Latihan Kimia 1

53 %
47 %
Information about Latihan Kimia 1
Education

Published on November 28, 2008

Author: reborn4papua

Source: slideshare.net

www.aidianet.co.cc LATIHAN KIMIA I 1. Di antara unsur-unsur 12P, 16Q, 19R, 34S dan 53T yang terletak pada golongan yang sama dalam sistem periodik unsur adalah ... a. P dan Q b. P dan R c. S dan T d. Q dan S e. R dan T 2. Unsur B, N, F dan H masing-masing mempunyai elektron valensi 3, 5, 7 dan 1. Antara unsur- unsur ini dapat terbentuk senyawa BF3NH3. Ikatan apakah yang terdapat dalam senyawa tersebut ... a. heteropolar dan homopolar b. heteropolar dan kovalen koordinasi c. homopolar dan kovalen koordinasi d. heteropolar e. kovalen koordinasi 3. Nomor atom unsur X sama dengan 27. Jumlah elektron tidak berpasangan dalam ion X 2+ adalah ... a. 1 b. 2 c. 3 d. 5 e. 7 4. Pada reaksi : a K2MnO4 + b HCl MnO2 + c KMnO4 + d KCl + e H2O Besarnya harga a, b, c, d dan e berturut-turut adalah ... a. 3 – 4 – 2 – 4 – 2 b. 2 – 4 – 2 – 3 – 2 c. 3 – 2 – 4 – 2 – 4 d. 1 – 4 – 2 – 3 – 2 e. 3 – 2 – 2 – 4 – 2 5. Pada suhu dan tekanan tetap, 160 ml campuran gas metana dan propana dibakar sempurna dengan 500 ml gas oksigen, maka persen volume gas propana di dalam campuran semula adalah ... a. 37,5% b. 43,7% c. 56,5% d. 62,5% e. 75% 6. Ke dalam 500 ml larutan asam nitrat 0,2 M ditambahkan larutan Na 2CO3 melalui reaksi (belum setara): HNO3(aq) + Na2CO3(aq) NaNO3(aq) + H2O(l) + CO2(g) © Aidia Propitious 1

www.aidianet.co.cc LATIHAN KIMIA I Pada suhu dan tekanan sama, 0,5 liter gas NO memiliki massa 7,5 gram (Mr = 30), maka volume gas CO2 yang dihasilkan sebanyak ... a. 250 ml b. 200 ml c. 175 ml d. 150 ml e. 100 ml 7. Perhatikan gambar berikut ini ! Reaksi yang menghasilkan endapan terdapat pada tabung reaksi ... a. 1 dan 2 b. 2 dan 4 c. 3 dan 4 d. 2 dan 3 e. 4 dan 5 8. Suatu paduan logam (aliasi) yang terdiri dari 90% Al (Ar = 27) dan 10% Cu (Ar = 63,5) digunakan untuk menghasilkan gas H 2 dengan cara mereaksikannya dengan asam klorida. Untuk menghasilkan 6,72 liter gas H 2 (STP), maka dibutuhkan paduan logam sebanyak ... a. 21,6 gram b. 12 gram c. 6,7 gram d. 6 gram e. 5,4 gram 9. Konsentrasi ion H+ yang terdapat dalam campuran 50 ml larutan H 2SO4 0,2 M dengan 50 ml larutan CH3COOH 0,4 M (Ka CH3COOH = 10-5) adalah ... a. 0,1 M b. 0,2 M c. 0,3 M d. 0,4 M e. 0,5 M 10. Ke dalam 90 ml larutan NH4OH 0,1 M (Kb NH4OH = 10-5) dicampurkan dengan 15 ml larutan H2SO4 0,1 M. Maka pH larutan yang terjadi adalah ... a. 5 - log 2 d. 9 + log 2 b. 5 - log 4 e. 9 + log 4 c. 8 + log 5 © Aidia Propitious 2

www.aidianet.co.cc LATIHAN KIMIA I 11. Diketahui garam-garam : 1. (NH4)2SO4 2. (CH3COO)2Ca 3. Ba(NO3)2 4. FeCl3 5. Na2CO3 Pasangan garam yang larutannya dalam air dapat mengubah lakmus biru menjadi merah adalah ... a. 2 dan 5 b. 1 dan 4 c. 3 dan 4 d. 4 dan 5 e. 2 dan 3 12. Sebanyak 3,16 gram (CH3COO)2Ca, Mr = 158 dilarutkan dalam air hingga volumenya 5 liter. Jika Ka CH3COOH = 2 x 10-5, pH larutannya adalah ... a. 5 – log 2 b. 6 – log 2 c. 8 + log 2 d. 9 + log 2 e. 8 + ½ log 2 13. Dalam 200 ml larutan terdapat 2 x 10 -5 mol Mg(OH)2 jenuh, maka kelarutan Mg(OH)2 dalam larutan pH = 12 + log 2 adalah ... a. 1,0 x 10-2 M b. 0,5 x 10-3 M c. 1,0 x 10-8 M d. 2,0 x 10-8 M e. 4,0 x 10-8 M 14. Dari lima macam larutan berikut yang mempunyai titik beku terendah adalah ... a. CO(NH2)2 0,05 M b. NaCl 0,03 M c. BaCl2 0,03 M d. AlCl3 0,02 M e. Fe2(SO4)3 0,02 M 15. Sebanyak 13,68 gram sukrosa (Mr = 342) dilarutkan dalam air sampai volume larutan 100 ml pada suhu 27° C, jika diketahui R = 0,082 L atm mol -1K-1, tekanan osmotik larutan tersebut adalah ... a. 9,84 atm b. 6,15 atm c. 4,92 atm d. 0,98 atm e. 0,092 atm © Aidia Propitious 3

www.aidianet.co.cc LATIHAN KIMIA I 16. Fase terdispersi dan medium pendispersi pada kabut adalah ... a. cair dalam gas b. gas dalam cair c. padat dalam padat d. cair dalam padat e. padat dalam gas 17. Nama yang tepat untuk senyawa berikut adalah ... a. 2,5 dimetil - 5 etil - 2 pentena b. 2 - metil - 5 etil - 2 heksena c. 2 etil - 5 metil – 2 heksena d. 3,6 dimetil - 5 heptena e. 2,5 dimetil - 2 heptena 18. Untuk meningkatkan bilangan oktan pada bensin dapat ditambahkan cat aditif yang lebih aman dari TEL yaitu MTBE rumus kimia MTBE adalah ... a. (CH3)2CH2COCH3 b. (CH3)3COCH3 c. (C2H5)4Pb d. (C2H5)2Pb e. (CH3)3CO2CH3 19. Senyawa yang dapat bereaksi dengan pereaksi Fehling atau Tollens memiliki gugus fungsi... a. – O– b. – CO – c. – COOH d. – CHO e. – COO – 20. Pasangan senyawa karbon di bawah ini yang merupakan isomer gugus fungsi adalah ... a. propanol dan propanal b. metil etanoat dan propanol c. etil-metil-eter dan metil etanoat d. etil-metil-keton dan propanon e. propanol dan metoksietana 21. Gas asetilena dapat dihasilkan dari reaksi : CaC2 (s) + 2 H2O (l) Ca(OH)2 (aq) + C2H2 (g) Kalor pembakaran gas asetilen 320 kJ/mol. Jika dalam suatu proses digunakan 320 gram Kalsium Karbida dengan asumsi hanya 60% CaC2 yang bereaksi, akan dihasilkan kalor sebanyak ... © Aidia Propitious 4

www.aidianet.co.cc LATIHAN KIMIA I a. 320 kJ b. 480 kJ c. 640 kJ d. 800 kJ e. 960 kJ 22. Turunan benzena berikut yang disebut paranitrofenol adalah ... a. d. b. e. c. 23. Perhatikan 5 macam kelompok mengenai polimer berikut : Reaksi No. Jenis Polimer Monomer Polimerisasi 1 Sintesis Fenol dan metanal Kondensasi 2 Alami Isoprena Adisi 3 Alami Asam amino Kondensasi Asam adipat + 4 Sintesis Kondensasi heksametil diamin 5 Sintesis Tetra fluoro etena Adisi Berdasarkan data di atas, mana polimer yang sesuai dengan tabel no. 1 dan 4 adalah ... a. Bakelit dan Nilon b. Karet dan Protein c. Nilon dan Teflon d. Protein dan Nilon e. Polistirena dan Teflon 24. H2O (l) H2 (g) + ½ O2 (g) H = +68,3 kkal H2 (g) + ½ O2 (g) H2O (g) H = -57,8 kkal H2O (l) H2O (s) H = -1,4 kkal Perubahan entalpi dari es menjadi uap adalah ... © Aidia Propitious 5

www.aidianet.co.cc LATIHAN KIMIA I a. –11,9 kkal b. +11,9 kkal c. – 91,0 kkal d. +9,1 kkal e. +12,47 kkal 25. Dalam suatu percobaan penentuan laju reaksi P + Q hasil, diperoleh data sebagai berikut: –1 No. [P] (M) [Q] (M) Laju reaksi (Ms ) 1. 0,4 0,2 0,096 2. 0,3 0,1 0,004 3. 0,2 0,2 0,048 4. 0,1 0,1 0,006 5. 0,05 0,5 0,001 Dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa orde reaksi totalnya adalah ... a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 26. Diketahui reaksi kesetimbangan pada suhu 725°C 4 NH3 (g) + 5 O2 (g) 4 NO (g) + 6 H2O (l) H = -1169,5 kJ Kesetimbangan dapat terganggu jika: 1. suhu dinaikkan 3. volume dikecil 2. tekanan diperbesar 4. hasil reaksi dikeluarkan Untuk memperoleh gas NO lebih banyak yang dapat dilakukan adalah ... a. 2 dan 4 b. 2 dan 3 c. 1 dan 4 d. 1 dan 3 e. 1 dan 2 27. Reaksi : 2 CO(g) + O2(g) 2 CO2(g) Pada suhu tertentu 4 mol CO direaksikan dengan O2, ternyata dalam kesetimbangan terdapat 2 mol CO. Jika volume ruangan 10 liter dan harga tetapan kesetimbangan sama dengan 4, maka O2 yang diperlukan adalah ... a. 0,40 mol b. 0,25 mol c. 2,5 mol d. 3,5 mol e. 4 mol 28. Logam Fe (Ar Fe = 56) jika dilarutkan di dalam asam dan direaksikan dengan KMnO 4 akan terjadi reaksi sebagai berikut: Fe2+(aq) + MnO4– (aq) Mn2+ (aq) + Fe3+(aq) © Aidia Propitious 6

www.aidianet.co.cc LATIHAN KIMIA I Jika berat Fe yang dilarutkan 11,2 gram, maka volume KMnO 4 0,1 M yang dibutuhkan untuk reaksi tersebut adalah ... a. 120 ml b. 160 ml c. 250 ml d. 320 ml e. 400 ml 29. Diketahui E° dari: Zn2+ | Zn = -0,76 V Cu2+ | Cu = +0,34 V Fe2+ | Fe = -0,41 V Ag+ | Ag = +0,80 V Pb2+ | Pb = -0,13 V Sel kimia yang menghasilkan sel paling besar adalah ... a. Zn2+ | Zn || Cu2+ | Cu b. Fe2+ | Fe || Ag+ | Ag c. Zn2+ | Zn || Ag+ | Ag d. Pb2+ | Pb || Cu2+ | Cu e. Zn2+ | Zn || Pb2+ | Pb 30. Jika diketahui: Zn + Cu2+ Zn2+ + Cu E° = +1,10 volt Sn2+ + 2e Sn E° = –0,14 volt Cu2+ + 2e Cu E° = +0,34 volt Maka potensial standar bagi reaksi Zn + Sn2+ Zn2+ + Sn adalah ... a. +1,44 volt b. +0,62 volt c. +0,76 volt d. +0.96 volt e. +1,24 volt 31. Untuk menetralkan larutan yang terbentuk di Katode pada elektrolisis larutan Na2SO4 diperlukan 50 ml larutan HCl 0,2 M. Jumlah muatan listrik yang digunakan adalah ... a. 0,01 F b. 0,02 F c. 0,05 F d. 0,10 F e. 0,20 F 32. Peristiwa elektrolisis dari ke empat gambar di atas yang menghasilkan gas oksigen adalah... © Aidia Propitious 7

www.aidianet.co.cc LATIHAN KIMIA I a. 1 dan 2 b. 2 dan 3 c. 1 dan 3 d. 2 dan 4 e. 3 dan 4 33. Diketahui potensial reduksi standar dari: Al3+ | Al = -1,66 V Cu2+ | Cu = +0,34 V Zn2+ | Zn = -0,76 V Ag+ | Ag = +0,80 V Fe2+ | Fe = -0,44 V Berdasarkan data tersebut, pasangan logam yang dapat mencegah terjadinya korosi pada Besi adalah ... a. Cu dan Zn b. Al dan Cu c. Cu dan Ag d. Zn dan Al e. Zn dan Ag 34. Pasangan garam alkali tanah yang menyebabkan kesadahan tetap pada air adalah ... a. CaSO4 dan Sr(HCO3)2 b. CaCl2 dan MgCl2 c. Mg (HCO3)2 dan MgCl2 d. Ca(HCO3)2 dan Mg (HCO3)2 e. CaCl2 dan Ca(HCO3)2 35. Perhatikan tabel berikut: Senyawa Kegunaan 1. Na3AlF2 a. Fungisida 2. BaCO3 b. Racun tikus 3. Mg(OH)2 c. Pelarut dalam sintesa Al 4. CuSO4 d. Antasid Pasangan yang tepat antara senyawa dan kegunaannya adalah ... a. 1 dan b b. 2 dan a c. 4 dan c d. 2 dan d e. 3 dan d 36. Sifat di bawah ini yang sesuai untuk unsur-unsur periode ketiga adalah ... a. Na paling sukar bereaksi b. P, S dan Cl cenderung membentuk basa c. S adalah logam d. Na, Mg, Al dapat berperan sebagai pengoksidasi e. energi ionisasi Ar paling besar © Aidia Propitious 8

www.aidianet.co.cc LATIHAN KIMIA I 37. 16,25 gram logam unsur transisi yang bervalensi dua direaksikan dengan larutan HCl dan menghasilkan 5,6 dm³ gas hidrogen (STP). Jika atom ini mengandung 35 neutron, maka konfigurasi logam tersebut adalah ... a. (Ar) 4s2 3d3 b. (Ar) 4s2 3d5 c. (Kr) 4s2 3d10 d. (Ar) 4s2 3d10 e. (Kr) 5s2 4d6 38. Manfaat elektrolisis dalam pembuatan tembaga adalah ... a. menaikkan kadar tembaga dalam bijihnya b. memisahkan bijihnya dari kotoran c. menghasilkan tembaga yang lebih murni d. menghilangkan kandungan peraknya e. membuat tembaga yang tahan karat 39. Dari suatu eksperimen dihasilkan gas X yang mempunyai sifat: 1. tidak berwarna 2. berbau menyengat 3. bila bereaksi dengan HCl pekat menghasilkan kabut putih 4. larutannya dapat mengubah lakmus merah menjadi biru. Gas X tersebut adalah ... a. CO2 b. NH3 c. NO2 d. SO2 e. H2 40. Perhatikan gambar uji nyala dari ion alkali tanah berikut: Warna nyala dari ion Na+ dan ion Ba2+ adalah ... a. 5 dan 2 b. 1 dan 2 c. 2 dan 5 d. 1 dan 4 e. 3 dan 5 © Aidia Propitious 9

Add a comment

Related presentations

Related pages

Latihan Kimia 1 Tarikh - scribd.com

Latihan Kimia 1 Tarikh - Free download as Word Doc (.doc / .docx), PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free. chem
Read more

Soal Latihan Kimia Engineering And Technology Tutorial

Soal Latihan Kimia Engineering And Technology Tutorial. 9-12-2016 2/2 Soal Latihan Kimia Engineering And Technology Tutorial. Other Files Available to Download
Read more

Latihan Kimia - Android Apps on Google Play

Latihan Kimia. 9. PT Indonesia Kreatif ... 2 1. 1 0. Additional information . Updated. February 21, 2015. Installs. 500 ... Latihan Soal SMA Free .
Read more

Kumpulan Latihan soal kimia sma kelas x ( 10 ) dan ...

Kumpulan Latihan soal kimia sma kelas x ( 10 ) dan pembahasan. Pada kesempatan kali ini sengaja kami buat latihan soal kimia dan pembahasannya untuk adik ...
Read more

Soal Latihan Kimia Engineering And Technology Tutorial

10-12-2016 1/2 Soal Latihan Kimia Engineering And Technology Tutorial Soal Latihan Kimia Engineering And Technology Tutorial by Tobias Bachmeier Click here ...
Read more

LATIHAN SNMPTN 2012 KIMIA (1) - pt.scribd.com

( Ar H=1, O=16, Ca=40) (A) 0,6 L (B) 1,2 L (C) 3,0 L (D) 6,0 L (E) 12,0 L 05. ... LATIHAN SNMPTN 2012 KIMIA (1) by Miey'ie Ajza. 297 views. Embed. Download.
Read more

latihan kimia – Latihan Online

1. Sejumlah arus listrik dapat mengendapkan 10,8 gram perak dari larutan Ag NO3. Jika arus listrik tersebut dialirkan melalui larutan Fe SO4, maka akan ...
Read more

SOAL TUTOR KIMIA DASAR Part 1 | dpmffubaya

Soal-soal latihan Kimia Umum (Stoikiometri,Sifat Koligatif larutan) 1. Suatu cuplikan zat organik terdiri atas C,H,N, dan O, dianalisis melalui dua macam ...
Read more

Soal Soal Kimia Kelas x Beserta Pembahasannya - Scribd

1. 2. 3. 4. 5. Kumpulan Soal-Soal Kimia Kelas X SMA BAB I Struktur Atom dan Sifat Periodik Unsur Magnesium mempunyai nomor atom 12 dan nomor massa 25.
Read more

Soal Latihan UAS Kimia - Kelas X SMA Semester 1

Soal Latihan UAS Kimia – Kelas X Semester 1. SOAL-SOAL LATIHAN UAS KIMIA A. Pilih Satu Jawaban yang paling tepat! 1. Suatu atom memiliki nomor massa 40 ...
Read more