Kvantni Broevi

100 %
0 %
Information about Kvantni Broevi

Published on May 12, 2008

Author: lee.anna.loo

Source: slideshare.net

Квантни броеви Периоден систем на елементите Паулиев принцип за распределба на електроните во атомот

Квантни броеви Состојбата на електронот во било кој атом ја определуваат четирите квантни броеви: главен квантен број n ( n = 1,2,3 ,...) орбитален квантен број l ( l = 0,1,2,.., n -1 ) магнетен квантен број m l ( m l = -l,-l+ 1 ,…, -1,0,1 ,…,l- 1 ,l) магнетен квантен број на спинот m s (m s = ±½)

Состојбата на електронот во било кој атом ја определуваат четирите квантни броеви:

главен квантен број n ( n = 1,2,3 ,...)

орбитален квантен број l ( l = 0,1,2,.., n -1 )

магнетен квантен број m l

( m l = -l,-l+ 1 ,…, -1,0,1 ,…,l- 1 ,l)

магнетен квантен број на спинот m s (m s = ±½)

Главен квантен број ( n ) Ја определува енергијата на електронот во атомот Ја дефинира големината на орбитата Најниско енергетско ниво и најстабилен слој е кога главниот квантен број е 1 ( n =1 ) т.е. основна состојба Со зголемување на n , орбитите стануваат поголеми, електронот се наоѓа подалеку од јадрото, па енергијата на атомот се зголемува

Ја определува енергијата на електронот во атомот

Ја дефинира големината на орбитата

Најниско енергетско ниво и најстабилен слој е кога главниот квантен број е 1 ( n =1 )

т.е. основна состојба

Со зголемување на n , орбитите стануваат поголеми, електронот се наоѓа подалеку од јадрото, па енергијата на атомот се зголемува

 

Ги дефинира електронските слоеви во атомот За атомите кои содржат повеќе од еден електрон, важи дека нивните електрони може да имаат иста вредност за n и за нив се вели дека се наоѓаат во иста електронска обвивка Основните енергетски состојби содржат енергетски поднивоа Основно енергетско ниво 1  едно подниво Основно енергетско ниво 2  две поднивоа Основно енергетско ниво 3  три поднивоа Со зголемување на n се зголемува бројот на поднивоата

Ги дефинира електронските слоеви во атомот

За атомите кои содржат повеќе од еден електрон, важи дека нивните електрони може да имаат иста вредност за n и за нив се вели дека се наоѓаат во иста електронска обвивка

Основните енергетски состојби содржат енергетски поднивоа

Основно енергетско ниво 1  едно подниво

Основно енергетско ниво 2  две поднивоа

Основно енергетско ниво 3  три поднивоа

Со зголемување на n се зголемува бројот на поднивоата

Орбитален квантен број ( l ) Ги определува димензиите на орбитата, а со тоа и големината на моментот на импулсот на електронот по определена орбита околу атомското јадро. Моментот на импулсот се нарекува орбитален момент l Вредноста на n ја одредува вредноста на l ( возможни подобвивки ) Кога n =1, l =0  само една возможна подобвивка Кога n =2, l =0,1  две возможни подобвивки Бројот на l се совпаѓа со името на подобвивката: l =0  подобвивка s l =1  подобвивка p l =2  подобвивка d l =3  подобвивка f

Ги определува димензиите на орбитата, а со тоа и големината на моментот на импулсот на електронот по определена орбита околу атомското јадро.

Моментот на импулсот се нарекува орбитален момент l

Вредноста на n ја одредува вредноста на l ( возможни подобвивки )

Кога n =1, l =0  само една возможна подобвивка

Кога n =2, l =0,1  две возможни подобвивки

Бројот на l се совпаѓа со името на подобвивката:

l =0  подобвивка s

l =1  подобвивка p

l =2  подобвивка d

l =3  подобвивка f

Состојби на електронот 4f состојба f l=3 4d состојба d l=2 4p состојба p l=1 4s состојба s l=0 n=4 3d состојба d l=2 3p состојба p l=1 3s состојба s l=0 n=3 2p состојба p l=1 2 s состојба s l=0 n=2 1s состојба s l=0 n=1

Секоја од s, p, d и f орбиталите има единствена форма Секоја орбитала може да содржи најмногу 2 електрона Буквите потекнуваат од описот на нивните спектрални линии s - орбитала p - орбитала d - орбитали

Секоја од s, p, d и f орбиталите има единствена форма

Секоја орбитала може да содржи најмногу 2 електрона

Буквите потекнуваат од описот на нивните спектрални линии

 

s -орбиталата е во форма на сфера s  sharp ( префинето, јасно дефинирано)

s  sharp ( префинето, јасно дефинирано)

p -орбиталата има облик на две споени кугли p  principal (главно, основно)

p -орбиталата има облик на две споени кугли

p  principal (главно, основно)

d- орбиталите изгледаат како детелини d  diffuse (дифузно, распространето)

d- орбиталите изгледаат како детелини

d  diffuse (дифузно, распространето)

f- орбиталите изгледаат како цвеќиња f  fundamental (темелно, основно)

f- орбиталите изгледаат како цвеќиња

f  fundamental (темелно, основно)

пример за 5 d 0 пример за 4 f0 пример за 5f0 пример за 5g4

пример за 5 d 0

пример за 4 f0

пример за 5f0

пример за 5g4

 

 

Бранова функција на електрон во водородниот атом

Правило на селекција Емисија и апсорбција на фотон настанува при поминување на атомот од едно на друго енергетско ниво, но според правилото на селекција дозволени се само оние премини за кои разликата помеѓу орбиталните квантни броеви изнесува ± 1 или Δ l = ±1 Со ова се објаснуваат оптичките, ренгенските и γ -спектрите.

Емисија и апсорбција на фотон настанува при поминување на атомот од едно на друго енергетско ниво, но според правилото на селекција дозволени се само оние премини за кои разликата помеѓу орбиталните квантни броеви изнесува ± 1 или Δ l = ±1

Со ова се објаснуваат оптичките, ренгенските и γ -спектрите.

Апсорбција на фотон

Емисија на фотон

The particular wavelength of light produced is specific for each element and can be used to identify it. Премин на електрон кај водородниот атом, од трето на второ енергетско ниво

Земанов и Штарков ефект Раздвојувањето на спектралните линии: во магнетно поле се нарекува Земанов ефект во електрично поле се нарекува Штарков ефект

Раздвојувањето на спектралните линии:

во магнетно поле се нарекува Земанов ефект

во електрично поле се нарекува Штарков ефект

Магнетен квантен број ( m l ) Ја определува големината на проекцијата на орбиталниот момент на електронот по определен правец во просторот Бројот на можните различни состојби при дадена вредност на главниот квантен број n може да се определи според формулата:

Ја определува големината на проекцијата на орбиталниот момент на електронот по определен правец во просторот

Бројот на можните различни состојби при дадена вредност на главниот квантен број n може да се определи според формулата:

Бидејќи s- опрбиталата e сферична може да има само една ориентација.

Бидејќи s- опрбиталата e сферична може да има само една ориентација.

p- орбиталите може да бидат ориентирани на 3 различни начини

p- орбиталите може да бидат

ориентирани на 3 различни начини

d- орбиталите имаат 5 возможни ориентации

d- орбиталите имаат 5 возможни ориентации

f- орбиталите имаат 7 можни ориентации

f- орбиталите имаат 7 можни ориентации

Магнетен квантен број на спинот ( m s ) Магнетен квантен број на спинот е поврзан со насоката на вртењето на електронот и ни кажува дали тој се движи по орбитата во стрелките на часовникот или обратно од истите. Овој број ја определува ориентацијата на оската на вртење на електронот.

Магнетен квантен број на спинот е поврзан со насоката на вртењето на електронот и ни кажува дали тој се движи по орбитата во стрелките на часовникот или обратно од истите.

Овој број ја определува ориентацијата на оската на вртење на електронот.

Овој број може да прима само две вредности m s = ± s = ± ½, каде што s е квантен број на спинот и за електронот секогаш има вредност ½ . Големината на спинот на електронот се определува со:

Овој број може да прима само две вредности m s = ± s = ± ½, каде што s е квантен број на спинот и за електронот секогаш има вредност ½ .

Големината на спинот на електронот се определува со:

Паулиев принцип Во еден квантномеханички систем не можат да постојат две честички со еднакви четири квантни броеви. Австриски теоретски физичар Во 1945 год. ја добил Нобеловата награда по физика токму за Паулиевиот принцип

Во еден квантномеханички систем не можат да постојат две честички со еднакви четири квантни броеви.

Австриски теоретски физичар

Во 1945 год. ја добил Нобеловата награда по физика токму за Паулиевиот принцип

Електронска конфигурација Електронската конфигурација се нарекува распределбата на електроните по квантни состојби. Основни правила за пополнување на орбиталите со електрони Основната електронска конфигурација е подреденоста на електроните на атомот така што тој е најстабилен и има најниска енергија За секој елемент постои основна електронска конфигурација

Електронската конфигурација се нарекува распределбата на електроните по квантни состојби.

Основни правила за пополнување на орбиталите со електрони

Основната електронска конфигурација е подреденоста на електроните на атомот така што тој е најстабилен и има најниска енергија

За секој елемент постои основна електронска конфигурација

Вкупниот број електрони во атомот кои имаат еднакви вредности на квантниот број n прават една целина наречена електронски слој. E лектроните што припаѓаат на ист електронски слој во атомот се групираат и според вредноста на орбиталниот квантен број l . Q P O N M L K ОЗНАКА НА СЛОЈОТ 7 6 5 4 3 2 1 ВРЕДНОСТ НА n g f d p s ОЗНАКА НА ПОТСЛОЈОТ 4 3 2 1 0 ВРЕДНОСТ НА I

Вкупниот број електрони во атомот кои имаат еднакви вредности на квантниот број n прават една целина наречена електронски слој.

E лектроните што припаѓаат на ист електронски слој во атомот се групираат и според вредноста на орбиталниот квантен број l .

±1/2 +2 +1 0 2 10 -1 3d -2 +1 0 6 3p ±1/2 -1 1 2*9=18 2 3s ±1/2 0 0 3 M +1 0 6 2p ±1/2 -1 1 2 L 2*4=8 2 2s ±1/2 0 0 2 2 1s ±1/2 0 0 1 K БРОЈ НА ЕЛЕКТРОНИ ВО СЛОЈ 2 n 2 БРОЈ НА ЕЛЕКТРОНИ ВО ПОТСЛОЈ 2(2 l +1) ПОТСЛОЈ m s m l l n СЛОЈ

БРОЈ НА ЕЛЕКТРОНИ ВО СЛОЈ 2 n 2 БРОЈ НА ЕЛЕКТРОНИ ВО ПОТСЛОЈ 2(2 l +1) ПОТСЛОЈ m s m l l n СЛОЈ -3 +2 +1 3 0 -1 -2 14 4f ±1/2 -3 +2 +1 0 2 10 -1 4d ±1/2 -2 +1 6 0 4p ±1/2 -1 1 2*16=32 2 4s ±1/2 0 0 4 N

Периоден систем на елементите Табела која ги содржи основните и најважни податоци за елементите кои до денес се откриени Поставен во 1869 год. од рускиот научник Димитриј Иванович Менделеев.

Табела која ги содржи основните и најважни податоци за елементите кои до денес се откриени

Поставен во 1869 год. од рускиот научник Димитриј Иванович Менделеев.

 

Редниот број на елементите расте по правец на хоризонталните редови, наречени периоди.

Редниот број на елементите расте по правец на хоризонталните редови, наречени периоди.

Во осумте вертикалните колони, наречени групи , елементите се систематизирани по нивните хемиски својства.

Во осумте вертикалните колони, наречени групи , елементите се систематизирани по нивните хемиски својства.

 

Теориско објаснување на периодниот систем од страна на физиката Редниот број на елементот одговара на бројот на протони во атомското јадро. Состојбата на електроните во атомот е определена со четирите квантни броја. Енергетската состојба на електроните во атомот треба да го задоволува Паулиевиот принцип. Хемиските, а и некои физички својства на елементите се определени од однесувањето на валентните електрони.

Редниот број на елементот одговара на бројот на протони во атомското јадро.

Состојбата на електроните во атомот е определена со четирите квантни броја.

Енергетската состојба на електроните во атомот треба да го задоволува Паулиевиот принцип.

Хемиските, а и некои физички својства на елементите се определени од однесувањето на валентните електрони.

Add a comment

Related pages

Kvantni brojevi - Wikipedija

Kvantni brojevi elektrona. Atom atomskog broja Z ima Z broj elektrona. Elektroni u njemu zauzimaju neko energijsko stanje. Atom tada nije pobuđen i nalazi ...
Read more

Kvantni brojevi | Hemija :: Svet hemije

Kvantni brojevi su bilo koji brojevi iz grupe brojeva koji specificno opisuju kvantno stanje bilo kog sistema. Postoje 4 kvantna broja glavni, orbitalni ...
Read more

lee.anna.loo - HubSlide

Kvantni Broevi 7 months ago. Technology. Diffraction of Light 7 months ago. Technology. Atmospheric Optical Phenomena 7 months ago © HubSlides 2016. About ...
Read more

OP[TA I NEORGANSKA HEMIJA - researchgate.net

Kvantni broevi.....36 2.6. Grafi~ko pretstavuvawe na orbitalite .....38 2.7. Popolnuvawe na atomskite orbitali so ...
Read more

Standardi spored nastavnata programa - bro.gov.mk

atomski i masen broj, kvantni broevi, atomska orbitala, elektronegativnost, jonizaciona energija, oksidi, kiselini, hidroksidi, soli, neutralizacija,
Read more

HEMIJA - matura.gov.mk

nuklid, izotopi, izobari, kvantni broevi, atomska orbitala, degenerirani orbitali, ... - da opredeluva oksidacioni broevi, broj na primeni i ispu ...
Read more

Kako u trgovini prepoznati GM hranu? – Matrix World

Amerikanci imaju operabilni kvantni Internet! Fore i fazoni Dio: 130 Većina vitaminskih tableta su prijevara Fore i fazoni s ...
Read more

PPT - Kvantna teorija za ELEKTRONSKATA strukturata na ...

Kvantna teorija za ELEKTRONSKATA strukturata na atomite. Vidovme deka planetarniot model za struktura na atomot e neodr`liv poradi toa {to sekoja ~esti~ka ...
Read more