Kostoja E Prodhimit

60 %
40 %
Information about Kostoja E Prodhimit
Education

Published on December 12, 2008

Author: guest2514d3

Source: slideshare.net

Description

lexoneee

Kostoja e prodhimit

Konceptet kyçe Llojet e kostove dhe fitimi Sjellja e kostove afatshkurtëra Sjellja e kostove afatgjata

Llojet e kostove dhe fitimi

Sjellja e kostove afatshkurtëra

Sjellja e kostove afatgjata

Kostoja e prodhimit Ligji i ofertës : Firmat janë të gatshme të prodhojnë dhe të shesin sasi më të mëdha të një produkti kur çmimi i tij është i lartë, për shkak të sjelljeve tipike të produktivitetit dhe kostos. Oferta P Q

Ligji i ofertës :

Firmat janë të gatshme të prodhojnë dhe të shesin sasi më të mëdha të një produkti kur çmimi i tij është i lartë, për shkak të sjelljeve tipike të produktivitetit dhe kostos.

Pse të studiojmë sjelljen e firmës? Të fitojmë njohuri më të mira në lidhje me vendimet që marrin prodhuesit. Të studiojmë se si sjellja e firmave varet nga struktura e tregut.

Të fitojmë njohuri më të mira në lidhje me vendimet që marrin prodhuesit.

Të studiojmë se si sjellja e firmave varet nga struktura e tregut.

Qëllimi i firmave tipike Qëllimi ekonomik i firmës është maksimizimi i fitimit! Fitimi = Të hyrat e përgjithshme – Kostot e përgjithshme .

Qëllimi ekonomik i firmës është maksimizimi i fitimit!

Fitimi = Të hyrat e përgjithshme – Kostot e përgjithshme .

Fitimi i një firme individuale : Të hyrat minus kostoja Të hyrat : shuma që firma e merr si kompenzim për shitjen e produkteve të saj. (Çmimi i tregut x sasia e shitur)= Të hyrat Kostoja : Shuma që firma e sakrifikon për të blerë inputet. Fitimi : Të hyrat e përgjithshme minus kostot e përgjithshme.

Të hyrat : shuma që firma e merr si kompenzim për shitjen e produkteve të saj.

(Çmimi i tregut x sasia e shitur)= Të hyrat

Kostoja : Shuma që firma e sakrifikon për të blerë inputet.

Fitimi : Të hyrat e përgjithshme minus kostot e përgjithshme.

Kostoja e prodhimit Në ëprgjithësi, zakonisht marrim parasysh tre lloje të kostove kur marrim vendime lidhur me ofertën. Kostoja eksplicite Kostoja implicite Kostoja Sunk

Në ëprgjithësi, zakonisht marrim parasysh tre lloje të kostove kur marrim vendime lidhur me ofertën.

Kostoja eksplicite

Kostoja implicite

Kostoja Sunk

Kostoja si kosto opurtune Kostot e firmës përfshijnë kostot eksplicite dhe kostot implicite : Kostot eksplicite : kostot që kanë të bëjnë me shpenzime direkte monetare për faktorët e prodhimit. Kostot implicite : kostot që nuk kanë të bëjnë me shpenzime direkte monetare (p.sh. kostoja opurtune e inputeve të vet pronarit – paga implicite, renta implicite, kostoja e kapitalit).

Kostot e firmës përfshijnë kostot eksplicite dhe kostot implicite :

Kostot eksplicite : kostot që kanë të bëjnë me shpenzime direkte monetare për faktorët e prodhimit.

Kostot implicite : kostot që nuk kanë të bëjnë me shpenzime direkte monetare (p.sh. kostoja opurtune e inputeve të vet pronarit – paga implicite, renta implicite, kostoja e kapitalit).

Kostoja si kosto opurtune Kontabilistët matin kostot eksplicite, por shpesh i injorojnë ato implicite. Ekonomistët përfshijnë të gjitha kostot opurtune kur matin kostot. Fitimi Kontabël = TH – Kostot Eksplicite Fitimi Ekonomik = TR – Kostot Eksplicite – Kostot Implicite

Kontabilistët matin kostot eksplicite, por shpesh i injorojnë ato implicite.

Ekonomistët përfshijnë të gjitha kostot opurtune kur matin kostot.

Fitimi Kontabël = TH – Kostot Eksplicite

Fitimi Ekonomik = TR – Kostot Eksplicite – Kostot Implicite

Kostoja si kosto opurtune Kostoja e tretë, që nuk ashiqare kosto implicite paraqet koston sunk . Kostot Sunk janë kosto që kanë veç janë zotuar dhe nuk mund të rikthehen. Sunk Kostot janë . . . Një kosto opurtune Shpesh të injoruara kur merren vendimet për ofrimin e një produkti

Kostoja e tretë, që nuk ashiqare kosto implicite paraqet koston sunk .

Kostot Sunk janë kosto që kanë veç janë zotuar dhe nuk mund të rikthehen. Sunk Kostot janë . . .

Një kosto opurtune

Shpesh të injoruara kur merren vendimet për ofrimin e një produkti

Pyetje “ NJë fermer ka mbjellur farën e grurit, por ende nuk e ka plehërosur arën.” A është kostoja e farës së grurit një kosto opurtune apo kosto sunk? A është kostoja e plehërave kosto opurtune apo kosto sunk? Cila nga këto dy kosto ka gjasa më të mëdha për të ndikuar në vendimin për ta vazhduar biznesin?

“ NJë fermer ka mbjellur farën e grurit, por ende nuk e ka plehërosur arën.”

A është kostoja e farës së grurit një kosto opurtune apo kosto sunk?

A është kostoja e plehërave kosto opurtune apo kosto sunk?

Cila nga këto dy kosto ka gjasa më të mëdha për të ndikuar në vendimin për ta vazhduar biznesin?

Afatshkurtër vs. Afatgjatë Dy horizonte kohore janë të rëndësishme kur analizojmë kostot. Afatshkurtër : Periudha kohore gjatë së cilës disa inpute janë variabile (puna dhe materialet) dhe disa janë fikse (kapitali, objektet). Afatgjatë : Periudha kohore gjatë së cilës të gjithainputet janë variabile, duke përfshirë kapitalin dhe objektet.

Dy horizonte kohore janë të rëndësishme kur analizojmë kostot.

Afatshkurtër : Periudha kohore gjatë së cilës disa inpute janë variabile (puna dhe materialet) dhe disa janë fikse (kapitali, objektet).

Afatgjatë : Periudha kohore gjatë së cilës të gjithainputet janë variabile, duke përfshirë kapitalin dhe objektet.

Kostoja afatshkurtër Kostoja e prodhimit mund të ndahet në kategori në afat të shkurtër : Kostot fikse: Kostot të cilat nuk ndryshojnë me ndryshimin e sasisë së prodhuar. Kostot variabile: Kostot të cilat ndryshojnë me ndryshimin e sassë së prodhuar.

Kostoja e prodhimit mund të ndahet në kategori në afat të shkurtër :

Kostot fikse:

Kostot të cilat nuk ndryshojnë me ndryshimin e sasisë së prodhuar.

Kostot variabile:

Kostot të cilat ndryshojnë me ndryshimin e sassë së prodhuar.

Familja e kostos së përgjthshme... Kostot e përgjithshme fikse (TFC) Kostot e përgjithshme variabile (TVC) Kostot përgjithshme (TC) ku: TC = TFC + TVC

Kostot e përgjithshme fikse (TFC)

Kostot e përgjithshme variabile (TVC)

Kostot përgjithshme (TC)

ku: TC = TFC + TVC

Familja e kostove mesatare. . . Kostot mesatare : Kostot specifike / sasia e prodhuar Kostot mesatare fikse (AFC) = TFC / Q Kostot mesatare variabile (AVC) = TVC / Q Kostot mesatare të përgjithshme (ATC) = TC / Q

Kostot mesatare :

Kostot specifike / sasia e prodhuar

Kostot mesatare fikse (AFC) = TFC / Q

Kostot mesatare variabile (AVC) = TVC / Q

Kostot mesatare të përgjithshme (ATC) = TC / Q

Kostot marxhinale: “Sa kushton prodhimi i një njësie shtesë të outputit?” Kostot marxhinale (MC): “ Kostoja shtesë apo ekstra për prodhimin e një njësie shtesë të outputit.” MC është shtesa në koston e prodhimit që duhet të mbulohet nga të hyrat shtesë për të maksimizuar fitimin. MC = TC ÷ Q

Kostot marxhinale (MC):

“ Kostoja shtesë apo ekstra për prodhimin e një njësie shtesë të outputit.”

MC është shtesa në koston e prodhimit që duhet të mbulohet nga të hyrat shtesë për të maksimizuar fitimin.

MC = TC ÷ Q

Pyetje! Nëse kosoja e përgjithshme për prodhimin e 4 veturave është 225,000 euro dhe kostoja e përgjithshme për prodhimin e 5 veturave është 250,000 euro. . . ...sa është kostoja mesatare dhe ajo marxhinale për prodhimin e veturës së pestë?

Nëse kosoja e përgjithshme për prodhimin e 4 veturave është 225,000 euro dhe kostoja e përgjithshme për prodhimin e 5 veturave është 250,000 euro. . .

...sa është kostoja mesatare dhe ajo marxhinale për prodhimin e veturës së pestë?

Forma e lakoreve të kostove afatshkurtëra Sjellja e kostos afatshkurtër bazohet në produktivitetin e inputeve (burimeve). Në rastet kur firma vazhdon rritjen e sasisë së prodhuar (outputin), në situatën ku madhësia e firmës është fikse, përfundimisht prodhimi marxhinal i cdo punëtori të angazhuar më pas do të zvogëlohet . Prodhimi marxhinal zbritës shkakton që kostoja marxhinale të rritet në afat të shkurtër . Kjo më pas ndikon në sjelljen e kostos mesatare.

Sjellja e kostos afatshkurtër bazohet në produktivitetin e inputeve (burimeve).

Në rastet kur firma vazhdon rritjen e sasisë së prodhuar (outputin), në situatën ku madhësia e firmës është fikse, përfundimisht prodhimi marxhinal i cdo punëtori të angazhuar më pas do të zvogëlohet .

Prodhimi marxhinal zbritës shkakton që kostoja marxhinale të rritet në afat të shkurtër . Kjo më pas ndikon në sjelljen e kostos mesatare.

Forma e lakoreve tipike të kostos Kostoja (euro) Sasia e prodhuar MC

Forma e lakoreve tipike të kostos Kostoja (euro) Sasia e prodhuar MC ATC

Forma e lakoreve tipike të kostos Kostoja (euro) Sasia e prodhuar MC ATC AVC

Forma e lakoreve tipike të kostos Kostoja (euro) Sasia e prodhuar MC ATC AVC AFC

Forma e lakoreve tipike të kostos Forma – U e kostos së përgjithshme mesatare (ATC) : Për nivelet e ulta të outputit, kur firma rrit prodhimin, ATC zvogëlohet. Për nvele më të larta të prodhimit , kur firma rrit prodhimin, ATC rritet. Pjesa e poshtme e formës – U paraqitet te niveli I otputit I cili minimizon koston e përgjithshme mesatare. Kjo quhet madhësia eficiente e firmës.

Forma – U e kostos së përgjithshme mesatare (ATC) :

Për nivelet e ulta të outputit, kur firma rrit prodhimin, ATC zvogëlohet.

Për nvele më të larta të prodhimit , kur firma rrit prodhimin, ATC rritet.

Pjesa e poshtme e formës – U paraqitet te niveli I otputit I cili minimizon koston e përgjithshme mesatare.

Kjo quhet madhësia eficiente e firmës.

Raporti në mes kostos marxhinale dhe kostos së përgjithshme mesatare Pse ATC ka formë të U - së? Kur kostoja marxhinale është më e vogël se kostoja e përgjithshme mesatare, kostoja e përgjithshme mesatare është në zvogëlim e sipër. MC < ATC ATC Kur kstoja marxhinale është ë e madhe se kostoja e përgjithshme mesatare, kostoja e përgjithshme mesatare është në rënie e sipër. MC > ATC ATC

Pse ATC ka formë të U - së?

Kur kostoja marxhinale është më e vogël se kostoja e përgjithshme mesatare, kostoja e përgjithshme mesatare është në zvogëlim e sipër.

MC < ATC ATC

Kur kstoja marxhinale është ë e madhe se kostoja e përgjithshme mesatare, kostoja e përgjithshme mesatare është në rënie e sipër.

MC > ATC ATC

Raporti në mes kostos marxhinale dhe kostos së përgjithshme mesatare Lakorja e kostos marxhinale e pret lakorene kostos së përgjithshme mesatare në minimumin e ATC. Pse?

Lakorja e kostos marxhinale e pret lakorene kostos së përgjithshme mesatare në minimumin e ATC.

Pse?

Raporti në mes kostos marxhinale dhe kostos së përgjithshme mesatare Kostoja (euro) Sasia e prodhuar MC ATC Lakorja e kostos marxhinale gjithmonë e pret atë të kostos së përgjithshme mesatare në minimumin e kostos së përgjithshme mesatare !

Kostot afatgjata Si sjellen kostot për njësi prodhimi kur firma rrit të gjitha inputet, edhe madhësia dhe shakalla e operimit? Kostoja mesatare afatgjatë (LRATC) reflekton koston për njësi më të vogël të mundshme në relacion me madhësi të ndryshme të firmës dhe/apo me shkallën e operimit. Lakorja LRATC ka formën e U-së sic është paraqitur në sllajdin në vijim.

Si sjellen kostot për njësi prodhimi kur firma rrit të gjitha inputet, edhe madhësia dhe shakalla e operimit?

Kostoja mesatare afatgjatë (LRATC) reflekton koston për njësi më të vogël të mundshme në relacion me madhësi të ndryshme të firmës dhe/apo me shkallën e operimit.

Lakorja LRATC ka formën e U-së sic është paraqitur në sllajdin në vijim.

Kostot afatgjata Shkalla e të ardhurave rritëse Shkalla e të ardhurave zbritëse Shkalla konstante e të ardhurave Lakorja LRATC Për njësi (euro) Shkalla e operimit (Q)

Kostot afatgjata Ekzistojnë tre situata tipike kostove afatgjata: Shkalla rritëse e të ardhurave : LRATC zvogëlohet kur rritet shkalla e operimit. Shkalla zbritëse e të ardhurave : LRATC rritet me rritjen e shkallës së operimit. Shkalla konstante e të ardhurave : LRATC mbetet konstante kur rritet shkalla e operimit.

Ekzistojnë tre situata tipike kostove afatgjata:

Shkalla rritëse e të ardhurave : LRATC zvogëlohet kur rritet shkalla e operimit.

Shkalla zbritëse e të ardhurave : LRATC rritet me rritjen e shkallës së operimit.

Shkalla konstante e të ardhurave : LRATC mbetet konstante kur rritet shkalla e operimit.

Kostot afatgjata Shkaktarët e mundshëm të shkallës rritëse : lirimet me shumicë në blerje ekonomizimi I prodhimit, deponimit, transportimit dhe promocionit Firmat më të mëdha mund të marrin kredi me kamata më të ulta Shkaktarët e mundshëm të shkallës zbritëse të të ardhurave diskonomizimi në menaxhment...

Shkaktarët e mundshëm të shkallës rritëse :

lirimet me shumicë në blerje

ekonomizimi I prodhimit, deponimit, transportimit dhe promocionit

Firmat më të mëdha mund të marrin kredi me kamata më të ulta

Shkaktarët e mundshëm të shkallës zbritëse të të ardhurave

diskonomizimi në menaxhment...

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kostoja e Prodhimit St. - Scribd

Kostoja e Prodhimit St. - Free download as Word Doc (.doc), PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free.
Read more

Kostoja E Prodhimit - Education - documents.tips

Kostoja E Prodhimit; Download. of 30
Read more

Kostoja e Prodhimit St. - pt.scribd.com

Kostoja e Prodhimit St. - Free download as Word Doc (.doc), PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free.
Read more

MAKROEKONOMI Kufiri i Mundesise Se Prodhimit Dhe Kosto ...

KUFIRI I MUNDESIVE TE PRODHIMIT DHE KOSTOJA OPORTUNE Mundesite e prodhimit ne nje ekonomi te dhene dhe ne nje kohe te dhene, ...
Read more

Kosto e prodhimit të perimeve mbetet ende e lartë - Ferma ime

Kostoja e prodhimit të perimeve mbetet ende e lartë për shkak të mekanizimit të vjetruar dhe jo adekuat. Po ashtu koston e prodhimit e rëndon shumë ...
Read more

1.Prej qka perbehet kostoja e produktit? Kosto e produktit ...

Kosto e produktit,apo e procesit te tere te prodhimit,perbehet nga te gjitha shpenzimet,qe perfshihen ne strukturen e produkteve te prodhuara.
Read more

Lënda: Mikroekonomia I Kostoja - besarth.weebly.com

11 Kostoja marxhinale orienton firmën në marrjen e vendimeve të duhura lidhur me sasinë e prodhimit. Jep informacionin mbi shpenzimet që duhet të
Read more

Linja e prodhimit - Wikipedia

Koha e prodhimit për një makinë të vetme ra nga më shumë se dymbëdhjetë orë në vetëm 93 minuta. Shih edhe Linja e montimit; Prodhimi me ...
Read more