Laboratorna robota 4

50 %
50 %
Information about Laboratorna robota 4
Education

Published on May 29, 2014

Author: ilona_viktorovna

Source: slideshare.net

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 Визначення магнітного поля колового струму і визначення горизонтальної складової напруженості магнітного поля Землі.

Мета роботи: Визначити залежність магнітного поля колового струму від сили струму, радіуса кільцевого провідника і числа витків, а також визначити горизонтальну складову індукції магнітного поля Землі. Прилади та обладнання: амперметр, тангенс-гальванометр, джерело регульованого постійного струму, перемикач напрямку струму, набір монтажних провідників. Опис лабораторної установки. Визначення горизонтальної складової Н напруженості поля Землі, виконується при допомозі приладу, який називають тангенс- гальванометром. Цей прилад являє собою коловий провідник з n вертикальних витків, які достатньо близько прилягають один до одного. В центрі витків розміщений компас, стрілка якого повертаючись навколо вертикальної осі, встановлюється під дією магнітного поля Землі вздовж горизонтальної складової напруженості Н. Це дозволяє розмістити витки тангенс-гальванометра в площині магнітного меридіану. Струм, який протікає по виткам тангенс-гальванометра створює магнітне поле, діюче на стрілку компаса.

Так як вектор напруженості магнітних полів колового струму Н , і вектор Н Землі взаємно перпендикулярні, то їх рівнодіюча є діагоналлю паралелограма зі сторонами Н, і Нх . Тому, tg H Hx  де – напруженість колового струму, n – кількість витків, I –величина струму, r –радіус витків. Таким чином, для визначення напруженості Н одержуємо формулу: tgr In Hx    2 Для даної місцевості на Землі і для даного приладу величина n Hr tg I C x  2 

Порядок виконання роботи. 1.В електричне поле, яке зібране на панелі, підключити тангенс- гальванометр згідно схеми. 2. Повертаючи основу тангенс-гальванометра, встановити площину колового струму по напрямкумагнітної стрілки, тобто в напрямку магнітного меридіана. 3. Ввімкнути тумблером електричний струм, визначити кут відхилення магнітної стрілки. 4. Перемкнувши тумблер на панелі змінити напрям колового струму і визначити кут відхилення. 5. Із одержаних значень знайти середню величину кута відхилення 2 21 .    ср

Виміри провести для 5 різних значень струму. 6. Підрахувати значення магнітної складової Землі Нх для кожного значення струму згідно формули (2). Кінцевий результат представити у вигляді 7. Визначити постійну тангенс-гальванометра С, згідно формули (3) і представити у вигляді: xсрxсрx HHH  С= Сср. ±ΔСср. 1 2 ср tg№ пп І (ma) xi xi Ñ Ñ 1. 2. 3. 4. 5. 3 1020   3 1030   3 1040  

1. До електричного поля на панелі підключити один виток тангенс- гальванометра. 2. Тумблером ввімкнути джерело струму, при цьому регулятором встановити мінімальну величину струму. 3. Змінюючи величину струму підрахувати значення В згідно формули: r In B    2 0 де n=1, r=радіус витка, 0=магнітна сила. 7 0 104   нм Результати занести до таблиці, побудувати графік залежності В=f(I).

Розрахунки: 5,16 2 1518 .   ñð cpt  . 33 2 3333 .   ñð 5,20 2 2021 .   ñð 2 21 .    ñð 3739,0)5,20(22  cp t  2962,0)5,16(11  cp t  6494,0)33(33  cp t  1. 2.

tgr In Hxi    2 1 2 3 2 3 2 1029,22 107302,6 10150 3739,01092 10305            x³H 1 2 3 2 3 1 1076,18 103316,5 10100 2962,01092 10205            x³H 1 2 3 2 3 3 1011,17 106892,11 10200 6494,01092 10305            x³H 3.

1HÍH ñåðx³  1 1 1039,19 3 1011,1729,2276,18     xñðH 111 2 109,21029,221039,19   x³H 111 3 1028,21011,171039,19   x³H 111 1 1063,01076,181039,19   x³H tg I C  3 3 3 10595,61 6494,0 1040     C 3 3 2 10235,80 3739,0 1030     C 3 3 1 10522,67 2962,0 1020     C 4. 5.

1ÑÑC ñåð  333 1 102622,210522,6710784,69  C 3 3 10784,69 3 10595,61235,80522,67     ñåðC 333 2 10451,1010235,8010784,69  C 333 3 10189,810595,6110784,69  C 6.

mmB /10035,0 1092 10305 /104 9 2 3 7 2         9 109   mmmB /1022/104 1018 100 1092 10205 /104 97 22 3 7 1           7 0 104   нм ,n = 5 ,r = mmB /10027,0 1092 10405 /104 9 2 3 7 3         r In B    2 0

Контрольні питання. 1. Сформулювати закон Біо-Савара-Лапласа. Закон Біо-Савара-Лапласа — закон, який визначає магнітну індукцію навколо провідника, в якому протікає електричний струм. Початково Жан-Батіст Біо і Фелікс Савар на підставі своїх експериментів сформулювали закон, що визначав напруженість магнітного поля навколо прямолінійного дуже довгого провідника зі струмом. Цей закон називають законом Біо-Савара. Закон Біо-Савара-Лапласа дав змогу визначити індукцію в кожній точці магнітного поля, утвореного електричним струмом, що проходить по провідниках довільної форми. 2 0 sin 4 r Id B     

2. Як встановлюється стрілка в магнітному полі? Магнітна стрілка, яка може вільно обертатися навкруги своєї осі, завжди встановлюється в одній ділянці магнітного поля орієнтується певним чином. Тому можна ввести поняття про напругу магнітного поля орієнтуючи дію магнітного поля на магнітну стрілку.

3. Чому необхідно орієнтувати площину колового струму в напрямку магнітного меридіану? Необхідно орієнтувати площину колового струму в напрямку магнітного меридіану тому, що в магнітному колі здійснюється взаємодія існуючих зарядів і саме тому, що струм рухомо по направленості є магнітний момент контура зі струмом векторне співпадає з напрямом позитивного направлення   nISpm

4. Записати розмірність вектора магнітної індукції В. Магнітна індукція-векторна фізична величина. Основна характеристика напрямку магнітного поля. Вектор магнітної індукції зазвичай позначається В. у системі СІ вимірюється в Теслах.(Тл) Вектор індукції магнітного поля чисельно дорівнює відношенню великої сили діючої на заряджену частинку зі стороною магнітного поля до похідної модуля заряду швидкості частинок: I F B 

5. Пояснити елементи земного магнетизму. Вертикальна складова z, північна х і східна у, а також відмінювання D, нахил I і горизонтальна складова H називаються елементами магнітного поля Землі. Вони визначають положення вектора Т в різних системах координат. Вектор Т прийнято називати повним вектором земної магнітного поля. Значення вектора Т інваріантної, тобто не залежить від вибору системи координат.

1 2 ср tg№ пп І (ma) xi xi Ñ Ñ 1. 2. 3. 4. 5. 3 1020   3 1030   3 1040   18 3333 5,20 33 15 2021 5,16 6494,0 3739,0 2962,0 11,17 29,22 76,18 1 10 1 10 63,0 9,2 28,2 3 10 522,76 235,80 595,61 3 10 9 10 262,2 451,10 189,8 22 035,0 027,0

Add a comment

Related presentations

Related pages

ГДЗ решебник по биологии 9 класс ...

ГДЗ решебник по биологии 9 класс Без автора Лабораторна робота № 4. Задание: 4
Read more

Laboratorna robota 1 | \Швець Антон - Academia.edu

Laboratorna robota 1. ... 1500 20 115 7 5 149 38,5 2000 17 93 85 6 5 175 38,5 1550 11 12 100 5 5 123 38,5 1800 1650 15 4 5 100 38,5 38,5 1600 3 5 ...
Read more

Урок 22 Лабораторна робота № 4 ...

Урок 22 Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання тіла
Read more

Тема 4: Лабораторна робота ...

Тема 4: Лабораторна робота «Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил»
Read more

Лaбораторна робота №4 ...

Робота з об’єктами та стандартними програмами. Лабораторна робота №3 [1] Робота з ...
Read more

Біологія, 9 клас, Матяш ...

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені: ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 ДІЯ ФЕРМЕНТІВ СЛИНИ НА ...
Read more

Біологія, 9 клас, Страшко ...

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені: ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 ДІЯ ФЕРМЕНТІВ СЛИНИ НА ...
Read more

ГДЗ відповіді робочий зошит по ...

ГДЗ и решебник для учебника - ГДЗ відповіді робочий зошит по физике 8 класс Божинова Ф ...
Read more