAR CONVERSAR ESCOLTAR EXPRESSAR-SE PARTICIPAR ACTIVAMENT EN CONVERSES INTERVENINT DE MANERA PERTINENT PROCEDIMENTS CONEIXEMENTS ACTITUDS COMPETÈNCIES GENERALS CONTINGUTS COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Les competències bàsiques 1X1

ESCOLTAR EXPOSAR CONVERSAR COMPRENDRE ORAL I PER ESCRIT, LLENGUATGES AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ NO VERBAL DESCRIURE ORGANITZAR FORMULAR PREGUNTES GENERAR PENSAMENT CRÍTIC AUTOREGULAR EL CONEIXEMENT ANALITZAR EXPRESSAR IDEES I EMOCIONS, SENTIMENTS, FETS EN DIVERSES LLENGÜES ADAPTAR LA COMUNICACIÓ A DIFERENTS CONTEXTOS LLEGIR I ESCRIURE INTERPRETAR LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA ÉS A LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES I ESTÀ LLIGADA A TOTES LES ÀREES Competència comunicativa lingüística i audiovisual

CONVERSAR TROBAR VIES D’EXPRESSIÓ I COMPRENSIÓ REELABORAR IDEES I I SENTIMENTS PROPIS I ALIENTS EXPRESSAR-SE MITJANÇANT CODIS ARTÍSTICS APRECIAR EL FET CULTURAL APRECIAR LA CREATIVITAT CREAR CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL PARTICIPAR EN LA VIDA CULTURAL Conèixer Diferents manifestacions culturals i artístiques Comprendre Gaudir Apreciar Valorar Música Literatura Arts visuals Arts escèniques APRECIAR INICIATIVES D’ALTRES VALORAR LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ Competències artística i cultural

CONÈIXER ELEMENTS MATEMÀTICS OBTENIR INFORMACIÓ CALCULAR UTILITZAR ELEMENTS MATEMÀTICS REPRESENTAR INTERPRETAR INDUIR DEDUIR EXPRESSAR AMB PRECISIÓ APLICAR ALGORITMES UTILITZAR ESTRATÈGIES SOLUCIONAR PROBLEMES DESENVOLUPAR PROCESSOS DE RAONAMENT APLICACIÓ EN CONTEXTOS MATEMÀTICS ELABORAR INFORMACIÓ AMB EINES MATEMÀTIQUES Competència matemàtica

Atenció Desenvolupar Concentració Gaudir Memòria Comprensió i expressió lingüística APRENDRE DE I AMB LES ALTRES PERSONES ACCEPTAR LES ERRADES AUTOAVALUAR-SE AUTOREGULAR-SE APLICAR ELS CONEIXEMENTS A CONTEXTOS DIVERSOS TRANSFORMAR LA INFORMACIÓ EN CONEIXEMENT PLANTEJAR-SE PREGUNTES IDENTIFICAR I PLANTEJAR RESPOSTES DIVERSES UTILITZAR I DOMINAR ESTRATÈGIES DIVERSES Competència d’aprendre a aprendre

TRANSFORMAR LES IDEES EN ACCIONS ANALITZAR POSSIBILITATS I LIMITACIONS PLANIFICAR I PORTAR A TERME PROJECTES DESENVOLUPAR PLANS PERSONALS CONÈIXER LES FASES DE DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE PLANIFICAR I PRENDRE DECISIONS TREURE CONCLUSIONS VALORAR POSSIBILITATS DE MILLORA DISPOSAR D’HABILITATS SOCIALS DISPOSAR D’HABILITATS RELACIONADES AMB EL LIDERATGE DE PROJECTES Competències d’autonomia i iniciativa personal

APLICAR DELS SABERS ESCOLARS INTERPRETAR LA REALITAT I APLICAR CONCEPTES ANALITZAR FENÒMENS QUOTIDIANS INTERACTUAR AMB L’ENTORN PROPER IDENTIFICAR I PLANTEJAR PROBLEMES REALITZAR OBSERVACIONS DIRECTES I INDIRECTES Ús responsable dels recursos naturals Coneixements que inclou Cura del medi ambient Coneixement del cos humà Consum racional i responsable Protecció i promoció de la salut Processos tecnològics La ciència PLANTEJAR I CONTRASTAR HIPÒTESIS Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

APLICAR DELS SABERS ESCOLARS CONÈIXER L’EVOLUCIÓ I ORGANITZACIÓ DE LES SOCIETATS CONÈIXER ELS TRETS I VALORS DE LA DEMOCRÀCIA EXERCIR ELS DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA COMPRENDRE L’APORTACIÓ DE LES DIFERENTS CULTURES ENUNCIAR FETS I PROBLEMES SOCIALS RESOLDRE CONFLICTES AMB ACTITUD CONSTRUCTIVA RESPECTE ALS PRINCIPIS I VALORS DE LA DEMOCRÀCIA SENTIMENT DE CIUTADANIA GLOBAL COMPRENDRE LA REALITAT HISTÒRICA I SOCIAL Competència social i ciutadana

Algunes idees més

L’alumne és el centre de l’activitat Les competències impliquen un canvi de mentalitat: l’aprenentage es basa en l’entorn proper dels alumnes, les seves experiències, el seu propi coneixement,… Si tot el que implica és modificar els PCC com a document que no s’utilitza les competències esdevenen un procés burocràtic feixuc més! Si es creu en la competència com a nucli de l’aprenentatge esdevé una possibilitat i motor de canvi educatiu.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Currículum. Competències. Competències bàsiques. XTEC ...

Pertany a la col·lecció dels documents d'identificació i desplegament de les competències dels àmbits del currículum i incorpora orientacions ...
Read more

Les competencies bàsiques en el currículum

El professorat especialista en orientació educativa . Les competencies bàsiques en el currículum. S'entén per competència la capacitat d ...
Read more

Les competències bàsiques en imatges - Inici. XTEC ...

INTRODUCCIÓ. Avui en dia tothom parla de competències i de recursos competencials. Aquesta cacera es planteja, d'una banda, recollir aportacions ...
Read more

Currículum. Competències. Competències bàsiques. Xarxa ...

Testimonis sobre el valor de la formació entre iguals en el si de la Xarxa de competències bàsiques. ... dels continguts i de les dades sempre que ...
Read more

Competències bàsiques - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Les competències bàsiques en didàctica són les capacitats que es consideren fonamentals perquè una persona adulta pogués organitzar la seva vida ...
Read more

Rúbriques CB a Primària - Avaluació - Google Sites

Les rúbriques, una eina per a l'avaluació de les competències bàsiques. Grup de treball de cap d'estudis de centres públics de Terrassa i entorn
Read more

Competències Bàsiques - Models de proves - La vostra aula

Què és la prova d'Avaluació de les Competències bàsiques ? ... aquesta prova avalua les competències i coneixements bàsics que ha d'haver ...
Read more

Competències bàsiques 6è EP – anglès | What??? In ...

Competències bàsiques ... Pancake Day Present Continuous Proves d'anglès de les competències bàsiques de 6è d'EP Question words Saint Patrick's ...
Read more

Competències bàsiques | Aplicació de Recursos al ...

Aquests documents concreten les competències bàsiques de cada àmbit i aporten la següent informació: Gradació de l’assoliment de les competències ...
Read more

Competències Bàsiques - YouTube

Dos alumnes de 6è ens donen la seva opinió sobre les proves de Competències Bàsiques.
Read more