Kuidas vältida pettusi siseauditi abiga

63 %
37 %
Information about Kuidas vältida pettusi siseauditi abiga
Finance

Published on March 6, 2014

Author: VDonoway

Source: slideshare.net

Description

Kuidas saavutada paremaid tulemusi siseauditi abiga? Kuidas siseaudit aitab vältida tippjuhtide ning müügi- ja ostujuhtide pettusi? Lihtsad meetmed, mis hoiavad töötajad eemal pettuste kavandamisest.

Kuidas vältida pettusi siseauditi abiga? A. Di Gregorio, CGAP, CIA, 31.01.2014 Siseaudiitor.ee

Sisukord: Lihtsad meetmed müügi ja ostu funktsioonide pettuste ennetamiseks ja kontrolliks. Sisekontrollisüsteemi roll pettuste ennetamisel Sisekontrollisüsteemi nõrkuste näited, mis toetavad pettuslikke tegevusi Müügi ja ostuga seotud pettuste tüübid Pettuste avastamise allikad Pettuste indikaatorite näited Pettuste avastamise/kontrollide näited Soovituslikud meetmed a. Ülesannete lahusus b.Kinnitamise maatriks c.Juurdepääsuõiguste maatriks d.Regulaarsed pistelised kontrollid e.Arendatud pakkumiste võtmise ja kinnitamise protsess f.Regulaarsed inventuurid g.Füüsiline turvalisus h.Tulemuste hindamine

Sisekontrollisüsteemi roll pettuste ennetamisel Sisekontrollisüsteemi kujundamine Omanikud Juhtkond Töötajad Eesmärgid Kontrollikeskkond Kontrollisüsteemi kujundus Töö teostamine Pettuste kultuuri tekkimine Pettuste võimaluste tekkimine Juhtkond/ Töötajad Vahetud juhid Kontrollide rakendamine Pettuste tekkimine Parandusmeetmed Pettuste avastamine  Erinevused suurte ja väikeste ettevõtete süsteemide vahel – vajadus, ressursid, jätkuvus  Komponendid – kontrollikeskkond, riskide hindamine, kontrollitegevused, informatsioon ja kommunikatsioon, seire  Kontrollide tüübid – ennetav/suunav, tuvastav, parandav/järelkontroll ja seire  Õige kontrolli valimine – tasuvusanalüüs, algpõhjuse analüüs, metoodika/sagedus/koht/etapp

Sisekontrollisüsteemi nõrkuste näited, mis toetavad pettuslikke tegevusi Ülesannete lahususe printsiibi mittetoimimine Vaba juurdepääs varadele ja informatsioonile Puudulikud arvestus- ja aruandlussüsteemid Kinnitamise reeglite puudumine või võimalus neid vältida Taustakontrolli puudumine värbamisel Sularaha kasutamine igapäevaste tegevuste teostamiseks Ebareaalsed eesmärgid ! PUUDULIKUD KONTROLLID JUHTIDE POOLT ! JUHTIDE HOOLETU SUHTUMINE SISEKONTROLLISÜSTEEMI TAGAMISEL

Hangetega/Ostudega seotud pettuste tüübid Omastamine Altkäemaks Pakkumismenetlused Inventuurid ja varade kajastamine

Müügi funktsiooniga seotud pettuste tüübid Toote vahetus Valeandmete esitamine hüvitise saamiseks Erihind/soodustus klientidele kokkuleppel müügitöötaja kasuks Jääkide müük ja saadud tulu omastamine Toodete mahakandmine defektsena ja nende omastamine/müük Arvete väljastamine klientidele tarnimata toodete eest ja summade omastamine (ka müük käibetõusuks) Kliendilt saadud sularaha vargus ja müügi mittekajastamine Krediidi andmine/pikendamine olematule/fiktiivsele kliendile ja registreeritud summade omastamine Ettevõtte varade kasutamine enda kasuks (samuti ostu funktsiooni puhul) Ebaõige tööajaarvestus (samuti ostu funktsiooni puhul) Fiktiivsete müügikulude deklareerimine tööandjale

Pettuste avastamise allikad Politsei teade 3% Välisaudit 3% Dokumentide kontroll… Järelevalv Tunnistamine e / seire 1% 2% IT kontrollid 1% Kontode võrdlus 5% Töötajate vihjeid 44% Juhuslikult 7% Siseaudit 15% Juhtkonna kontrollid 15% ACFE report, 2012

Näide 1 - Pettuste indikaatorid Fakte tütarettevõttest: Tütarettevõte on tegutsenud mitu aastat. Kasumimarginaalid on head, kuigi üldine majandus oli langenud, mis väljendus ka konkurentide tegevuses. Käibekapitali suhe on vähenenud 3:1 kuni 0,9:1 . Viimastel aastatel vahetati välja kolm kontrollerit, kaks finantsjuhti ja töötajaid teistes valdkondades. Ostupoliitika nõuab standardina kolme pakkumist. Kuid tütarettevõtte ostujuhi otsusega vähendati pakkumuste võtmise nõuet, et vähendada tarnijate arvu (kolme asemel üks pakkumine). Millised nendest kriteeriumidest on potentsiaalsed pettuste indikaatorid?

Näide 2 - Pettuste indikaatorid Milline faktor on kõige tugevam pettuste indikaator? Järsk 10%-ne müügi kasv Juhtide töötasu ja boonused sõltuvad tulust Antud osakonnas ei ole planeeritud antud aastal auditi läbiviimist

Näide 3 - Pettuste indikaatorid Müügispetsialist saadab madala kvaliteediga/defektset kaupa klientidele arvestusperioodi lõpus, et parandada müüginäitajaid, mille alusel ta saab boonuseid. Tuvastav kontroll: Uurida, kas uue aasta alguses on väljastatud kreeditarved toodete osas, mis olid saadetud enne aasta lõppu – kliendid tagastavad defektsed tooted. Füüsiliselt üle vaadata kaupade vastuvõtu ala/ruumid – võib tuvastada kaupu, mis olid tagastatud, aga mitte arvestatud/registreeritud. Viia läbi intervjuu klienditeenindajatega ebatavaliselt suure kaebuste hulga või teiste tähelepanekute kohta. NB! Täielik inventuur aasta lõpus ei näita pettust, kuna defektsed tooted, mis olid saadetud kliendile, ei ole inventuuri hetkel kohal.

Soovituslikud meetmed - KONTROLLID ENNETAVAD Ülesannete lahusus Juurdepääsuõiguste maatriks Kinnitamise maatriks Läbimõeldud ja toimiv pakkumiste võtmise ja kinnitamise protsess Füüsiline turvalisus Tugev lepingute sõlmimise protsess (sh kirjalikud lepingud ja eetikakoodeks) Tõhus toodete vastuvõtmise ja kvaliteedikontrolli protsess Tsentraliseeritud hangete osakond Töötajate rotatsioon TUVASTAVAD Regulaarsed pistelised kontrollid Regulaarsed ja erakorralised inventuurid Regulaarne tarnijate nimekirja auditeerimine Regulaarne võlgade ja maksete auditeerimine

Soovituslikud meetmed -Ülesannete lahusus Varade haldamine Arvestuse pidamine/registreerimine Autoriseerimine Kontode kontrollimine (ühitamine) Tõhus kontroll – üks töötaja ei teosta rohkemat kui ühte nimetatud ülesannetest Ametijuhendite detailide täpsus on oluline kontrollimiseks.

Soovituslikud meetmed -Ülesannete konflikti näide Funktsioon Ülesanne Konflikt Müük Maksete kättesaamine VÕI deposiitide ettevalmistus Maksete registreerimine; mahakandmise autoriseerimine; debitoorse võlgnevuse kontroll; võrdlus panga väljavõttega Ost Ostu algatamine Ostu autoriseerimine; muudatused müüja põhifailides (master file-s); kaupade füüsiline kättesaamine või registreerimine haldussüsteemis Logistika/Ladu „3 way match“ võrdlus kaupade kättesaamisel Ostu algatamine või autoriseerimine; muudatused müüja põhifailides (master file-s); kaupade, ostude, võlgnevuse või tagastamise registreerimine haldussüsteemis

Soovituslikud meetmed – „3 way match“ LOGISTIKA/OST Arve Saateleht Kaup LADU RAAMATUPIDAMINE Tellimus

Soovituslikud meetmed-Juurdepääsuõiguste maatriks Position Role_IC_description Chief Accountant General Ledger Supervisor Chief Accountant Chief Accountant Chief Accountant Chief Accountant Chief Accountant Chief Accountant Chief Accountant Chief Accountant Chief Accountant Chief Accountant Accountant Accountant Accountant Accountant Accountant Accountant Accountant Accountant roles editing, deleting accounts, cost centres, brands Fixed Assets-entering new assets, calculating monthly AssetManagement User depreciation, reconciling with GL General Ledger User JE transactions Purchase Ledger Supervisor Closing Daily Journal Entries, changing, saving Purchase Ledger Invoice User Invoicing in Purchase Ledger Sales Ledger Supervisor Make settlement act and transactions between PL and SL Purchase Ledger Payment User Enter InterCo invoices Sales Ledger User Invoice PL daily journal printing, changing, saving Sales Ledger User Payment SL daily journal printing, changing, saving Purchase Order Supervisor Recalulation monetary accounts id different excange currencies Human Resources Supervisor General Ledger User Static Data User Purchase Ledger Invoice User Purchase Order User Sales Order User Sales Ledger User Invoice Sales Ledger User Payment Statistics Entering sales and other bonuses; absents, sick leaves, holiday fees. Calculate monthly payroll with payroll taxes JE transactions Closing Daily Journal Entries, changing, saving PL-entering new suppliers to MF Invoicing in Purchase Ledger Enter InterCo invoices SL-enetering new customers to MF PL daily journal printing, changing, saving SL daily journal printing, changing, saving

Näide 4 Ostuspetsialistil oli lubatud teha igapäevaseid oste konkreetse summa piirides. Ostu kinnitamine oli nõutud, aga müüjat ei oldud sellest teavitatud. Ettevõtte ostujuht kinnitas kuu lõpus kõik ostulehed korraga, vaatamata nende sisu. Ostuspetsialist teostas ise ka toodete vastuvõtmise müüja laost ja viis need enda lattu, kus need müüdi tema kasuks. Kuna kõik tooted olid tellitud rutiinselt ja tavalistes kogustes on see pettus jäänud avastamata 2 aastat. Ennetav kontroll: Ülesannete lahususe loomine tellimise ja vastuvõtmise menetluses. Tuvastav kontroll: Pistelised ostujuhi kontrollid Avastav protseduur: Ostetud toodete trendi analüüs 2 aasta jooksul – rahaliste ja mitterahaliste faktorite käsitlus; Tellitud toodete võrdlus ettevõtte vajadustega

Soovituslikud meetmedRegulaarsed pistelised kontrollid Kinnitatud protseduur juhtkonna poolt Administratiivsed ja kohapealsed kontrollid (NB! Koosolek või arutelu ei ole pisteline kontroll) Valimipõhised kontrollid (igal töötajal ja/või igal funktsioonil on võrdne võimalus sattuda valimisse) Regulaarsed, aga mitte plaanijärgsed Dokumenteeritud

Siseauditi teenused pettuste ennetamiseks ja uurimiseks Kontrollide tõhususe ja käisiraamatule vastavuse audit

Näide 5 Ettevõtte juhil on tekkinud kahtlus, et ostuspetsialist on saanud meelehead/pistist: Tuvastav kontroll: Analüüsida konkreetsete müüjate kaupa, kas on olnud tellimuste suurenemisi ja mis on nende põhjused. Võrrelda 100% või valimi alusel ostetud kaupade ja turu/teiste allikate keskmisi hindasid. Jälgida võimalikke muutusi ostuspetsialisti elustiilis või käitumises. (NB! Ettevaatust- eraelu puutumatus!)

Soovituslikud meetmed – Arendatud pakkumiste võtmise ja kinnitamise protsess Asutusesisene kinnitatud hankekord ja/või ostu protsessi/funktsiooni sise-eeskiri Planeerimine, sh iga-aastase hankeplaani/ostude prognoos ja selle õigeaegne kinnitamine Vastutava isiku määramise kord, tema kohustused ja õigused Finantsosakonna kohustused ja õigused ostuprotsessi kontrollimiseks: a. arvete viseerimisprotsess b. arvete vastavus hankelepingus toodule (õige hind, allahindlused, tarneaegadest mittekinnipidamisel viiviste või trahvide rakendamine jms). Pakkujate valimine võib sisaldada majandusliku- ja finantsseisundi hindamist, näiteks: a. Panga õiend vm dokument, mis näitab, et pakkujal on olemas hankelepingu täitmise tagamiseks vajalikud rahalised vahendid; b. Kuni viimase kolme majandusaasta aruanded või majandusaasta aruannete väljavõtted; Andmeid kogu majandustegevuse netokäibe kohta või netokäibe kohta hankelepinguga seotud valdkonnas c. Andmed eelnevate kogemuste kohta antud valdkonnas

Soovituslikud meetmed -Kinnitamise maatriks Approval CEO CFO Commercial Manager Region Functional Manager No approval needed for <100$ ? in $ 90 000 60 000 36 000 100

Siseauditi teenused pettuste ennetamiseks ja uurimiseks Organisatsiooni sisekontrollisüsteemide ja kontrollikeskkonna hindamine Ostu- ja müügitegevuse läbipaistvuse ja organisatsioonisiseste reeglite ülesehituse ja nende täitmise audit

Siseauditi teenused pettuste ennetamiseks ja uurimiseks Organisatsioonisiseste protsesside kaardistamine ja hindamine  Protsesside piltlik kujutamine graafilisel teel -toimuvate tegevuste optimeerimiseks ja kontrollide paigutamiseks.  Kaardistamise tulemusel leidtakse võimalused juhtimissüsteemi efektiivsemaks muutmiseks– kes mida teeb, kes otsustab ja kes vastutab.  Efektiivsed protsessid = ressursside efektiivne kasutamine ja suurem tõenäosus eesmärkide saavutamiseks  Nõrkade kohtade tuvastamine ja potentsiaalsete pettuse võimaluste analüüs

Näide 6 Andmed näitavad, et ühes ettevõtte esinduses on: *Oluliselt madalam müügi brutomarginaal, *Keskmisest kõrgem müügimaht, *Kõrgemad töötaja boonuseid. VÕI *Trendi analüüs näitab 50% müügi kasvu ja müüdud kaupade kulu suurenemist 25%. Tuvastav kontroll: Regulaarne või erakorraline inventuur

Soovituslikud meetmed-Regulaarsed inventuurid Kvaliteetselt läbiviidud inventuur tagab kõigile ettevõtte erinevate üksuste juhtidele kindlustunde, et finantsaruanded ja programmis sisalduv informatsioon varade ja varude kohta on õige ja õiglane. Probleemid: Lahendused: Ladu on ettevalmistamata Selge inventuuri läbiviimise juhend Lugejad ei ole kompetentsed Pidev inventariseerimise süsteem – iga liikumine on registreeritud kohe Lugemislehtedel on toodud ära varude kogused Inventuuri käigus ei hinnata varade/varude seisukorda Inventuuri komisjoni määramine juhtkonna/sõltumatu isiku poolt Kindlad autoriseerimis- ja arvestamisprotseduurid defektsete ja riknenud/aegunud kaupade maha arvestamiseks Regulaarsed võrdlused logistika/transpordi partneritega ja edasimüüjatega Järjepidev dokumenteerimine

Soovituslikud meetmed-Füüsiline turvalisus Kaustad dokumentidega ei ole kättesaadavad igale inimesele (raamatupidamisekaustad finantsosakonna ruumides) Sularaha või konfidentsiaalsed dokumendid on seifis (on kapis või avatud ruumis) Laos on turvapersonal või lao töötajatel ei ole juurdepääsu ruumidele, mis ei ole nende tööga otseselt seotud Ettevõtte server on turvaruumis Kontorisse ei ole vaba sissepääsu igal ajal Töötajate paroolid ei ole kirjutatud nähtavale või lihtsasti kättesaadavasse kohta Arhiveeritud või teised dokumendid on säilitatud tulekindlas ruumis

Siseauditi teenused pettuste ennetamiseks ja uurimiseks Varade arvestuse audit Raamatupidamise sise-eeskirja, laoarvestust ja kulukomponentide arvestust mõjutavate asutusesiseste regulatsioonide analüüs; Ebatõenäoliste sündmuste/ ebatavaliste tegevuste/tehingute tuvastamine Pisteline inventuur Inventuuri läbiviimise protsessi hindamine

Näide 7Ettevõtte omanikel on kahtlus tulemuste tõhususe osas. Majandusaasta aruande audit näitas olulisi nõrkusi finantsarvestuses. Juhtkonna otsus: Finantsjuhi vahetus. Aasta möödumisel ei ole paremaid tulemusi. Omanike otsus: siseaudit eesmärgiga analüüsida ja hinnata 1. Kulukomponentide kulu s.h laoarvestuse ja teostatud tööde kajastamist raamatupidamises vastavalt raamatupidamise seaduse, riigi raamatupidamise üld-eeskirja ja raamatupidamise siseeeskirja nõuetele 2. Asutusesiseste kulukomponentide deklareerimise, lepingute/kinnitatud tellimuste ja klientidele esitatud arvete ja tegelike kulude omavaheline kooskõla;

Näide 7Ettevõtte omanikel on kahtlus tulemuste tõhususe osas. Üldhinnang üldregulatsioonidega seotud sisekontrollisüsteemile: 1. Kulukomponentide kulu s.h laoarvestuse ja teostatud tööde kajastamine toimub raamatupidamises vastavalt piirkondadest esitatud andmete alusel vastavalt raamatupidamise seaduse, riigi raamatupidamise üld-eeskirja ja raamatupidamise siseeeskirja nõuetele. 2. Asutusesisese kulukomponentide deklareerimise, lepingute/kinnitatud tellimuste ja klientidele esitatud arvete ja tegelike kulude omavaheline kooskõla ei ole tagatud.

Näide 7 – Tehtud tähelepanekud Alati ei sõlmita klientidega kirjalikke lepinguid/tellimuse kinnitusi ´´Müügidokumentide kinnitamine ja müügiarvete koostamine´´ ei ole koostatud; Hinnapakkumuste koostamiseks selged printsiibid puuduvad; Objektide eest vastutavate isikute volitused laienevad tellimuse vastuvõtmisest kuni alusdokumentide raamatupidamisse edastamiseni, ilma asjakohaste kontrollideta. Raamatupidamise sise-eeskiri lubab kulude viseerimist kulu tekitaja poolt; Müügiarvete koostamisel ei peeta alati kinni kinnitatud hinnakirjast ning raamatupidamisele ei ole alati edastatud hinnakirja versiooni, mille alusel piirkond hinnakalkulatsioone teeb. Samuti ei sisalda hinnakirjad alati kogu kasutatava tehnika loetelu; Kasutatava tehnika sõidulehed kas puuduvad või on täidetud ebakvaliteetselt. Sõidulehed täidetakse samuti käsitsi, tihti mittetäielikult, ebaselgel viisil, nendes puuduvad nõutud andmed ning need ei võimalda tööde teostamise analüüsi. Ebakorrektselt täidetud dokumentide alusel ei toimu sisulist analüüsi, kas üks või teine töö vastas määratud objektile või kas antud materjal oli sellele objektile ettenähtud või mitte; Dokumendihalduses kasutatakse erinevaid vorme, s.h täidetakse hariliku pliiatsiga; Raamatupidamises selget ja täielikku materjalide erinevate ühikute ümberarvestussüsteemi pole

Siseauditi teenused pettuste ennetamiseks ja uurimiseks Tulemusaudit Organisatsioon/üksus/töötaja tegeleb õige asjaga, kas seda tehakse õigesti ja kõige väiksemate kulutustega. Majandamiskulude tegemisel on otsitud säästlikemaid variante; Personaliressurss on jaotatud allüksuste vahel proportsionaalselt täidetavate ülesannetega või mitte; Asutuse eesmärgid on saavutatud kõige väiksema ressursikuluga; NÄIDE: Oodatud tulemus ei ole saavutatud teadmata põhjustel

Küsimused TÄNAN! A. Di Gregorio, CGAP, CIA, 31.01.2014

Siseauditi teenused pettuste ennetamiseks ja uurimiseks Pettuse uurimine Organisatsiooni sisekontrollisüsteemide ja kontrollikeskkonna hindamine Organisatsioonisiseste protsesside kaardistamise ja hindamine Organisatsiooni riskide hindamise läbiviimine Vastavusaudit Tulemusaudit

Siseauditi teenused pettuste ennetamiseks ja uurimiseks Pettuse uurimine Kindel juhtum Kahtlus Siseauditi roll: Materjalide kogumine Andmete ja olukorra analüüs Kahju suuruse tuvastamine Ettevalmistus prokuratuuri uurimiseks Uurimisaruande ettevalmistus

Siseauditi teenused pettuste ennetamiseks ja uurimiseks Organisatsiooni sisekontrollisüsteemide ja kontrollikeskkonna hindamine Sisekontrollisüsteem on organisatsioonis rakendatav seaduslikkusele ja otstarbekusele suunatud terviklik abinõude kompleks, mis võimaldab tagada asutuse eesmärkide saavutamise ressursside tõhusa ja ökonoomse kasutamise, finantsinformatsiooni usaldatavuse ja integreerituse, õigusaktidele vastavuse, varade kaitstuse. Analüüsitakse näiteks:  Kooskõla asutusesisese ostukorraga  Ostude/hangete läbiviimine ja ostudega seotud toimingute läbipaistvus  Võimalikud sõltumatust ja objektiivsust ohustatavad asjaolud  Ostudega/müügiga seotud dokumentatsiooni olemasolu, arhiveerimissüsteemi ja kontrollitavust  Hankelepingute/Kliendilepingute täitmist;  Hangetega seotud dokumentatsiooni olemasolu, arhiveerimissüsteemi ja kontrollitavust  Info ja dokumentatsiooni liikumist

Siseauditi teenused pettuste ennetamiseks ja uurimiseks Organisatsioonisiseste protsesside kaardistamine ja hindamine NÄIDE: Protseduur 1: organisatsiooni struktuuri kaardistamine ja analüüs –  organisatsiooni struktuuri, auditeeritava valdkonna ülesannete ja vastutuse jaotuse kaardistamine läbi dokumentide analüüsi ning intervjuude;  analüüsitakse, kas töölepingud ja ametijuhendid kajastavad ülesandeid, mida töötajad reaalselt täidavad;  analüüsitakse, kas töölepingud ja ametijuhendid on omavahel kooskõlas;  hinnatakse, kas struktuur ning ülesannete ja vastutuse jaotus on terviklik ja katab kõiki vajalikke funktsioone, sh kas struktuuris olevate ametikohtade arv ja koormus on piisav kõigi funktsioonide tagamiseks;  hinnatakse, kas organisatsiooni struktuuriüksuste tegevustes ei esine dubleerimisi ja katmata tegevusi ning protsessid on efektiivsed ja optimaalsed. Protseduur 2: protsessijuhtimise toimimise analüüs protsesside asutusesisese fikseerimise piisavust ja asjakohasust, selle vastavust asutuse vajadusteleIntervjuud ja dokumentatsiooni analüüs selgitamaks: protsesse; ülesannete jaotust; töötajate teadlikkust oma ülesannetest; töötajate teadmisi ja oskusi neile pandud ülesannete täitmiseks; töötajate hinnangut rakendatud juhtimisprotsessidele; kas töötajad on teadlikud, kellele oma töö tulemustest raporteerida; kas töötajad on teadlikud, mis vormis oma töö tulemustest raporteerida; kas töötajad on oma töö esitamise tähtaegadest teadlikud.

Siseauditi teenused pettuste ennetamiseks ja uurimiseks Organisatsiooni pettuste riskide hindamise läbiviimine Olenevalt organisatsiooni tegevuse mahust ja keerulisusest võivad riskijuhtimise protsessid olla Ametlikud või mitteametlikud; Kvantitatiivsed või subjektiivsed; Paigutatud (äri)üksustesse või olla tsentraliseeritud kogu organisatsiooni tasandil NÄIDE: Süsteemse rakendamise puudus ostu/müügi protsessides: arvete viseerimine saatelehtede vormistamine varade liikumisel hangete komisjoni rakendamine inventuuride läbiviimine ootamatud kontrollid (kütuse mõõtmine, laovarude kontroll, sularahakassa inventuur) - Potentsiaalsed pettuse riskid

Siseauditi teenused pettuste ennetamiseks ja uurimiseks Vastavusaudit Vastavusauditi eesmärgiks on analüüsida ja hinnata asutuse tegevuse vastavust: Püstitatud eesmärkidele Kooskõlastatud protseduurireeglitele Eeskirjadele ja juhenditele Kehtivatele seadustele ja teistele õigusaktidele Lepingutele NÄIDE: Sõlmitud lepingute/kinnitatud tellimuste ja esitatud arvete vastavus. Andmete (seadmete kasutamise asupaigad, teostatud tööde/teenuste mahud), dokumentaalselt kajastatud kulude ja esitatud arvete vastavus. Andmete (kütusekulu, tööaja, töö sisu) ja sõidulehtede vastavus teostatud töödele. Kuludokumentide ja laoarvestuse vastavus ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjadele.

Siseauditi teenused pettuste ennetamiseks ja uurimiseks Kasutatud protseduuride näited Taustinformatsiooni kogumine ja analüüs; Osalemine riskide/pettuste hindamise protsessis ja nõustamine Kohapealsete auditi toimingute läbiviimine; Ametijuhendite ja kvalifikatsiooninõuete analüüs (tööanalüüs) Teostatud teenuste alusdokumentatsiooni/tegevuste analüüs; Personali kvalifikatsiooni vastavuse hindamine nende nõuetele. Töötaja pädevuse ja vastutuse ulatus. Raamatupidamise sise-eeskirja, laoarvestust ja kulukomponentide arvestust mõjutavate asutusesiseste regulatsioonide analüüs; Intervjuud protsessiga seotud töötajatega; Ettevõtte ja muude asjassepuutuvate dokumentide analüüs. Testimisintervjuud töötajatega. Mitmete IT-süsteemide andmete ja tehingute võrdlus – puudujääkide/erinevuste analüüs Internetipõhine küsitlus sisekontrollisüsteemide, töökeskkonna ja oma tööülesannete osas; üksuse töötajate hindamine vahetu juhi ja kolleegide poolt Tervikliku pettuse indikaatorite kogumi analüüs. Kõikide tehingute analüüs sihtvaldkonnas. Statistiliste parameetrite arvutamine Töötajate isikuomaduste kaardistamine ja võrdlus ametikohale vajalike isikuomadustega Trendide klassifikatsioon Ametikoha soovitud profiili loomine juhi poolt teatud vahemikuga igas kategoorias. Ebatõenäoliste sündmuste/ ebatavaliste tegevuste/tehingute tuvastamine Enesehindamine töötulemuste osas Plaanipärane pettuste avastamise testide teostamine ja järelduste formuleerimine. Spetsialistide vajaduse ja töö ulatuse selgitamine

Add a comment

Related presentations

Les changements sur le marché du distressed aux Etats-Unis et en Europe

Main Sections of the Report 1) Nifty Technical View 2) 4 Large Cap Trade Ide...

This presentation consits the yearly results of Kinepolis Group

Related pages

Kuidas vältida pettusi siseauditi abiga? (koolituse ...

Kuidas saavutada paremaid tulemusi siseauditi abiga? Kuidas siseaudit aitab vältida tippjuhtide ning müügi- ja ostujuhtide pettusi? Lihtsad meetmed, mis ...
Read more

Kuidas kaitsta oma õigusi, kui üürile korter

Kuidas vältida ohvriks pettusi, kui üürile korter ? Kahjuks mõned määrata asjasobiv korter . ... otsima korteri abiga kinnisvara asutusele, ...
Read more

Tippasjatundjad vastavad Teie küsimustele - Siseaudiitor

Kuidas saavutada paremaid tulemusi siseauditi abiga? Kuidas siseaudit aitab vältida tippjuhtide ning müügi- ja ostujuhtide pettusi? Lihtsad ...
Read more

Kuidas välismaale tööle minnes pettusi vältida

Avaleht Töö Kuidas välismaale tööle minnes pettusi vältida. Kuidas välismaale tööle minnes pettusi vältida ... EURESi nõustaja abiga või ...
Read more

Kuidas peatada oma töötajast petist? - Äripäev

Pettusi saab ka mitmel ... kuidas saab sise­auditi abiga vähendada pettuste ... Seda ­aitab vältida tööülesannete lahususe põhimõtete ...
Read more

Kuidas välismaale tööle minnes pettusi vältida

31.03.2011 14:49 Ajalehtede kuulutuste külgedel ja internetist leiab rohkelt firmasid, mis kopsaka tasu eest lubavad kõrgepalgalisi töökohti välismaal.
Read more

Soovitused internetis ostmiseks ja müümiseks - Tarbija

... sest ebaausa kaupleja korral on suurem võimalus ette makstud summa panga abiga ... Kui peamiselt pannakse pettusi ... kuidas vältida kõige ...
Read more

Audiitorteenused | Crowe Horwath

Audiitorteenused Iga ettevõtte auditeeritud finantsteave on aktsionäride põhiline tööriist, mille abil on neil võimalik teha õigeid äriotsuseid.
Read more