La percepció de risc, la variable oblidada

100 %
0 %
Information about La percepció de risc, la variable oblidada
Science-Technology

Published on June 12, 2008

Author: Isburlas

Source: authorstream.com

Slide 1: 1 “LA PERCEPCIÓ DE RISC: Una variable oblidada” Dr. Jaume Rosselló Mir ABESVIT Facultat de Psicologia Universitat de les Illes Balears Slide 2: 2 ALGUNES DADES ESTADÍSTIQUES -ELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT COM A PRINCIPAL PROBLEMA DE SALUT DE LES SOCIETATS DESENVOLUPADES, SI TENIM EN COMPTE ELS ANYS POTENCIALS DE VIDA PERDUTS. -PRIMERA CAUSA DE MORT ENTRE ELS 6 I ELS 27 ANYS. -PRIMERA CAUSA DE MORT EN ACCIDENTS LABORALS. -EN EL SEGLE XX, HAN MORT 35 MILIONS DE PERSONES I 1500 MILIONS HAN RESULTAT FERIDES A LES CARRETERES DE TOT EL MÓN. -ENTRE 1992 I 1997 MORIREN EN EL MÓN UN NOMBRE DE PERSONES EQUIVALENTS A LA POBLACIÓ DE MADRID. Slide 3: 3 -AL LLARG DEL SEGLE XX, HAN MORT A L’ESTAT ESPANYOL 250.000 PERSONES I N’HAN RESULTAT FERIDES DEVERS 15 MILIONS. - LA MORTALITAT ANUAL MITJANA ELS DARRERS ANYS ÉS DE 15/100.000. LA MORBILITAT 370/100.000. -A LES BALEARS, DES DELS ANYS 60, HAN MORT MÉS PERSONES QUE LA POBLACIÓ ACTUAL DE FORMENTERA Slide 4: 4 -FACTOR VEHICLE -FACTOR VIA O FÍSICOAMBIENTAL -FACTOR HUMÀ -INTERACCIONS DELS FACTORS ANTERIORS LES CAUSES O FACTORS DE RISC Slide 5: 5 Principals causes dels accidents tenint en compte la interacció entre factors. Slide 6: 6 Causes dels accidents de trànsit segons la National Highway Traffic Safety Administration (1998) Slide 7: 7 Esquema conceptual sobre la interacció del conductor (factor humà) i la resta de factors a l’hora de determinar l’acció en el sistema del trànsit Slide 8: 8 CLASSIFICACIÓ TRADICIONAL DE LES CAUSES DELS ACCIDENTS 1- CAUSES DIRECTES: Accions o dèficits d’execució que precedeixen l’accident de forma immediata i en són directament responsables. 2-CAUSES INDIRECTES: Condicions o estats (sovint transitoris) que afecten negativament l’habilitat o comportament del conductor per menar de forma segura. Soler (1985) diu que són les causes de les causes directes. Slide 9: 9 Segons el famós estudi (Tri-Level Study) duit a terme a la Universitat d’Indiana, les principals causes directes són: 1-Observació inadequada (explica el 23% dels accidents). 2-Velocitat excessiva (17%). 3-Inatenció (15%). 4-Acció evasiva errònia (13%) 5-Distracció a l’interior del vehicle (9%). Slide 10: 10 L’estudi esmentat classifica les causes indirectes en tres grans categories: 1-Físiques o fisiològiques: ingesta d’alcohol (60%) i altres drogues (20%), fatiga/somnolència (17%), malalties cròniques (p.ex. Apnea de son), visió reduïda, etc. 2-Mentals o emocionals: estrès, intensos estats emocionals, recerca de sensacions, etc. 3-Nivell d’experiència: Inexperiència del conductor (14%), desconeixement del vehicle, desconeixement de la via (20%), etc. Slide 11: 11 Avui en dia es parla més de factors de risc que de causes. Els motius principals d’aquest canvi són: 1-L’abandonament dels models mecanicistes o d’habilitats, causals per antonomàsia. 2-Adopció d’una perspectiva a priori, que afavoreix la mentalitat preventiva. 3-Els accidents no són conseqüències necessàries sinó probabilístiques. Slide 12: 12 ALGUNS DELS PRINCIPALS GRUPS DE RISC: 1-Conductors (mortalitat per sobre dels passatgers). 2-Conductors de vehicles “de treball” (letalitat). 3-Joves (16-25 anys) i persones majors (> 65 anys). 4-Sexe masculí 5-Persones que beven alcohol 6-Vianants (letalitat) 7-Ciclistes (letalitat) 8-Ocupants de ciclomotors i motocicletes (zona urbana) Slide 13: 13 Percentatge de mortalitat i morbilitat dels ocupants segons el tipus de vehicle (dades DGT). Slide 14: 14 Percentatge d’ocupants morts en accidents de trànsit segons el tipus de vehicle i la zona (urbana o interurbana) (DGT). Slide 15: 15 Raó de lesivitat (nombre de víctimes per cada mil vehicles) dels ocupants segons el tipus de vehicle. Slide 16: 16 Índexs de letalitat (nombre de morts per cada cent víctimes) dels ocupants segons el tipus de vehicle. *”Altres” es refereix a tractors, vehicles industrials, agrícoles, de la construcció, etc Slide 17: 17 Corba de mortalitat en accident de trànsit (nombre de morts per cada cent mil habitants) segons els factors edat i sexe. Slide 18: 18 PRINCIPALS FACTORS DE RISC AVUI EN DIA: 1-Ingesta d’alcohol (50% dels accidents mortals) 2-Fatiga/Somnolència (conductors professionals) 3-Distraccions (1/3 dels accidents) 4-Velocitat excessiva (50 % dels accidents mortals) Slide 19: 19 ASSOLEIXEN CADA COP MÉS IMPORTÀNCIA: 1-Consum de drogues il·legals. 2-Consum de fàrmacs amb efectes psicotròpics. 3-Estrès, agressivitat, recerca de sensacions i risc, actituds errònies, depressió, etc. 4-Imprudències/infraccions (ús del telèfon mòbil, avançaments inadequats, no fer els stop, no respectar distància de seguretat, etc). 5-Errors per sobrecàrrega d’informació (ergonomia). Slide 20: 20 Segons Huguenin (1997, 2000), el comportament del conductor depèn essencialment de tres factors: 1-La predisposició: 1.1.Idoneïtat per conduir 1.2.Qualificació per conduir 1.3. Capacitat per conduir 2-La situació: 2.1. Situacions complexes 2.2. Situacions rutinàries 3-Els determinants de l’acció: 3.1. Actituds 3.2. Assimilació d’informació i presa de decisions 3.3. Habilitats psicomotrius Slide 21: 21 Connexions entre la predisposició, la situació, el procés d’assimilació i l’acció de conduir, segons Huguenin (1997). Slide 22: 22 Avui en dia, qualsevol model de conducció ha de tenir en compte: 1-La predisposició del conductor: les facultats psicofisiològiques (atenció, percepció, temps de reacció, dèficits, discapacitats, malalties cròniques, etc) ,els aprenentatges perceptius, motors i cognitius i actitudinals, etc. 2-El procés assimilació-decisió-acció: que contempla la percepció de risc, els motius (assumpció de risc), les emocions, les actituds i la capacitat d’assimilar informació, de prendre decisions adients i d’executar-les correctament. 3-El estats alterats transitoris que poden alterar la predisposició del conductor i el procés d’assimilació-decisió-acció (alcohol, fatiga, somnolència, drogues, fàrmacs, estrès, etc.) Slide 23: 23 PREMISSES PER MINVAR LA TRAGÈDIA DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT: 1-Considerar la seguretat viària com un problema de salut pública. 2-Investigar de forma multidisciplinar i identificar factors de risc i conductes problema. 3-Prioritzar l’actuació sobre el factor humà. 4-Coordinació de les diferents institucions amb competències sobre trànsit. 5-Descentralitzar les decisions en aquesta matèria. 6-Optimitzar la recollida de dades: fugir de l’òptica estrictament legalista. 7-Fer màrqueting de la seguretat viària. 8-Invertir més en tot plegat. Slide 24: 24 A NIVELL GENERAL, LES ACTUACIONS PREVENTIVES PRINCIPALS SÓN: 1-Educació viària des de ben petits: educació en actituds. 2-Formació viària en adults: canvi d’enfocament autoescoles. 3-Intervenció social: especial èmfasi en la publicitat. 4-Mesures administratives, penals, judicials i de control policial. 5-Procurar la màxima contingència i immediatesa de les multes i sancions. Possibilitat d’introduir recompenses o avantatges pels bons conductors. 6-Complementar mesures punitives amb estratègies de sensibilització i canvi d’actituds. Slide 25: 25 7-Millora del procés medicopsicològic de selecció de conductors: canvis en els Centres de Reconeixement. 8-Detecció, rehabilitació i reinserció de conductors problemàtics i multiinfractors. 9-Intervencions tècniques, p .ex., ITS (Intelligent Transport Systems) 10-Millora de l’ergonomia de vehicles i vies. 11-Optimització del transport públic. 12-Millora de l’ITV i de la seguretat passiva i activa dels vehicles. Slide 26: 26 A NIVELL D’EMPRESA, LES ACTUACIONS PREVENTIVES PRINCIPALS SÓN: 1-Acomplir la normativa de la Prevenció de Riscos Laborals: que els directius siguin els primers que serveixin de models. 2-Establir plans de formació perquè els treballadors coneguin els riscos, el perquè de les normes, les mesures preventives, s’adaptin millor a la seva feina, etc. 3-Disseny contingent del lloc de feina: implica informació prèvia sobre els treballadors. 4-Selecció de personal. 5-Sensibilitzar els treballadors amb campanyes persuasives i seminaris participatius. 6-Dur un control estricte de l’acompliment per part dels treballadors de la normativa. Slide 27: 27 7-Vetllar perquè els vehicles (si són de l’empresa) estiguin en bones condicions. 8-Administrar sancions als que no acompleixin el programa, el més immediates i contingents que sigui posssible. 9-Motivar els empleats per al treball. 10-Motivar els treballadors per a la salut laboral. 11-Motivar per seguir el programa de prevenció de riscos laborals associats als accidents in itinere. 12-Administració d’incentius (immedits i contingents) per acomplir els requisits del programa: feed-back dels resultats assolits. 13-Facilitar l’aplicabilitat i els recursos adients per dur a terme el programa. Slide 28: 28 CARÁCTERÍSTIQUES BÀSIQUES D’UN PPRL MOTIVANT: 1-Ha de convèncer els directius. 2-Ha de ser el més atractiu possible i consistent amb els motius i valors dels treballadors i de l’empresa: importància dels cursos de formació: explicar el perquè de les normes. 3-S’han de definir els objectius de forma clara i precisa, evitant l’ambigüetat, la complexitat i l’excessiva dificultat. 4-Planificar canvis graduals. 5-Donar feed-back directe i ràpid dels resultats assolits. 6-Participació dels treballadors en l’establiment d’objectius, siuggeriments, etc. 7-Ha de ser un programa a llarg termini (creació d’hàbits). 8-Ha de tenir sempre en compte que la Prevenció de Riscos Laborals depèn també de motivació i la satisfacció laborals. Slide 29: 29 ESTRATÈGIES ADDICIONALS PER FER QUE ELS TREBALLADORS SEGUEIXIN EL PPRL: 1-Motivar a l’empresa per implantar-lo (marc legal). 2-Procurar la participació de tots els nivells jeràrquics de l’empresa. 3-Establir objectius desglossats en submetes. 4-Procurar la formació necessària per poder assolir-les. 5-Arbitrar sistemes d’incentius, materials o simbòlics, que siguin informatius, es relacionin amb el rendiment objectiu, siguin percebuts com a justs i, en la mesura del possible, siguin personalitzats. 6-Procurar que hi hagi els recursos necessaris. 7-Fer el possible perquè el treballador estigui satisfet amb la seva feina: relacions amb els superiors, amb els companys, retribucions, percepció d’equitat, etc. Slide 30: 30 “…the end of all our exploring Will be to arrive where we started And Know the place for first time.” T.S. Eliot Slide 31: 31

Add a comment

Related presentations

Related pages

Variables associades al temps d'arribada a l'hospital en ...

La percepció d'urgència es la variable més potent ... infart tipus TACI i tenir menys de 2 factors de risc vascular. La percepció d'urgència es la ...
Read more

Índex de percepció de corrupció - Viquipèdia, l ...

El CPI mesura la percepció de la corrupció a causa de ... i per tant no ha de ser considerat pels advocats com una mesura del risc real de la ...
Read more

Enquesta de salut de Catalunya 2012 - Observatori del ...

... disminueix la percepció positiva de l’estat ... poden actuar com a factors protectors o com a factors de risc per a la salut. ... Variables Categories
Read more

Jordi Solà i Mas

SOLÀ, Jordi (2001) “La percepció i l’ús del medi ... ... La muntanya oblidada; Empresa/Espai Natural; Catalan Butterfly Monitoring Scheme; El Montsec;
Read more

ATENCIÓ, PERCEPCIÓ I MEMÒRIA 26910

La percepció de la distància i del moviment: ... Variables o factors que afecten al procés mnemònic. Mesura de la memòria i els seus diferents
Read more

Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: 'Biased ...

'Biased' Risk Perceptions of Longevity and Disability in ... main variable behind risk perceptions ... en la percepció de risc poblacional ...
Read more

Gestió dels residus sanitaris: Què n'opinen els ...

a element facilitador la percepcio de risc, un 12 % l'obliga-torietat decomplimentdela ... Dels resultats que s'han obtingut de la variable actitud, cal
Read more

Presentació | Educació per a la mobilitat segura | Què ...

Reconegui canvis en la percepció del risc per evolucionar vers una mobilitat segura.
Read more