L'agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013)

33 %
67 %
Information about L'agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les...
Education

Published on March 11, 2014

Author: comunicaciobofill

Source: slideshare.net

Description

Aquest informe és una anàlisi detallada de les principals mesures de la política educativa desplegades pels darrers dos governs de la Generalitat (2011-2013) i avalua fins a quin punt les mesures polítiques adoptades responen únicament als condicionants de la crisi econòmica i l'austeritat, externs al sistema educatiu, o bé expressen unes opcions polítiques determinades. L'objectiu final és el de valorar l'adequació de la política educativa que s'ha desenvolupat com a resposta als objectius d'equitat i d'eficàcia del sistema.
Autors: Xavier Bonal, professor del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i Antoni Verger, investigador Ramón y Cajal i Marie Curie del Departament de Sociologia de la UAB

Presentació FUNDACIÓ JAUME BOFILL MARÇ 2014 L’agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013)

L’agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013) Presentació FJB L’agenda de la política educativa Nou eixos analitzats: 1. Finançament 2. Professorat 3. Avaluació del sistema 4. Autonomia escolar 5. Millora del rendiment educatiu 6. Polítiques d’equitat 7. Atenció a la diversitat 8. Relació educació i mercat de treball 9. Relació escola-família- entorn

L’agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013) Presentació FJB • La creació d’un pla integral de lluita contra el fracàs escolar • La posada en marxa de dispositius de millora del rendiment educatiu (SEP, PIM) • Aposta per la millora de la formació del professorat • Millora de la formació professional: increment d’oferta i inici de la formació professional dual • Enfortiment de direccions escolars com a mecanisme de reforç d’autonomia escolar • Defensa del model d’immersió lingüística Mesures emblemàtiques de política educativa

L’agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013) Presentació FJB Principals conclusions del treball • Els condicionants externs, no expliquen la magnitud ni el biaix de la reducció de recursos en educació • Les escoles en pitjors condicions socials són les que més han patit les conseqüències de la contenció econòmica. Tant per la via de les retallades selectives com de les no selectives. • La política educativa del govern de la Generalitat ha realitzat un desplegament de la Llei d’Educació de Catalunya clarament selectiu. • El Pla d’actuació Ofensiva de pais a favor de l'èxit escolar s’ha centrat en l’aula però ha ignorat l’entorn social dels alumnes.

L’agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013) Presentació FJB 1a part: Polítiques de finançament Indicadors de finançament de l’educació 2010 2011 2012 Despesa total educació / PIB* 3,4 3,1 - Despesa en educació / Despesa pública total 21,1 20,1 19,4 Despesa pública en educació per est udiant (Euros corrents)** 4.085 3.749 3.370 % del total de la despesa pública en educació dedicat a l’ensenyament concertat 18,5 20,8 18,7 Font: *Nota: Despesa total en educació a partir de dades de Minister io de Educación i PIB a partir de Idescat. **Despesa del Departament d’Ensenyament per estudiant en ensenyaments en règim generals i educació d’adults. Font: Elaboració a partir de Minister io de Educación: Datos y cifr as de la Educación en España , Idescat i Pr essupostos de la Gener alitat de Catalunya 2011 i 2012.

L’agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013) Presentació FJB Evolució del nombre d’alumnes i del nombre de professors al sector públic. Curs Nombre d’alumnes % Nombre de professors % 2007-2008 721.169 68.258 2008-2009 756.610 +4,91 72.486 +6,19 2009-2010 788.383 +4,20 71.732 - 1,04 2010-2011 818.883 +3,86 73.196 +2,04 2011-2012 851.332 +3,96 73.550 + 0,48 2012-2013 862.944 +1,36 70.222 -4,52 Font: Ministeri d’Educació 19,65% 2,87% Evolució de la demografia educativa

L’agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013) Presentació FJB Canvi de model d’educació infantil • El Govern de la Generalitat ha reduït fins a un 52 % l’aportació a les escoles bressol municipals passant de 1800 € a 875 € per plaça. Oferta escolar de places públiques 0-3 anys i matrícula total a Catalunya Curs Capacitat Matrícula 2010-11 56.500 51.174 2011-12 62.739 54.704 2012-13 65.021 48.624 Font: Butlletí oficial del Parlament de Catalunya, núm. 53, 3 d’abril de 2013.

L’agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013) Presentació FJB Política educativa i segregació escolar • Els punts per “llinatge” (“s’atorga una puntuació de 5 punts a l’alumnat que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud”) (GOV/9/2011 ) • Política de ràtios • Augment de les àrees d’influència en l’elecció de centre Percentatge de grups segons infants escolaritzats per aula als centres finançats amb fons públics. P3, curs 2012-13 Titularitat Total grups Menys de 25 25 26 27 28 29 30 Públic 2361 47,0 25,3 12,3 14,1 1,1 0,1 0 Concertat 1000 36,2 9,1 8,2 38,8 4,8 1,8 1,1 Font:: Elaboració pròpia a partir de Departament d’Ensenyament. Resultats de la preinscripció de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària. 8 de juny de 2012.

L’agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013) Presentació FJB Beques de menjador

L’agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013) Presentació FJB Una política centrada en escola i família , però no en l’entorn • Dispositius de lluita contra el fracàs escolar: SEP, PIM i web Junts x l’educació. • Al mes de juliol de 2012, dels 80 municipis amb PEE 61 es queden sense renovació de finançament de la Generalitat. Els Serveis complementaris a l’educació es redueixen un 32% entre 2010 i 2012.

L’agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013) Presentació FJB 2a part: Canvis en la governança LEC Autonomia DireccionsAvaluació Decret 102/2010, 3 d’agost de 2010 Decret 155/2010, 2 de nov. de 2010 Decret 177/2010, 23 de nov. de 2010

L’agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013) Presentació FJB

L’agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013) Presentació FJB Sistemes d’avaluació • Propietats: · Holístic · Formatiu · Independent

L’agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013) Presentació FJB Implementació de les propostes d’autonomia

L’agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013) Presentació FJB Avenços ferms en matèria de direccions a) Dos cursos de formació inicial en direcció escolar (un tercer programat per 2014). b) Acreditacions de director professional. c) Impuls a la selecció per concurs de mèrits de directors de centre. d) Adopció de Decret de Plantilles.

L’agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013) Presentació FJB Accions en matèria d’avaluació – Proves de Competències a final d’etapa – Avaluació global diagnòstica – Avaluació docent (62.000 docents en 7 anys ) – Proposta d’atorgar sexennis/graus en funció de la “productivitat” –Avaluació molt centrada en els centres educatius –Recentralització de poder avaluatiu en el cos d’inspectors –Es suspèn la creació d’agència avaluació i prospectiva autònoma (Decret 294/2011 )

L’agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013) Presentació FJB PROPOSTES 1. Una política educativa basada en l’interès públic en educació. 2. Pla de xoc per als centres més desafavorits. 3. Establir mecanismes que facilitin una distribució més equilibrada de l’alumnat. 4. Prioritzar l’entorn social de l’alumne en la lluita contra el fracàs escolar. 5. Garantir la disponibilitat d’informació transparent i independent sobre el sistema educatiu. 6. Avançar cap una autonomia de centre amb una vessant més pedagògica, basada en un lideratge escolar compartit.

@FundacioBofill L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2013 http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=11&publicacio=584&submenu=false&SC=120120070 40643&titol=&autor=&ordenat=&&tags Educació Avui. Indicadors i propostes de l’Anuari 2013 http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=11&publicacio=584&submenu=false&SC=120120070406 43&titol=&autor=&ordenat=&&tags L’agenda de la política educativa: una anàlisi de les opcions de govern http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=11&publicacio=587&submenu=false&SC=1201200 7040643&titol=&autor=&ordenat=&&tags=

@FundacioBofill Miquel Martínez. Resum de l’Anuari 2013 http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=25.04

Add a comment

Related presentations

Related pages

L’agenda de la política educativa a Catalunya: una ...

L’agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013) FUNDACIÓ JAUME BOFILL DOSSIER DE PREMSA 2
Read more

L’agenda de la política educativa a Catalunya: una ...

L’agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern ... educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions
Read more

L'AGENDA DE LA POLITICA EDUCATIVA A CATALUNYA : UNA ...

Comprar el libro L'agenda de la política educativa a Catalunya : una anàlisi de les opcions de govern, 2011-2013 de Xavier Bonal, Edicions i Produccions ...
Read more

e-colònies.cat : Avaluació de l'acció de govern en ...

L'informe L'agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013) és una anàlisi detallada de les principals ...
Read more

Quines polítiques educatives necessitem avui? - Xavier ...

... a Catalunya. Una anàlisi de les opcions ... de L'agenda de la política educativa ... Quines polítiques educatives necessitem avui?
Read more

LA NOVA POLÍTICA EDUCATIVA I LES DESIGUALTATS

... L’agenda de la política educativa a ... Una anàlisi de les opcions de govern. ... D’una banda, l’acció de govern a Catalunya ha estat en ...
Read more

Quines polítiques educatives necessitem avui? ( II ...

... Política educativa , ... de la UAB i autors de L’agenda de la política educativa a Catalunya. Una anàlisi de les opcions de ...
Read more

Com afecten les retallades en la coeducació

L’agenda de la política educativa ... una anàlisi de les opcions de govern ... Fins ara a Catalunya una persona del Consell Escolar havia de ser la ...
Read more