Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com

50 %
50 %
Information about Ky thuat sua_chua_va_bao_tro_xe_honda_dearm-khotrithuc.com

Published on February 23, 2014

Author: trangtv

Source: slideshare.net

THúNG B<O QUAN TRõNG Vé AN TO>N  [◊ nhƒn mºnh cfl th◊ g√y thıÍng t⁄ch ho¬c ch—t ngıÏi n—u kh‰ng tu√n theo hıÎng d«n. CÑN THÜN: [◊ cho bi—t cfl th◊ lπm hı h·ng thi—t bfi n—u kh‰ng tu√n theo hıÎng d«n nπy. CH® ≥: [ıa ra nh˘ng th‰ng tin h˘u ⁄ch. Tπi liŸu nπy kh‰ng m‰ t∫ chi ti—t nh˘ng quy tr¤nh chu∆n tºi c¯a hπng hay nh˘ng nguy–n tæc v÷ an toπn vπ viŸc th˙c hiŸn b∫o dıÓng. C≈n ph∫i ch ˚ røng, tπi liŸu nπy cfl mÈt s c∫nh b∏o vπ lıu ˚ hÍi ngıÔc vÎi nh˘ng phıÍng ph∏p b∫o dıÓng cfl th◊ lπm bfi TH≠¢NG TíCH CHO NG≠§I th˙c hiŸn b∫o dıÓng, lπm h·ng phıÍng tiŸn, ho¬c kh‰ng an toπn. Xin hi◊u røng nh˘ng khuy—n c∏o nπy kh‰ng th◊ {÷ c»p {ıÔc h—t tƒt c∫ nh˘ng nguy hi◊m cfl th◊ x∫y ra {Âi vÎi viŸc th˙c hiŸn b∫o dıÓng dÒ cfl ph∫i {ıÔc Honda khuy—n c∏o hay kh‰ng v¤ Honda kh‰ng th◊ ki◊m tra {ıÔc h—t nh˘ng trıÏng hÔp cfl th◊ x∫y ra. Bƒt cˆ ngıÏi nπo th˙c hiŸn b∫o dıÓng ho¬c s¯ dÙng nh˘ng dÙng cÙ dÒ cfl ph∫i do Honda khuy—n c∏o s¯ dÙng hay kh‰ng th¤ ph∫i {∫m b∫o røng h„ kh‰ng th◊ bfi nguy hi◊m g¤ t˜ viŸc s¯ dÙng dÙng cÙ ho¬c l˙a ch„n phıÍng ph∏p th˙c hiŸn b∫o dıÓng. H≠£NG DÖN PhÙ lÙc nπy bao gÊm th‰ng tin dÒng cho xe SUPER DREAM (KFVZ). Xem s∏ch "HıÎng d«n b∫o tr¤" cÚa xe C100M1-KFVN {◊ th˙c hiŸn c∏c quy tr¤nh dfich vÙ mπ tπi liŸu nπy kh‰ng {÷ c»p {—n. TÇT C@ NH±NG THúNG TIN, HìNH @NH MINH HõA, H≠£NG DÖN V> C<C THúNG Sù K∂ THUÜT TRONG T>I LIëU N>Y D≤A TRåN THúNG TIN Vé S@N PHÑM M£I NHÇT Có [≠ßC T]I TH§I [IèM IN T>I LIëU. C‰ng ty Honda Motor Có QUYéN THAY [üI BÇT CÆ L®C N>O, KHúNG CÉN THúNG B<O TR≠£C V> KHúNG CHñU BÇT CÆ NGHïA V¨ N>O. KHúNG [≠ßC T<I B@N BÇT CÆ PHÉN N>O C™A T>I LIëU NçU KHúNG Có S≤ CHO PHáP C™A T<C GI@ T>I LIëU. T>I LIëU N>Y [≠ßC VIçT CHO NH±NG NG≠§I Có KIçN THÆC C¢ B@N Vé B@O D≠¶NG XE M<Y C™A Honda, XE XC®T¢ HOÄC ATVS. Honda Motor Co., Ltd. V^N PHòNG XUÇT B@N T>I LIëU M¨C L¨C NHÜN BIçT KIèU XE 21-1 THúNG Sù K∂ THUÜT 21-2 [àN [ûNG Hû CúNG T_C 21- S¢ [û DÅY [IëN 21-5

21. PH¨ L¨C (2) NHÜN BIçT KIèU XE Sù KHUNG Sù M<Y Sù KHUNG SÂ khung {ıÔc {flng Ì ph⁄a b–n ph∫i cÚa cÁ l∏i. Sù M<Y SÂ m∏y {ıÔc {flng b–n tr∏i ph⁄a dıÎi cÚa lÂc m∏y. Sù B° CHç HòA KHí Sù B° CHç HòA KHí SÂ bÈ ch— h‡a kh⁄ {ıÔc {flng tr–n th√n b–n ph∫i cÚa bÈ ch— h‡a kh⁄. 21-1

21. PH¨ L¨C (2) C<C THúNG Sù K∂ THUÜT CHUNG CHUNG M¨C C<C KíCH TH≠£C CHUNG KHUNG [°NG C¢ Chi÷u dπi Chi÷u rÈng xe Chi÷u cao xe Kho∫ng c∏ch 2 b∏nh xe Chi÷u cao y–n xe Chi÷u cao g∏c ch√n Kho∫ng c∏ch g≈m xe Tr„ng lıÔng b∫n th√n 1.860 mm (73,2 in.) 655 mm (25,8 in.) 1.040 mm (40,9 in.) 1.175 mm (46,3 in) 772 mm (30,4 in.) 260 mm (10,4 in.) 130 mm (5,1 in.) 95 kg (209,5 lbs) Ki◊u khung Gi∫m xflc trıÎc Hπnh tr¤nh gi∫m xflc trıÎc Gi∫m xflc sau Hπnh tr¤nh gi∫m xflc sau Gi∫m chƒn sau K⁄ch cÓ lÂp trıÎc K⁄ch cÓ lÂp sau Phanh trıÎc Phanh sau Gflc nghi–ng trÙc quay l∏i Chi÷u dπi v—t quÀt Dung t⁄ch b¤nh xΩng Loºi sÂng lıng Gi∫m xflc Âng lÊng 80,5 mm (3,17 in.) Dºng gæp 63 mm (2,48 in.) Loºi Âng hoºt {Èng mÈt chi÷u 2,25 - 17 33L 2,50 - 17 38L GuÂc phanh giªn trong GuÂc phanh giªn trong 26o30' 75 mm (2,95 in.) 3,5 l⁄t (0,92 US gal, 0,77 lmp gal) [ıÏng k⁄nh xy lanh vπ hπnh tr¤nh cÚa p⁄tt‰ng Dung t⁄ch lπm viŸc T˝ s nÀn Truy÷n {Èng x p∏p X p∏p ht MÌ khi n√ng 1 mm (0,04 in.) [flng khi n√ng 1 mm (0,04 in.) X p∏p x∫ MÌ khi n√ng 1 mm (0,04 in.) [flng khi n√ng 1 mm (0,04 in.) HŸ thÂng b‰i trÍn Ki◊u bÍm d≈u HŸ thÂng lπm m∏t L„c gifl Loºi cÂt m∏y B tr⁄ xy lanh 50,0 x 49,5 mm (2,0 x 2,0 in.) 97,1 cm3 (5,92 cu-in.) 9,0 : 1 D«n {Èng x⁄ch t∫i vπ trÙc cam cÒng c‡ mÁ 2o trıÎc {i◊m ch—t tr–n 25o sau {i◊m ch—t dıÎi 33o trıÎc {i◊m ch—t dıÎi 0o tºi {i◊m ch—t tr–n <p suƒt cıÓng bˆc vπ c∏c te ∆m BÍm b∏nh rΩng Lπm m∏t bøng kh‰ng kh⁄ BÈt nh˙a tÁng hÔp t∆m d≈u Loºi læp r∏p Xy lanh {Ín nghi–ng 80o so vÎi phıÍng th¿ng {ˆng B° CHç HòA KHí Loºi ch— h‡a kh⁄ [ıÏng k⁄nh Âng Venturi TRUYéN [°NG [IëN 21-2 THúNG Sù K∂ THUÜT Loºi trÙ ga 16 mm (0,6 in) ho¬c tıÍng {ıÍng HŸ thÂng ly hÔp HŸ thÂng hoºt {Èng ly hÔp HÈp s Gi∫m tÂc sÍ cƒp Gi∫m tÂc sau cÒng T˝ s rΩng S 1 S 2 S 3 S 4 Ki◊u sang s Nhi÷u {›a, ıÎt Loºi ly t√m t˙ {Èng 4 sÂ, tÂc {È kh‰ng {Ái 4,058 (69/17) 2,571 (36/14) HŸ thÂng {∏nh l¯a HŸ thÂng khÌi {Èng HŸ thÂng sºc {iŸn Ti—t ch— ch‹nh lıu HŸ thÂng chi—u s∏ng [∏nh l¯a bøng tÙ {iŸn (CDI) C≈n khÌi {Èng vÎi m‰ tÍ khÌi {Èng {iŸn Ph∏t {iŸn xoay chi÷u mÈt pha Ch‹nh lıu n¯a sflng/ mÈt pha/ bøng thyristo Ph∏t {iŸn xoay chi÷u 2,833 (34/12) 1,705 (29/17) 1,238 (26/21) 0,958 (23/24) HŸ thÂng tr∫ s v»n hπnh bøng ch√n tr∏i (hŸ thÂng s v‡ng; ch‹ khi xe d˜ng) -N-1-2-3-4(-N: kh‰ng sÂ)

21. PH¨ L¨C (2) [àN [ûNG Hû CúNG T_C C<C THúNG Sù K∂ THUÜT THúNG Sù K∂ THUÜT M¨C Bflng {Ãn [Ãn trıÎc (pha, cÂt) 12 V - 35/35 W [Ãn phanh/ {Ãn sau 12 V - 18/5 W [Ãn b∏o rŒ trıÎc 12 V - 10 W x 2 [Ãn b∏o rŒ sau 12 V - 10 W x 2 [Ãn {Êng hÊ c‰ng tÍ mÀt 12 V - 1,7 W x 2 [Ãn t⁄n hiŸu b∏o rŒ 12 V - 3,4 W x 2 [Ãn b∏o kh‰ng s 12 V - 3,4 W [Ãn b∏o vfi tr⁄ s cao nhæt 12 V - 1,7 W [Ãn b∏o pha 12 V - 1,7 W 10 A C≈u ch¤ [àN PHA TH<O [àN TR≠¢C Th∏o c∏c v⁄t, bu l‰ng vπ hÈp {Ãn trıÎc. C<C VíT BU LúNG THAY BóNG [àN Th∏o {≈u nÂi {ui {Ãn ra kh·i bflng {Ãn. Th∏o chÙp che bÙi. Th∏o bflng {Ãn pha bøng c∏ch nhƒn nhœ l«y cπi ra kh·i vƒu gi˘. R∏p bflng {Ãn mÎi sao cho vƒu cÚa nfl trÒng vÎi rªnh cÚa bÈ {Ãn trıÎc. CH¨P [ÉU NùI [UI [àN CHE B¨I BóNG [àN TR≠£C 21-3

21. PH¨ L¨C (2) R<P R∏p c∏c chi ti—t ngıÔc vÎi lc th∏o. CH® ≥ Ki◊m tra {i÷u ch‹nh {È r„i cÚa {Ãn pha. C<C VíT 21-4 BU LúNG

21. PH¨ L¨C (2) S¢ [û DÅY [IëN 21-5

00-2

00-3

Th‰ng b∏o quan tr„ng v÷ an toπn  [◊ nhƒn mºnh cfl th◊ g√y thıÍng t⁄ch ho¬c ch—t ngıÏi n—u kh‰ng tu√n theo hıÎng d«n. C∆n th»n: [◊ ch‹ cfl th◊ lπm hı h·ng thi—t bfi n—u kh‰ng tu√n theo hıÎng d«n. ch ˚: [ıa ra c∏c th‰ng tin h˘u ⁄ch. Kh‰ng bao gÊm nh˘ng m‰ t∫ chi ti—t cÚa c∏c qui tr¤nh thao t∏c ti–u chu∆n, nguy–n tæc an toπn vπ c∏c hoºt {Èng dfich vÙ. [i÷u quan tr„ng {∏ng ch ˚ lπ tπi liŸu nπy bao gÊm vπi khuy—n c∏o vπ lıu ˚ ngıÔc vÎi vπi phıÍng ph∏p dfich vÙ {¬c biŸt mπ nfl cfl th◊ g√y thıÍng t⁄ch cho ngıÏi th˙c hiŸn ho¬c cfl th◊ lπm hı h·ng xe ho¬c kh‰ng an toπn. Hªy hi◊u røng c∏c khuy—n c∏o nπy cfl th◊ kh‰ng bao gÊm tƒt c∫ c∏c quan niŸm dfich vÙ, dÒ cfl ho¬c kh‰ng cfl lÏi khuy–n cÚa Honda, {ıÔc th˙c hiŸn vÎi h»u qu∫ cfl th◊ nguy hi◊m cÚa mËi c∏ch quan niŸm mπ Honda kh‰ng th◊ {i÷u tra h—t {ıÔc. M„i ngıÏi s¯ dÙng qui tr¤nh dfich vÙ ho¬c dÙng cÙ, dÒ cfl hay kh‰ng cfl lÏi khuy–n cÚa Honda, ph∫i t˙ bi—t røng kh‰ng an toπn cho ngıÏi ho¬c kh‰ng an toπn cho xe th¤ sŒ bfi {e d„a bÌi phıÍng ph∏p dfich vÙ ho¬c dÙng cÙ {ª ch„n. 00-4

c∏ch s¯ dÙng tπi liŸu nπy MÙC LÙC Tπi liŸu dfich vÙ nπy m‰ t∫ c∏c qui tr¤nh dfich vÙ cho xe C100M. hıÎng d«n CHUNG Theo lfich b∫o dıÓng (ph≈n 3) hıÎng d«n {◊ {∫m b∫o xe Ì t¤nh trºng hoºt {Èng tÂt nhƒt vπ thπnh ph≈n kh⁄ x∫ trong ti–u chu∆n cho phÀp. H≈u h—t c∏c ph≈n bæt {≈u bøng mÈt b∫ng vŒ læp r∏p ho¬c hŸ thÂng, th‰ng tin dfich vÙ vπ t¤m ki—m hı h·ng cho c∏c ph≈n. C∏c trang sau {fl {ıa ra qui tr¤nh chi ti—t. N—u bºn kh‰ng bi—t nguÊn gÂc cÚa hı h·ng, hªy xem ph≈n 19 T¤M KI—M H≠ H·NG. TƒT C∫ NH˘NG THúNG TIN, H¤NH MINH H„A, H≠ÎNG D«N Vπ NH˘NG THúNG S K˛ THU»T TRONG TπI LIŸU NπY D˙A TRåN THúNG TIN CÚA S∫N PH∆M MÎI NHƒT Cfl [≠ÔC TRONG THÏI GIAN IN. HONDA MOTOR Cfl QUY÷N THAY [ÁI BƒT Cˆ LC NπO KHúNG C≈N THúNG B∏O Vπ KHúNG CHfiU BƒT Cˆ NGH›A VÙ NπO. KHúNG [≠ÔC T∏I B∫N BƒT Cˆ PH≈N NπO KHI KHúNG Cfl S˙ CHO PHÀP CÚA T∏C GI∫. TπI LIŸU NπY [≠ÔC VI—T CHO NH˘NG NG≠ÏI Cfl KI—N THˆC C¢ B∫N V÷ B∫O D≠ÓNG XE M∏Y HONDA, XE XCT¢ HO¬C ATVS. [ÈNG C¢ Vπ truy÷n {Èng T¤m ph≈n mπ bºn c≈n Ì trang nπy, sau {fl mÌ b∫ng nÈi dung Ì trang {≈u cÚa mËi ph≈n. HŸ THÂNG BúI TR¢N HŸ THÂNG NHIåN LIŸU TH∏O R∏P M∏Y [≈U QUY L∏T/ X P∏P XY LANH/ P⁄T TúNG LY HÔP/ C¢ CƒU SANG S PH∏T [IŸN/ LY HÔP KHÌI [ÈNG/ C^NG X⁄CH CAM CÂT M∏Y/ HÈP SÂ/ C≈N KHÌI [ÈNG KHUNG Ph≈n 1 vπ 3 ∏p dÙng cho toπn xe. Ph≈n 2 minh h„a c∏c qui tr¤nh {◊ th∏o r∏p c∏c chi ti—t {ıÔc y–u c≈n th˙c hiŸn dfich vÙ m‰ t∫ trong c∏c ph≈n sau. Ph≈n 4 {—n ph≈n 17 m‰ t∫ nh˘ng bÈ ph»n cÚa xe theo nhflm vfi tr⁄. B∫O D≠ÓNG B∏NH TR≠ÎC/ PHANH/ NHN/ CÁ L∏I B∏NH SAU/ PHANH/ NHN B¤NH [IŸN/ HŸ THÂNG SºC B¤NH [IŸN Th˙c hiŸn b∫o dıÓng {finh k¸ l≈n {≈u th¤ rƒt quan tr„ng. Nfl bÒ tr˜ cho s˙ hao m‡n ban {≈u x∫y ra trong thÏi k¸ chºy rπ. KHUNG/ THÅN V·/ HŸ THÂNG X∫ HŸ THÂNG [∏NH L¯A KHÌI [ÈNG [IŸN [ÃN/ [ÊNG HÊ/ CúNG TæC S¢ [Ê [IŸN Honda Motor Co., Ltd. VΩn ph‡ng xuƒt b∫n tπi liŸu dfich vÙ T¤M KI—M H≠ H·NG mÙc lÙc Ngπy ph∏t hπnh: th∏ng 2, 2001 © Honda Motor Co., Ltd. 00-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

c∏c k˚ hiŸu C∏c k˚ hiŸu {ıÔc s¯ dÙng trong tπi liŸu nπy {◊ ch‹ nh˘ng qui tr¤nh dfich vÙ {¬c biŸt. N—u nh˘ng th‰ng tin bÁ sung c≈n thi—t {i kÃm theo nh˘ng k˚ hiŸu nπy lπ {◊ gi∫i th⁄ch r‚ cho c∏c ph≈n kh‰ng s¯ dÙng c∏c k˚ hiŸu. Thay phÙ tÒng mÎi trıÎc khi r∏p. DÒng d≈u nhÎt m∏y {ª {ıÔc hıÎng d«n, tr˜ khi cfl ch‹ {finh kh∏c. DÒng hËn hÔp d≈u m‰lyb{en (TrÈn hËn hÔp d≈u nhÎt m∏y vÎi mÓ m‰lyb{en theo t˝ lŸ 1:1). DÒng mÓ {a dÙng (MÓ lithium {a dÙng NLGI #2 ho¬c loºi tıÍng {ıÍng). DÒng mÓ m‰lyb{en disunfide (Chˆa hÍn 3% m‰lyb{en disulfide, NLGI #2 ho¬c loºi tıÍng {ıÍng). V⁄ dÙ: M‰lykote® BR-2 plus do Dow Corning M˛ s∫n xuƒt MÓ {a dÙng M-2 do Mitsubishi Oil, Nh»t s∫n xuƒt DÒng m‰lyb{en disulfide paste (Chˆa hÍn 40% m‰lyb{en disulfide, NLGI #2 ho¬c loºi tıÍng {ıÍng). V⁄ dÙ: M‰lykote® G-n Paste do Dow Corning M˛ s∫n xuƒt Honda Moly 60 (Ch‹ cÚa M˛) Rocol ASP do Rocol Limited, Anh s∫n xuƒt Rocol Paste do Sumico Lubricant, Nh»t s∫n xuƒt DÒng mÓ silicone. B‰i keo d∏n. DÒng keo d∏n chfiu l˙c trung b¤nh tr˜ khi cfl ch‹ {finh kh∏c. Bfit k⁄n. DÒng d≈u phanh DOT 4. DÒng d≈u phanh {ª hıÎng d«n tr˜ khi cfl ch‹ {finh kh∏c. DÒng d≈u phuÈc nhn. 00-6

1. HıÎng d«n chung an toπn chung 1-1 c∏c dÙng cÙ 1-14 c∏c nguy–n tæc dfich vÙ 1-2 c∏c {i◊m b‰i trÍn & bfit k⁄n 1-15 nh»n bi—t ki◊u xe 1-3 {I d√y {iŸn vπ c∏p 1-17 c∏c th‰ng s k˛ thu»t 1-4 hŸ thÂng ki◊m so∏t kh⁄ X@ 1-22 gi∏ trfi l˙c si—t 1-12 an toπn chung CARBON MONOXIDE N—u ph∫i nÁ m∏y {◊ th˙c hiŸn c‰ng viŸc, ph∫i {∫m b∫o Ì nÍi th‰ng tho∏ng tÂt. [˜ng bao giÏ nÁ m∏y Ì nÍi k⁄n. Kh⁄ x∫ cfl chˆa kh⁄ {Èc carbon monoxide, nfl cfl th◊ g√y bƒt t‹nh vπ d«n {—n ch—t ngıÏi. NÁ m∏y Ì nÍi th‰ng tho∏ng ho¬c Ì nÍi cfl hŸ thÂng th‰ng hÍi {≈y {Ú. XΩng Th˙c hiŸn Ì nÍi th‰ng hÍi tÂt. Tr∏nh xa khu v˙c ht thuÂc, cfl tia l¯a {iŸn ho¬c ng„n l¯a vÎi nÍi b∫o tr¤ ho¬c nÍi cfl chˆa xΩng. XΩng rƒt dÿ ch∏y nÁ dıÎi {i÷u kiŸn thıÏng. Tr∏nh xA trÕ em. NH˘ng bÈ ph»n nflng HŸ thÂng x∫ cÚa m∏y trÌ n–n rƒt nflng vπ c‡n nflng mÈt thÏi gian sau khi nÁ m∏y. Mang gΩng tay ho¬c chÏ cho {—n khi m∏y nguÈi trıÎc khi chºm vπo nh˘ng ph≈n nπy. BÙi bù phanh [˜ng bao giÏ dÒng v‡i hÍi ho¬c bπn ch∫i kh‰ {◊ lπm sºch bÙi b phanh. DÒng m∏y ht ch√n kh‰ng {◊ {∫m b∫o an toπn sˆc kh·e ho¬c phıÍng ph∏p an toπn sˆc kh·e {◊ lπm sºch, {ıÔc thi—t k— {◊ gi∫m thi◊u t∏c hºi do bÙi amiΩng bay vπo kh‰ng kh⁄. • H⁄t ph∫i bÙi amiΩng g√y bŸnh v÷ h‰ hƒp vπ ung thı. kh⁄ hy[r‰ vπ nıÎc BìNH {iŸn • B¤nh {iŸn rƒt dÿ nÁ, tr∏nh xa tia l¯a, ng„n l¯a vπ thuÂc l∏. Th‰ng hÍi {≈y {Ú khi sºc b¤nh. • B¤nh {iŸn chˆa acid sulfuric (nıÎc b¤nh {iŸn), cfl th◊ g√y b·ng n¬ng khi ti—p xc vÎi da ho¬c mæt, M¬c trang phÙc vπ mang k⁄nh b∫o hÈ. — N—u nıÎc b¤nh vΩng l–n da th¤ r¯a bøng nıÎc. — N—u nıÎc b¤nh vΩng vπo mæt, r¯a bøng nıÎc trong v‡ng ⁄t nhƒt lπ 15 pht vπ g„i b∏c s› ngay tˆc khæc. • NıÎc b¤nh {iŸn rƒt {Èc hºi. — N—u nuÂt ph∫i nıÎc b¤nh th¤ uÂng th»t nhi÷u nıÎc ho¬c s˘a, sau {fl uÂng s˘a magnesia ho¬c d≈u th˙c v»t vπ g„i b∏c s›. Tr∏nh xa trÕ em. D≈u nhÎt m∏y {ª s¯ dÙng D≈u nhÎt m∏y {ª qua s¯ dÙng cfl th◊ g√y ung thı da n—u ti—p xc vÎi da l¬p {i l¬p lºi trong thÏi gian dπi. Tuy nhi–n bƒt {æc d› bºn ph∫i ti—p xc vÎi d≈u nhÎt hπng ngπy th¤ cfl th◊ c∫i thiŸn bøng c∏ch r¯a tay bøng xπ ph‡ng vπ nıÎc ngay sau khi ti—p xc vÎi d≈u. Tr∏nh xa trÕ em. 1-1 1

hıÎng d«n chung c∏c nguy–n tæc dfich vÙ 1. S¯ dÙng phÙ tÒng vπ d≈u nhÎt HONDA ch⁄nh hiŸu ho¬c do HONDA {ª hıÎng d«n ho¬c loºi tıÍng {ıÍng. Nh˘ng phÙ tÒng kh‰ng phÒ hÔp vÎi c∏c th‰ng s thi—t k— cÚa HONDA cfl th◊ g√y hı h·ng xe. 2. DÒng nh˘ng dÙng cÙ chuy–n dÒng {ıÔc thi—t k— cho s∫n ph∆m nπy {◊ tr∏nh hı h·ng vπ læp r∏p sai. 3. Ch‹ dÒng dÙng cÙ hŸ mÀt khi b∫o dıÓng xe. Bul‰ng Âc v⁄t hŸ mÀt th¤ kh‰ng th◊ thay {Ái vÎi hŸ in cÚa Anh. 4. R∏p c∏c ron {Ÿm, v‡ng phÎt O, chÂt chÕ vπ {Ÿm khfla mÎi khi læp lºi. 5. Khi si—t ch¬t c∏c bul‰ng Âc v⁄t th¤ bæt {≈u si—t bu l‰ng lÎn ho¬c bu l‰ng b–n trong trıÎc. Sau {fl si—t chÀo gflc t˜ng bıÎc tΩng d≈n cho {—n khi {ng l˙c si—t qui {finh tr˜ khi cfl ch‹ {finh kh∏c. 6. R¯a sºch c∏c bÈ ph»n trong dung m‰i trıÎc khi th∏o rª. B‰i trÍn c∏c b÷ m¬t trıÔt trıÎc khi r∏p lºi. 7. Sau khi r∏p lºi, ki◊m tra tƒt c∫ c∏c bÈ ph»n xem s˙ læp r∏p vπ hoºt {Èng cfl b¤nh thıÏng kh‰ng. 8. [ıÏng {i cÚa tƒt c∫ d√y {iŸn {ıÔc ch‹ r‚ Ì trang 1-17 {—n trang 1-21, [ıÏng [i C∏c Bfl D√y vπ C∏p. 1-2

hıÎng d«n chung nh»n bi—t ki◊u xe s khung S m∏y s khung S khung {ıÔc {flng b–n ph∫i cÚa cÁ l∏i. s m∏y S m∏y {ıÔc {flng b–n tr∏i ph⁄a dıÎi cÚa lÂc m∏y. S bÈ ch— h‡a kh⁄ s bÈ ch— h‡a kh⁄ S bÈ ch— h‡a kh⁄ {ıÔc {flng tr–n th√n ph⁄a ph∫i cÚa bÈ ch— h‡a kh⁄ nhı trong h¤nh. 1-3

hıÎng d«n chung th‰ng s k˛ thu»t chung mÙc th‰ng s k˛ thu»t c∏c k⁄ch thıÎc Chi÷u dπi xe Chi÷u ngang xe Chi÷u cao xe Kho∫ng c∏ch 2 b∏nh xe Chi÷u cao y–n xe Chi÷u cao g∏c ch√n Kho∫ng c∏ch g≈m xe vÎi m¬t {ƒt Tr„ng lıÔng kh‰ Tr„ng lıÔng toπn xe 1.860 mm (73,2 in) 655 mm (25,8 in) 1.040 mm (40,9 in) 1.175 mm (46,3 in) 772 mm (30,4 in) 260 mm (10,2 in) 130 mm (5,1 in) 90 kg (198,0 lbs) 95 kg (209,5 lbs) KHUNG Loºi khung Nhn trıÎc Hπnh tr¤nh b∏nh trıÎc Hπnh tr¤nh trÙc trıÎc Nhn sau Hπnh tr¤nh b∏nh sau Gi∫m chƒn sau K⁄ch cÓ lÂp trıÎc K⁄ch cÓ lÂp sau Nhªn hiŸu lÂp xe Loºi sÂng lıng PhuÈc Âng lÊng 80,5 mm (3,17 in) 89 mm (3,5 in) Dºng gæp 63 mm (2,48 in) Loºi Âng t∏c dÙng {Ín 2.25 – 17 33L 2.50 – 17 38L TrıÎc/ sau: NF55/NR70 TrıÎc/ sau: D104F/D104 GuÂc phanh giªn trong GuÂc phanh giªn trong 26° 30' 75 mm (2,95 in) 3,5 l⁄t (0,92 US gal, 0,77 lmp gal) IRC DUNLOP Phanh trıÎc Phanh sau Gflc nghi–ng trÙc quay l∏i Chi÷u dπi v—t quÀt Dung t⁄ch b¤nh xΩng {Èng cÍ [ıÏng k⁄nh xy lanh vπ Kho∫ng chºy piston Dung t⁄ch lπm viŸc T˝ s nÀn Truy÷n {Èng x p∏p X p∏p ht X p∏p tho∏t mÌ {flng mÌ {flng HŸ thÂng b‰i trÍn Loºi bÍm d≈u HŸ thÂng lπm m∏t L„c kh‰ng kh⁄ Loºi cÂt m∏y Tr„ng lıÔng m∏y kh‰ B tr⁄ xy lanh 1-4 khi n√ng l–n 1mm 50,0 × 49,5 mm (1,97 × 1,95 in) 97,1 cm3 (5,92 cu-in) 9,0 : 1 D«n {Èng x⁄ch vπ trÙc cam b tr⁄ tr–n {≈u quy l∏t cÒng vÎi c‡ x p∏p 2° TrıÎc {i◊m ch—t tr–n 25° Sau {i◊m ch—t dıÎi 33° TrıÎc {i◊m ch—t dıÎi 0° TrıÎc {i◊m ch—t tr–n B‰i trÍn cıÓng bˆc, cºc te ıÎt BÍm b∏nh rΩng Lπm m∏t bøng kh‰ng kh⁄ B„t nh˙a tÁng hÔp t∆m d≈u Loºi læp r∏p 22,6 kg (49,8 lbs) Xy lanh {Ín nghi–ng 80° so vÎi phıÍng {ˆng

hıÎng d«n chung chung (Ti—p theo) mÙc th‰ng s k˛ thu»t bÈ ch— h‡a kh⁄ Loºi ch— h‡a kh⁄ [ıÏng k⁄nh Venturi Loºi trÙ ga 16 mm (0,63 in) ho¬c tıÍng {ıÍng truy÷n {Èng HŸ thÂng ly hÔp HŸ thÂng hoºt {Èng cÚa ly hÔp HÈp s Gi∫m tÂc sÍ cƒp Gi∫m tÂc sau cÒng T˝ s rΩng Nhi÷u {›a, ıÎt Loºi ly t√m t˙ {Èng 4 sÂ, Ωn khÎp kh‰ng {Ái 4,058 (69/17) 2,571 (36/14) 2,833 (34/12) 1,705 (29/17) 1,238 (26/21) 0,958 (23/24) HŸ thÂng tr∫ s v»n hπnh bøng ch√n tr∏i (HŸ thÂng s v‡ng, ch‹ khi xe d˜ng) N-1-2-3-4 (-N) (N: kh‰ng sÂ) Ki◊u sang s [IŸN HŸ thÂng {∏nh l¯a HŸ thÂng khÌi {Èng HŸ thÂng sºc b¤nh Ti—t ch—/ ch‹nh lıu HŸ thÂng chi—u s∏ng s s s s 1 2 3 4 [∏nh l¯a bøng tÙ {iŸn (CDI) Gi‡ {ºp khÌi {Èng vπ m‰ tÍ khÌi {Èng {iŸn Ph∏t {iŸn xoay chi÷u mÈt pha Ch‹nh lıu n¯a sflng bøng thyristo/ mÈt pha Ph∏t {iŸn xoay chi÷u 1-5

hıÎng d«n chung [Ín vfi: mm (in) hŸ thÂng b‰i trÍn mÙc Dung t⁄ch d≈u nhÎt m∏y ti–u chu∆n giÎi hºn s¯a ch˘a Lc x∫ 0,7 l⁄t (0,74 US qt, 0,62 lmp qt) — Lc rª m∏y 0,9 l⁄t (0,95 US qt, 0,79 lmp qt) — D≈u HONDA 4 th¤ ho¬c loºi d≈u {Èng cÍ tıÍng {ıÍng [ıÔc ph√n loºi theo API lπ SE, SF ho¬c SG [È nhÎt: SAE 10W-30 — D≈u nhÎt hÈp s {ıÔc ch‹ {finh R‰ to bÍm d≈u Khe hÌ {‹nh 0,20 (0,008) — Khe hÌ th√n 0,10 - 0,15 (0,004 - 0,006) 0,20 (0,008) Khe hÌ b–n 0,02 - 0,07 (0,008 - 0,003) 0,15 (0,005) hŸ thÂng nhi–n liŸu mÙc th‰ng s k˛ thu»t S nh»n bi—t cÚa bÈ ch— h‡a kh⁄ PB5NA J⁄ch lÍ ch⁄nh #72 J⁄ch lÍ c≈m ch˜ng #38 x #38 V⁄t gifl mÌ 1-1/2 v‡ng M˙c phao xΩng 10,7 mm (0,42 in) TÂc {È c≈m ch˜ng 1.400 ± 100 v‡ng/pht (rpm) [È dfich t˙ do tay ga 2 - 6 mm (1/12 - 1/4 in) [Ín vfi: mm (in) {≈u quy l∏t, x p∏p mÙc ti–u chu∆n giÎi hºn s¯a ch˘a 2 Sˆc nÀn xy lanh 1.225 kPa (12 kgf/ cm , 178 psi) Ì 600 v‡ng/ pht [È v–nh m¬t {≈u quy l∏t — — 0,05 (0,002) Ht 0,05 ± 0,02 (0,002 ± 0,001) — Tho∏t 0,05 ± 0,02 (0,002 ± 0,001) — Ht 4,970 - 4,985 (0,1957 - 0,1963) 4,92 (0,194) Tho∏t 4,955 - 4,970 (0,1951 - 0,1957) 4,92 (0,194) Ht 5,000 - 5,012 (0,1969 - 0,1973) 5,03 (0,198) Tho∏t 5,000 - 5,012 (0,1969 - 0,1973) 5,03 (0,198) Khe hÌ th√n x p∏p vÎi Âng k÷m Ht 0,015 - 0,042 (0,0006 - 0,0017) 0,08 (0,003) Tho∏t 0,030 - 0,057 (0,0011 - 0,0014) 0,10 (0,004) Chi÷u rÈng {— x p∏p Ht/Tho∏t 1,0 (0,04) 1,6 (0,06) Chi÷u dπi l‡ xo x p∏p Trong Ht/Tho∏t 32,41 (1,276) 30,9 (1,22) Ngoπi Ht/Tho∏t 35,25 (1,388) 34,0 (1,34) C‡ mÁ, trÙc c‡ mÁ LË c‡ mÁ Ht/Tho∏t 10,000 - 10,015 (0,3937 - 0,3932) 10,10 (0,398) TrÙc c‡ mÁ Ht/Tho∏t 9,978 - 9,987 (0,3928 - 0,3925) 9,91 (0,390) TrÙc cam Chi÷u cao gÂi cam Ht 26,503 - 26,623 (1,0434 - 1,0481) 26,26 (1,085) Tho∏t 26,318 - 26,438 (1,0361 - 1,0409) 26,00 (1,024) X p∏p, Âng k÷m x p∏p Khe hÌ x p∏p Th√n x p∏p LË Âng k÷m 1-6

hıÎng d«n chung xy lanh/ PISTON mÙc Xy lanh ti–u chu∆n [ıÏng k⁄nh 50,005 - 50,015 (1,9687 - 1,9691) giÎi hºn s¯a ch˘a 50,05 (1,970) [È c‰n — 0,10 (0,004) [È ‰ van — 0,10 (0,004) — 0,05 (0,002) [È v–nh m¬t {≈u HıÎng dƒu cÚa p⁄t t‰ng Dƒu IN quay v÷ ph⁄a lË ht [ıÏng k⁄nh p⁄t t‰ng 49,980 - 49,995 (1,9677 - 1,9683) [i◊m {o {ıÏng k⁄nh p⁄t t‰ng 15 mm (0,6 in) t˜ {∏y v∏t LË chÂt p⁄t t‰ng 13,002 - 13,008 (0,5119 - 0,5121) 13,055 (0,5140) ChÂt p⁄t t‰ng 12,994 - 13,000 (0,5116 - 0,5118) 12,98 (0,511) Khe hÌ chÂt p⁄t t‰ng vπ p⁄t t‰ng 0,002 - 0,014 (0,0001 - 0,0006) 0,020 (0,0008) Khe hÌ gi˘a xÀc mΩng vπ rªnh xÀc mΩng [‹nh 0,015 - 0,050 (0,0006 - 0,002) 0,12 (0,005) Thˆ 2 0,015 - 0,050 (0,0006 - 0,002) 0,12 (0,005) Khe hÌ miŸng xÀc mΩng [‹nh 0,10 - 0,25 (0,004 - 0,010) 0,5 (0,02) Thˆ 2 0,10 - 0,25 (0,004 - 0,010) 0,5 (0,02) D≈u (v‡ng b–n) 0,20 - 0,70 (0,008 - 0,028) 1,1 (0,04) Khe hÌ gi˘a xy lanh vπ p⁄t t‰ng 0,010 - 0,040 (0,0004 - 0,0016) 0,15 (0,006) LË {≈u nh· thanh truy÷n 13,016 - 13,034 (0,5124 - 0,5131) 13,10 (0,516) Khe hÌ gi˘a thanh truy÷n vπ chÂt p⁄t t‰ng 0,016 - 0,040 (0,0006 - 0,0016) 0,08 (0,003) P⁄t t‰ng, xÀc mΩng mÙc ti–u chu∆n [È dπy {›a 49,90 (1,965) — [Ín vfi: mm (in) ly hÔp, cÍ cƒu sang s Ly hÔp {i÷u khi◊n — 2,92 - 3,08 (0,115 - 0,121) [È v–nh {›a sæt — giÎi hºn s¯a ch˘a 2,6 (0,10) 0,20 (0,008) [È dπi t˙ do cÚa l‡ xo ly hÔp 35,8 (1,41) [ıÏng k⁄nh d«n hıÎng ly hÔp ngoπi 20,959 - 20,980 (0,8252 - 0,8260) 20,91 (0,823) LË ly hÔp ngoπi 21,020 - 21,041 (0,8276 - 0,8284) 21,09 (0,830) LË trÂng ly hÔp 104,0 - 104,2 (4,09 - 4,10) 104,3 (4,11) [È dπy b ly hÔp 1,5 (0,06) 1,0 (0,04) LË trÂng ly hÔp mÈt chi÷u 42,00 - 42,02 (1,653 - 1,654) 42,04 (1,655) Con lΩn ly hÔp mÈt chi÷u 5,00 (0,197) 4,97 (0,196) LË b∏nh rΩng d«n {Èng ch⁄nh 19,030 - 19,058 (0,7492 - 0,7503) 19,11 (0,752) [ıÏng k⁄nh cÂt m∏y Ì b∏nh rΩng d«n {Èng ch⁄nh Ly hÔp ly t√m 36,5 (1,44) 18,967 - 18,980 (0,7464 - 0,7472) 18,92 (0,745) 5,45 (0,215) 4,0 (0,16) [È dπy b phanh ly hÔp [Ín vfi: mm (in) ph∏t {iŸn, cΩng x⁄ch cam mÙc CΩng x⁄ch cam ti–u chu∆n giÎi hºn s¯a ch˘a [ıÏng k⁄nh c≈n {∆y 11,985 - 12,000 (0,4718 - 0,4724) 11,94 (0,470) Chi÷u dπi t˙ do cÚa l‡ xo 111,7 (4,40) 100 (3,9) 1-7

hıÎng d«n chung [Ín vfi: mm (in) CÂt m∏y, hÈp sÂ, c≈n khÌi {Èng mÙc ti–u chu∆n giÎi hºn s¯a ch˘a Khe hÌ b–n cÚa thanh truy÷n 0,10 - 0,35 (0,004 - 0,014) 0,60 (0,024) Khe hÌ hıÎng k⁄nh cÚa thanh truy÷n CÂt m∏y 0 - 0,012 (0 - 0,0005) 0,05 (0,002) — 0,10 (0,004) [È {∫o M2 17,032 - 17,059 (0,6705 - 0,6716) 17,10 (0,673) M4 17,016 - 17,043 (0,6699 - 0,6710) 17,10 (0,673) C1 23,020 - 23,053 (0,9063 - 0,9076) 23,10 (0,909) C3 20,020 - 20,053 (0,7882 - 0,7895) 20,10 (0,791) C1 22,979 - 23,000 (0,9047 - 0,9055) 22,93 (0,903) LË bºc thau C1 20,000 - 20,021 (0,7874 - 0,7882) 20,08 (0,791) Khe hÌ b∏nh rΩng vÎi bºc thau C1 0,020 - 0,074 (0,0008 - 0,0028) 0,10 (0,004) TrÙc ch⁄nh M2, 4 16,966 - 16,984 (0,6680 - 0,6687) 16,95 (0,667) TrÙc thˆ cƒp C1, 3 19,959 - 19,980 (0,7858 - 0,7866) 19,94 (0,785) M2 0,048 - 0,093 (0,0019 - 0,0037) 0,10 (0,004) M4 0,032 - 0,087 (0,0013 - 0,0034) 0,10 (0,004) C3 0,040 - 0,094 (0,0016 - 0,0037) 0,10 (0,004) C1 0,020 - 0,062 (0,0008 - 0,0024) 0,10 (0,004) [ıÏng k⁄nh lË 34,075 - 34,100 (1,3415 - 1,3425) 34,14 (1,344) [È dπy cπng 4,86 - 4,94 (0,191 - 0,194) 4,60 (0,181) Th√n heo s HÈp s 33,950 - 33,975 (1,3366 - 1,3376) 33,93 (1,336) LË b∏nh rΩng Th√n bºc thau Khe hÌ trÙc vÎi b∏nh rΩng Khe hÌ trÙc vÎi bºc thau Cπng sang s 1-8

hıÎng d«n chung [Ín vfi: mm (in) b∏nh trıÎc, Phanh, nhn cÁ l∏i mÙc ti–u chu∆n — [È s√u tÂi thi◊u cÚa gai lÂp xe ∏p suƒt lÂp nguÈi Ch‹ ngıÏi {i÷u khi◊n NgıÏi {i÷u khi◊n vπ ngıÏi ngÊi sau giÎi hºn s¯a ch˘a [—n dƒu ch‹ 2 — 2 — 200 kPa (2,00 kgf/cm , 29 psi) 200 kPa (2,00 kgf/cm , 29 psi) — 0,20 (0,008) HıÎng k⁄nh — 2,0 (0,08) D„c trÙc — 2,0 (0,08) [È {∫o trÙc b∏nh xe [È {∫o vπnh b∏nh xe Kho∫ng c∏ch t˜ may Í {—n vπnh xe Phanh [ıÏng k⁄nh lË trÂng phanh PhuÈc 13,8 ± 1 (0,54 ± 0,04) 109,8 - 110,2 (4,32 - 4,34) Chi÷u dπi t˙ do cÚa l‡ xo HıÎng cÚa l‡ xo — VÎi {≈u c‰n hıÎng xuÂng — [È {∫o Âng phuÈc — 111,0 (4,37) 313 (12,3) — 0,20 (0,008) D≈u phuÈc n–n dÒng D≈u phuÈc — Mˆc d≈u 93 (3,66) — Dung lıÔng d≈u 56,0 cm3 (1,89 US oz, 1,97 lmp oz) — [Ín vfi: mm (in) b∏nh sau, phanh, nhn mÙc ti–u chu∆n [È s√u tÂi thi◊u cÚa gai lÂp xe — 2 giÎi hºn s¯a ch˘a [—n dƒu ch‹ Ch‹ ngıÏi {i÷u khi◊n 225 kPa (2,25 kgf/cm , 33 psi) — NgıÏi {i÷u khi◊n vπ 1 ngıÏi ngÊi sau ∏p suƒt lÂp nguÈi 225 kPa (2,25 kgf/cm2, 33 psi) — [È {∫o trÙc b∏nh xe [È {∫o vπnh b∏nh xe — — D„c trÙc Kho∫ng c∏ch t˜ may Í {—n vπnh xe 2,0 (0,08) — HıÎng k⁄nh 0,20 (0,008) 2,0 (0,08) Phanh — CÓ, s mæt 428/96 — [È chÒng X⁄ch t∫i 10,0 ± 1 (0,39 ± 0,04) 25 - 35 (1,0 - 1,4) — LË trÂng phanh 109,8 - 110,2 (4,32 - 4,34) 111,0 (4,37) 1-9

hıÎng d«n chung B¤nh {iŸn, hŸ thÂng sºc b¤nh mÙc B¤nh {iŸn th‰ng s k˛ thu»t Dung lıÔng 12 V - 5 Ah D‡ng {iŸn r‡ T˝ tr„ng ri–ng LÎn nhƒt 0,1 mA Sºc {≈y 1,270 - 1,290 C≈n sºc D‡ng {iŸn sºc DıÎi 1,260 B¤nh thıÏng 0,9 A/5 - 10 giÏ Nhanh Ph∏t {iŸn 4,0 A/0,5 giÏ C‰ng suƒt 95 W/ 5.000 v‡ng/pht [iŸn trÌ cuÈn sºc (20°C/68°F) 0,2 - 1,0 Ω [iŸn trÌ cuÈn chi—u s∏ng (20°C/68°F) 0,1 - 0,8 Ω [iŸn th— ti—t ch— ch‹nh lıu 14,0 - 15,0 V/5000 v‡ng/pht 12,6 - 13,6 V/5000 v‡ng/pht [≈u ra sºc b¤nh [≈u ra {Ãn hŸ thÂng {∏nh l¯a mÙc th‰ng s k˛ thu»t NGK Ti–u chu∆n DENSO C6HSA Bugi U20FS-U 0,60 - 0,70 mm (0,024 - 0,028 in) Khe hÌ miŸng bugi Thƒp nhƒt 75 V [iŸn th— {‹nh cuÈn {∏nh l¯a [iŸn th— {‹nh cÚa cuÈn ph∏t xung Thƒp nhƒt 0,7 V [iŸn th— {‹nh cuÈn k⁄ch Thƒp nhƒt 100 V 15° TrıÎc {i◊m ch—t tr–n Ì tÂc {È c≈m ch˜ng ThÏi {i◊m {∏nh l¯a [Ín vfi: mm (in) khÌi {Èng {iŸn mÙc [È dπi chÁi than cÚa m‰ tÍ khÌi {Èng 1-10 ti–u chu∆n 12,0 (0,47) giÎi hºn s¯a ch˘a 4,0 (0,16)

hıÎng d«n chung {Ãn, {Êng hÊ, c‰ng tæc mÙc Bflng {Ãn [Ãn trıÎc (Pha, cÂt) Phanh, sau [Ãn chÎp rŒ trıÎc th‰ng s k˛ thu»t 12 V - 30W/ 30 W 12 V - 18/5 W 12 V - 10 W × 2 [Ãn chÎp rŒ sau 12 V - 10 W × 2 [Ãn c‰ng tÍ mÀt 12 V - 1,7 W × 2 [Ãn b∏o chÎp rŒ 12 V - 3,4 W × 2 [Ãn b∏o kh‰ng s [Ãn b∏o s cao nhƒt 12 V - 1,7 W [Ãn b∏o pha C≈u ch¤ 12 V - 3,4 W 12 V - 1,7 W 10 A 1-11

hıÎng d«n chung m‰ men l˙c si—t loºi Âc bu l‰ng Bu Bu Bu Bu Bu l‰ng l‰ng l‰ng l‰ng l‰ng m‰ men l˙c si—t N·m (kgf·m, lbf·ft) vπ vπ vπ vπ vπ 5 (0,5; 3,6) 10 (1,0; 7) 22 (2,2; 16) 34 (3,5 ; 25) 54 (5,5; 40) Âc Âc Âc Âc Âc lÙc lÙc lÙc lÙc lÙc gi∏c gi∏c gi∏c gi∏c gi∏c 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm m‰ men l˙c si—t N·m (kgf·m, lbf·ft) loºi Âc bu l‰ng V⁄t 5 mm V⁄t 6 mm Bu l‰ng bæt Bu l‰ng bæt 10 mm) Bu l‰ng bæt Bu l‰ng bæt b⁄ch 6 mm ({≈u 8 mm) b⁄ch vπ Âc 6 mm ({≈u 4 9 10 12 (0,4; (0,9; (1,0; (1,2; 2,9) 6,5) 7) 9) b⁄ch vπ Âc 8 mm b⁄ch vπ Âc 10 mm 26 (2,7; 20) 39 (4,0; 29) • Th‰ng s m‰ men l˙c si—t {ıÔc liŸt k– ph⁄a dıÎi cho nh˘ng Âc bu l‰ng quan tr„ng. • Nh˘ng Âc bu l‰ng kh∏c {ıÔc si—t theo ti–u chu∆n m‰ men l˙c si—t {ıÔc liŸt k– ph⁄a tr–n. Ch ˚: 1. B‰i keo khfla vπo c∏c ren. 2. B‰i d≈u vπo c∏c ren vπ c∏c b÷ m¬t t˙a. 3. Âc U. M∏y mÙc b∫o dıÓng: Bu l‰ng x∫ nhÎt Næp lË {i÷u ch‹nh x p∏p Âc khfla {i÷u ch‹nh x p∏p V⁄t næp l„c d≈u ly t√m Âc khfla {i÷u ch‹nh ly hÔp Bugi hŸ thÂng BúI TR¢N: V⁄t bæt bÍm d≈u V⁄t næp bÍm d≈u hŸ thÂng nhi–n liŸu: ChÀn l„c bÈ ch— h‡a kh⁄ th∏o r∏p m∏y: Bu l‰ng tƒm {finh vfi nh‰ng x⁄ch {≈u quy l∏t, x p∏p: Âc næp {≈u quy l∏t Bu l‰ng næp b–n ph∫i {≈u quy l∏t Bu l‰ng {≈u quy l∏t Bu l‰ng nh‰ng cam Xy lanh, P⁄t t‰ng: Bu l‰ng chÂt b∏nh {Ó x⁄ch cam Bu l‰ng bæt xy lanh ly hÔp, cÍ cƒu sang sÂ: Bu l‰ng c≈n hªm heo s ChÂt l‡ xo tr∫ s Bu l‰ng tƒm hªm heo s Âc khfla ly hÔp ly t√m Bu l‰ng bæt tƒm n√ng ly hÔp Âc kho∏ ly hÔp {i÷u khi◊n ph∏t {iŸn, ly hÔp khÌi [Èng, cΩng x⁄ch cam: Næp lË cÂt m∏y Næp lË thÏi {i◊m Bu l‰ng bfit k⁄n cΩng x⁄ch cam Bu l‰ng chÂt cΩng x⁄ch cam Âc b⁄ch v‰ lΩng V⁄t bæt ngoπi ly hÔp khÌi {Èng 1-12 s L"G {ıÏng k⁄nh m‰ men l˙c si—t N·m (kgf·m, lbf·ft) ren (mm) 1 2 2 3 1 1 12 30 5 5 8 10 3 3 6 5 8 (0,8; 5,8) 5 (0,5; 3,6) 1 24 0,4 (0,04; 0,29) 2 6 12 (1,2; 9) 4 2 1 2 7 6 6 5 14 10 10 9 1 1 8 6 10 (1,0; 7) 10 (1,0; 7) 1 1 1 1 4 1 6 8 6 14 6 14 10 30 17 54 12 54 1 1 1 1 1 3 30 14 14 8 10 6 3 1,5 22 16 40 10 ch ˚ 24 12 9 5 12 12 (2,4; (1,2; (0,9; (0,5; (1,2; (1,2; (1,4; (1,0; (1,0; (0,9; (1,0; (3,1; (1,7; (5,5; (1,2; (5,5; 17) 9) 6,5) 3,6) 9) 9) 10) 7) 7) 6,5) 7) 22) 12) 40) 9) 40) (0,3; 2,2) (0,15; 1,1) (2,2; 16) (1,6; 12) (4,1; 30) (1,0; 7) ch ˚ 2 ch ˚ 2

hıÎng d«n chung m∏y (Ti—p theo) mÙc cÂt m∏y, hÈp sÂ, c≈n khÌi {Èng: Bu l‰ng heo s {Ãn, {Êng hÊ, c‰ng tæc: Bu l‰ng c‰ng tæc vfi tr⁄ s khung mÙc bæt m∏y: Bu l‰ng treo m∏y Tr–n: DıÎi: Bu l‰ng, v‡ng {Ÿm bæt thanh g∏c ch√n ch⁄nh b∏nh trıÎc, phanh, nhn, cÁ l∏i: Âc cÁ phuÈc Ren tr–n cÁ phuÈc Bu l‰ng kœp dıÎi cÁ phuÈc Âc gi˘ tay l∏i Bu l‰ng bæt tay l∏i Âc trÙc trıÎc Nan hoa b∏nh trıÎc Bu l‰ng, Âc chÂt tay phanh Bu l‰ng c≈n phanh trıÎc Bu l‰ng phuÈc b∏nh sau, phanh, nhn: Âc trÙc b∏nh sau Âc Âng ch‹ trÙc sau Nan hoa b∏nh sau Âc {›a x⁄ch Bu l‰ng {›a x⁄ch Bu l‰ng c≈n phanh sau Bu l‰ng c≈n hªm phanh sau ùc bæt gi∫m xflc Tr–n: DıÎi: Âc chÂt gæp Bu l‰ng bæt hÈp x⁄ch t∫i s l"g {ıÏng k⁄nh m‰ men l˙c si—t N·m (kgf·m, lbf·ft) ren (mm) 1 6 10 (1,0; 7) 1 6 ghi ch® 10 (1,0; 7) s l"g {ıÏng k⁄nh m‰ men l˙c si—t N·m (kgf·m, lbf·ft) ren (mm) 1 1 4 8 8 8 34 (3,5; 25) 29 (3,0; 22) 22 (2,2; 16) 1 1 4 1 3 1 36 1 1 2 26 26 10 10 8 12 BC 2,6 5 6 20 Xem trang 12 -24 Xem trang 12 -23 74 (7,5; 54) 59 (6,0; 43) 25 (2,5; 18) 49 (5,0; 36) 2,5 (0,25; 1,8) 5,9 (6,0; 4,3) 10 (1,0; 7) 22 (2,2; 16) 1 1 36 4 4 1 1 2 2 1 2 12 17 BC 3,2 8 8 6 8 10 10 10 6 ghi ch® 59 (6,0; 43) 44 (4,5; 33) 3,7 (0,38; 2,7) 32 (3,3; 24) 20 (2,0; 14) 10 (1,0; 7) 16(1,6; 12) 24 (2,4; 17) 24 (2,4; 17) 39 (4,0; 29) 10 (1,0; 7) ch ˚ 3 ch ˚ 3 ch ˚ 3 ch ˚ 2 ch ˚ 3 1-13

hıÎng d«n chung dÙng cÙ ch ˚: 1. Loºi tıÍng {ıÍng cfl tr–n thfi trıÏng. 2. DÙng cÙ l˙a ch„n. M‰ t∫ ThıÎc {o m˙c phao bÈ ch— h‡a kh⁄ Khfla si—t nan hoa, 4,5 x 5,1 mm Khfla si—t nan hoa, 5,8 x 6,1 mm K÷m gi˘ Khfla {i÷u ch‹nh xu p∏p, 8 x 9 mm MÌ næp thÏi {i◊m Khfla mÌ Âc khfla, 20 x 24 mm DÙng cÙ gi˘ b∏nh rΩng DÙng cÙ gi˘ {a nΩng DÙng cÙ gi˘ v‰ lΩng Qu∫ tº mÌ Á bi [≈u {flng, 32 x 35 mm [≈u {flng, 37 x 40 mm [≈u {flng, 52 x 55 mm [≈u {flng, 22 x 24 mm D«n hıÎng, 12 mm D«n hıÎng, 17 mm D«n hıÎng {flng, 20 mm TrÙc th∏o Á bi [≈u th∏o Á bi, 12 mm DÙng cÙ {flng phÎt phuÈc [≈u {flng phÎt phuÈc DÙng cÙ {flng A DÙng cÙ Àp l‡ xo x p∏p C≈n cæt, 5 mm Cæt {— x p∏p, 24,5 mm (45° Ht) Cæt {— x p∏p, 24 mm (45° Tho∏t) Cæt m¬t ph¿ng, 25 mm (32° Ht) Cæt b–n trong, 22 mm (60° Tho∏t) Khfla ch‹nh x p∏p Khfla mÌ Âc khfla Khfla tu˚p mÌ vai phuÈc DÙng cÙ mÌ v‰ lΩng BÈ mÌ Á bi, 12mm [flng Âng k÷m x p∏p [≈u {flng, 28 x 30 mm C∏n {flng [flng cÁ phuÈc [flng cÁ phuÈc DÙng cÙ mÌ v‡ng bi [≈u Àp l‡ xo x p∏p Doa Âng k÷m x p∏p [o {iŸn ∏p {‹nh Khfla mÌ Âc khfla, 18 mm 1-14 M Sù dÙng cÙ 07401 – 0010000 07701 – 0020200 07701 – 0020300 07702 – 0020001 07708 – 0030100 07709 – 0010001 07716 – 0020100 07724 – 0010200 07725 – 0030000 07725 – 0040000 07741 – 0010201 07746 – 0010100 07746 – 0010200 07746 – 0010400 07746 – 0010800 07746 – 0040200 07746 – 0040400 07746 – 0040500 07746 – 0050100 07746 – 0050300 07747 – 0010100 07747 – 0010300 07749 – 0010000 07757 – 0010000 07781 – 0010400 07780 – 0010100 07780 – 0010600 07780 – 0012000 07780 – 0014202 07908 – KE90000 07916 – KM10000 07916 – 3710101 07933 – KG20000 07936 – 1660001 07942 – MA60000 07946 – 1870100 07946 – 3290000 07946 – 3710701 07946 – MB00000 07953 – 4250002 07959 – KM30101 07984 – MA60001 07HGJ – 0020100 07HMA – GN80101 ghi ch xem ph≈n 5 3, 13 3, 12 12 3, 7 3, 7, 15 9 9 9 10 11 11, 12, 13 11, 13 11 13 11, 12, 13 11 11 12, 13 12, 13 12 12 11, 12, 13 7 7 7 7 7 7 3, 7 12 12 10 11 7 11 12 12 12 12 7 7 15 9

hıÎng d«n chung nh˘ng {i◊m b‰i trÍn vπ bfit k⁄n m∏y vfi tr⁄ Ren næp lË thÏi {i◊m {∏nh l¯a Ren næp lË cÂt m∏y Ren næp lË {i÷u ch‹nh x p∏p B÷ m¬t trıÔt gi˘a p⁄t t‰ng vπ xy lanh LË chÂt p⁄t t‰ng vπ chÂt p⁄t t‰ng Rªnh xÀc mΩng vπ m¬t ngoπi cÚa xÀc mΩng LË {≈u nh· thanh truy÷n Á bi {Ûa {≈u lÎn thanh truy÷n B÷ m¬t trıÔt th√n x p∏p tho∏t vπ ht B÷ m¬t cam cÚa trÙc cam B÷ m¬t x⁄ch cam B÷ m¬t trong con lΩn d«n hıÎng x⁄ch cam B÷ m¬t trıÔt c‡ cam B÷ m¬t trÙc c‡ cam B–n trong c≈n cΩng x⁄ch cam B÷ m¬t trıÔt r‰ to bÍm d≈u B÷ m¬t ngoπi con lΩn ly hÔp gi˘a B÷ m¬t ngoπi guÂc ly hÔp ly t√m ChÂt guÂc ly hÔp ly t√m B÷ m¬t trıÔt ly hÔp mÈt chi÷u RΩng cÚa b∏nh rΩng {ıÔc d«n {Èng ch⁄nh B÷ m¬t {›a ly hÔp LË b∏nh rΩng {ıÔc d«n khÌi {Èng vπ rΩng cÚa b∏nh rΩng VÒng quay vπ trıÔt gi˘a trÙc ch⁄nh vπ trÙc thˆ cƒp B÷ m¬t ngoπi heo s vπ b÷ m¬t trıÔt B÷ m¬t trıÔt cam heo s B÷ m¬t trıÔt b∏nh rΩng trÙc c≈n khÌi {Èng B÷ m¬t trıÔt vπ rΩng cÚa m„i b∏nh rΩng M„i Á bi M„i phÎt d≈u vπ phÎt O v»t liŸu ghi ch D≈u nhÎt Honda 4 th¤ ho¬c loºi tıÍng {ıÍng 1-15

hıÎng d«n chung khung vfi tr⁄ v»t liŸu B÷ m¬t trıÔt bi cÁ l∏i PhÎt che bÙi b∏nh trıÎc PhÎt che bÙi m¬t b⁄ch bfi d«n b∏nh sau ChÂt neo {Òm phanh Cam phanh vπ trÙc B∏nh rΩng c‰ng tÍ mÀt B∏nh rΩng nh· c‰ng tÍ mÀt B÷ m¬t trıÔt chÂt tay phanh trıÎc PhÎt che bÙi {Òm phanh trıÎc B÷ m¬t chÂt chÂng nghi–ng B÷ m¬t trıÔt c≈n khÌi {Èng vπ bi thÀp V· b„c vπ c∏c b÷ m¬t trıÔt tay ga B÷ m¬t chÂt bπn {ºp phanh B÷ m¬t trıÔt khfla cÁ l∏i MÓ {a dÙng B–n trong d√y c‰ng tÍ mÀt D≈u b‰i trÍn c∏p B–n trong d√y ga MÓ silicone Ren Âc {›a x⁄ch PhÎt che bÙi cam {Òm phanh D≈u m∏y Ren bu l‰ng cƒy b⁄ch bfi d«n sau cÒng Ren bu l‰ng lË phuÈc Keo khfla B–n trong cao su tay l∏i Keo Honda A V‡ng phÎt O næp phuÈc PhÎt bfit k⁄nh d≈u vπ che bÙi phuÈc D≈u phuÈc X⁄ch t∫i D≈u hÈp s SAE #80 ho¬c 90 ghi ch 1-16 3g

hıÎng d«n chung c∏c bfl d√y vπ c∏p [Éu nÂi c‰ng tæc ch⁄nh d√y c‰ng tÍ mÀt d√y ga D√y phanh trıÎc 1-17

hıÎng d«n chung d√y bıÎm gifl DÅY GA 1-18

hıÎng d«n chung D√y phanh trıÎc DÅY B≠£M GIó d√y GA Âng th‰ng hÍi ch— h‡a kh⁄ d√y c‰ng tÍ mÀt ùNG X@ CHç HòA KHí Âng xΩng 1-19

hıÎng d«n chung b¤nh {iŸn cuÈn {∏nh l¯a ti—t ch— ch‹nh lıu bfl d√y ch⁄nh c‡i d√y bugi c‰ng tæc {Ãn phanh sau RÍ le {Ãn chÎp d√y ph∏t {iŸn d√y c‰ng tæc kh‰ng s ùNG x∫ ch— h‡a kh⁄ cÙc {i÷u khi◊n {∏nh l¯a d√y m‰ tÍ khÌi {Èng 1-20

hıÎng d«n chung {Éu nÂi dÅy b∏o xΩng bfl d√y ch⁄nh 1-21

hıÎng d«n chung hŸ thÂng ki◊m so∏t kh⁄ x@ TH>nh phÉn kh⁄ x@ Qu∏ tr¤nh ch∏y trong {Èng cÍ tºo ra kh⁄ monoxide carbon vπ hydrocarbon. Ki◊m so∏t hπm lıÔng hydrocarbon lπ rƒt quan tr„ng, v¤ Ì {i÷u kiŸn b¤nh thıÏng dıÎi t∏c dÙng cÚa ∏nh s∏ng m¬t trÏi chng sŒ tºo thπnh dºng khfli mÒ quang hfla. Kh⁄ monoxide carbon th¤ kh‰ng nhı v»y nhıng nfl rƒt {Èc hºi. Hªng Honda læp {¬t bÈ ch— h‡a kh⁄ nghÃo nhi–n liŸu ho¬c s¯ dÙng nh˘ng hŸ thÂng kh∏c {◊ gi∫m thi◊u kh⁄ monoxide carbon vπ hydrocarbon. HŸ thÂng ki◊m so∏t kh⁄ cºc te m∏y [Èng cÍ {ıÔc læp hŸ thÂng cºc te k⁄n {◊ tr∏nh viŸc phflng kh⁄ trong cºc te vπo kh⁄ quy◊n. Kh⁄ tho∏t ra {ıÔc {ıa quay lºi buÊng ch∏y qua l„c gifl vπ bÈ ch— h‡a kh⁄. bÉu l„c gifl bÈ ch— hòa kh⁄ khúng kh⁄ sºch kh⁄ cºc te 1-22

ghi chÀp 1-23

khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫ vfi tr⁄ th√n v· Âp tr–n tay l∏i y–n xe TAY n_m sau gi· trıÎc / baga trıÎc Âp sau b¯ng xe / cÂp xe Âp trıÎc Âp phuÈc và trıÎc Âp gÉm 2-0 00-2

khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫ vfi tr⁄ th√n v· Âp tr–n tay l∏i y–n xe TAY n_m sau gi· trıÎc / baga trıÎc Âp sau b¯ng xe / cÂp xe Âp trıÎc Âp phuÈc và trıÎc Âp gÉm 2-0 00-2

2. Khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫ vfi tr⁄ th√n v· 2-0 y–n xe 2-3 th‰ng tin dfich vÙ 2-1 b¯ng xe/ cùp xe 2-4 t¤m ki—m hı h·ng 2-1 Âp sau 2-5 gi· trıÎc, baga trıÎc 2-2 tay n_m sau 2-5 Âp trıÎc 2-2 và sau 2-5 Âp phuÈc 2-2 Âp g≈m xe / g∏c ch√n 2-6 và trıÎc 2-3 Âp tr–n tay l∏i 2-6 Âng b‰ 2-7 th‰ng tin dfich vÙ tÁng qu∏t Cfl th◊ bfi b·ng n¬ng n—u kh‰ng {◊ cho hŸ thÂng x∫ nguÈi trıÎc khi th∏o c∏c chi ti—t {◊ b∫o dıÓng. • Ph≈n nπy hıÎng d«n th∏o r∏p th√n v· vπ hŸ thÂng x∫. • Lu‰n thay mÎi ron Âng b‰ sau khi th∏o Âng b‰ kh·i m∏y. • Khi r∏p hŸ thÂng x∫, r∏p l·ng tƒt c∫ c∏c Âc. Lu‰n si—t ch¬t Âc cÁ b‰ trıÎc sau {fl si—t ch¬t c∏c Âc gi˘ b‰ sau. N—u si—t Âc gi˘ b‰ trıÎc th¤ Âng b‰ cfl th◊ kh‰ng vπo {ng khÎp. • Lu‰n ki◊m tra s˙ r‡ r‹ sau khi r∏p hŸ thÂng x∫. M‰ men l˙c si—t Bu l‰ng, v‡ng {Ÿm bæt thanh g∏c ch√n ch⁄nh Âc tr–n gi∫m xflc 22 N·m (2,2 kgf·m, 16 lbf·ft) 24 N·m (2,4 kgf·m, 17 lbf·ft) t¤m ki—m hı h·ng Ti—ng b‰ qu∏ Ên • Âng b‰ h·ng • R‡ kh⁄ x∫ T⁄nh nΩng xƒu • Âng b‰ bfi bi—n dºng • R‡ kh⁄ x∫ • Nghœt Âng b‰ 2-1 2

khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫ gi· trıÎc, baga trıÎc gi· trıÎc th∏o, r∏p c∏c tƒm ph∫n quang Th∏o c∏c v⁄t, c∏c v‡ng c∏ch vπ th∏o gi· trıÎc ra. Th∏o c∏c v⁄t vπ c∏c tƒm ph∫n quang ra Th∏o c∏c bu l‰ng, v‡ng {Ÿm, v‡ng c∏ch vπ baga trıÎc ra. R∏p theo thˆ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. baga trıÎc tƒm gi˘ Âp trıÎc m¬t nº trıÎc th∏o, r∏p Th∏o v⁄t vπ Âp trıÎc. Th∏o c∏c v⁄t vπ m¬t nº trıÎc. R∏p theo thˆ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. c∏c v⁄t Âp PHUÈc th∏o, r∏p Th∏o gi· trıÎc vπ baga trıÎc. Th∏o Âp trıÎc. Th∏o c∏c Âp phuÈc trıÎc. R∏p theo thˆ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. Âp phuÈc 2-2 Âp trıÎc

khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫ Và trıÎc và trıÎc th∏o, r∏p Th∏o nhı sau: — Gi· trıÎc, baga trıÎc (trang 2-2). — ùp trıÎc (trang 2-2). — ùp phuÈc (trang 2-2). Th∏o c∏c bu l‰ng vπ th∏o và trıÎc R∏p theo thˆ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. c∏c bu l‰ng y–n xe th∏o, r∏p DÒng ch¤a khfla xe {◊ mÌ y–n xe. Th∏o c∏c bu l‰ng vπ th∏o y–n xe. R∏p theo thˆ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. y–n xe c∏c bu l‰ng 2-3

khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫ B¯ng xe vπ cÂp xe Âp cao su th∏o, r∏p Th∏o v⁄t, v‡ng {Ÿm ra kh·i Âp cao su. KÀo nhœ cÂp ra vπ t∏ch vƒu tr–n cÂp kh·i mflc tr–n khung xe. mflc Ch ˚ C∆n th»n {◊ kh‰ng lπm hı h·ng mflc khi r∏p vπo khung xe. cÂp xe v⁄t/v‡ng {Ÿm Th∏o c∏c v⁄t, v‡ng {Ÿm kh·i b¯ng xe. KÀo nhœ b¯ng xe ra. lË R∏p theo thˆ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. c∏c v⁄t vπ v‡ng {Ÿm Âp cao su cÂp xe 2-4 b¯ng xe

khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫ Âp sau th∏o, r∏p hÈp dÙng cÙ Âp sau Th∏o bu l‰ng vπ hÈp dÙng cÙ. Th∏o c∏c bu l‰ng, v‡ng c∏ch, v‡ng {Ÿm vπ Âc cÂp b–n ph∫i vπ b–n tr∏i. Th∏o c∏c bu l‰ng, v‡ng c∏ch, v‡ng {Ÿm vπ Âc ph⁄a sau. KÀo Âp sau ra kh·i khung xe. Th∏o {≈u nÂi rÍ le {Ãn chÎp, {Ãn phanh vπ {Ãn sau. R∏p theo thˆ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. tay næm sau tay næm sau th∏o, r∏p Th∏o Âp sau. Th∏o c∏c Âc, v‡ng {Ÿm kh·i tay næm sau vπ th∏o c∏c Âc tr–n cÚa gi∫m xflc sau. Th∏o c∏c bu l‰ng vπ c∏c Âc kh·i tay næm sau. R∏p theo thˆ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. l˙c si—t: ùc tr–n gi∫m xflc: 24 N·m (2,4 kgf·m, 17 Ibf·ft) và sau th∏o, r∏p Th∏o Th∏o Th∏o Th∏o Âp sau. c∏c bu l‰ng b–n tr∏i vπ b–n ph∫i kh·i và sau. bu l‰ng ph⁄a sau kh·i và sau. và sau ra. R∏p theo thˆ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. và sau 2-5

khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫ Âp g≈m xe, thanh g∏c ch√n thanh g∏c ch√n th∏o, r∏p Th∏o b¯ng xe (trang 2-3). Th∏o c∏c bu l‰ng vπ thanh g∏c ch√n. Th∏o Âp g≈m xe ra. R∏p theo thˆ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. c∏c bu l‰ng Âp g≈m xe ùp trån tay l∏i c∏c k⁄nh chi—u h»u th∏o, r∏p Th∏o k⁄nh chi—u h»u. Th∏o c∏c v⁄t dıÎi kh·i Âp dıÎi tay l∏i. Th∏o c∏c v⁄t sau kh·i Âp dıÎi tay l∏i. Th∏o c∏c v⁄t trong kh·i tay l∏i. Th∏o {≈u nÂi c‰ng tÍ mÀt vπ d√y c‰ng tÍ mÀt Th∏o c∏c chu‰i bflng {Ãn ra kh·i {Ãn chÎp trıÎc bøng c∏ch v¬n nfl ngıÔc chi÷u kim {Êng hÊ. Th∏o chu‰i bflng {Ãn kh·i {Ãn vfi tr⁄ trıÎc. Th∏o Âp tr–n tay l∏i. R∏p theo thˆ t˙ ngıÔc vÎi lc th∏o. Âp tr–n tay c∏c v⁄t trong v⁄t sau Âp dıÎi tay l∏i c∏c v⁄t dıÎi 2-6

khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫ Âng b‰ th∏o [˜ng b∫o dıÓng hŸ thÂng x∫ khi nfl v«n c‡n nflng. Th∏o c∏c Âc nÂi Âng x∫. c∏c Âc nÂi Th∏o c∏c bu l‰ng, Âc vπ thanh gi˘ g∏c ch√n sau b–n ph∫i ra. Th∏o Âng b‰ trong lc {ºp bπn {ºp phanh sau xuÂng. thanh gi˘ g∏c ch√n sau Âc c∏c bu l‰ng Âng b‰ ron {Ÿm Âc Âc nÂi v‡ng {Ÿm G∏c ch√n sau c∏c bu l‰ng 2-7

khung, th√n v·, hŸ thÂng x∫ r∏p R∏p ron {Ÿm mÎi vπo lË bæt Âng b‰ thanh gi˘ g∏c ch√n sau CH® ≥ Lu‰n thay mÎi c∏c ron {Ÿm Âng b‰. R∏p Âng b‰ vπ thanh gi˘ g∏c ch√n sau b–n ph∫i sau {fl r∏p tºm c∏c bu l‰ng vπ Âc nÂi vπo. Si—t c∏c Âc nÂi Âng x∫ trıÎc. Si—t c∏c bu l‰ng bæt Âng b‰ vπ Âc gi˘ thanh g∏c ch√n sau. c∏c bu l‰ng c∏c Âc nÂi 2-8 Âc

3. B∫o dıÓng hıÎng d«n dfich vÙ 3-1 tÂc {È c≈m ch˜ng cÚa m∏y 3-12 lfich b∫o dıÓng 3-3 x⁄ch t∫i 3-13 {ıÏng Âng nhi–n liŸu 3-4 b¤nh {iŸn 3-15 l„c nhi–n liŸu 3-4 m‡n b phanh 3-16 v»n hπnh tay ga 3-4 hŸ thÂng phanh 3-17 bıÎm gifl cÚa ch— h‡a kh⁄ 3-5 c‰ng tæc {Ãn phanh 3-18 l„c gifl 3-5 {i◊m r„i cÚa {Ãn trıÎc 3-18 th‰ng hÍi m∏y 3-6 hŸ thÂng ly hÔp 3-18 bu gi 3-6 chÂng nghi–ng 3-18 khe hÌ x p∏p 3-8 nhn 3-19 d≈u nhÎt m∏y 3-10 Âc, bu l‰ng, mflc kœp 3-20 l„c d≈u m∏y 3-11 b∏nh xe, lÂp xe 3-20 l„c d≈u ly t√m 3-11 Á bi cÁ l∏i 3-20 hıÎng d«n dfich v¨ tÁng qu∏t • XΩng rƒt dÿ ch∏y nÁ dıÎi {i÷u kiŸn thıÏng. Th˙c hiŸn Ì nÍi th‰ng tho∏ng. Ht thuÂc, l¯a ho¬c tia l¯a {iŸn Ì nÍi lπm viŸc ho¬c nÍi cfl chˆa xΩng cfl th◊ d«n {—n ch∏y nÁ. • N—u ph∫i nÁ m∏y Ì nÍi lπm viŸc, th¤ ph∫i {∫m b∫o th‰ng hÍi tÂt. [˜ng bao giÏ nÁ m∏y Ì nÍi k⁄n. Kh⁄ x∫ cfl chˆa kh⁄ monoxide carbon {Èc hºi cfl th◊ g√y ra bƒt t‹nh vπ d«n {—n ch—t ngıÏi. NÁ m∏y Ì khu v˙c th‰ng tho∏ng ho¬c khu v˙c k⁄n cfl hŸ thÂng th‰ng hÍi tÂt. • D˙ng xe tr–n b÷ m¬t bøng ph¿ng trıÎc khi bæt {≈u c‰ng viŸc. Th‰ng s k˛ thu»t mÙc [È dfich chuy◊n t˙ do cÚa tay ga Bu gi 2 – 6 mm (0,08 – 0,24 in) NGK Ti–u chu∆n Khe hÌ bu gi th‰ng s k˛ thu»t DENSO C6HSA U20FS-U 0,60 – 0,70 mm (0,024 – 0,028 in) 3-1 3

b∫o dıÓng mÙc Dung lıÔng d≈u nhÎt m∏y th‰ng s k˛ thu»t Khi x∫ 0,7 l⁄t (0,74 US qt, 0,62 lmp qt) Khi rª m∏y 0,9 l⁄t (0,95 US qt, 0,79 lmp qt) N–n s¯ dÙng d≈u m∏y D≈u HONDA 4 k¸ ho¬c loºi d≈u tıÍng {ıÍng cfl mˆc ph√n loºi API lπ SE, SF ho¬c SG [È nhÎt: SAE 10W - 30 TÂc {È c≈m ch˜ng cÚa m∏y 1400 ± 100 v‡ng/pht (rpm) Khe hÌ x p∏p Ht 0,05 ± 0,02 mm (0,002 ± 0,001 in) Tho∏t 0,05 ± 0,02 mm (0,002 ± 0,001 in) [È chÒng x⁄ch t∫i 25 – 35 mm (1,0 – 1,4 in) [È dfich chuy◊n t˙ do cÚa tay phanh 10 – 20 mm (0,4 – 0,8 in) [È dfich chuy◊n t˙ do cÚa ch√n phanh 20 – 30 mm (0,8 – 1,2 in) TrıÎc Ch‹ ngıÏi l∏i NgıÏi l∏i vπ ngıÏi ngÊi sau [È s√u tÂi thi◊u gai lÂp xe 2.50-17-38L TrıÎc 200 kPa (2,00 kgf/cm2, 29 psi) Sau ∏p suƒt hÍi lÂp xe 2.25-17-33L Sau K⁄ch cÓ lÂp xe 225 kPa (2,25 kgf/cm2, 33 psi) TrıÎc 200 kPa (2,00 kgf/cm2, 29 psi) Sau 225 kPa (2,25 kg/cm2, 33 psi) TrıÎc [—n dƒu ch‹ Sau [—n dƒu ch‹ m‰ men l˙c si—t Bu l‰ng x∫ d≈u m∏y Næp lË {i÷u ch‹nh x p∏p Âc khfla {i÷u ch‹nh x p∏p ChÀn l„c xΩng V⁄t næp l„c d≈u ly t√m Âc khfla {i÷u ch‹nh ly hÔp Bu gi Nan hoa trıÎc Nan hoa sau Âc trÙc b∏nh sau Bu l‰ng hÈp che x⁄ch t∫i Næp lË cÂt m∏y Næp lË thÏi {i◊m 24 N·m (2,4 kgf·m; 17 lbf·ft) 12 N·m (1,2 kgf·m; 9 lbf·ft) 9 N·m (0,9 kgf·m; 6,5 lbf·ft) 0,4 N·m (0,04 kgf·m; 0,29 lbf·ft) 5 N·m (0,5 kgf·m; 3,6 lbf·ft) 12 N·m (1,2 kgf·m; 9 lbf·ft) 12 N·m (1,2 kgf·m; 9 lbf·ft) 2,5 N·m (0,25 kgf·m; 1,8 lbf·ft) 3,2 N·m (0,33 kgf·m; 2,4 lbf·ft) 59 N·m (6,0 kgf·m; 43 lbf·ft) 7 N·m (0,7 kgf·m; 5,1 lbf·ft) 3 N·m (0,3 kgf·m; 2,2 lbf·ft) 1,5 N·m (0,15 kgf·m; 1,1 lbf·ft) dÙng cÙ Khfla Khfla Khfla Khfla Khfla si—t nan hoa, 4,5 x 5,1 mm si—t nan hoa, 5,8 x 6,1 mm 8 x 9 mm mÌ næp lË thÏi {i◊m {i÷u ch‹nh x p∏p 3-2 07701 07701 07708 07709 07908 - 0020200 0020300 0030100 0010001 KE90000

b∫o dıÓng lfich b∫o dıÓng Th˙c hiŸn ki◊m tra trıÎc khi l∏i theo s∏ch hıÎng d«n s¯ dÙng mËi khi b∫o dıÓng theo lfich b∫o dıÓng {finh k¸. I: Ki◊m tra vπ lπm sºch, [i÷u ch‹nh, B‰i trÍn ho¬c Thay mÎi n—u c≈n. C: Lπm sºch. R: Thay mÎi. A: [i÷u ch‹nh. L: B‰i trÍn. Nh˘ng mÙc sau c≈n ph∫i hi◊u bi—t v÷ m∏y mflc. Nh˘ng mÙc {¬c biŸt ( cfl {∏nh dƒu * vπ **) c≈n ph∫i cfl {≈y {Ú th‰ng tin k˛ thu»t vπ dÙng cÙ. Li–n hŸ vÎi c¯a hπng do Honda Úy nhiŸm. ThÏi hºn mÙc t⁄nh theo {„c tr–n c‰ng tÍ mÀt (ch trıÏng X1.000 km 1 4 8 hÔp {—n X1.000 mi 0,6 2,5 5 trıÎc th∏ng 6 12 ˚ 1) 12 7,5 xem trang 18 * {ıÏng Âng xΩng I I I 3-4 * lıÎi l„c xΩng C C C 3-4 * hoºt {Èng tay ga I I I 3-4 * bıÎm gifl I I I 3-5 l„c gifl ch ˚ 2 C C C 3-5 th‰ng hÍi m∏y ch ˚ 3 C C C 3-6 I R I 3-6 bu gi * khe hÌ x p∏p I I I I 3-8 d≈u m∏y R R R R 3-10 ** lıÎi l„c d≈u m∏y C 3-11 ** l„c ly t√m d≈u m∏y C 3-11 I 3-12 * tÂc {È c≈m ch˜ng I I I mËi 1000 KM: I, L x⁄ch t∫i 3-13 b¤nh {iŸn I I I 3-15 m‡n b phanh I I I 3-17 hŸ thÂng phanh I I I I 3-18 * c‰ng tæc {Ãn phanh I I I 3-18 * {i◊m r„i {Ãn trıÎc I I I 3-18 I I I 3-18 hŸ thÂng ly hÔp I chÂng nghi–ng I I I 3-18 * nhn I I I 3-19 * Âc, v⁄t, mflc kœp I ** b∏nh xe, lÂp xe I ** I Á bi cÁ l∏i I I I 3-20 I 3-20 I 3-20 * N–n giao cho c¯a hπng do HONDA Úy nhiŸm th˙c hiŸn, tr˜ khi cfl {≈y {Ú dÙng cÙ, s liŸu dfich vÙ vπ tay ngh÷. ** [◊ an toπn, chng t‰i khuy–n nh˘ng mÙc nπy ch‹ n–n giao cho c∏c c¯a hπng do HONDA Úy nhiŸm th˙c hiŸn. Ch ˚: 1. [Âi vÎi s km {„c {ıÔc tr–n c‰ng tÍ mÀt cao hÍn, th¤ l¬p lºi lfich b∫o dıÓng nhı tr–n. 2. B∫o dıÓng thıÏng xuy–n hÍn khi chºy Ì nÍi ∆m ıÎt vπ dÍ b∆n. 3. B∫o dıÓng thıÏng xuy–n hÍn khi chºy trong mıa ho¬c kÀo h—t ga. 3-3

b∫o dıÓng {ıÏng Âng xΩng Ki◊m tra s˙ hı h·ng, r‡ r‹ cÚa {ıÏng Âng xΩng. Thay Âng d«n xΩng mÎi n—u c≈n thi—t. Âng xΩng l„c xΩng PhÎt o • XΩng rƒt dÿ ch∏y nÁ dıÎi {i÷u kiŸn thıÏng. Th˙c hiŸn c∏c viŸc nπy Ì nÍi th‰ng tho∏ng vÎi m∏y tæt. [˜ng ht thuÂc l∏ ho¬c {◊ l¯a ho¬c {◊ l¯a {iŸn Ì khu v˙c cfl xΩng. • Lau sºch xΩng bfi {Á ngay. V¬n khfla xΩng qua vfi tr⁄ OFF. [¬t mÈt thÒng x∫ dıÎi van xΩng, sau {fl th∏o chÀn l„c ra. Th∏o lıÎi l„c xΩng ra. ChÀn l„c xΩng R¯a lıÎi l„c xΩng bøng dung m‰i khfl ch∏y. Thay mÎi phÎt O, r∏p lıÎi l„c vπ chÀn l„c lºi. Si—t ch¬t chÀn l„c theo {ng l˙c si—t. M‰ men l˙c si—t: 0,4 N·m (0,04 kgf·m; 0,29 lbf·ft) Sau khi r∏p, v¬n khfla xΩng qua vfi tr⁄ ON vπ chæc chæn røng kh‰ng cfl xΩng r‡ r‹. Hoºt {Èng tay ga Ki◊m tra s˙ nhœ nhπng cÚa tay ga, mÌ h—t ga vπ t˙ {Èng tr∫ v÷ h—t Ì m„i vfi tr⁄ cÚa cÁ l∏i. Ki◊m tra d√y ga, thay mÎi n—u bfi kœt, bfi g«y hay hı h·ng. B‰i trÍn d√y ga, n—u v»n hπnh kh‰ng trÍn. [o {È dfich chuy◊n t˙ do Ì vπnh tay ga. {È dfich chuy◊n t˙ do: 2 – 6 mm (1/12 – 1/4 in) Thay c∏c chi ti—t bfi h·ng n—u c≈n thi—t. 3-4 2 – 6 mm (1/12 – 1/4 in) LıÎi l„c xΩng

b∫o dıÓng [È dfich chuy◊n t˙ do cÚa tay ga cfl th◊ {i÷u ch‹nh Ì Âc {i÷u ch‹nh ga. Cfl th◊ {i÷u ch‹nh nh· bøng Âc {i÷u ch‹nh. [i÷u ch‹nh {È dfich t˙ do bøng c∏ch nÎi l·ng Âc khfla vπ v¬n {i÷u ch‹nh. Âc {i÷u ch‹nh Âc khfla bıÎm gifl Ki◊m tra xem bıÎm gifl cfl hoºt {Èng trÍn tru kh‰ng, b‰i trÍn d√y bıÎm gifl n—u c≈n. Ki◊m tra d√y xem cfl bfi nˆt kh‰ng, hÍi ∆m cfl th◊ vπo. Thay d√y mÎi n—u c≈n thi—t. c≈n bıÎm gifl l„c gifl næp b≈u l„c gifl Th∏o b¯ng xe (trang 2-2). Th∏o c∏c v⁄t vπ næp b≈u l„c gifl. Th∏o tƒm mt l„c kh·i b≈u l„c. R¯a sºch tƒm mt bøng dung m‰i khfl ch∏y vπ {◊ cho nfl kh‰. Thƒm d≈u {Èng cÍ 4 th¤ l–n m¬t tƒm mt l„c. DÒng c∫ hai tay {◊ b‰i d≈u vπo mt l„c. Væt nhœ d≈u dı ra. ([◊ gi˘ cho tay kh‰ th¤ {¬t mt l„c vπo bao nh˙a trıÎc khi cho d≈u vπo mt l„c.) c∏c v⁄t R∏p mt l„c vπ næp b≈u l„c lºi. R∏p vπ si—t ch¬t c∏c v⁄t næp b≈u l„c. R∏p b¯ng xe lºi (trang 2-2). R¯a trong dung m‰i Væt dung m‰i ra thƒm d≈u vπo væt d≈u dı ra 3-5

b∫o dıÓng th‰ng hÍi m∏y Th∏o Âng th‰ng hÍi m∏y kh·i b≈u l„c gifl vπ x∫ c¬n b∫ ra, sau {fl r∏p Âng vπo b≈u l„c gifl. Ch ˚ B∫o dıÓng thıÏng xuy–n hÍn khi chºy trong mıa, chºy h—t ga ho¬c sau khi r¯a xe hay {Á xe. B∫o dıÓng n—u nh¤n thƒy c¬n b∫ trong ph≈n trong suÂt cÚa Âng th‰ng hÍi. Âng th‰ng hÍi bu gi Th∏o næp chÙp bu gi. chÙp bu gi CH® ≥ Lπm sºch xung quanh bŸ lË bu gi bøng v‡i hÍi trıÎc khi th∏o, {∫m b∫o røng kh‰ng cfl m∫nh vÙn nπo l„t vπo buÊng ch∏y. DÒng khfla tu˚p {◊ th∏o bu gi. Ki◊m tra ho¬c thay bu gi mÎi theo lfich ki◊m tra b∫o dıÓng {finh k¸ (trang 3-3). bu gi ki◊m tra bu gi Ki◊m tra nhı sau vπ thay mÎi n—u c≈n thi—t (n–n dÒng bu gi theo trang 3-1) • Sˆ c∏ch {iŸn cfl bfi hı h·ng kh‰ng. • [iŸn c˙c cfl bfi m‡n kh‰ng. • T¤nh trºng ch∏y vπ mπu; — mπu tÂi {—n n√u nhºt cho thƒy t¤nh trºng tÂt. — mπu qu∏ nhºt cho thƒy hŸ thÂng {∏nh l¯a bfi h·ng ho¬c hËn hÔp h‡a kh⁄ thi—u xΩng. — ıÎt ho¬c {flng muÈi {en cho thƒy hËn hÔp h‡a kh⁄ qu∏ dı xΩng. Sˆ c∏ch {iŸn [iŸn c˙c b–n 3-6

b∫o dıÓng s¯ dÙng lºi bu gi Lπm sºch {iŸn c˙c bu gi bøng chÁi sæt ho¬c m∏y chÒi bu gi. Ki◊m tra khe hÌ gi˘a {iŸn c˙c gi˘a vπ {iŸn c˙c b–n bøng thıÎc mflc. N—u c≈n thi—t th¤ {i÷u ch‹nh khe hÌ bøng c∏ch bÕ {iŸn c˙c b–n mÈt c∏ch c∆n th»n. 0,8 – 0,9 mm (0,031 – 0,035 in) Khe hÌ bu gi: 0,6 – 0,7 mm (0,024 – 0,028 in) c∆n th»n Tr∏nh lπm hı h·ng {≈u quy l∏t, si—t ch¬t bu gi bøng tay trıÎc khi dÒng khfla si—t ch¬t theo {ng l˙c si—t. R∏p bu gi vπo {≈u quy l∏t vπ si—t ch¬t bøng tay, sau {fl dÒng khfla tu˚p {◊ si—t ch¬t theo {ng l˙c si—t. M‰ men l˙c si—t: 18 N·m (1,8 kgf·m; 13 lbf·ft) bu gi thay bu gi mÎi C∆n th»n [˜ng si—t bu gi qu∏ l˙c si—t ch‹ {finh. R∏p vπ si—t ch¬t bøng tay bu gi mÎi, sau {fl si—t th–m 1/2 v‡ng sau khi v‡ng {Ÿm tr–n bu gi chºm bŸ tr–n lË bu gi. næp chÙp bu gi 3-7

b∫o dıÓng khe hÌ x p∏p næp lË {i÷u ch‹nh x p∏p ki◊m tra ch ˚ Ki◊m tra vπ {i÷u ch‹nh khe hÌ bu gi khi m∏y nguÈi (dıÎi 35°C/ 95°F). Th∏o c∏c næp lË {i÷u ch‹nh x p∏p. Th∏o næp lË cÂt m∏y. DÙng cÙ: Khfla mÌ næp thÏi {i◊m 07709 – 0010001 næp lË cÂt m∏y Th∏o næp lË thÏi {i◊m. Quay cÂt m∏y ngıÔc chi÷u kim {Êng hÊ 2 v‡ng (720˚) ho¬c hÍn, {i÷u ch‹nh dƒu vºch tr–n v· m∏y tr∏i Ì gi˘a dƒu T vπ dƒu vºch (vÒng {i÷u ch‹nh khe hÌ x p∏p) tr–n v‰ lΩng. næp lË thÏi {i◊m dƒu INDEX Chæc røng p⁄t t‰ng Ì {i◊m ch—t tr–n cÚa th¤ nÀn. c∆n th»n [˜ng quay cÂt m∏y cÒng chi÷u kim {Êng hÊ khi dƒu vºch tr–n v· m∏y Ì gi˘a {i◊m T vπ dƒu vºch (vÒng {i÷u ch‹nh khe hÌ x p∏p) tr–n v‰ lΩng. Nfl cfl th◊ lπm cho khe hÌ kh‰ng {ng do chˆc nΩng cÚa cam gi∫m ∏p. N—u {ª quay cÂt m∏y theo chi÷u kim {Êng hÊ th¤ quay cÂt m∏y lºi 2 v‡ng ngıÔc chi÷u kim {Êng hÊ (720˚) ho¬c hÍn vπ {i÷u ch‹nh dƒu vºch tr–n v· m∏y tr∏i Ì gi˘a {i◊m T vπ dƒu vºch (vÒng {i÷u ch‹nh khe hÌ x p∏p) tr–n v‰ lΩng. Sau {fl {i÷u ch‹nh khe hÌ x p∏p. dƒu “T” Ki◊m tra khe hÌ x p∏p bøng c∏ch chÃn thıÎc l∏ vπo gi˘a v⁄t {i÷u ch‹nh x p∏p vπ th√n x p∏p. Khe hÌ x p∏p: ht/x∫: 0,05 ± 0,02 mm (0,002 ± 0,001 in) thıÎc l∏ 3-8

b∫o dıÓng {i÷u ch‹nh Khfla {i÷u ch‹nh x p∏p [i÷u ch‹nh bøng c∏ch nÎi l·ng Âc khfla vπ v¬n v⁄t {i÷u ch‹nh cho {—n khi c∫m thƒy cfl trÌ l˙c l–n thıÎc l∏. Gi˘ v⁄t {i÷u ch‹nh vπ si—t ch¬t Âc khfla theo {ng l˙c si—t. DÙng cÙ: Khfla Khfla {i÷u ch‹nh x p∏p 07708 - 0030100 07908 - KE90000 l˙c si—t: 9 N·m (0,9 kgf·m; 6,5 lbf·ft) Khfla Ki◊m tra lºi khe hÌ x p∏p. Ki◊m tra v‡ng phÎt O cÚa næp lË {i÷u ch‹nh x p∏p, thay mÎi n—u c≈n thi—t. B‰i d≈u m∏y sºch l–n v‡ng phÎt O vπ r∏p vπo næp lË {i÷u ch‹nh x p∏p. phÎt O B‰i d≈u m∏y sºch vπo ren, r∏p lºi vπ si—t ch¬t næp lË {i÷u ch‹nh x p∏p theo {ng l˙c si—t. M‰ men l˙c si—t: 12 N·m (1,2 kgf·m; 9 lbf·ft) næp lË {i÷u ch‹nh x p∏p Ki◊m tra v‡ng phÎt O næp lË thÏi {i◊m vπ v‡ng phÎt O næp lË cÂt m∏y cfl c‡n tÂt kh‰ng, thay mÎi n—u c≈n thi—t. næp lË thÏi {i◊m, phÎt O B‰i d≈u vπo ren vπ v‡ng phÎt O cÚa næp lË thÏi {i◊m vπ næp lË cÂt m∏y. R∏p vπ si—t ch¬t næp lË thÏi {i◊m theo {ng l˙c si—t. m‰ men l˙c si—t: 1,5 N·m (0,15 kgf·m; 1,1 lbf·ft) R∏p vπ si—t ch¬t næp lË cÂt m∏y theo {ng l˙c si—t. m‰ men L˙c si—t: 3 N·m (0,3 kgf·m, 2,2 lbf·ft) næp lË cÂt m∏y, phÎt O 3-9

b∫o dıÓng d≈u nhÎt m∏y Mˆc tr–n ki◊m tra mˆc d≈u D˙ng xe tr–n chÂng {ˆng Ì nÍi bøng ph¿ng. Th∏o que næp thΩm d≈u vπ lau sºch. R∏p que næp thΩm d≈u lºi nhıng {˜ng v¬n vπo. que næp thΩm d≈u Th∏o que næp thΩm d≈u vπ ki◊m tra mˆc d≈u. N—u mˆc d≈u dıÎi mˆc dıÎi tr–n que thΩm d≈u th¤ cho th–m loºi d≈u {ıÔc hıÎng d«n vπo cºc te m∏y. Loºi d≈u {ıÔc dÒng: D≈u HONDA 4 th¤ ho¬c loºi d≈u m∏y tıÍng {ıÍng Ph√n loºi API: SE, SF ho¬c SG [È nhÎt: SAE 10W-30 mˆc dıÎi {° nhÎt cÚa d≈u ch ˚ D≈u cfl {È nhÎt kh∏c {ıÔc ch‹ ra trong sÍ {Ê nπy cfl th◊ s¯ dÙng khi nhiŸt {È trung b¤nh Ì nÍi s¯ dÙng xe trong phºm vi nhı {ıÔc ch‹ ra tr–n sÍ {Ê. R∏p que/ næp thΩm d≈u lºi. thay d≈u m∏y N—u ph∫i nÁ m∏y {◊ th˙c hiŸn b∫o dıÓng th¤ ph∫i {∫m b∫o Ì nÍi th‰ng tho∏ng. [˜ng bao giÏ nÁ m∏y Ì nÍi k⁄n. Kh⁄ x∫ cfl chˆa kh⁄ monoxide carbon {Èc hºi cfl th◊ g√y bƒt t‹nh vπ d«n {—n ch—t ngıÏi. NÁ m∏y Ì nÍi tho∏ng ho¬c nÍi cfl hŸ thÂng th‰ng hÍi {≈y {Ú. NÁ cho m∏y nflng l–n. Tæt m∏y th∏o que thΩm d≈u, Âc x∫ d≈u vπ v‡ng {Ÿm. X∫ h—t d≈u ra. D≈u m∏y {ª s¯ dÙng cfl th◊ g√y ung thı da n—u ti—p xc vÎi da trong thÏi gian dπi l¬p {i l¬p lºi. Tuy nhi–n, bƒt {æc d› hπng ngπy ph∫i ti—p xc vÎi d≈u {ª s¯ dÙng th¤ c∫i thiŸn bøng c∏ch r¯a tay bøng xπ ph‡ng ngay sau khi dÒng d≈u nhÎt {ª s¯ dÙng. Tr∏nh xa trÕ em. Ki◊m tra røng {Ÿm k⁄n tr–n Âc x∫ nhÎt v«n c‡n tÂt, thay mÎi n—u c≈n. R∏p vπ si—t ch¬t Âc x∫. mú men l˙c si—t: 24 N·m (2,4 kgf·m, 17 lbf·ft) 3-10 {Ÿm nhúm, ùc x∫ dÉu

b∫o dıÓng Ch√m loºi d≈u {ª {ıÔc hıÎng d«n vπo cºc te m∏y. Dung lıÔng d≈u: 0,7 l⁄t (0,74 US qt, 0,62 lmp qt) khi x∫ Mˆc tr–n R∏p que næp thΩm d≈u lºi. KhÌi {Èng m∏y vπ {◊ nÁ c≈m ch˜ng kho∫ng 2 ho¬c 3 pht. Tæt m∏y vπ ki◊m tra lºi mˆc d≈u. Ph∫i {∫m b∫o d≈u kh‰ng bfi r‡ r‹. que næp thΩm d≈u mˆc dıÎi lıÎi l„c d≈u m∏y Th∏o v· m∏y b–n ph∫i (trang 9-3). Th∏o lıÎi l„c d≈u vπ lπm sºch. R∏p lıÎi l„c d≈u vπ v· m∏y b–n ph∫i lºi ( trang 9-23). Ch√m loºi d≈u {ª {ıÔc hıÎng d«n vπo m∏y (xem ph⁄a tr–n). lıÎi l„c d≈u l„c d≈u ly t√m næp l„c d≈u lπm sºch Th∏o v· m∏y b–n ph∫i (trang 9-3). Th∏o ba v⁄t vπ næp l„c d≈u ra. c∏c v⁄t DÒng v∫i vÙn sºch {◊ lau sºch næp l„c d≈u ly t√m vπ b–n trong cÚa {›a d«n {Èng. C∆n th»n • [˜ng {◊ bÙi b∆n vπo {ıÏng d≈u trong cÂt m∏y. • [˜ng s¯ dÙng kh⁄ nÀn. 3-11

b∫o dıÓng R∏p ron {Ÿm mÎi vπo næp l„c d≈u. R∏p næp l„c d≈u vπo lºi. ron {Ÿm næp l„c d≈u R∏p vπ si—t ch¬t c∏c v⁄t theo {ng l˙c si—t. næp l„c d≈u M‰ men l˙c si—t: 5 N·m (0,5 kgf·m, 3,6 lbf·ft) c∏c v⁄t tÂc {È c≈m ch˜ng cÚa m∏y N—u ph∫i nÁ m∏y {◊ thao t∏c th¤ ph∫i {∫m b∫o Ì nÍi th‰ng tho∏ng. [˜ng bao giÏ nÁ m∏y Ì nÍi k⁄n. Kh⁄ x∫ cfl chˆa kh⁄ monoxide carbon {Èc hºi cfl th◊ g√y bƒt t‹nh ho¬c d«n {—n ch—t ngıÏi. NÁ m∏y Ì nÍi tho∏ng ho¬c cfl trang bfi hŸ thÂng th‰ng hÍi n—u Ì khu v˙c k⁄n. ch ˚ • Ki◊m tra vπ {i÷u ch‹nh tÂc {È c≈m ch˜ng {ng trfi s sau khi hoπn thπnh tƒt c∫ c∏c mÙc b∫o dıÓng kh∏c. • [◊ ki◊m tra vπ {i÷u ch‹nh tÂc {È c≈m ch˜ng {ıÔc ch⁄nh x∏c th¤ m∏y ph∫i Ì t¤nh trºng nflng. Chºy nflng m∏y trong v‡ng 10 pht. NÂi vÎi {Êng hÊ {o v‡ng tua cÚa m∏y. V¬n v⁄t {i÷u ch‹nh ga {◊ {ºt {ıÔc {ng trfi s cÚa tÂc {È c≈m ch˜ng. TÂc {È c≈m ch˜ng: 1.400 ± 100 v‡ng/pht (rpm) 3-12 v⁄t ch‹nh ga

b∫o dıÓng x⁄ch t∫i ki◊m tra {È chÒng x⁄ch t∫i [˜ng bao giÏ ki◊m tra vπ {i÷u ch‹nh x⁄ch t∫i trong khi m∏y nÁ. Tæt m∏y, d˙ng xe tr–n chÂng {ˆng vπ tr∫ v÷ t¤nh trºng kh‰ng sÂ. Th∏o næp lË ki◊m tra {È chÒng x⁄ch. Næp lË ki◊m tra Ki◊m tra {È chÒng x⁄ch qua lË ki◊m tra. {È chÒng x⁄ch: 25 - 35 mm (1,0 - 1,4 in) c∆n th»n X⁄ch qu∏ chÒng cfl th◊ g√y hı h·ng khung xe. {i÷u ch‹nh Âc {i÷u ch‹nh NÎi l·ng Âc trÙc b∏nh sau vπ Âc Âng ch‹. NÎi l·ng c∏c Âc khfla c∫ hai b–n. V¬n c∏c Âc {i÷u ch‹nh c∫ hai b–n cho {—n khi {ºt {ıÔc {È chÒng th⁄ch hÔp. [∫m b∫o {≈u trıÎc cÚa tƒm {i÷u ch‹nh c∫ hai b–n Ì mˆc nhı nhau so vÎi dƒu vºch tr–n gæp sau. trÙc sau Âc khfla Si—t ch¬t Âc trÙc sau theo {ng m‰ men l˙c si—t. Âc {i÷u ch‹nh M‰ men l˙c si—t: 49 N·m (50 kgf·m, 36 lbf·ft) Si—t ch¬t Âc {i÷u ch‹nh c∫ hai b–n. Si—t ch¬t Âc khfla c∫ hai b–n. Ki◊m tra lºi {È chÒng x⁄ch vπ quay t˙ do cÚa b∏nh xe. Ki◊m tra {È dfich t˙ do cÚa bπn {ºp phanh sau (trang 3-15), {i÷u ch‹nh n—u c≈n. Âc khfla trÙc b∏nh sau 3-13

b∫o dıÓng ki◊m tra lπm sºch vπ b‰i trÍn HÈp che x⁄ch t∫i Th∏o c∏c bu l‰ng vπ hÈp che x⁄ch t∫i. B‰i trÍn x⁄ch t∫i bøng d≈u hÈp s 80 - 90. Lau sºch d≈u dı. c∏c bu l‰ng N—u x⁄ch t∫i trÌ n–n qu∏ b∆n th¤ n–n th∏o ra lπm sºch trıÎc khi b‰i trÍn. Khfla x⁄ch Th∏o næp m∏y sau b–n tr∏i (trang 10-2). Th∏o c∆n th»n khfla x⁄ch bøng k÷m th∏o phe. Th∏o mæt nÂi x⁄ch vπ th∏o x⁄ch ra. Lπm sºch x⁄ch bøng dung m‰i khfl ch∏y vπ {◊ kh‰. Chæc chæn lπ x⁄ch {ª kh‰ trıÎc khi b‰i trÍn. B‰i trÍn x⁄ch bøng d≈u hÈp s 80 - 90. Lau sºch d≈u dı. Dung m‰i khfl ch∏y lπm sºch lau kh‰ d≈u 80 - 90 b‰i trÍn Ki◊m tra s˙ hı h·ng vπ m‡n cÚa

Add a comment

Related pages

DTN _Ky thuat sua chua xe may - YouTube

DTN _Ky thuat sua chua xe may ... Ky thuat lam banh gai - Duration: ... How the Honda 3 speed works Hoat dong cua truc so - Duration: ...
Read more

Sơn xe Dream, tân trang xe Dream, sắc màu nho tím ...

... không phá cách nhưng đầy sáng tạo của chàng thanh niên phong trần và manh mang tên Honda Dream. ... sua chua xe may, bao duong xe ...
Read more

Honda Việt Nam :: Sản phẩm

Honda Vietnam, Honda, Xe may, Oto, Motor, An toan giao thong, Hoat dong xa hoi, Y tuong tre tho, Honda Yes Award, ... Super Dream 110cc; Wave Alpha 100cc
Read more

Sua xe hon da

... 2014 · Ky thuat sua chua va bao duong xe honda ... thuật cho xe máy Honda Dream tại ... chua va bao tri xe hon da click khotrithuc.
Read more

Cach sua chua dien xe may honda

Cach sua chua dien xe may honda. Cach sua chua dien xe may honda ...
Read more

cach thao co phot xe may dream 2_ toan an dong - YouTube

cach thao co phot xe may dream 2 ... xin vào bất cứ cửa hàng và các hãng xe honda ... thuat sua chua xe may ...
Read more

Cach sua chua xe may

Cach sua chua xe may. Cach sua chua xe may ...
Read more

Chỉnh chế hòa khí xe máy đúng cách

Sơn xe Dream, tân trang xe Dream ... mototech, sua chua xe may, bao duong xe may, sửa ... sơn xe dream, sơn xe sh, phụ tùng xe máy, phu tung xe ...
Read more