Lịch phát sóng tuần 01.08.2009

33 %
67 %
Information about Lịch phát sóng tuần 01.08.2009
Business & Mgmt

Published on August 3, 2009

Author: tvshopping.vn

Source: slideshare.net

Description

Lịch phát sóng tuần 01.08.2009

LỊCH PHÁT SÓNG TVSHOPPING TUẦN 1 THÁNG 8/2009 từ 3/8 đến 9/8- Cập nhật: Mới Giờ Thứ hai 3/8 Thứ ba 4/8 Thứ tư 5/8 Thứ năm 6/8 Thứ sáu 7/8 Thứ bảy 8/8 Chủ nhật 9/8 6 00 Địu Syta Số 2 Rượu vang VNT Kem Tràng Tiền Số 2 Sách Kim Đồng Số Thiên Phúc Quán số Thùng rác tự động Rượu vang VNT số số 1 2 2 2 10 Đèn soi tai Số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Rượu vang VNT số 2 Lá nương số 2 Địu Syta Số 2 Máy matxa Happy Dầu ăn Rika số 2 20 Lá Nương Số 2 Thùng rác tự động Ocean Hotel Sữa cho người tiểu Đèn soi tai Số 2 Máy lọc nước Thùng rác thông đường Số 3 Kangaroo minh số 2 30 Đông trùng hạ thảo Máy lọc nước Dầu ăn Rika số 2 Kem giảm béo Lá Nương Số 2 Giá đựng xà phòng Đèn soi tai số 3 số 2 Kangaroo Evelin 40 Tảo Spirulina (cũ) Kem Tràng Tiền An Dương Home Máy matxa Đông trùng hạ thảo Máy matxa Scent Sun Số 7 (Cũ) Centre Số 4 + Medisana số 2 Medisana Tượng treo đồ trang sức 50 Tosy Máy matxa Happy Thiên Phúc Quán Scent Sun Số 7 Tảo Spirulina (cũ) Kem Tràng Tiền Tosy (Cũ)

7 00 Kem Tràng Tiền Số Sách Kim Đồng Số Rượu vang VNT số Thiên Phúc Quán Kem Tràng Tiền Số Tượng treo đồ Đông trùng hạ thảo 2 2 1 2 trang sức số 2 số 2 10 Rượu vang VNT số Lá nương số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Địu Syta Số 2 Rượu vang VNT số An Dương Home Lá nương số 2 2 2 Centre Số 4 20 Ocean Hotel Sữa cho người tiểu Thùng rác tự động Đèn soi tai Số 2 Ocean Hotel Ocean Hotel Sữa cho người tiểu đường Số 3 đường Số 3 + Thiên Phúc Quán 30 Dầu ăn Rika số 2 Kem giảm béo Máy lọc nước Lá Nương Số 2 Dầu ăn Rika số 2 Rượu vang VNT Kem giảm béo Evelin Kangaroo số 1 Evelin 40 An Dương Home Máy matxa Kem Tràng Tiền (Cũ) Đông trùng hạ thảo An Dương Home Dầu ăn Rika (cũ) Tảo Spirulina (cũ) Centre Số 4 + Medisana số 2 Centre Số 4 + Tượng treo đồ trang Tượng treo đồ trang sức sức 50 Thiên Phúc Quán Scent Sun Số 7 Máy matxa Happy Tảo Spirulina (cũ) Thiên Phúc Quán Lọ hoa mới Tosy

8 00 Rượu vang VNT số Thiên Phúc Quán Sách Kim Đồng Số 2 Kem Tràng Tiền Số Rượu vang VNT Sách Kim Đồng Thùng rác tự động 1 số 2 2 số 1 Số 2 10 Dầu ăn Rika (cũ) Địu Syta Số 2 Lá nương số 2 Rượu vang VNT số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Địu Syta Số 2 Máy matxa Happy 20 Thùng rác tự động Đèn soi tai Số 2 Sữa cho người tiểu Ocean Hotel Thùng rác tự động Đèn soi tai Số 2 Máy lọc nước đường Số 3 Kangaroo 30 Máy lọc nước Lá Nương Số 2 Kem giảm béo Evelin Dầu ăn Rika số 2 Máy lọc nước Lá Nương Số 2 Giá đựng xà phòng Kangaroo Kangaroo 40 Kem Tràng Tiền Đông trùng hạ thảo Máy matxa An Dương Home Kem Tràng Tiền Kem Tràng Tiền Máy matxa (Cũ) số 2 Medisana Centre Số 4 + (Cũ) Số 2 Medisana Tượng treo đồ trang sức 50 Máy matxa Happy Tảo Spirulina (cũ) Scent Sun Số 7 Thiên Phúc Quán Máy matxa Happy Thiên Phúc Quán Kem Tràng Tiền (Cũ) + Bát đĩa sứ xương số 2

9 00 Sách Kim Đồng Số Kem Tràng Tiền Số Thiên Phúc Quán số Rượu vang VNT số Sách Kim Đồng Số Rượu vang VNT Tượng treo đồ 2 2 2 1 2 số 2 trang sức 10 Lá nương số 2 Rượu vang VNT số Địu Syta Số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Lá nương số 2 Dầu ăn Rika số 2 An Dương Home 2 Centre Số 4 20 Sữa cho người tiểu Ocean Hotel Đèn soi tai Số 2 Thùng rác tự động Sữa cho người tiểu Bát đĩa sứ xương Ocean Hotel đường Số 3 đường Số 3 + Thiên Phúc Quán 30 Kem giảm béo Dầu ăn Rika số 2 Lá Nương Số 2 Máy lọc nước Kem giảm béo Thùng rác thông Rượu vang VNT số Evelin Kangaroo Evelin minh số 2 1 40 Máy matxa An Dương Home Đông trùng hạ thảo Kem Tràng Tiền Máy matxa Đèn soi tai số 3 Dầu ăn Rika (cũ) Medisana Centre Số 4 + số 2 (Cũ) Medisana Tượng treo đồ trang sức 50 Scent Sun Số 7 Thiên Phúc Quán Tảo Spirulina (cũ) Máy matxa Happy Scent Sun Số 7 Scent Sun Số 7 Lọ hoa mói + Bát đĩa sứ xương

10 00 Địu Syta Số 2 Rượu vang VNT Kem Tràng Tiền Số 2 Sách Kim Đồng Số Thiên Phúc Quán số Đông trùng hạ Sách Kim Đồng số 1 2 2 thảo số 2 Số 2 10 Đèn soi tai Số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Rượu vang VNT số 2 Lá nương số 2 Địu Syta Số 2 Lá nương số 2 Địu Syta Số 2 20 Lá Nương Số 2 Thùng rác tự động Ocean Hotel Sữa cho người tiểu Đèn soi tai Số 2 Sữa cho người tiểu Đèn soi tai Số 2 đường Số 3 đường Số 3 30 Đông trùng hạ thảo Máy lọc nước Dầu ăn Rika số 2 Kem giảm béo Lá Nương Số 2 Kem giảm béo Lá Nương Số 2 số 2 Kangaroo Evelin Evelin 40 Tảo Spirulina (cũ) Kem Tràng Tiền An Dương Home Máy matxa Đông trùng hạ thảo Tảo Spirulina Kem Tràng Tiền (Cũ) Centre Số 4 + Medisana số 2 (cũ) Số 2 Tượng treo đồ trang sức 50 Tosy Máy matxa Happy Thiên Phúc Quán Scent Sun Số 7 Tảo Spirulina (cũ) Tosy Thiên Phúc Quán số 2

11 00 Kem Tràng Tiền Số Sách Kim Đồng Số Rượu vang VNT số Thiên Phúc Quán Kem Tràng Tiền Số Thùng rác tự động Rượu vang VNT số 2 2 1 2 2 số 2 10 Rượu vang VNT số Lá nương số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Địu Syta Số 2 Rượu vang VNT số Máy matxa Happy Dầu ăn Rika số 2 2 2 20 Ocean Hotel Sữa cho người tiểu Thùng rác tự động Đèn soi tai Số 2 Ocean Hotel Máy lọc nước Thùng rác thông đường Số 3 Kangaroo minh số 2 30 Dầu ăn Rika số 2 Kem giảm béo Máy lọc nước Lá Nương Số 2 Dầu ăn Rika số 2 Giá đựng xà phòng Đèn soi tai số 3 Evelin Kangaroo 40 An Dương Home Máy matxa Kem Tràng Tiền (Cũ) Đông trùng hạ thảo An Dương Home Máy matxa Scent Sun Số 7 Centre Số 4 + Medisana số 2 Centre Số 4 + Medisana Tượng treo đồ trang Tượng treo đồ trang sức sức 50 Thiên Phúc Quán Scent Sun Số 7 Máy matxa Happy Tảo Spirulina (cũ) Thiên Phúc Quán Kem Tràng Tiền Tosy (Cũ)

12 00 Rượu vang VNT số Thiến Phúc Quán Sách Kim Đồng Số 2 Kem Tràng Tiền Số Rượu vang VNT Tượng treo đồ Đông trùng hạ thảo 1 số 2 2 số 1 trang sức số 2 10 Dầu ăn Rika (cũ) Địu Syta Số 2 Lá nương số 2 Rượu vang VNT số 2 Dầu ăn Rika (cũ) An Dương Home Lá nương số 2 Centre Số 4 20 Thùng rác tự động Đèn soi tai Số 2 Sữa cho người tiểu Ocean Hotel Thùng rác tự động Ocean Hotel Sữa cho người tiểu đường Số 3 đường Số 3 + Thiên Phúc Quán 30 Máy lọc nước Lá Nương Số 2 Kem giảm béo Evelin Dầu ăn Rika số 2 Máy lọc nước Rượu vang VNT Kem giảm béo Kangaroo Kangaroo số 1 Evelin 40 Kem Tràng Tiền Đông trùng hạ thảo Máy matxa An Dương Home Kem Tràng Tiền Dầu ăn Rika (cũ) Tảo Spirulina (cũ) (Cũ) số 2 Medisana Centre Số 4 + (Cũ) Tượng treo đồ trang sức 50 Máy matxa Happy Tảo Spirulina (cũ) Scent Sun Số 7 Thiên Phúc Quán Máy matxa Happy Lọ hoa mới Tosy + Bát đĩa sứ xương

13 00 Sách Kim Đồng Số Kem Tràng Tiền Số Thiên Phúc Quán số Rượu vang VNT số Sách Kim Đồng Số Sách Kim Đồng Thùng rác tự động 2 2 2 1 2 Số 2 10 Lá nương số 2 Rượu vang VNT số Địu Syta Số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Lá nương số 2 Địu Syta Số 2 Máy matxa Happy 2 20 Sữa cho người tiểu Ocean Hotel Đèn soi tai Số 2 Thùng rác tự động Sữa cho người tiểu Đèn soi tai Số 2 Máy lọc nước đường Số 3 đường Số 3 Kangaroo 30 Kem giảm béo Dầu ăn Rika số 2 Lá Nương Số 2 Máy lọc nước Kem giảm béo Lá Nương Số 2 Giá đựng xà phòng Evelin Kangaroo Evelin 40 Máy matxa An Dương Home Đông trùng hạ thảo Kem Tràng Tiền Máy matxa Kem Tràng Tiền Máy matxa Medisana Centre Số 4 + số 2 (Cũ) Medisana Số 2 Medisana Tượng treo đồ trang sức 50 Scent Sun Số 7 Thiên Phúc Quán Tảo Spirulina (cũ) Máy matxa Happy Scent Sun Số 7 Thiên Phúc Quán Kem Tràng Tiền (Cũ) + Bát đĩa sứ xương số 2

14 00 Địu Syta Số 2 Rượu vang VNT Kem Tràng Tiền Số 2 Sách Kim Đồng Số Thiên Phúc Quán số Rượu vang VNT Tượng treo đồ số 1 2 2 số 2 trang sức 10 Đèn soi tai Số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Rượu vang VNT số 2 Lá nương số 2 Địu Syta Số 2 Dầu ăn Rika số 2 An Dương Home Centre Số 4 20 Lá Nương Số 2 Thùng rác tự động Ocean Hotel Sữa cho người tiểu Đèn soi tai Số 2 Bát đĩa sứ xương Ocean Hotel đường Số 3 + Thiên Phúc Quán 30 Đông trùng hạ thảo Máy lọc nước Dầu ăn Rika số 2 Kem giảm béo Lá Nương Số 2 Thùng rác thông Rượu vang VNT số số 2 Kangaroo Evelin minh số 2 1 40 Tảo Spirulina (cũ) Kem Tràng Tiền An Dương Home Máy matxa Đông trùng hạ thảo Đèn soi tai số 3 Dầu ăn Rika (cũ) (Cũ) Centre Số 4 + Medisana số 2 Tượng treo đồ trang sức 50 Tosy Máy matxa Happy Thiên Phúc Quán Scent Sun Số 7 Tảo Spirulina (cũ) Scent Sun Số 7 Lọ hoa mói

15 00 Kem Tràng Tiền Số Sách Kim Đồng Số Rượu vang VNT số Thiên Phúc Quán Kem Tràng Tiền Số Đông trùng hạ Sách Kim Đồng 2 2 1 2 thảo số 2 Số 2 số 2 10 Rượu vang VNT số Lá nương số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Địu Syta Số 2 Rượu vang VNT số Lá nương số 2 Địu Syta Số 2 2 2 20 Ocean Hotel Sữa cho người tiểu Thùng rác tự động Đèn soi tai Số 2 Ocean Hotel Sữa cho người tiểu Đèn soi tai Số 2 đường Số 3 đường Số 3 30 Dầu ăn Rika số 2 Kem giảm béo Máy lọc nước Lá Nương Số 2 Dầu ăn Rika số 2 Kem giảm béo Lá Nương Số 2 Evelin Kangaroo Evelin 40 An Dương Home Máy matxa Kem Tràng Tiền (Cũ) Đông trùng hạ thảo An Dương Home Tảo Spirulina Kem Tràng Tiền Centre Số 4 + Medisana số 2 Centre Số 4 + (cũ) Số 2 Tượng treo đồ trang Tượng treo đồ trang sức sức 50 Thiên Phúc Quán Scent Sun Số 7 Máy matxa Happy Tảo Spirulina (cũ) Thiên Phúc Quán Tosy Thiên Phúc Quán số 2

16 00 Rượu vang VNT số Thiến Phúc Quán Sách Kim Đồng Số 2 Kem Tràng Tiền Số Rượu vang VNT Thùng rác tự động Rượu vang VNT số 1 số 2 2 số 1 2 10 Dầu ăn Rika (cũ) Địu Syta Số 2 Lá nương số 2 Rượu vang VNT số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Máy matxa Happy Dầu ăn Rika số 2 20 Thùng rác tự động Đèn soi tai Số 2 Sữa cho người tiểu Ocean Hotel Thùng rác tự động Máy lọc nước Thùng rác thông đường Số 3 Kangaroo minh số 2 30 Máy lọc nước Lá Nương Số 2 Kem giảm béo Evelin Dầu ăn Rika số 2 Máy lọc nước Giá đựng xà phòng Đèn soi tai số 3 Kangaroo Kangaroo 40 Kem Tràng Tiền Đông trùng hạ thảo Máy matxa An Dương Home Kem Tràng Tiền Máy matxa Scent Sun Số 7 (Cũ) số 2 Medisana Centre Số 4 + (Cũ) Medisana Tượng treo đồ trang sức 50 Máy matxa Happy Tảo Spirulina (cũ) Scent Sun Số 7 Thiên Phúc Quán Máy matxa Happy Kem Tràng Tiền Tosy (Cũ) + Bát đĩa sứ xương

17 00 Sách Kim Đồng Số Kem Tràng Tiền Số Thiên Phúc Quán số Rượu vang VNT số Sách Kim Đồng Số Tượng treo đồ Đông trùng hạ thảo 2 2 2 1 2 trang sức số 2 10 Lá nương số 2 Rượu vang VNT số Địu Syta Số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Lá nương số 2 An Dương Home Lá nương số 2 2 Centre Số 4 20 Sữa cho người tiểu Ocean Hotel Đèn soi tai Số 2 Thùng rác tự động Sữa cho người tiểu Ocean Hotel Sữa cho người tiểu đường Số 3 đường Số 3 đường Số 3 + Thiên Phúc Quán 30 Kem giảm béo Dầu ăn Rika số 2 Lá Nương Số 2 Máy lọc nước Kem giảm béo Rượu vang VNT Kem giảm béo Evelin Kangaroo Evelin số 1 Evelin 40 Máy matxa An Dương Home Đông trùng hạ thảo Kem Tràng Tiền Máy matxa Dầu ăn Rika (cũ) Tảo Spirulina (cũ) Medisana Centre Số 4 + số 2 (Cũ) Medisana Tượng treo đồ trang sức 50 Scent Sun Số 7 Thiên Phúc Quán Tảo Spirulina (cũ) Máy matxa Happy Scent Sun Số 7 Lọ hoa mới Tosy + Bát đĩa sứ xương

18 00 Địu Syta Số 2 Rượu vang VNT Kem Tràng Tiền Số 2 Sách Kim Đồng Số Thiên Phúc Quán số Sách Kim Đồng Thùng rác tự động số 1 2 2 Số 2 10 Đèn soi tai Số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Rượu vang VNT số 2 Lá nương số 2 Địu Syta Số 2 Địu Syta Số 2 Máy matxa Happy 20 Lá Nương Số 2 Thùng rác tự động Ocean Hotel Sữa cho người tiểu Đèn soi tai Số 2 Đèn soi tai Số 2 Máy lọc nước đường Số 3 Kangaroo 30 Đông trùng hạ thảo Máy lọc nước Dầu ăn Rika số 2 Kem giảm béo Lá Nương Số 2 Lá Nương Số 2 Giá đựng xà phòng số 2 Kangaroo Evelin 40 Tảo Spirulina (cũ) Kem Tràng Tiền An Dương Home Máy matxa Đông trùng hạ thảo Kem Tràng Tiền Máy matxa (Cũ) Centre Số 4 + Medisana số 2 Số 2 Medisana Tượng treo đồ trang sức 50 Tosy Máy matxa Happy Thiên Phúc Quán Scent Sun Số 7 Tảo Spirulina (cũ) Thiên Phúc Quán Kem Tràng Tiền (Cũ) số 2

19 00 Kem Tràng Tiền Số Sách Kim Đồng Số Rượu vang VNT số Thiên Phúc Quán Kem Tràng Tiền Số Rượu vang VNT Tượng treo đồ 2 2 1 2 số 2 trang sức số 2 10 Rượu vang VNT số Lá nương số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Địu Syta Số 2 Rượu vang VNT số Dầu ăn Rika số 2 An Dương Home 2 2 Centre Số 4 20 Ocean Hotel Sữa cho người tiểu Thùng rác tự động Đèn soi tai Số 2 Ocean Hotel Bát đĩa sứ xương Ocean Hotel đường Số 3 + Thiên Phúc Quán 30 Dầu ăn Rika số 2 Kem giảm béo Máy lọc nước Lá Nương Số 2 Dầu ăn Rika số 2 Thùng rác thông Rượu vang VNT số Evelin Kangaroo minh số 2 1 40 An Dương Home Máy matxa Kem Tràng Tiền (Cũ) Đông trùng hạ thảo An Dương Home Đèn soi tai số 3 Dầu ăn Rika (cũ) Centre Số 4 + Medisana số 2 Centre Số 4 + Tượng treo đồ trang Tượng treo đồ trang sức sức 50 Thiên Phúc Quán Scent Sun Số 7 Máy matxa Happy Tảo Spirulina (cũ) Thiên Phúc Quán Scent Sun Số 7 Lọ hoa mói

20 00 Rượu vang VNT số Thiến Phúc Quán Sách Kim Đồng Số 2 Kem Tràng Tiền Số Rượu vang VNT Đông trùng hạ Sách Kim Đồng 1 số 2 2 số 1 thảo số 2 Số 2 10 Dầu ăn Rika (cũ) Địu Syta Số 2 Lá nương số 2 Rượu vang VNT số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Lá nương số 2 Địu Syta Số 2 20 Thùng rác tự động Đèn soi tai Số 2 Sữa cho người tiểu Ocean Hotel Thùng rác tự động Sữa cho người tiểu Đèn soi tai Số 2 đường Số 3 đường Số 3 30 Máy lọc nước Lá Nương Số 2 Kem giảm béo Evelin Dầu ăn Rika số 2 Máy lọc nước Kem giảm béo Lá Nương Số 2 Kangaroo Kangaroo Evelin 40 Kem Tràng Tiền Đông trùng hạ thảo Máy matxa An Dương Home Kem Tràng Tiền Tảo Spirulina Kem Tràng Tiền (Cũ) số 2 Medisana Centre Số 4 + (Cũ) (cũ) Số 2 Tượng treo đồ trang sức 50 Máy matxa Happy Tảo Spirulina (cũ) Scent Sun Số 7 Thiên Phúc Quán Máy matxa Happy Tosy Thiên Phúc Quán + Bát đĩa sứ xương số 2

21 00 Sách Kim Đồng Số Kem Tràng Tiền Số Thiên Phúc Quán số Rượu vang VNT số Sách Kim Đồng Số Thùng rác tự động Rượu vang VNT số 2 2 2 1 2 2 10 Lá nương số 2 Rượu vang VNT số Địu Syta Số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Lá nương số 2 Máy matxa Happy Dầu ăn Rika số 2 2 20 Sữa cho người tiểu Ocean Hotel Đèn soi tai Số 2 Thùng rác tự động Sữa cho người tiểu Máy lọc nước Thùng rác thông đường Số 3 đường Số 3 Kangaroo minh số 2 30 Kem giảm béo Dầu ăn Rika số 2 Lá Nương Số 2 Máy lọc nước Kem giảm béo Giá đựng xà phòng Đèn soi tai số 3 Evelin Kangaroo Evelin 40 Máy matxa An Dương Home Đông trùng hạ thảo Kem Tràng Tiền Máy matxa Máy matxa Scent Sun Số 7 Medisana Centre Số 4 + số 2 (Cũ) Medisana Medisana Tượng treo đồ trang sức 50 Scent Sun Số 7 Thiên Phúc Quán Tảo Spirulina (cũ) Máy matxa Happy Scent Sun Số 7 Tosy Tosy + Bát đĩa sứ xương

22 00 Kem tràng tiến số 1 Rượu vang VNT Rượu vang VNT số Kem tràng tiến số 1 Rượu vang VNT Kem tràng tiến số Rượu vang VNT số 1 1 số 1 1 số 1 10 Rượu vang VNT số Dầu ăn Rika (cũ) Dầu ăn Rika (cũ) Rượu vang VNT số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Rượu vang VNT Dầu ăn Rika (cũ) 2 số 2 20 Ocean Hotel Lọ hoa mới Lọ hoa mới Ocean Hotel Lọ hoa mới Ocean Hotel Lọ hoa mới 30 Dầu ăn Rika số 2 Đồ dùng nhà tắm Đồ dùng nhà tắm Dầu ăn Rika số 2 Tosy Dầu ăn Rika số 2 Tosy 40 Tosy Ocean Hotel Ocean Hotel Tosy Ocean Hotel Tosy Ocean Hotel 5 Kem Tràng Tiền Số Kem Tràng Tiền Kem Tràng Tiền Số 2 Kem Tràng Tiền Kem Tràng Tiền Số Kem Tràng Tiền Kem Tràng Tiền 2 (Cũ) (Cũ) 2 (Cũ) Số 2

Lưu ý: - Các chương trình phát cách nhật phải được phát đúng ngày (không phát thêm , phát chèn vào các ngày không lên sóng) - Các chương trình về ngân hàng Ocean, khách sạn Ocean, Tosy, kem Tràng Tiến, Rượu vang VNT, Dầu ăn Rika, Lọ hoa mới được sử dụng để phát thêm và phát chèn. - Đặc biệt là TOSY dùng để phát liên tục. - Còn lại tất cả các chương trình phải phát đúng giờ, đúng khung, không phát thêm, phát chèn vì bất cứ lý do gì.

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Lịch phát sóng VTV1 Thứ Hai ngày 11/07/2016 | Lịch phát sóng

Lịch phát sóng VTV1 Thứ Hai ngày 11/07/2016. 10/07/2016 21:24 pm. ... Tạp chí Kinh tế cuối tuần ...
Read more

Lịch phát sóng bóng đá trên K+ tuần 50 (8/12/2014 – 14/12 ...

Lịch phát sóng bóng đá trên K+ tuần 50 ... Lịch phát sóng các chương trình thể thao trong tuần tiếp theo luôn được ...
Read more

Lịch phát sóng bóng đá trên K+ tuần 8 (14/02/2015 - 20/02 ...

Lịch phát sóng các chương trình thể thao trong tuần tiếp theo luôn được Truyền ... Lịch phát sóng bóng đá trên K+ tuần 8 ...
Read more

Lịch phát sóng hằng tuần - Đài Phát Thanh

Lịch phát sóng hằng tuần; Văn bản pháp luật; ... Lịch phát sóng. Thứ bảy ngày 6/8/2016. 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: ...
Read more

Lịch phát sóng thể thao tuần 43 (19/10 - 25/10) - Truyền ...

Lịch phát sóng thể thao tuần 43 (19/10 - 25/10) Đầu thu - Công ngh ... Phát sóng: Ngày: Kênh: Ghi ch ...
Read more

Lịch phát sóng các sự kiện thể thao tuần 23 (4/6 – 10/6)

Lịch phát sóng các sự kiện thể thao ... Lịch phát sóng các sự kiện thể thao tuần 27 ( 2/7 – 8/7) Lịch phát sóng Euro 2016 ...
Read more

Lịch phát sóng VTV3 Thứ Bảy ngày 02/07/2016

Lịch phát sóng VTV3 Thứ Bảy ngày 02/07/2016. 01/07/2016 21:24 pm. ... Tạp chí Kinh tế cuối tuần ...
Read more

Lich phat song ban muon hen ho

Lich phat song ban muon hen ho “Bạn ... “Bạn Muốn Hẹn Hò” phát sóng định kỳ vào 15h20 Chủ Nhật và 22h30 thứ Hai hàng tuần ...
Read more

Đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Long

Lịch phát sóng; THVL1: Giải trí truyền hình: Cười Xuyên Việt 2016 ... Tập tiếp theo của chương trình phát sóng vào ngày 11/8.
Read more