L'economia d'entreguerres (1919-1939)

100 %
0 %
Information about L'economia d'entreguerres (1919-1939)

Published on December 30, 2008

Author: jestiarte

Source: slideshare.net

IES Alcarràs IES Alcarràs L'economia del període d'entreguerres (1919-1939) www. sunion .net/professors/a figuera /paginaprincipal.htm Aquest material ha estat baixat de la web: Ha estat modificat i adaptat en algun aspecte Etapa Batxillerat

els feliços anys vint la depressió dels anys trenta L’economia del període d’entreguerres (1919-1939) La crisi de 1929 i la depressió dels anys 30 1 1 1919 1939 1929 Crac Època de depressió econòmica Època de prosperitat econòmica

L’economia del període d’entreguerres (1919-1939) 2 Final de la guerra: Ruïna europea i enriquiment dels EE.UU. 1920 - 1921 Crisi de superproducció 1922 comença a millorar la situació econòmica “ Els feliços anys vint” especialment als EE.UU “ Prosperitat americana” S’iniciava una època d’un fort consumisme amb abús del crèdit i especulació borsària 1919 1929 CRAC Època de prosperitat econòmica Endeutament de productors i consumidors Superproducció

L’economia del període d’entreguerres (1919-1939) 3 1929 1939 Crac de la borsa de Nova York Fallida de la banca Crisi empresarial Augment de l’atur Crisi als EE.UU Inicia una A partir d’una Que provoca Que provoca La crisi s’estén per tot el món Estimula l’aparició dels règims totalitaris Retirada d’inversions americanes Baixada de preus mundials Conseqüències internacionals La depressió dels anys trenta

L’economia del període d’entreguerres (1919-1939) Teories keynesianes Intervenció i direcció estatal en matèria econòmica La prosperitat depèn de la inversió i no de l’estalvi. Polítiques de deflació liberal L’autarquia Als EE.UU., des de 1932, Roosevelt aplicarà el New Deal Intervencionisme de l’Estat Disminuir els impostos i les despeses de l’Estat / reduir la moneda en circulació per abaixar els preus / ajustar a la baixa els salaris / mesures proteccionistes. El factor de dinamisme econòmic no era l’oferta, sinó la demanda. El pla econòmic de Roosevelt consistia a injectar diners en el sistema econòmic, mitjançant les obres públiques, i a planificar aspectes com l’assegurança d’atur, vellesa i invalidesa. Model econòmic adoptat pels sistemes totalitaris. Consistia a reduir al màxim la dependència de l’exterior i a controlar les importacions amb l’autorització només d’allò més indispensable. 4 Es busquen solucions a la crisi

Producció americana + producció europea Superproducció Baixen preus Baixa producció Augmenta atur Desequilibri sistema de relacions monetàries internacionals Dificultats convertibilitat monedes en or Inflació (Alemanya) crisi provoca Els deutes i els crèdits provoquen emissió paper moneda 4 Superproducció de 1920-1921

La guerra mundial i les seves conseqüències van convertir els EE.UU en la primera potència econòmica mundial Les despeses financeres de guerra i les necessitats de reconstrucció d’Europa Demanda de préstecs i de producció americana Va provocar una Dependència econòmica d’Europa respecte els EE.UU. Que va crear una 5 Prosperitat americana A causa de LA PROSPERITAT AMERICANA I va potenciar Gran Productivitat Gran poder adquisitiu de la població

Viure el present Confiança en el sistema Comprar a terminis 6 Consumisme i abús del crèdit Endeutament de consumidors i de productors La prosperitat els portava a Demanant crèdits als bancs Això provocava un Agreujat per l’especulació borsària borsa Entre 1925 i 1929 Enrequiment ràpid i especulatiu Semblava que tot anava bé, però...

SUPERPRODUCCIÓ mundial Des de 1925 Les empreses no aturen la producció i els governs no intervenen Augmentar demanda Publicitat i més crèdits A la producció americana cal sumar l’europea Malgrat això endeutament 7 Només pensen en amb Això provoca més

El crac de 1929 Els inversors particulars L’estalviador retira els dipòsits del banc No hi ha més préstecs ni a consumidors ni a productors Crisi bancària 8 Fallida de la borsa Empreses i bancs han invertit en borsa Els bancs esgoten liquidesa Les fàbriques tanquen Augmenta l’atur Perjudica a Molts d’ells són Deutors de crèdits que no podràn tornar En aquests moments d’incertesa Això provoca que provoca Sense ajudes

L’augment de l’atur 9 Descens del consum caiguda dels preus (32%) L’empobriment generalitzat incrementa el subconsum S’atura la inversió industrial 100.000 empreses 5.000 bancs (-40%) provoca provoca Baixa la producció mundial tanquen Entre 1929 i 1932 13 milions d’aturats 25% població activa

La crisi s’expandeix arreu del món Es va esfondrar tot el sistema internacional d’intercanvis, de producció i de finances 10 Enfonsament del comerç internacional Repatriació dels capitals americans invertits per Europa i Amèrica Llatina Enfonsament dels bancs europeus A causa de provoca

La lluita contra la crisi 11 Polítiques tradicionals Com són El proteccionisme i les devaluacions Primer s’apliquen Després les Teories keynesianes Intervenció i direcció estatal en matèria econòmica La prosperitat depèn de la inversió i no de l’estalvi. J. M. Keynes Segons aquestes teories cal

Teories keynesianes Inversió estatal (obres públiques) Finançada per dèficit pressupostari Creació d’ocupació Augment de la renda familiar Creix el consum de les famílies Augmenta la producció Augment dels impostos indirectes Augment dels impostos directes Augment en els ingressos estatals Equilibri del dèficit del pressupost 12

La lluita contra la crisi El New Deal 1933 Franklin D. Roosevelt (demòcrata) Programa d’obres públiques ( Tenesse Valley Authority) Control de la massa monetària (Control dels bancs) Estimular inversió (crèdits estatals) El dèficit pressupostari s’equilibraria amb els impostos Devaluació del dòlar Programa agrícola (pujar preus, eliminació d’estocs) 13 Aplica Es basa en la Intervenció estatal Programa de recuperació industrial (NIRA) Intervencions econòmiques Intervencions socials Reduir l’atur (disminució jornada laboral) Establir un salari mínim, polítiques d’ocupació, seguretat social (d’atur, de vellesa i d’invalidesa)

 

 

 

 

 

Add a comment

Related presentations

Related pages

TEMA 8.- EL PERÍODE D’ENTREGUERRES, 1919-1939 (4t.ESO)

TEMA 8.- EL PERÍODE D’ENTREGUERRES, 1919-1939 (4t.ESO) ... transports, etc. van passar a propietat de l’Estat que també dirigia l’economia, ...
Read more

EL PERÍODE D’ENTREGUERRES (1919-1939) | Història per ...

EL PERÍODE D’ENTREGUERRES (1919-1939) Exàmens d’Història; IMPERIALISME I PRIMERA GUERRA MUNDIAL; ... La base de l’economia er l’agricultura, ...
Read more

Història en present: Període d'Entreguerres (1919-1939 ...

Període d'Entreguerres (1919-1939). ... La fallida de l'economia nordamericana suposarà una crisi econòmica sense precedents i afectarà al món sencer.
Read more

Entreguerres (1919-1939) | HISTÒRIA [4 ESO]

EL PERÍODE D’ENTREGUERRES (1919-1939) Publicat el 22 de ... El redreçament econòmic de l’economia alemanya a partir de 1924 s’explica per la gran ...
Read more

EL PERÍODE D’ENTREGUERRES (1919-1939) | HISTÒRIA [4 ESO]

EL PERÍODE D’ENTREGUERRES (1919-1939) ... El redreçament econòmic de l’economia alemanya a partir de 1924 s’explica per la gran quantitat de ...
Read more

CURS 39. L'Europa d'entreguerres (1919-1939) | Aules d ...

L'Europa d'entreguerres (1919-1939) ... L'Europa d'entreguerres viurà un període convuls que oscil·larà ... CURS 31. Catalunya, l’economia i la ...
Read more

L'ÈPOCA D'ENTREGUERRES 1919-1939 Comunisme i feixisme

crisi, a través de formes d'intervenció de l'Estat en l'economia per intentar solucionar els problemes sense haver de caure ni en ...
Read more