Lab 3

39 %
61 %
Information about Lab 3
Travel

Published on September 16, 2014

Author: nerguibatjargal1

Source: slideshare.net

Description

aaaaaddd

Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ Лабораторийн ажил 3 Тооллын систем Тоог дүрсэлж бичих тоон дээр үйлдэл хийх дүрмүүдийн системийг тооллын систем гэнэ. Бид 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 гэсэн 10 цифрүүдийн тусламжтайгаар аливаа тоог дүрсэлдэг.  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 гэсэн 10 цифрээр тоог дүрсэлдэг системийг 10- тын тооллын систем (DECIMAL)  0,1 гэсэн 2 цифрээр тоог дүрсэлдэг системийг 2-тын тооллын систем (BINARY)  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 гэсэн 8 цифрээр тоог дүрсэлдэг системийг 8-тын тооллын систем (OCTAL)  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,A,B,C,D,E,F гэсэн 16 цифрээр тоог дүрсэлдэг системийг 16-тын тооллын систем (HEXA) гэж тус тус нэрлэнэ. Эдгээр тооллын системд дүрслэгдсэн тоонуудыг хооронд нь ялгахдаа:  2-тын тооллын системд дүрслэгдсэн тооны ард B  8-тын тооллын системд дүрслэгдсэн тооны өмнө O  16-тын тооллын системд дүрслэгдсэн тооны өмнө H гэсэн тэмдэглэгээнүүдийг тавина. Дээрх тооллын системүүдэд дараах дүрэм мөрдөгдөнө. 2-т 8-т 10-т 16-т 1+1=10 7+1=10 9+1=10 F+1=10 2-тын тооллын системд хийгдэх арифметик үйлдлүүд 2-тын тооллын системд хийгдэх арифметикийн 4 үйлдлийг хүснэгтээр үзүүлье. x y x+y x y x-y x y x*y x y x/y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 - 1 1 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 Жишээ: 10 101 111 101 111 11111111 + 1 + 1 + 1 - 1 - 1 + 1 11 110 1000 110 110 100000000

Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ 100000 10101010 100000000 11111111 100000000 + 1 + 1010101 + 1001011 - 1 - 1 100001 11111111 101001011 11111110 11111111 10101010 100000000 1111010 100000 - 1010101 - 1001011 - 1010001 - 10001 1111111 10110101 101001 1111 101 11001 10101 1110 10 101011 111 110 10101 111 10 111 111 110 000 11001 10101 11 111 101 11001 10101 10 111 101 11001 10101 10 01 11110 1000001101 10010011 10 0 Тооллын системүүдийн хооронд тоог хөрвүүлэх Бид 2,8,10,16-тын тооллын системүүдийн хооронд тоог хэрхэн хөрвүүлэх тухай авч үзнэ. Тооллын системүүдийн хооронд тоог хөрвүүлэхэд дараах хүснэгтүүдийг хэрэглэнэ. 10т 2т 8т 16т 2-ын зэрэг 0 0 0 0 1 20 1 1 1 1 1 2 21 2 2 10 2 2 3 22 4 3 11 3 3 4 23 8 4 100 4 4 5 24 16 5 101 5 5 6 25 32 6 110 6 6 7 26 64 7 111 7 7 8 27 128 8 1000 10 8 9 28 256 9 1001 11 9 10 29 512 10 1010 12 A 11 210 1024 11 1011 13 B Хүснэгт 1 12 1100 14 C 13 1101 15 D 14 1110 16 E 15 1111 17 F 16 10000 20 10 17 10001 21 11 18 10010 22 12 19 10011 23 13 20 10100 24 14 Хүснэгт 2 0-20 хүртэлх тоонуудын тооллын систем дэх дүрслэл * + = + = * * + = + = + = + = - - - - -

Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ 1. 10-тын тооллын системээс бусад тооллын систем рүү тоог хөрвүүлэх a) 10-таас 2-т рүү тоог хөрвүүлэх 2-тын тооллын системд тоог дүрслэхдээ зөвхөн 0 ба 1 гэсэн цифрүүдийн тусламжтайгаар дүрсэлдэг. 10-таас 2-т рүү тоог хөрвүүлэх 2 арга байна.  10-таас 2-т уруу хөрвүүлэхдээ хөрвүүлэх тоогоо 2-т хувааж явсаар эцэст нь үлдэгдэлүүдийг нь эсрэг дарааллаар нь бичнэ. 98 2 98 49 2 0 48 24 2 1 24 12 2 0 12 6 2 0 6 3 2 0 2 1 1  10-тын тооллын системд дүрслэгдэсэн тоог 2-тын тооллын систем рүү хөрвүүлэхдээ хөрвүүлэх гэж байгаа тоогоо 2-ын зэргүүдийн нийлбэр хэлбэртэй гээр бичээд уг нийлбэрт байгаа 2-ын зэрэгт харгалзах оронд 1, байхгүй зэрэгтэд харгалзах оронд 0-г бичнэ. 98=64+32+2=26+25+21=1100010B b) 10-таас 8-т рүү тоог хөрвүүлэх 10-таас 8-т уруу хөрвүүлэхдээ хөрвүүлэх тоогоо 8-т хувааж явсаар эцэст нь үлдэгдэлүүдийг нь эсрэг дарааллаар нь бичнэ. 127 7 126 18 7 1 14 2 4 c) 10-таас 16-т рүү тоог хөрвүүлэх 10-таас 16-т уруу хөрвүүлэхдээ хөрвүүлэх тоогоо 16-т хувааж явсаар эцэст нь үлдэгдэлүүдийг нь эсрэг дарааллаар нь бичнэ. 127 16 112 7 15 Дасгал 1. Дараах тоонуудыг 2т, 8т, 16-тын тооллын систем рүү хөрвүүл. a. 121 b. 278 c. 364 Хариу: 1100010В Хариу: 127=O241 Хариу: 127=H7F

Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ 2. 2-тын тооллын системээс бусад тооллын систем рүү тоог хөрвүүлэх a) 2-тоос 8-т рүү тоог хөрвүүлэх 2-тын тооллын системд дүрслэгдсэн тоог 8-тын тооллын систем рүү хөрвүүлэхдээ тухайн тоог араас нь 3, 3-аар нь бүлэглэж бүлэг бүрийн тоог Хүснэгт 1 –ээс харгалзах тоонуудаар сольж бичнэ. Жишээ: 1’111’110B=O176 b) 2-тоос 16-т рүү тоог хөрвүүлэх 2-тын тооллын системд дүрслэгдсэн тоог 16-тын тооллын систем рүү хөрвүүлэхдээ тухайн тоог араас нь 4, 4-өөр нь бүлэглэж бүлэг бүрийн тоог Хүснэгт 1 –ээс харгалзах тоонуудаар сольж бичнэ. Жишээ: 111’1110B=H6E c) 2-тоос 10-т рүү тоог хөрвүүлэх 2-тын тооллын системд дүрслэгдсэн тоог 10-тын тооллын систем рүү хөрвүүлэхдээ 2-тын бичлэгт байгаа 1-үүдийг харгалзах зэргүүдээр үржиж хооронд нь нэмнэ. Жишээ: 16151413121100 B=1*26+1*25+1*24+1*24+1*23+1*22+1*21+0*20=64+32+16+8+4+2=126 Дасгал 2. Дараах тоонуудыг 10т, 8т, 16тын тооллын систем рүү хөрвүүл. a. 101010B b. 10111B c. 110001B 3. 8-тын тооллын системээс бусад тооллын систем рүү тоог хөрвүүлэх a) 8-таас 2-т рүү тоог хөрвүүлэх 8-тын тооллын системд дүрслэгдсэн тоог 2-тын тооллын систем рүү хөрвүүлэхдээ 8тад байгаа тоо бүрийг Хүснэгт 1-д дүрсэлсэн харгалзах 2-тын тоог 3 орноор бичиж хөрвүүлнэ. Жишээ: 0425= 100 010 101B b) 8-таас 10-т рүү тоог хөрвүүлэх 8-тын тооллын системд байгаа тооны цифр бүрийг харгалзах 8-ын зэрэгтээр нь үржүүлж хооронд нь нэмнэ. Жишээ: 0425=4*82+2*81+5*80=4*64+2*8+5=256+16+5=277 Дасгал 3. Дараах тоонуудыг 2т, 10-тын тооллын систем рүү хөрвүүл. a. O121 b. O278 c. O364

Виртуал Технологийн Тэнхим, Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ 4. 16-тын тооллын системээс бусад тооллын систем рүү тоог хөрвүүлэх a) 16-таас 2-т рүү тоог хөрвүүлэх 16-тын тооллын системд дүрслэгдсэн тоог 2-тын тооллын систем рүү хөрвүүлэхдээ 8-тад байгаа тоо бүрийг Хүснэгт 1-д дүрсэлсэн харгалзах 2-тын тоог 4 орноор бичиж хөрвүүлнэ. Жишээ: H425= 100 0010 0101H b) 16-таас 10-т рүү тоог хөрвүүлэх 16-тын тооллын системд байгаа тооны цифр бүрийг харгалзах 16-ын зэрэгтээр нь үржүүлж хооронд нь нэмнэ. Жишээ: HAF2=10*162+15*161+2*160=10*256+15*16+2=2560+240+5=2805 Дасгал 4. Дараах тоонуудыг 2т, 10-тын тооллын систем рүү хөрвүүл. a. H121 b. H278 c. H364

Add a comment

Related presentations

Krishna Holidays is a well established Adventure and Tour operating company in Ris...

Learn about Fastport Passport, we offer expedited passport and visa solutions nati...

71A_Slides_Tusrismo

71A_Slides_Tusrismo

November 10, 2014

Slides sobre Turismo e Intercâmbio

Casa Batlló

Casa Batlló

June 3, 2009

Aircraft leasing is an important decision and before making such an important purc...

Private jets can be hired by companies and individuals to travel in jets in a more...

Related pages

lab3 mediendesign | Startseite

DIE VERMARKTUNG BESONDERER PROJEKTE ERFORDERT BESONDERE MASSNAHMEN. All content © by Lab3 Mediendesign Impressum Datenschutz AGBs
Read more

Lab3

Ab jetzt gibt es für unsere Mitglieder einen XMPP-Server. Erreichbar über Lab3.org. Nutzername ist die Vereins-E-Mail-Adresse. Eine detailliertere ...
Read more

3LAB Skincare

3LAB is a global leader in high-tech skincare. We merge beauty with advanced science to bring you the latest in skincare innovation.
Read more

Salomon - S-Lab 3 XT Wings - Trailrunningschuhe online ...

Salomon - S-Lab 3 XT Wings - Trailrunningschuhe Versandkostenfrei ab 50€ - Jetzt online kaufen! Versand in 24h 30 Tage Rückgabe Beratung ...
Read more

Lab 3 - 22 Photos & 24 Reviews - Antiques - 132 W 7th St ...

24 reviews of Lab 3 "I spent a lovely Wednesday evening at this boutique for a pre-launch party for my friend Yumi Sakugawa's new book, There Is No Right ...
Read more

Salomon RX S-Lab 3.0 ab 49,95 € | Preisvergleich bei idealo.de

Bereits ab 49,95 € Große Shopvielfalt Testberichte & Meinungen | Jetzt Salomon RX S-Lab 3.0 Fitnessschuhe günstig kaufen bei idealo.de
Read more

Lab 3 - Suffolk County Community College

Lab 3 Goals and Objectives : Observe results: 1. From Ubiquity of Bacteria: 2. Of aseptic transfer 3. Of streak for isolation and analyze for how to improve
Read more

Lab-Farbraum – Wikipedia

Der L*a*b*-Farbraum (auch: Lab-Farben, CIELAB, CIEL*a*b*) ... 3: 94: 53: 1: 30: 55: 90: 55: 77,9: 45,0: 252: 30: 60: 30: 50: 80: 50: 69,3: 40,0: 3: 94: 73 ...
Read more

Lab30

LAB.30. Augsburger Kunstlabor. 27. bis 30. Oktober 2016. Willkommen beim Augsburger Kunstlabor lab30! Hier finden Experimente im Bereich analoger und ...
Read more

lablue Single Chat und Partnersuche (dauerhaft kostenlos)

Mailen, sicher chatten - und das dauerhaft kostenlos bei lablue, Partnersuche ohne versteckte Kosten. Finden Sie Ihren Partner unter mehr als 500.000 Singles.
Read more