Lab3it101uzheer

60 %
40 %
Information about Lab3it101uzheer
Education

Published on September 19, 2014

Author: must_admin

Source: slideshare.net

Description

Тооллын систем

Лабораторийн ажил 3 Тооллын систем Тоог дүрсэлж бичих тоон дээр үйлдэл хийх дүрмүүдийн системийг тооллын систем гэнэ. Бид 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 гэсэн 10 цифрүүдийн тусламжтайгаар аливаа тоог дүрсэлдэг.  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 гэсэн 10 цифрээр тоог дүрсэлдэг системийг 10-тийн тооллын систем (DECIMAL)  0,1 гэсэн 2 цифрээр тоог дүрсэлдэг системийг 2-тийн тооллын систем (BINARY)  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 гэсэн 8 цифрээр тоог дүрсэлдэг системийг 8-тийн тооллын систем (OCTAL)  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,A,B,C,D,E,F гэсэн 16 цифрээр тоог дүрсэлдэг системийг 16-тийн тооллын систем (HEXA) Эдгээр тооллын системд дүрслэгдсэн тоонуудыг хооронд ялгахдаа:  2-тын тооллын системд дүрслэгдсэн тооны ард B  8-тын тооллын системд дүрслэгдсэн тооны өмнө O  16-тын тооллын системд дүрслэгдсэн тооны өмнө H гэсэн тэмдэглэгээнүүдийг тавина. Дээрх тооллын системүүдэд дараах дүрэм мөрдөгдөнө. 2-т 8-т 10-т 16-т 1+1=10 7+1=10 9+1=10 F+1=10 2-тын тооллын системд хийгдэх арифметик үйлдлүүд 2-тын тооллын системд хийгдэх арифметикийн 4 үйлдлийг хүснэгтээр үзүүлье. x y x+y x y x-y x y x*y x y x/y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 - 1 1 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 Жишээ: 10 101 111 101 111 11111111 + 1 + 1 + 1 - 1 - 1 + 1 11 110 1000 110 110 100000000

100000 10101010 100000000 11111111 100000000 + 1 + 1010101 + 1001011 - 1 - 1 100001 11111111 101001011 11111110 11111111 10101010 100000000 1111010 100000 - 1010101 - 1001011 - 1010001 - 10001 1111111 10110101 101001 1111 101 11001 10101 1110 10 101011 111 110 10101 111 10 111 111 110 000 11001 10101 11 111 101 11001 10101 10 111 101 11001 10101 10 01 11110 1000001101 10010011 10 0 Тооллын системүүдийн хооронд тоог хөрвүүлэх Бид 2,8,10,16-тийн тооллын системүүдийн хооронд тоог хэрхэн хөрвүүлэх тухай авч үзнэ. Тооллын системүүдийн хооронд тоог хөрвүүлэхэд дараах хүснэгтүүдийг хэрэглэнэ. 10т 2т 8т 16т 2-ийн зэрэг 0 0 0 0 1 20 1 1 1 1 1 2 21 2 2 10 2 2 3 22 4 3 11 3 3 4 23 8 4 100 4 4 5 24 16 5 101 5 5 6 25 32 6 110 6 6 7 26 64 7 111 7 7 8 27 128 8 1000 10 8 9 28 256 9 1001 11 9 10 29 512 10 1010 12 A 11 210 1024 11 1011 13 B Хүснэгт 2 12 1100 14 C 13 1101 15 D 14 1110 16 E 15 1111 17 F 16 10000 20 10 17 10001 21 11 18 10010 22 12 19 10011 23 13 20 10100 24 14 Хүснэгт 1 * + = + = * * + = + = + = + = - - - - -

1. 10-тын тооллын системээс бусад тооллын систем рүү тоог хөрвүүлэх a) 10-таас 2-т рүү тоог хөрвүүлэх 2-тын тооллын системд тоог дүрслэхдээ зөвхөн 0 ба 1 гэсэн цифрүүдийн тусламжтайгаар дүрсэлдэг. 10-таас 2-т рүү тоог хөрвүүлэх 2 арга байна.  10-таас 2-т уруу хөрвүүлэхдээ хөрвүүлэх тоогоо 2-т хувааж явсаар эцэст нь үлдэгдэлүүдийг нь эсрэг дарааллаар нь бичнэ. 98 2 98 49 2 0 48 24 2 1 24 12 2 0 12 6 2 0 6 3 2 0 2 1 1  10-тын тооллын системд дүрслэгдэсэн тоог 2-тын тооллын систем рүү хөрвүүлэхдээ хөрвүүлэх гэж байгаа тоогоо 2-ын зэргүүдийн нийлбэр хэлбэртэй гээр бичээд уг нийлбэрт байгаа 2-ын зэрэгт харгалзах оронд 1, байхгүй зэрэгтэд харгалзах оронд 0-г бичнэ. 98=64+32+2=26+25+21=1100010B b) 10-таас 8-т рүү тоог хөрвүүлэх 10-таас 8-т уруу хөрвүүлэхдээ хөрвүүлэх тоогоо 8-т хувааж явсаар эцэст нь үлдэгдэлүүдийг нь эсрэг дарааллаар нь бичнэ. 127 8 120 15 8 7 8 1 7 c) 10-таас 16-т рүү тоог хөрвүүлэх 10-таас 16-т уруу хөрвүүлэхдээ хөрвүүлэх тоогоо 16-т хувааж явсаар эцэст нь үлдэгдэлүүдийг нь эсрэг дарааллаар нь бичнэ. 127 16 112 7 15 Дасгал 1. Дараах тоонуудыг 2т, 8т, 16тын тооллын систем рүү хөрвүүл. a. 121 b. 278 c. 364Хариу: 1100010В Хариу: 127=O177 Хариу: 127=H7F

2. 2-тын тооллын системээс бусад тооллын систем рүү тоог хөрвүүлэх a) 2-тоос 8-т рүү тоог хөрвүүлэх 2-тын тооллын системд дүрслэгдсэн тоог 8-тийн тооллын систем рүү хөрвүүлэхдээ тухайн тоог араас нь 3, 3-аар нь бүлэглэж бүлэг бүрийн тоог Хүснэгт1 –ээс харгалзах тоонуудаар сольж бичнэ. Жишээ: 1’111’110B=O176 b) 2-тоос 16-т рүү тоог хөрвүүлэх 2-тын тооллын системд дүрслэгдсэн тоог 16-тийн тооллын систем рүү хөрвүүлэхдээ тухайн тоог араас нь 4, 4-өөр нь бүлэглэж бүлэг бүрийн тоог Хүснэгт1 –ээс харгалзах тоонуудаар сольж бичнэ. Жишээ: 111’1110B=H6E c) 2-тоос 10-т рүү тоог хөрвүүлэх 2-тын тооллын системд дүрслэгдсэн тоог 10-тийн тооллын систем рүү хөрвүүлэхдээ 2- тын бичлэгт байгаа 1-үүдийг харгалзах зэргүүдээр үржиж хооронд нь нэмнэ. Жишээ: 16151413121100 B=1*26+1*25+1*24+1*24+1*23+1*22+1*21+0*20=64+32+16+8+4+2=126 Дасгал 2. Дараах тоонуудыг 10т, 8т, 16тын тооллын систем рүү хөрвүүл. a. 101010B b. 10111B c. 110001B 3. 8-тын тооллын системээс бусад тооллын систем рүү тоог хөрвүүлэх a) 8-таас 2-т рүү тоог хөрвүүлэх 8-тын тооллын системд дүрслэгдсэн тоог 2-тын тооллын систем рүү хөрвүүлэхдээ 8тад байгаа тоо бүрийг Хүснэгт 1 дүрсэлсэн харгалзах 2-тын тоогоор 3 орноор бичиж хөрвүүлнэ. Жишээ: 0425= 100 010 101B b) 8-таас 10-т рүү тоог хөрвүүлэх 8-тын тооллын системд байгаа тооны цифр бүрийг харгалзах 8-ийн зэрэгтээр нь үржүүлж хооронд нь нэмнэ. Жишээ: 0425=4*82+2*81+5*80=4*64+2*8+5=256+16+5=277 Дасгал 3. Дараах тоонуудыг 2т, 10тын тооллын систем рүү хөрвүүл. a. O121 b. O276 c. O364

4. 16-тын тооллын системээс бусад тооллын систем рүү тоог хөрвүүлэх a) 16-таас 2-т рүү тоог хөрвүүлэх 16-тын тооллын системд дүрслэгдсэн тоог 2-тын тооллын систем рүү хөрвүүлэхдээ 8тбд байгаа тоо бүрийг Хүснэгт 1 дүрсэлсэн харгалзах 2-тын тоогоор 4 орноор бичиж хөрвүүлнэ. Жишээ: H425= 100 0010 0101H b) 16-таас 10-т рүү тоог хөрвүүлэх 16-тын тооллын системд байгаа тооны цифр бүрийг харгалзах 16-ийн зэрэгтээр нь үржүүлж хооронд нь нэмнэ. Жишээ: HAF2=10*162+15*161+2*160=10*256+15*16+2=2560+240+5=2805 Дасгал 4. Дараах тоонуудыг 2т, 10тын тооллын систем рүү хөрвүүл. a. H121 b. H278 c. H364

Add a comment

Related presentations