L’adaptació al canvi climàtic a Catalunya

50 %
50 %
Information about L’adaptació al canvi climàtic a Catalunya
News & Politics

Published on March 25, 2014

Author: mediambientcat

Source: slideshare.net

Description

Presentació de Gabriel Borràs de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic en el marc de la jornada Com pot adaptar-se el món local als impactes del canvi climàtic? Els Plans Municipals d'Adaptació al Canvi Climàtic. Barcelona, 25 de març de 2014.

L’adaptació al canvi climàtic a Catalunya 25 de març de 2014

2 El clima futur (2050) Temperatura de l’aire •Augment significatiu i robust de la T mitjana anual amb una tendència entre +0,8 i + 1,8 ºC. •Aquest increment segueix un gradient latitudinal i altitudinal: Pirineu +2,0 ºC, litoral sud +1,0 ºC. •La variació màxima de T s’assoleix a l’estiu i augmenta la probabilitat d’ocurrència de mesos molt càlids. •Increment del 7% del nombre de nits tropicals, amb màxims entre 20 i 30 nits tropicals més a l’any al litoral i prelitoral. •Disminució del 5% en el nombre de dies de glaçada, sobretot al Pirineu, amb una disminució màxima d’entre 30 i 40 dies de glaçada menys a l’any.

3 Increment robust i constant de la temperatura El temps present

4 El clima futur (2050) Precipitació •Força incertesa, amb un rang de variació de la P mitjana anual entre -10 i +5%. Major variabilitat interanual. •La P mitjana anual tendeix a disminuir especialment al Pirineu Occidental, però podria arribar a augmentar al litoral nord. •Augment de la probabilitat d’ocurrència d’episodis de P extrema (>200 mm en 24 hores). •Augment de la longitud màxima de la ratxa seca (dies consecutius en un any amb P<1,0 mm), amb valors superiors als 100 dies al litoral i prelitoral (mitjana 1971-2000: 66 dies).

5 La irregularitat pluviomètrica El temps present

6 Risc de l’esdeveniment climàtic Probabilitat de succés Vulnerabilitat del sistema i/o sector X Exposició Sensibilitat Capacitat adaptativaX -( ) Preventiva/ Correctiva Tova/Dura Mala adaptació L’adaptació té com a objectiu reduir el risc i els danys per impactes actuals i futurs, d’una manera eficaç i/o explotant els beneficis potencials (Llibre Verd UE). L'adaptació als impactes del canvi climàtic

7 Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic Impactes sobre sectors i sistemes Salut Infraestructures energètiques Infraestructures de transport Biodiversitat Gestió de l’aigua Gestió forestal Agricultura i Ramaderia Turisme Pesca Urbanisme i Habitatge Indústria i Serveis Observats Potencials Canvi global 24 0 4 19 4 4 8 Nombre impactes descrits = 63 Nombre impactes observats = 32

8 Nombre total mesures GENÈRIQUES = 30 Nombre total mesures ESPECÍFIQUES SISTEMES = 81 Nombre total mesures ESPECÍFIQUES SECTORS = 71 NOMBRE TOTAL MESURES = 182 RESUM MESURES • Establir nous models de governança des de la Generalitat i els municipis que facilitin la implementació de mesures d’adaptació locals. • Impulsar des del Govern de la Generalitat l’aprovació d’ordres de subvenció que estimulin la redacció de plans d’adaptació des de l’Administració local. Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic

9 Plans Municipals d’Adaptació al Canvi Climàtic (PMACC) Què ha de contenir un PMACC? •Identificació dels impactes del canvi climàtic més significatius al municipi. •Identificació dels àmbits prioritaris d’intervenció en l’adaptació al canvi climàtic. •Establiment dels objectius d’adaptació definits bé a nivell transversal, bé a nivell sectorial. •Definició de les accions per a l’adaptació. •Establiment d’un sistema d’avaluació i seguiment. •Definició d’un sistema de coordinació interna del procés. •Actualització i revisió del Programa. •Comunicació i participació al llarg del procés.

10 Més informació... Plans Municipals d’Adaptació al Canvi Climàtic (PMACC)

11 Life+ MEDACC

12 Life+ MEDACC Life+ MEDACC, un bon exemple de com passar a l’acció!!!

13 Integració de l’adaptació en el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses 20% del pressupost de la UE 2014-2020 es destinarà a l'acció pel clima, inclosa l'adaptació. Els requeriments d'adaptació s'inclouen en tots els programes de finançament de la UE. La UE encoratja les autoritats locals a integrar les necessitats d'adaptació en la planificació i implementació de les seves polítiques. •La Comissió Europea ha promogut en data 19 de març de 2014 la Iniciativa del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per a l’Adaptació al Canvi Climàtic (MAYORS ADAPT). •Les Ciutats signants es comprometen a contribuir a l'objectiu general de l'estratègia d'adaptació de la UE mitjançant el desenvolupament d'una estratègia local d'adaptació o integrant l'adaptació al canvi climàtic en els plans ja existents. http://mayors-adapt.eu/

14 Declaració de Vilanova i la Geltrú DECLARACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ Per a l’adaptació als efectes del canvi climàtic en el territori i el litoral (18 de març de 2014) http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/05 _declaracio_de_vilanova_aprovat.pdf Entre els seus acords...

15 Convocatòria subvencions 2013 • Sol·licituds rebudes: 14 • Subvencions atorgades: 9 • Import atorgat: 29.324 € => 3.258 € de mitjana per PMACC subvencionat

16 Convocatòria subvencions 2014 • Dotació màxima prevista: 70.000 € • Import màxim de la subvenció: 40% de l’import total de l’actuació amb un màxim de 6.000 € NOVETAT!!! en el cas d’agrupacions d’ens locals: 60% de l’import total de l’actuació amb un màxim de 6.000 € • Termini de presentació de sol·licituds: 22 d’abril de 2014 • Termini d’execució: de l’1 de gener de 2014 al 30 de setembre de 2014 • Termini de justificació: 30 de setembre de 2014

17 Moltes gràcies Oficina Catalana del Canvi Climàtic http:// www.gencat.cat/canviclimatic occc@gencat.cat

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

L'adaptació al canvi climàtic. Canvi climàtic ...

... adaptació al canvi climàtic ... > L'adaptació al canvi climàtic. ... de l'adaptació al canvi climàtic a Catalunya ...
Read more

Indicadors sobre l'adaptació al canvi climàtic a ...

Indicadors sobre l'adaptació al canvi climàtic a Catalunya. M2013-14. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya
Read more

Què és l'adaptació al canvi climàtic? - YouTube

Vídeo divulgatiu de l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC), document que fou aprovat per la Generalitat de Catalunya ...
Read more

Estudi del delta de l'Ebre. Canvi climàtic. Generalitat ...

... però presenta un ventall de possibles solucions per a l'adaptació al canvi climàtic, ... i d'adaptació al canvi climàtic a Catalunya, ...
Read more

Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic de Girona

Objectius estratègics per a l’adaptació al canvi climàtic ... Catalunya i publicats al Butlletí Anual d’Indicadors climàtics que il·lustren ...
Read more

Adaptacions al Canvi Climàtic en l’Ús de l’Aigua

L’adaptació de la nostra societat al canvi climàtic és ... estudis previs sobre canvi climàtic a Catalunya, ... al canvi climàtic i garantir el ...
Read more

L'ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC. PERSPECTIVA TÈCNICA I ...

El seminari "L'adaptació al canvi climàtic. ... Els impactes del canvi climàtic: la perspectiva de Catalunya. · Dr. Jordi Cunillera.
Read more

RESUM EXECUTIU PLA D'ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DE L ...

Tot i que periòdicament es publica l’informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, ... tot el coneixement sobre l’adaptació al canvi climàtic a l ...
Read more

APORTACIONS DEL CADS A L’AVANTPROJECTE DE LLEI CATALANA ...

el Canvi Climàtic a Catalunya, en col·laboració amb el Servei Meteorològic de Catalunya i ... l’adaptació al canvi climàtic. Ara bé, ...
Read more