Kundershtim gjykates themelore gjilan

50 %
50 %
Information about Kundershtim gjykates themelore gjilan

Published on January 30, 2016

Author: avnibrestovci

Source: slideshare.net

1. GJYKATES THEMELOREGJILAN - Divizioni Civil KUNDERSHTIM ndaj propozimitperekzekutim nr.600/08 KEK-u me ane te propozimitperekzekutimnr.refe.DGJI73/08 te dt.20.06.08 duke ju referuar faturesnr.2523737 te dt.09.05.08 kerkonpagesene borgjitne vlerprej 4.857.50Euro Gjykatathemelore Gjilan me aktvendimnr.600/08 lejonpermbarimine propozuarngakek-upame degjuarmuasi pale dhe pa me dhene mundesin e kundershtimit. Andaj: Une Avni Brestovci e kundershtoj keteaktvendimperarsye se: Me aktgjykimin C.nr.145/07 nga GjykataKomunale Gjilanne baze te provave te prezantuarae vertetondhe obligonte paditurinSkenderSadikute shlyej borgjine akumuluargjate shfrytzimitte lokalitafaristkuIpadituri ka qenqiramarresne ate periudhe. Kerkoj ngaGjykata Themelore dukeumbeshtetne aktgjykimine cekurme lart ta ndaloj ezkekutimin e aktvendimitdhe borgji ti bartetshfrytzuesit,respektivisht hargjuesitte energjiselektrike Skender Sadikutne njehesorine tij. KundershtimitI’abashkangjes: 1) kopjene aktgjykimit C.nr,145/07 2)Kontratenmbi qiran Kundershtuesi Avni Latif Brestovci (trashigimtarligjorT.nr.58/2012) VetperfaqesuesabsolventMasterUNI-PR.JUR. Gjilan me 16.12.2013 Avni Latif Brestovci, rr.Medllin Ollbrait nr.225 ,60000 Gjilan, celular 044/443-073, email:avnibrestovci@gmail.com

Add a comment

Related pages

Këshilli profesional i spitalit në Gjilan mbron Ilaz ...

Këshilli profesional i spitalit në Gjilan mbron Ilaz Poroshticën ... dënimin e shqiptuar ndaj Ilaz Poroshtica nga ana e Gjykatës themelore në Gjilan.
Read more

Gjykata në Gjilan dënon dy persona për përfshirje në ...

Gjykata në Gjilan dënon dy persona për përfshirje në korrupsion - 12/11/2014 - 7:15 AM 0 Comments. ... të Gjykatës Themelore në Gjilan, ...
Read more

Mbrojtja dhe Nexhmedin Arifi shpresojnë në vendimin e ...

Gjilan – Avokati ... Gjykata Themelore në Gjilan e ka shpallur aktgjykimin kundër ish kreut të Vitisë Nexhmedin Arifi i akuzuar për veprën penale ...
Read more

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga ...

autorizuarit të të paditurve dhe është ndryshuar aktvendimi i Gjykatës Themelore Gjilan – Dega në Viti, C.nr.129/2015, datë 24.6.2015, ...
Read more

Zeka i përgjigjet Ilhan Aliut, kërkon që Gjykata e ...

Gjilan – Izmi Zeka ish kryetar i degës së PDK-së në Gjilan ka kundërshtuar kërkesën e Ilhan Aliut pronar i restaurant “Luxor” që t`ia paguaj ...
Read more

AKTVENDIM PER PAPRANUESHMERI - gjk-ks.org

Parashtruesi ikerkeses ekonteston Aktgjykimin e Gjykates Themelore ne Gjilan ... eshte ne kundershtim me nenin 32 [E Drejta per Mjete Juridike], si dhe me
Read more

Miratohet Projektligji për Gjykata, por do të hyjë në fuqi ...

Gjykata Themelore e Gjilanit, me seli në Gjilan, themelohet për territorin e Komunës së Prizrenit, Dragashit, Suharekës dhe Mamushës; 3.
Read more

Reagon Këshilli Profesional i Spitalit të Përgjithshëm në ...

Gjilan – Këshilli profesional I Spitalit të Përgjithshëm në Gjilan shpreh indinjatën dhe mospajtimin e thellë me dënimin e shqiptuar ndaj Dr.Ilaz ...
Read more

Reagim i Këshillit Profesional të Spitalit të Përgjithshëm ...

04/12/2014 Comments Off on Reagim i Këshillit Profesional të Spitalit të Përgjithshëm në Gjilan ... nga ana e Gjykatës Themelore në Gjilan.
Read more

Gjykata hedh poshtë aktakuzën e Prokurorisë Speciale ndaj ...

Gjykata Themelore e Gjilanit përkatësisht Departamenti i Krimeve të Rënda në Gjilan ka hedhur poshtë aktakuzën e Prokurorisë Speciale ndaj ...
Read more