Les activitats econòmiques

50 %
50 %
Information about Les activitats econòmiques
Education

Published on March 5, 2014

Author: scoll

Source: slideshare.net

Les activitats econòmiques Conceptes

CONCEPTES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Sector primari Sector secundari Sector terciari Sector públic Sector privat Privatització Població activa Població ocupada Taxa d’ocupació Taxa d’atur Economia submergida Treball a temps parcial Recurs renovable Recurs no renovable Creixement sostenible

Sector primari Inclou les activitats dedicades a l’obtenció d’aliments i de matèries primeres directament de la natura: agricultura, ramaderia, explotació forestal i pesca. Exemple: A Galícia, Andalusia, Múrcia i l’interior peninsular és on hi ha més població ocupada en el sector primari. ➔ ➔ ➔ A principis del segle XX ocupava la majoria de la població (més del 60 %) perquè l’ economia i la societat eren agràries. Entre 1950 i 1975, la mecanització del camp i l’oferta d’ocupació en la indústria i el sector turístic provoca l’èxode rural. En l’actualitat, la població ocupada en aquest sector s’ha reduït molt (4 % el 2008).

Sector secundari Comprèn les activitats destinades a la transformació de les matèries primeres en productes elaborats o semielaborats: la mineria, la indústria, la construcció i l’explotació de les fonts d’energia. Exemple: Predomina a País Basc i Catalunya. ➔ ➔ ➔ ➔ A principis del segle XX només ocupava el 16 % de la població, a causa de l’ insuficient desenvolupament industrial. Entre 1960 i 1975 aquest sector va créixer a causa dels plans de desenvolupament i l’augment de la construcció. Des del 1975 la població ocupada ha anat disminuint perquè les noves tecnologies requereixen menys mà d’obra. En el 2008 representava el 28 % de la població ocupada.

Sector terciari Inclou les activitats que proporcionen serveis: transport, comerç, turisme, sanitat, educació, comunicació o finances. No produeixen béns materials però satisfan una necessitat de la població. Exemple: El sector terciari predomina a Madrid, Canàries, Illes Balears, etc. ➔ ➔ A principis del segle XX només ocupava el 18 % de la població, a causa del baix nivell de vida. Des d’aleshores ha crescut, excepte el parèntesi de la guerra civil, fins a ocupar en l’actualitat la majoria de la població (68 % el 2008). Causes del creixement del sector terciari: 1. 2. 3. 4. L’augment del nivell econòmic i del nivell de vida permeten el consum de serveis cada vegada més nombrosos i especialitzats. La mecanització agrària primer i la crisi industrial després van transvasar població al sector terciari, i l’actual terciarització de la indústria fomenta nombrosos serveis a la producció. L’increment dels serveis públics per la creació de l’administració autonòmica i europea, i el desenvolupament de l’estat del benestar exigeix el creixement de serveis com la sanitat i l’ educació. La creixent incorporació de la dona al treball es realitza bàsicament en aquest sector, i impulsa certs serveis com les escoletes infantils i l’ajuda domèstica.

Sector públic / Sector privat / Privatització ➔ Sector públic: Sector de l’economia i de l’administració pública (estatal, autonòmica o municipal) destinat a produir béns i serveis de màxim benefici social. El sector públic es financia amb els impostos dels ciutadans. Algunes activitats del sector públic són la seguretat social, l’educació pública, els cossos de seguretat (policia, guàrdia civil, bombers, protecció civil), ràdio i televisió públiques, etc. ➔ Sector privat: Àmbit de l’activitat econòmica gestionat per particulars o empreses amb la finalitat d’ obtenir un benefici econòmic. Les decisions que es prenen estan condicionades pel mercat. ➔ Privatització: Transferir al sector privat una activitat o una empresa que pertanyia al sector públic. Exemples: Telefònica, Tabacalera, Repsol, Aceralia, etc. Operació de venda de béns de l’Estat cap a particulars.

Població activa Conjunt de persones que està en edat de treballar, entre els 16 i els 65 anys, i que tenen un lloc de treball o el cerquen. Inclou la població ocupada i la població aturada. Exemple: el 2013 la població activa a Espanya era de 22,7 milions de persones.

Població ocupada Conjunt de persones que estan en edat de treballar (entre els 16 i els 65 anys) i que tenen un lloc de feina. Exemple: el 2013 la població ocupada a Espanya era un total de 16,8 milions de persones.

Taxa d’ocupació És el percentatge de població activa ocupada respecte al total de la població activa. Es calcula aplicant la següent fórmula: Població activa ocupada x 100 Població activa Exemple: la taxa d’ocupació a Espanya el 2013 era del 74 %.

Taxa d’atur És el percentatge de població activa desocupada respecte al total de la població activa. Es calcula aplicant la següent fórmula: Població activa desocupada x 100 Població activa Exemple: La taxa d’atur a Espanya el 2013 era del 26 %. Hi havia més de 5,9 milions de persones a l’atur.

Economia submergida Conjunt d’activitats econòmiques no contemplades a les estadístiques oficials perquè no estan regularitzades. Les empreses s’estalvien impostos, costos laborals, etc. i obtenen un benefici econòmic no declarat i per tant fraudulent. Els treballadors no tenen contracte laboral ni cotitzen a la seguretat social. Exemples: A Espanya s’estima que equivaldria a un 20 % del PIB. Treballar a casa (ajuntadora, tallador) per a una fàbrica de sabates; lloguers turístics no declarats.

Treball a temps parcial Modalitat de contracte laboral mitjançant el qual el treballador fa un nombre d’hores de feina al dia, a la setmana o al mes inferior al que és considerat com habitual. De vegades es combina amb altres feines o amb estudis. Exemple: treballar per hores de cangur, de repartidor de publicitat, de desadora, etc.

Recurs renovable És aquell recurs que no s’esgota o que es regenera de forma natural al cap de poc temps de consumir-lo. Exemples: aigua, sol, vent, biomassa, etc.

Recurs no renovable És aquell recurs que es troba en quantitat limitada a la natura o es regenera d’una manera tan lenta que, per raons pràctiques, cal considerar que existeixen quantitats finites. Exemples: carbó, petroli, gas natural, urani, etc.

Creixement sostenible ➔ Desenvolupament econòmic que té com a objectiu un ús racional dels recursos naturals de manera que permeti satisfer les necessitats de les generacions actuals sense perjudicar el desenvolupament de les futures. ➔ És la gestió responsable dels recursos naturals i la protecció del medi ambient, fet que permetrà satisfer les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves pròpies necessitats. Exemple: En les Reserves de la Biosfera es promou el creixement sostenible.

Add a comment

Related presentations

Related pages

IAE Impost sobre Activitats Econòmiques - ORGT ...

L'ORGT és el responsable de la recaptació de l'IAE (Impost d'Activitats Econòmiques). El ORGT lleva a cabo la recaudación del IAE.
Read more

LA POBLACIÓ DE CATALUNYA - Inici. XTEC - Xarxa ...

Escola Pompeu Fabra - Medi 5 – La població i les activitats econòmiques a Catalunya 1 LA POBLACIÓ DE CATALUNYA 1. Què és la població d’un territori
Read more

Impost sobre Activitats Econòmiques - Viquipèdia, l ...

L'Impost sobre Activitats Econòmiques ... No es consideren tals les activitats agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres.
Read more

1. Les activitats econòmiques

1. Les activitats econòmiques . Què ens diu el vídeo? 1. Quin era el producte més important de l’economia catalana de principis del segle XVIII, i ...
Read more

Idescat. Classificació catalana d'activitats econòmiques ...

Una vegada definides les activitats econòmiques, les unitats estadístiques d’enquesta utilitza-des per recollir la informació existent són: a) L ...
Read more

L'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

L'IAE (Impost sobre activitats econòmiques) és un impost que grava el fet de fer una activitat econòmica. Però té la particularitat de què, a la ...
Read more

Les activitats econòmiques.

Les activitats econòmiques El sector terciari
Read more

Les Activitats Econòmiques a Barcelona. 2003

Les Activitats Econòmiques a Barcelona. 2003. Departament d'Estadística. Octubre 2004. INFORMES ESTADÍSTICS. ÍNDEX. 1. Dades evolutives. Pàgina 1.
Read more