Legal aspects of mobilization in Ukraine: Legal Aid Team

67 %
33 %
Information about Legal aspects of mobilization in Ukraine: Legal Aid Team
News & Politics

Published on March 3, 2014

Author: BorysDanevych

Source: slideshare.net

Description

Короткий опис особливостей мобілізації за українським законодавством, обов'язків громадян, підприємств, а також специфічні обов'язки роботодавців.

Мобілізація: основні обов’язки, визначені законодавством України Підготовлено Legal aid Team (www.facebook.com/groups/583388948410459)

Зміст: • Поняття мобілізації • Обов’язки: Військовозобов’язаних Інших громадян Звільнених від призову на строкову військову службу Роботодавців/компаній Підготовлено Legal aid Team (www.facebook.com/groups/583388948410459)

Мобілізація Підготовлено Legal aid Team (www.facebook.com/groups/583388948410459)

Мобілізація: Мобілізація: Комплекс заходів, здійснюваних для планомірного переведення Збройних Сил на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано. Прийняття рішення: У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент (1) приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, (1) подає його Верховній Раді України на (3) схвалення чи затвердження, а також (4) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни. Вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються Президентом в рішенні про її проведення. Рішення про проведення відкритої мобілізації має бути негайно оголошене через засоби масової інформації. Підготовлено Legal aid Team (www.facebook.com/groups/583388948410459)

Обов’язки військовозобов’язаних громадян України Підготовлено Legal aid Team (www.facebook.com/groups/583388948410459)

Oбов'язки військовозобов’язаних (1): Відповідно до статті 65 Конституції України, статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та статті 17 Закону України "Про оборону України" захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. Громадяни України: • чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, • а жіночої статі – також за відповідною фаховою підготовкою, повинні виконувати військовий обов'язок згідно із законодавством. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті. Підготовлено Legal aid Team (www.facebook.com/groups/583388948410459)

Oбов'язки військовозобов’язаних (2): • прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату в пункт і в строк, зазначені у повістці (мобілізаційному посвідченні). Поважними причинами неприбуття є:  перешкоди стихійного характеру,  сімейні обставини та інші поважні причини, перелік яких встановлюється постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного до військового комісаріату для призову на збори" № 673 від 28.07.2010 року. • проходити медичний огляд та лікування в лікувальнопрофілактичних закладах; • виконувати військовий обов'язок у запасі; • виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством. Підготовлено Legal aid Team (www.facebook.com/groups/583388948410459)

Бронюваня військовозобов’язаних : Бронювання військовозобов'язаних, які перебувають у запасі, здійснюється в мирний та у воєнний час для забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій в особливий період. Бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень). Організація, порядок, обсяги та переліки посад і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, визначаються актами Президента та Кабінету Міністрів України. Підготовлено Legal aid Team (www.facebook.com/groups/583388948410459)

Обов’язки інших громадян України Підготовлено Legal aid Team (www.facebook.com/groups/583388948410459)

Oбов'язки інших громадян України: • надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно Збройним Силам України та іншим військовим формуванням (з наступним відшкодуванням державою їх вартості в порядку, встановленому законом); • можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер. Підготовлено Legal aid Team (www.facebook.com/groups/583388948410459)

Обов’язки громадяни України, звільнених від призову на строкову військову службу Підготовлено Legal aid Team (www.facebook.com/groups/583388948410459)

Oбов'язки громадян України, звільнених від призову на строкову військову службу (1): Хто звільняється від призову на строкову військову службу (на практиці, часто плутають з повним звільненими від військової служби, в тому числі при мобілізації. Останнє не відповідає законодавству, оскільки такі особи залишаються військовозобов’язаними у випадку мобілізації): • визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час; • до дня відправлення на строкову військову службу досягли 25-річного віку; • батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних; до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах; • були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт, у тому числі із звільненням від відбування покарання; • яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу. Підготовлено Legal aid Team (www.facebook.com/groups/583388948410459)

Oбов'язки громадян України, звільнених від призову на строкову військову службу (2): Чи відрізняються обов'язки звільнених від призову на строкову військову службу від обов'язків інших громадян під час мобілізації? • Стаття 22 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не передбачає якихось особливих обов'язків та обмежень для осіб, що звільненні від призову на строкову службу, у порівнянні з іншими громадянами. Хто може отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації? (стаття 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію») (з продовженням на наступному слайді) • заброньовані на період мобілізації державними органами та уповноваженими підприємствами, установами, організаціями; • визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії); Підготовлено Legal aid Team (www.facebook.com/groups/583388948410459)

Хто може отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації (1)? • заброньовані на період мобілізації державними органами та уповноваженими підприємствами, установами, організаціями; • визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії); • чоловіки, на утриманні яких перебувають п'ять і більше дітей віком до 16 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання); Підготовлено Legal aid Team (www.facebook.com/groups/583388948410459)

Хто може отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації (2)? • жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років (такі жінки можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання); • зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд; • народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим; • інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках. Підготовлено Legal aid Team (www.facebook.com/groups/583388948410459)

Роботодавці/компанії Підготовлено Legal aid Team (www.facebook.com/groups/583388948410459)

Обов’язки роботодавців/компаній (1): • На час виконання державних або громадських обов'язків (у тому числі на час мобілізації чи військових навчань, зборів), якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку. • Забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації, на збірні пункти та до військових частин. • Вести облік військовозобов'язаних, у тому числі резервістів, і призовників із числа працюючих. Детально див. слайди Обов’язки роботодавців щодо військового обліку (детально описано у наступних слайдах). • Утворювати мобілізаційні підрозділи та призначати працівників з питань мобілізаційної роботи. • Забезпечувати в разі мобілізації доставку техніки на збірні пункти та у військові частини згідно з мобілізаційними завданнями (замовленнями). Підготовлено Legal aid Team (www.facebook.com/groups/583388948410459)

Обов’язки роботодавців/компаній (2): • Здійснювати під час мобілізації заходи щодо переведення виробництва (діяльності) на функціонування в умовах особливого періоду. • Сприяти військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації. • Утримувати в належному стані техніку, будівлі, споруди та об'єкти інфраструктури, що належать для передачі в разі мобілізації Збройним Силам, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту або призначені для спільного з ними використання у воєнний час. • Надавати під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні та інші матеріально-технічні засоби Збройним Силам, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту згідно з мобілізаційними планами з наступним відшкодуванням їх вартості в порядку, встановленому законом. Підготовлено Legal aid Team (www.facebook.com/groups/583388948410459)

Обов’язки роботодавців/компаній (3): • Забезпечувати формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення. • Надавати відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування інформацію, необхідну для планування і здійснення мобілізаційних заходів. Підприємства, установи і організації не можуть відмовлятися від укладання договорів (контрактів) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень), якщо їх можливості з урахуванням мобілізаційного розгортання та переданих їм матеріально-фінансових ресурсів дають змогу виконати ці мобілізаційні завдання (замовлення). Підготовлено Legal aid Team (www.facebook.com/groups/583388948410459)

Обов’язки роботодавців щодо військового обліку (1): • перевірка у громадян під час прийняття на роботу наявності військовооблікових документів (у військовозобов'язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень (замість військових квитків), а у призовників посвідчень про приписку до призовних дільниць). Приймання на роботу (навчання) військовозобов'язаних та призовників здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у військових комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку у Службі безпеки України; • повідомлення в семиденний термін у військові комісаріати про всіх військовозобов'язаних та призовників, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу); • оповіщення на вимогу військових комісаріатів військовозобов'язаних та призовників про їх виклик до військового комісаріату і забезпечення їх своєчасного прибуття за цим викликом; Підготовлено Legal aid Team (www.facebook.com/groups/583388948410459)

Обов’язки роботодавців щодо військового обліку (2): • підтримання постійної взаємодії з відповідними військовими комісаріатами з питань строків та способів звірки даних особових карток, списків військовозобов'язаних, списків призовників з обліковими даними військових комісаріатів, внесення відповідних змін до них та з питань оповіщення військовозобов'язаних та призовників; • організація періодичної звірки особових карток, списків військовозобов'язаних, списків призовників із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік проведення звірки особових карток працівників з обліковими даними військових комісаріатів; • внесення в п'ятиденний термін до особових карток працівників змін, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади військовозобов'язаних та призовників. Про всі зміни до 5 числа щомісяця повідомляються військові комісаріати донесенням про зміну облікових даних; Підготовлено Legal aid Team (www.facebook.com/groups/583388948410459)

Обов’язки роботодавців щодо військового обліку (3): • приймання під розписку від військовозобов'язаних і призовників їх військово-облікових документів для подання у військові комісаріати, звіряння з особовими картками, списками військовозобов'язаних та списками призовників; • складання і не пізніше 1 грудня поточного року подавання до військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць; • повідомлення про військовозобов'язаних та призовників, які порушили вимоги законодавства про військовий обов'язок і військову службу, надсилаються у військові комісаріати для притягнення винних до відповідальності згідно з законом; • ведення журналу перевірок стану обліку військовозобов'язаних і призовників. Підготовлено Legal aid Team (www.facebook.com/groups/583388948410459)

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Armed Forces of Ukraine - Wikipedia

... Armed Forces of Ukraine". One of the aspects was to shrink ... mobilization, Ukraine's armed forces ... Legal Studies at ...
Read more

Traumatic Hemipelvectomy: Surgical and Medical-Legal ...

... Surgical and Medical-Legal Aspects. Home; ... articles at Journal of Forensic Biomechanics. ... was difficult for the surgical team for ...
Read more

UKRAINE FRANCHISING ACTIVITY Final Report and Project Flow ...

UKRAINE FRANCHISING ACTIVITY Final Report and ... Supporting changes in legal and regulatory framework to ... The project team in Ukraine was able to ...
Read more

Employment & Labor Law - legalalliance.com.ua

Our Team. Dmytro Aleshko; ... in legal support to pharmaceutical companies doing business in Ukraine and CIS ... Legal Alliance as their ...
Read more

Ukraine | Monthly Legal Update | Gide Loyrette Nouel

... as well as labour issues with regard to the military mobilization in Ukraine and developments in the tax ... Our team; What we do; Who we are ...
Read more

Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Russia

... Law firms, lawyers and solicitors based in ... consultancy in all aspects of ... qualified legal aid to participants of foreign trade ...
Read more

United Nations - Wikipedia

... and providing humanitarian aid in cases of famine, ... Legal Aspects of International Organization. ... United Nations, ...
Read more