Koraci za razvijanje intuicije

60 %
40 %
Information about Koraci za razvijanje intuicije
Education

Published on February 16, 2014

Author: AnaRasic2

Source: slideshare.net

KORACI ZA RAZVIJANJE INTUICIJE Mentor: Student: Vladica Ilić Vesna Ţivanović Beograd, januar 2011. godine 2 SADRŢAJ

0. Umesto uvoda 3 1. Uvod 3 2. Pojam i iskustvo intuicije 3 3. Šest koraka za razvijanje intuicije 7 3.1. Uzemljenje 7 3.2. Centriranje i otpuštanje 9 3.3. PotvrĎivanje i povezivanje 10 3.4. Poravnanje 11 3.5. Traţenje – postavljanje pitanja 13 3.6. Primanje 14 4. Umesto zaključka 15 5. Literatura 16 6. Prilog – koncept radionice 17 3

KORACI ZA RAZVIJANJE INTUICIJE Zašto anĎeli lete? – Zato što sebe smatraju lakim! UMESTO UVODA Napomena, kratko uputstvo pre čitanja ovog seminarskog rada: boldom i italikom obeleţeni su delovi rada koji predstavljaju uputstva za lično iskustvo, delovi su scenaria radionice koja je u celini priloţena na kraju rada. IzmeĎu su teorija i razmatranja. 1. UVOD Koja je vaša asocijacija na reč „intuicija“? Koja su vaša iskustva s njom? Razmeniti asocijacije onih koji ţele da ih podele s grupom. U kojem delu vašeg bića prebiva intuicija? Dodirnite taj deo sebe. Ako imate potrebu, imenujte, opišite, recite... 2. POJAM I ISKUSTVO INTUICIJE Intuicija prema Leksikonu stranih reči i izraza Milana Vujaklije potiče od latinske reči intueor – sagledam, opazim; novolatinski – intuitio i ima značenje: 1. fil. neposredno opaţanje, neposredno uviĎanje, duhovno gledanje, neposredno stečeno saznanje, tj. ono do kojeg se nije došlo putem iskustva ili razmišljanja (refleksije), neposredno doţivljavanje stvarnosti, „otkrivenje koje se razvija iz čovekove duše“ (Gete). 2. naslućivanje, predosećanje, slutnja. Intuicija je snaţan oblik prikupljanja informacija koje na različite načine mogu biti upotrebljene u svakodnevnom ţivotu. Ono što je instinkt za ţivotinje, moţe biti intuicija za

ljudska bića. Intuicija je uroĎena sposobnost svakog od nas da neposredno, spoznajom iznutra opaţa stvari i pojave. Intuicija je direktna veza s duhovnošću, s nevidljivim, s „kanalisanjem“ u smislu stanja u kojem nam je na raspolaganju mudrost i kreativnost iz našeg najdubljeg izvora. Intuicijom smo samo svoji, jedinstveni, ali i potpuno povezani s Univerzumom. Prema iskazu jednog prijatelja, intuicija je prisećanje na ono što znamo. Intuicija se uobičajeno naziva „šestim čulom“. Njoj nasuprot je racionalni um koji se formira tokom našeg ţivota na osnovu direktnog ţivotnog iskustva i cilj mu je da nam pomogne u adaptaciji. S druge strane, intuitivni um ima pristup neograničenoj količini informacija, polju. Kaţem POLJU, jer imam predstavu da je ona povezana s načinom spoznavanja u polju porodičnih konstelacija. Intuicija je sposobnost da se pristupi tom POLJU, da se informacije sortiraju i 4 filtriraju one koje su nam potrebne da bismo ţiveli u saglasju s tim Poljem, s ljudima oko sebe, s članovima naše porodice i porodičnog stabla, sa svime što nas okruţuje, bilo vidljivo ili nevidljivo. Univerzum je u nama. Moţemo reći i Bog, Istina, Duh, Otac ili nekako drugačije. (Koja je vaša reč za Tu Veliku Energiju koja nas okruţuje i čiji smo delić, kao kap u okeanu?) Ţiveti povezano s tim okeanom, biti čisti kanal Univerzuma predstavlja najveći izazov ljudskog ţivota i nudi najveću moguću radost i ispunjenje svakom ljudskom biću. Biti povezan, kanalisati, ispunjavati volju Boţiju, ţiveti u skladu sa Svetlošću, Univerzumom, znači ţiveti punim plućima, strasno, imati duboke veze s ljudima, igrati se, raditi, stvarati,

uţivati u novcu, materijalnim stvarima i svetu oko nas, biti ono što jesmo u potpunosti i tada Univerzum kroz nas stvara, manifestuje se, postoji, jeste... MEDITACIJA ULAŢENJA U KONTAKT S INTUICIJOM: Pre nego što se upustimo u meditaciju, pomislite na neki problem, pitanje koje vas muči i koje vam je vaţno. Pitanje intuiciji biće formulisano u smislu: Šta treba da radim u ovoj situaciji? Ili – Šta treba da znam u vezi s ovom situacijom? Sada udobno sednite (ili lezite), dišite duboko, obraćajući paţnju na svaki udah i izdah i sve više opuštajući telo. Opustite svoje telo i um i dopustite svojim mislima da plove. Ne poklanjajte paţnju nijednoj od njih. Usmerite svoju svesnu paţnju na deo tela gde osećate svoju intuiciju. To moţe biti područje stomaka, solarnog pleksusa. (To je fizičko mesto, prema Shakti Gawain, s kojeg najlakše moţete stupiti u kontakt sa svojom intuicijom Prema Krijanandi moţe biti predeo srca i treće oko.) Zamislite da na tom mestu boravi mudro biće. Moţete imati sliku ili samo osećaj mudrog bića. Sada kada ste stekli sliku ili osećaj svog mudrog bića, moţete mu postavite pitanje. Opustite se i slušajte, vidite, osetite odgovor. Odgovor moţe doći u vidu reči, osećanja ili slike. Odgovori su obično vrlo jednostavni, odnose se na sadašnjost i prati ih osećanje da su pravi, istiniti. (Prema Šakti Gawain) Kako ćemo razlikovati intuiciju i intuitivni odgovor od svih drugih, koji to nisu? – Osećaj intuicije prati osećaj ţivosti i snage, radosti i uzbuĎenja, i otvara sve veći broj novih mogućnosti, jer u tom mudrom biću unutar nas je ogromni potencijal snage i moći koji je u stanju da odgovara na pitanja, da nas vodi i usmerava. Ako niste sigurni da li se radi o intuiciji ili racionalnom umu, ego-glasu unutar vas, ponovite proces i traţite potvrdu. Intuicija ne pripada ni ţenama ni muškarcima. Postoje pokazatelji koji ukazuju da su ţene

intuitivnije kada je u pitanju razumevanje drugih osoba, a muškarci kada je u pitanju njihov posao. Stalno je prisutna. Ona obuhvata našu osetljivost. Kako razvijamo svoju sposobnost da se uskladimo sa njom i poveţemo se s tim suptilnim energijama, tako razvijamo najlepšu i najkorisniju veštinu. Osposobljavamo se da budemo voĎeni mudrošću koja obitava u našim unutrašnjim osećajima, a kroz suptilne poruke koje primamo. Što više razvijamo povezanost s intuicijom, lakše se povezujemo s Duhom, anĎelima i vodičima, a s druge strane s Poljem u kojem smo – što je značajno za porodične konstelacije, bilo da se odvijaju pred nama i radi nas, bilo da smo predstavnik u njima. Kada smo kreativni, intuicija je takoĎe u velikoj meri prisutna. Šta nam stoji na putu prosvetljenja, uţivanja u 5 ţivotu „punim plućima“? – Naš racionalni um. On je kao naša rudarska svetiljka koja osvetljava delić prostora ispred nas, tamo gde usmerimo snop svetla, svoj pogled. Nasuprot njemu je itnuitivni vid, koji, da tako kaţemo, sagledava taj isti prostor s pozicije Istine i svetlosti same, sveobuhvatno, ali nam prosleĎuje jedan segment te (istinite) informacije koji je od vitalnog značaja za naš ţivot. Kada se ego (ovde u smislu naše slobodne volje) preda i naš racionalni um poloţi oruţje i prepusti mesto svetlosti i prosvetljenju. Tada duh prodire u svaku ćeliju našeg tela i bića i transformiše tamu u svetlost. Naše telo postaje jasnije oblikovano, jače, zdravije i lepše. Budući da je naš ţivot naša kreacija i ogledalo naše

transformacije, u svim formama našeg ţivota (dom, posao, komunikacija i odnosi s ljudima, novac itd.) ogleda se moć i lepota našeg duha, svetlost. MEDITACIJA proţimajuće zdrave svetlosti: Sednite udobno (ili lezite), zatvorite oči i opustite se. Nekoliko puta duboko udahnite i izdahom opustite svoje telo i um. UĎite na svoje mirno mesto. Kreiraćete ga u ovom trenutku ako ga već nemate. Dakle, zamislite svoje mirno mesto, gde ste potpuno spokojni i zaštićeni. Vaše tiho mesto. Sada zamislite kako s tog mesta sija predivno zlatno svetlo. Svetlo se širi i prekriva sve, vaše tiho mesto i vas u njemu. Svetlost se širi na vas i potpuno ispunjava vaše telo. Prodire u svaku ćeliju, svaki molekul i atom vašeg tela. Zamislite kako celokupno telo sija i zrači ovom svetlošću.Osetite kako se vaše telo menja – postaje zdravije, jače i lepše. Zamislite kako se sve u vašem ţivotu menja na sličan način. Sve se kupa u toj zlatnoj svetlosti. (prema Shakti Gawain) U meditaciji ulaţenja u kontakt s intuicijom videli smo da Shakti Gawain imenjuje solarni pleksus i manipura čakru za sedište intuicije. Na drugom mestu (str. 31) svoje knjige kaţe da „ne razume u potpunosti neverovatan način na koji intuicija funkcioniše“. Prema Krijandi, dve čakre su posebno značajne za povezivanje s intuicijom. To su: anahata, dorzalni centar ili srčana čakra, i druga je adţna čakra, treće ili duhhovno oko smešteno izmeĎu obrva. U ovoj poslednjoj smešten je supersvesni um. Pitanja: Kako funkcioniše intuicija? Gde joj je sedište? Kako da postanemo svesni svojih čakri i onih kojima funkcioniše intuicija?– Ova pitanja ostaju za kasnije izučavanje. Sada nam preostaje da se drţimo postojećih saznanja i istraţujemo pomenute čakre po Krijanandi. VEŢBA za usmeravanje paţnje na anahata i adţna čakru: Sednite uspravne kičme i

otpustite svoje misli. Opustite se. Počnite da dišete tzv. „običnim joga disanjem“ u ritmu odbrojavanja 12 za udah, zadrţavajuţi dah brojte do 12 i izdahnite takoĎe do 12. Ciklus ponoviti 6 do 12 puta. Potpuno izdahnite i ostanite nekoliko trenutaka mirno sedeći. Sada usmerite svoju paţnju na oblast iza svog srca. Zamišljate kuglu svetlosti koja se odatle širi i raste, obuhvatajući vas, sobu u kojoj se nalazite, kuću, susedstvo, zemlju, svet i ceo kosmos. Zamislite kako su svi i sve okupani ovom svetlošću. Pokušajte da osetite toplotu i energiju u anahata čakri. SADA preusmerite paţnju na adţna čakru, tačku izmeĎu obrva. Naberite obrve nekoliko puta da biste stimulisali energiju koja se tu nalazi. Usredsredite se na odašiljanje zraka svetlosti iz ove tačke. Osetite kako ovaj snaţan zrak svetlosti, krećući se kroz kosmos, odnosi sve senke bola i tuge. Pošaljite ih što dalje u prostor. Potom se opustite i osetite zračeći centar energije i svetlosti iz centra izmeĎu obrva. 6 Budući da ove dve čakre deluju kao centri za odašiljanje i primanje naših misli i osećanaj, sledi tehnika za usaglašavanje s intuitivnim vodičem. TEHNIKA za usaglašavanje s intuitivnim vodičem: 1. Koncentrišite se na adţna čakru koja je kao odašiljač naših misli, zatraţite uputstvo, npr. Šta mi je činiti? Bitno je stvoriti jasnu mentalnu sliku pitanja koje imamo. 2. Odgovor smireno sačekajte u anahata čakri ili srčanom centru/prijemniku. Odgovor ne stiţe na mentalnom nivou. Odgovor stiţe na samom kraju traţenja uputstva, i to kasnije, čak i posle nekoliko dana. Ako ne dobijete nikakvo rešenje, moţete predloţiti nekoliko alternativnih rešenja i vidite koje od njih dobija posebnu podršku vašeg srca. (prema Krijanandi)

Kada postoji uverenje, strpljenje i pozitivna odreĎenost, pravi odgovor stiţe tokom vremena. Veoma je vaţno biti što nepristrasniji i nemati očekivanja. Intuicija nikada ne funkcioniše dobro kada smo u emocionalnoj buri. Moćna emocionalna energija naših sklonosti i odbojnosti je snaga koja moţe da nadvalda čistu intuiciju. Zato je vaţno da prepoznamo osećanje ravnodušnosti i nepristrasnosti koji su nepogrešivi znaci istinskog usmerenja. Prema Krijanandi, kao što smo već naveli, intuicija je i u trećem oku, adţna čakri, i u srcu, srčanoj čakri. U trećem oku je odašiljač, a u srcu je prijemnik. Prema Sandy Breckenridge i Kirku VandenBergheu, prebivamo u srcu ili osećamo srcem kada smo balansirani kao ljudsko biće, kada smo u svom teţištu – kada osećamo energiju srca, a to znači kada: - osećamo ljubav i kada smo voljni da podrţavamo ljubav; - prebivamo o onom delu sebe koji oseća ţelju; - prebivamo u onom delu koje ima kapacitet da spozna samog sebe; - osećamo mudrost u svetu, Univezumu, svemu svorenom. Znači, vaţno je da imamo poverenja u ono što srcem spoznajemo, da verujemo svom srcu. Koraci za razvoj intuicije različiti su prema različitim autorima. Prema Sandy Breckenridge i Kirku VandenBergheu to su: 1. uzemljenje, 2. centriranje i otpuštanje, 3. potvrĎivanje i povezivanje, 4. poravnanje, 5. traţenje – postavljanje pitanja, 6. primanje. U daljem izlaganju razmatraćemo šest koraka za razvijanje intuicije prema Sandy

Breckenridge i Kirka VandenBergheu. 7 3. ŠEST KORAKA ZA RAZVIJANJE INTUICIJE 3.1. UZEMLJENJE Iako svako od nas ima sposobnost da razvije svoju intuiciju, neki ljudi primaju čistiji signal od drugih. Zašto je to tako? Zato što intuitivniji ljudi lakše prihvataju svoju osetljivost, a ne oslanjaju se kao ovi drugi toliko na svoje misaone oblasti, koji su i više vezani za svoje misaone dijaloge. Što je osoba više uzemljena i centrirana (o čemu će biti reči u narednom poglavlju), to joj je lakše da osvesti svoju istanćanu osetljivost i u stanju je da obrati paţnju na nju. Što su ljudi svesniji onoga što je iza njihovog uma, to su svesniji svoje pune prirode, koja je mudra i divna! Drugim rečima, intuicija je proces kojim se dozvoljava da informacija koja je u pozadini i van nečije svesnosti, postane figura i unutar nečije svesnosti. Prvo se moramo odreći svojih mentalnih sudova i prepustiti se zabavi! Moramo naučiti da ne angaţujemo (ne radi se o tome da otkačimo!) onaj aspekt rezonovanja koji voli da kategorizuje i katalogizira, da svrstava i imenuje. Taj aspekt našeg bića često zanemaruje suptilne intuitivne poruke koje primamo i označava ih kao proizvode naše mašte. Kada se igramo veţbajući intuiciju, nije vaţno ako primamo iz svoje mašte, vaţno je da smo kreirali

jedan zaštićen prostor, da istraţujemo, da se zabavljamo i veţbamo svoja čula. Na neki način, intuicija je oblik umetnosti. Ona je veština. Moţe se razviti kroz nameru da se poveţemo s njom (intuicijom). Uzemljenje sadrţi u sebi akciju koja priziva stanje bivanja. Suštinski, kada smo uzemljeni, mi smo u stanju bića: svesni smo svog fizičkog tela i povezani s Majkom Zemljom. Povezani smo sa sadašnjim trenutkom dok opaţamo da smo fizičkim telom povezani sa zemljom. Bukvalno: „došli smo sebi“. Kada smo veoma zaposleni, gubimo se, bivamo van sebe, nismo svesni sebe ni sadašnjeg trenutka. Šta moţemo da učinimo da bismo došli k sebi? – Prvo moţemo duboko da izdahnemo, a potom duboko udahnemo. Duboko disanje je prirodan način da se povezujemo telom za Majku Zemlju. Povećanje svesnosti disanja, automatski oţivljava osećaj čula. Postajemo svesni svog tela… prstiju, kolena, laktova, nosa itd. Postajemo svesni i prostora u kojem telo postoji. – Pošto smo osvestili svoje telo i njegovu vezu s Majkom Zemljom, moţemo pozvati svoja čula da se probude u toj vezi. Ona to mogu da učine na nebrojeno mnogo načina. Pozivam vas da uradimo jedan eksperiment: EKSPERIMENT PREVALENTNOG ČULA: Sednite udobno, spustite pogled linijom nosa, ili zatvorite oči i duboko izdahnite. Uvucite stomak, kako biste istisnuli vazduh iz pluća, a potom pustite da vazduh uĎe u pluća. Udahnite duboko! Dišite duboko… dubok udah, dug – produţen izdah. Dišite šumno, provlačeći vazduh kroz stisnuti glotis (jezik je postavljen 8

na gornjem nepcu, iza korena sekutića, grlo je stisnuto, kao da se spremamo da se iskašljemo – to je tzv uĎaji joga disanje)... /dišemo tako 3 do 5 minuta/ Osetite svoje telo sada i ovde. Obratite paţnju koje od pet čula će isplivati u vašem iskustvu… Da vas čujemo, kako ste prošli kroz ovo iskustvo? Hoćete li osetiti kinestetički oset čula dodira (neka postojanost, teţina, lakoća, stopala na podu, osećaj kao kada milujete svog ljubimca i sl.) ili ćete doţiveti neku svetlost i spokoj u srcu (čulo vida) itd.? Osećaj povezanosti s čulima – uzemljenje biva pobuĎeno na jedinstven način. Svaka osoba je tu kreativna po sebi. Vizuelni doţivljaji, kao, na primer: progrevanje svetlosti kroz prozor, senke na zidu, slika lišća na drveću; ili viĎenje sopstvenog tela iz ptičije perspektive; primećivanje da sedimo na stolici, da smo stopalima povezani s podom, da je pod povezan s temeljem zgrade, a ovaj sa Zemljom. Slušni doţivljaj moţe da bude manifestovan kroz duboku tišinu (koja se čuje) ili buku okruţenja. Mirisni doţivljaji mogu biti sadrţani u miomirisu cveća koje donosi vetrić. Kod nekih i čulo ukusa moţe da bude u funkciji uzemljenja i povezivanja sa sadašnjim trenutkom. Naravno, mogu biti kombinovane i dve ili više čulnih senzacija. Šta je vaţno? – Da imamo nameru da se uzemljimo povezujući se s čulima u sadašnjem trenutku. Uzemljujući se na ovaj način moţemo zapaziti koja čula su nam dominantna. Ukoliko osoba razmišlja o tome kojim čulima da da prednost, neka istraţuje sva čula i osete njihovim

pobuĎivanjem – koja su mu primamljivija i zabavnija da s njima eksperimentiše. Zaključak: Vaţno je imati nameru povezati se s intuicijom! Vaţno je zamišljati i igrati se, prepustiti se zabavi! Vaţno je pri tome ostati u uzemljenom stanju. Disati! Početi s dubokim izdahom, i zatim duboko disati. Ponavljanje procesa disanja (udah – izdah) potpomaţe osećaj SADA, a povezanost s Majkom Zemljom moţe se javiti na mnogo sasvim individualnih i kreativnih načina. Posledica ovog koraka jeste da osoba otkrije kada i gde se javlja povezanost, kroz koja čula i koje trenutke (da li je to meditacija, šetnja, maţenje ljubimca, nega bilja u kući ili bašti… itd.). 9 3.2. CENTRIRANJE I OTPUŠTANJE AFIRMACIJE ZA POVEZIVANJE I UZEMLJENJE: Zatvorite oči, opustite se i pomislite: - Svestan/svesna sam sadašnjeg trenutka. - Svestan/svesna sam šta vidim, unutra i spolja… - Svestan/svesna sam šta čujem, unutra i spolja… - Svestan/svesna sam šta kušam, unutra i spolja… - Svestan/svesna sam kako se oseća moje telo… - Moja čula su centrirana unutar mog tela… - Moja energija je povezana s energijom Zemlje.

Ove afirmacije mogu pomoći da postanemo centrirani u sopstvenom telu i da otpustimo eventualne blokade koje se mogu naći na putu razvoja naših intuitivnih čula. Pošto smo se centrirali u svom biću, moramo doći u dodir s onim aspektima sopstvene ličnosti koji mogu biti ograničenja našoj sposobnosti da pristupimo intuiciji. Ograničenja uključuju: strahove, sumnje, očekivanja, kontrolu, vezanosti, blokade, stavove i mišljenja, sudove, zastrašenosti itd. Ako smo u umu i analiziramo, sigurno blokiramo tok. U stvari, više nas interesuju ograničeni odgovori koje bismo mogli da imamo. Da bismo došli do intuitivnih spoznaja moramo da napravimo prostor za primećivanje. Da bismo dali prostora, prvo moramo da odamo čast strahu ili bilo kojem od oganičavajućih verovanja, i to tako da sami isplivaju umesto da se njima mentalno bavimo. Kada im dozvolimo da isplivaju, setićemo se i da dišemo. Disanje će nam pomoći da se pokrenemo napred. Primećujemo – ne analiziramo svojim umom! Paţljivi smo i tako razvijamo unutrašnjeg posmatrača. VEŢBA za razvijanje unutrašnjeg posmatrača: Sednemo udobno i u stanju smo paţljive usredsreĎenosti na disanje: udišemo svetlost, izdišemo ograničenje. Pošto dišemo duboko, pozivamo u sebe mnogo ljubavi i svetlosti. Ovaj proces uzrokuje otvaranje za više stepene svesnosti. Kada izdišemo, izbacujemo stres, strah, sumnju itd. Ovo pomaţe da naša intuicija teče prirodno kao naš dah. Dišemo duboko, iz donjeg dela stomaka, angaţujući celokupni sistem čakri. Ovakvo disanje pomaţe da udahnemo svetlost i otpustimo blokade i da se poveţemo sa zemljom. Ovakvo disanje takoĎe pomaţe da se poveţemo s dragocenim sadašnjim trenutkom.

Da sumiramo prva dva koraka: Pošto smo se uzemljili, priznali smo svoj centar preko afirmacija koje smo naveli. Tako nema više strahova ni ograničavanja koja mogu da doĎu u našu svesnost. Zatim udišemo svetlost i ljubav iz dubine stomaka i upotrebljavamo tu energiju da oslobodimo strahove i ograničenja kada izdišemo. To činimo dok ne osetimo mir i opuštenost. Što više to veţbamo, postaje sve jednostavnije. Povećanje senzibiliteta za intuiciju obezbeĎuje vrata za ulazak veće količine ljubavi, saosećanja i razumevanja u naš svet. TakoĎe doprinosi povezivanju sa izvorima koji su puni smisla, što utiče i na povećanje osećanja lične sreće. 10 3.3 POTVRĐIVANJE I POVEZIVANJE Prva dve koraka u ovom sledu veţbi obezbedila su jednu oazu koja nas distancira od straha, haosa i zbunjenosti. Zašto je to tako? – Zato što kada ostvarimo unutrašnji mir i otvorimo se, to nam pomaţe da se poveţemo s rezervoarima ljubavi i svetla u nama. Na isti način izvor nas snabdeva ţivotvnornom vodom, ulazeći na ova sveta mesta snabdeva nas ljubavlju prema sebi, ravnoteţom i povezuje nas s prirodom i kreativnošću. Kada smo uzemljeni, centrirani i otpuštamo, tada nam je lakše da osetimo lepotu svog unutrašnjega bića ljubavi. Kako da se poveţemo s tim unutrašnjim izvorom? Treba da budemo voljni da: - dišemo,

- osećamo Majku Zemlju, - potvrdimo (priznamo) svoja čula, - otpustimo stres iz tela, - otpustimo bilo koje ograničavajuće uverenje. Praktikujući prva dva koraka onako kako što smo naveli, moţemo primetiti produbljivanje stanja i suptilni porast energije. Svaki korak je proizišao iz prethodnog. U trećem koraku suština je u tihom ponavljanju snaţnih izjava, tzv. afirmacija. Afirmacije pomaţu da se poveţemo s Duhom, one pročišćavaju sam put do energije s kojom ţelimo da se poveţemo. Kada je osoba povezana, na njenom licu moţe se primetiti opušteniji izraz, što proizilazi iz pokreta osobe da se oslobodi svojih ograničenja (strah, sumnja, stres...). Koju afirmaciju upotrebljavamo? – U njoj je sadrţana naša namera da se poveţemo s čistom ljubavlju i to izraţavamo, tvrdimo. TakoĎe prizivamo celovitu zaštitu od bilo kojih negativnih sila. Prema svom osećaju biramo termin koji će se odnostiti na Boga. To moţe biti: Bogovi, Univerzum, Boţanska ljubav, Ljubav, Svetlost, Boţanska energija, Kosmička energija, Beskonačna mudrost, Otac – Majka – Bog itd. Osoba koristi termin koji najdublje rezonira s njenim srcem i prema tome afirmacija moţe biti formulisana ovako: „Boţanska Svetlosti, teci kroz mene, dok ja otpuštam oganičenja, da mi doneseš snagu za ono što suštinsko, zbog najvišeg i najboljeg sveopšteg dobra.“ Povezujemo se sa svojim pojmom onoga što jeste i potom se poravnavamo s dodatne tri namere: - prva namera je „ono što je suštinsko“, - druga namrea je „otpuštanje ograničenja“, - treća je „najviše i najbolje dobro za sve“.

Pod „povezivanjem s onim što je suštinsko“, mi ne privlačimo komunikaciju s energijama koje imaju nešto da kaţu ali nisu sklone da nam daju korisne informacije. Ako ne kreiramo ovu nameru, moţemo stupiti u kontakt s nekim od bića koja jedva čekaju da podele svoje stavove, često tvrdeći da su „istiniti“, i tako proizvedu usmerenje koje ţele da nam nametnu. 11 Pod namerom „otpuštanja ograničenja“, mi s lakoćom prevazilazimo sva ograničavajuća verovanja. Pod povezivanjem samo s onim što je najbolje i najviše dobro za sve – nećemo prizvati konfuznu, manipulativnu energiju koja je usmerena na kontrolu i moć. Umesto toga bićemo korisno voĎeni do pomaţuće i upotrebljive informacije. Praktikujući na ovaj način povezivanje s intuicijom, ovim korakom kojim se ponavljaju afirmacije, izazivamo osećaj koji moţe da izgleda sličan zaljubljivanju ili blaţenstvu. Oni koji su već bili u kontaktu s ovim suptilnim nivoom mogu da se osećaju proširenim, lakšim ili da osećaju teţinu, ili imaju osećaj da su postali veći. Tokom ovog iskustva vaţno je biti otvoren za igru i uţivati u iskustvu. 3.4. PORAVNANJE Poravnanje nas uči kako da uskladimo svoje srce s „onim što jeste“. Ovaj proces deluje kao most do metafizičke realnosti. To je korak koji kreira most izmeĎu naše percepcije fizičkog

sveta i metafizičke realnosti. Metafizičko znači izvan fizičkog. Pošto fizička realnost nije različita od metafizičke, to znači da ove dve realnosti nisu u suprotnosti. * Izraz „metafizika“ potiče od grčke reči i znači ono što dolazi posle fizike. Fil. U zbirci Aristotelovih dela stajale su knjige koje su se bavile načelima i uzrocima stvari posle (meta) njegove fizike (ta fisika). To prvobitno čisto spoljašnje obeleţje, upotrebljeno je docnije za obeleţavanje mišljenja koje se bavi onim što je van granica iskustva, onim što je izvan prostorno-vremenske stvarnosti; otuda: nauka o poslednjim principima i uzrocima stvari, o saznanju stvari po sebi. Tri glavna problema kojima se metafizika oduvek bavi jesu: Bog, sloboda, volja i besmrtnost duše. Suprotnost joj je dijalektika. (Milan Vujaklija – Leksikon stranih reči i izraza) Proces razvijanje intuicije uči nas kako da slušamo druge i sebe. Slušanje je dragocena komponenta komunikacije. Ono pojačava našu sposobnost da posmatramo i učimo od prirode. Postoji bogatstvo suptilnih informacija koje su tokom svih vremena usmerene ka nama. Otvor potreban za intuitivno prikupljanje je veština koju moţemo da razvijamo i znak je inteligencije. Ona ljudima dozvoljava da iskoriste više od znanja i mudrosti koje poseduju u svom biću, i osete svoju povezanost sa „svim što jeste“. Kada napravimo idola od fizičkog sveta, kreiramo osećaj razdvojenosti izmeĎu naše duše i tela. Tada smo manje svesni kapaciteta svog tela i mudrosti koja je u nama. Taj stav je karakterističan za većinu kultura. Kako ojačavamo u svojoj snazi da znamo i razumevamo, postajemo sve svesniji sopstvene

celovitosti. Učimo da postoji nešto veće od nas, realnost iza onoga što fizički percipiramo. Ta 12 metafizička ravan daje nam nadu i uliva veru da moţemo da naĎemo odgovore na pitanja na koja samo u fizičkoj realnosti nema odgovora. Koji divan deo naše prirode ima kapacitet da nam omogući da se poveţemo s ovom nevidljivom stvarnošću? Koji deo naše prirode grli ljubav i u stanju je da dela, prima i prenosi suštinske informacije koje su za najviše i najbolje dobro? – Naš srčani centar! Naše srce je taj naš beskrajni put ka mudrosti i čudesnom. Naše srce ima sposobnost da predano sluša. Kada smo poravnati sa svojim srcem, automatski se povezujemo sa suptilnijim carstvom (suptilnim za naših pet čula). Primamo kroz srce. Mi, u stvari, primamo sve vreme, čak i ako još nismo svesni šta primamo. U ovom, četvrtom koraku, učimo da se poravnamo, a potom slede koraci pitanja ili traţenja i svesnog primanja. Ovaj – četvrti korak zasnovan je na energiji i nameri prethodna tri. Mi kontinuirano odgovaramo na čudesan uticaj daha i disanja na naše telo i nastavljamo da dišemo duboko iz stomaka. Sada vas pozivam da uradite MEDITACIJU NA SRCE: zatvaramo oči i pomeramo svoju paţnju iz glave dole u telo. Dozvoljavamo sebi da budemo svesni svog unutrašnjeg bića. Usmeravamo svoju paţnju na srce. Osećamo kako se naš srčani centar širi i obuhvata

naše… - Čitavo telo… - Našu sadašnju okolinu… - Grad u kojem smo… - Zemlju u kojoj smo… - Kontinent na kojem smo… - Našu planetu Zemlju… - Sunčev sistem… - Galaksiju Mlečni put… - Univerzum… - Sve univerzume… - Udah i izdah… celovitost. Da bismo zamislili svoju povezanost s univerzumom i izvan, moţemo upotrebiti sve svoje izvore, naših pet čula, npr. da stavimo ruke na srce. Svako će taj korak učiniti na sebi svojstven način. Jedno ili više čula će se osokoliti, naćuliti i biće zanimljivo videti koje čulo kod nas istupa u prvi plan. Sada stiţemo da trenutka kada treba da postavimo pitanje, i u sledećem koraku učićemo kako da predstavimo svoje pitanje da bismo mogli da primamo intuitivnu informaciju; učićemo takoĎe da osećamo svoje veze s vodičima i drugim mudrim energijama. 13 3.5. TRAŢENJE/POSTAVLJANJE PITANJA

Divno je setiti se da nam nije potrebna dozvola da bismo se povezali s Duhom, jer Duh je uvek voljan da komunicira s nama. Prethodna četri koraka predviĎena su da izgrade stazu do Duha i sada smo spremni da zakoračimo dalje u unutrašnju carstvo. U susretu s Duhom moţemo naići na teškoće jer pre svega nismo naučili da traţimo pomoć u ţivotu. Često smo previše samodovoljni i pokušavamo da rešimo problem iz ograničenog stanja svesnosti. Često podrţavamo iluziju da smo odeljeni od Svega što je jedno. Zaboravljamo da smo takoĎe i boţanski, da moţemo da traţimo pomoć i budemo podrţani od Duha. Često odgovaramo ţivotu kao da smo na ostrvu daleko od izobilja sveta. Postajemo zatvoreni u svom načinu mišljenja i činjenja. Zaboravljamo kako da odgovorimo otvorenog uma. Zaboravljamo kako Univerzum moţe da nam odgovori . Zato prvo učimo proces koji će nam pomoći da se setimo da ti odgovori čekaju naša pitanja. Pristupanje temi intuicije s lakoćom će nam omogućiti da se setimo da je u redu da traţimo ono što će nas podrţati u našem najvišem dobru i ono što je za nas najbolje. I za ovaj korak, kao i za prethodne, potrebna nam je IGRA. Ona nam pomaţe da stavimo na stranu već uhodane obrasce naših reagovanja, očekivanja, prakse i da se otvorimo za nove mogućnosti u razumevanju, podršci i voĎenju. Forma pitanja ne treba da nas brine. Bitno je da samo pitanje, iako je formirano umom, bude povezano s našom dubokom namerom. Dakle, ako pitanje postavimo iz srca, ne treba se zamarati formom. Pre ulaţenja u proces povezivanja s intuicijom dobro je izlistati sva pitanja koja bi mogla da

nas zanimaju. Moţemo pitati što god ţelimo, a Duh će odgovoriti ono što je u skladu s najvišim dobrom za nas, što je za nas najbolje. Zato smo u prethodnim koracima paţljivo kreirali jasnu nameru i povezivanje. Ako se neko oseća glupo ili je pun sumnje, najbolje je da formuliše pitanje o tome kako se oseća, a to je odlično mesto za početak. Pitanje moţemo postaviti u sebi ili naglas. Kada postavljamo pitanje naglas, ono se najčešće čuje mnogo jasnije i pomaţe da se više angaţuju naša čula. Vaţno je takoĎe dozvoliti svim osećanjima da se ispolje. TakoĎe je u redu postaviti pitanje, a potom osetiti – što god se pojavilo. To je sve deo procesa učenja kako se povezati s Duhom. Pošto osetimo svoja osećanja, to će nam pomoći da preĎemo put od stanja nesigurnosti u ovom procesu do stanja kada smo ga svesni i kada nam je u njemu ugodno. Tog trenutka intuitivna osećanja postaju sasvim spontana i prirodna. Vaţno je hteti proći kroz sve različite stupnjeve i iskustva. 14 3.6. PRIMANJE Zavisno od toga kako smo praktikovali prvih pet koraka, u velikoj meri zavisi kako ćemo proći u ovom koraku. Iskustvo svakoga od nas je jedinstveno. Vaţno je zapamtiti da je ovo stvar interakcije i da je uzajamna kreacija nas i Duha. Oba aktera uče kako da delaju zajedno. Moţete pitati kako se to Duh uči da učestvuje u našoj intuiciji... – Duh se uči da se uskladi s našim intuitivnim sposobnostima. Olakšaćemo taj proces ako sa svoje strane srce

odrţavamo obasjano svetlošću. Zavisno od toga koja od pet čula su vam dominantna, u ovom koraku moţete primiti slike, reči, osećanja, čak biti svesni ukusa ili mirisa. O tome smo već govorili. Unutrašnji repezentanti intuitivnog odgovora vrlo su istančani. To su neţne slike, reči koje su tihe itd. Odgovor moţe biti i vrlo jasan i precizan. Odličan način da znate da ste povezani s Duhom jeste da je odgovor vrlo lep, pun ljubavi, da ne sadrţi bilo kakvu osudu ili komandu koja ide protiv vaše prirode. Jer Duh ţeli da ojača, ne da kontroliše. Duh će nas podrţati da naĎemo svoj sopstveni odgovor i neće nam nametati svoje odluke. Ako se desi da dobijete odluku kao odgovor na svoje pitanje, onda budite sigurni da ste se povezali s nekim aspektom svog selfa ili čak bićima niţe vibracije. U tom slučaju upitajte sebe da li je informacija koju ste dobili upotrebljiva, a ako nije ponovite korake od prvog do četvrtog da osnaţite svoju nameru, a onda ponovo postavite pitanje. Moţe se očekivati da će odgovor doći s jasnijeg mesta. Korisno je pisati dnevnik svojih iskustava tako, da moţete da učite iz svojih interakcija koje ste imali. Sticanjem iskustva proces će postati mnogo lakši, a odgovori koje dobijete biće korisniji. Naši umovi sumnjaju potiče li informacija od Duha i ta sumnja je glavni kamen spoticanja poverenju u proces. Zagrlite sumnju i poravnajte se s ljubavlju. Potom proĎite ponovo kroz korake i ponovo postavite pitanje. Zaptamtite, ituicija je novo-novcato iskustvo i moţe biti tako da ga u isto vreme osećamo kao poznato i nepoznato. Odgovor na pitanje moţe doći iz našeg ega (pod tim ovde podrazumevamo naše iluzije uma koje nas odeljuju od Svega što jeste), i to je u redu. Zagrlite i volite svoj ego i nastavite da veţbate. Eventualno, povezivanje s višim selfom (moţete upotrebiti neki termin koji vam više

leţi) i bićete u stanju da se poveţete sa svojim vodičima i anĎelima. Ako odgovor izleda potpuno nepovezan s pitanjem koje smo postavili, moţemo jednostavno postaviti pitanje kojim traţimo razjašnjenje. To je isto kao i u komunikaciji dvaju ljudskih bića – kada nam nešto nije jasno, traţimo da nam se pojasni. Duh i dlje komunicira kroz uzani otvor na vratima, što predstavlja smetnju. Moţe se desiti da se vrata širom otvore i da informacije pokuljaju, prosto nas zaspu. Kao da Duh oseća da moţemo da ih primimo. Tada moţemo da zatraţimo da komuniciramo s odreĎenim vodičem, nekim ko je posebno dobro povezan s našim najvišim dobrom, da deluje kao glasnogovornik. Na taj način moţemo razviti jaku vezu, imati pomoć u prijemu informacija i imati nekoga ko će nas negovati na putu. 15 Glasnogovornici Duha su naš viši self, razni vodiči, anĎeli, bića, entiteti itd. Oni se nalaze u Duhu. Korak 3. (potvrĎivanje i povezivanje) vrlo je vaţan za stvaranje sigurnosti i temeljne povezanosti s ljubavlju. Naše srce je staza ka mudrosti i znanju i ono potvrĎuje da je ljubav uvek prisutna. Kako razvijate svoje intuitivne kanale, poravnavaćete se s duhovnom prirodom koja se nalazi u srcu i koja ţeli da vas vodi. Uverićete se u to tokom praktikvanja ovog procesa. Kada um i srce rade zajedno, oni stvaraju divan izraz. Kada um i srce obuhvate dublja intuitivna čula, bićete u stanju da spoznate kako ste povezani s Onim što jeste. Baš kao što kap vode sadrţi u sebi znanje vasione, tako i naš um kada je povezan sa srcem ima isti kapacitet da sadrţi mudrost!

Čitavo čovečanstvo je blagosloveno slobodnom voljom i sposobnošću rasuĎivanja, tako da svi mogu da naĎu mir u svom srcu i budu voĎeni iz koraka u korak. Verujte svom srcu! Slušajte predano i znaćete kuda da zakoračite sledećim korakom u svom ţivotu. Pratite svoje srce i znaćete šta je najbolje za vas. „Nema prepreka u ţivotu, samo prilika!“ 4. UMESTO ZAKLJUČKA Bert Helinger u svojoj knjizi „Sreća koja ostaje“ (str. 100) opisuje rad u porodičnim konstelacijama. On koristi sliku tonova, nadtonova i podtonova . Kaţe da kao da svako od nas vibrira svojim vlastitim tonom, i klijent i terapeut. Vibrirajući zajedno, iako zvuči različito, oni vibriraju u suglasju. To je jedna varijanta odnosa saglasja. Što su i jedan i drugi u višim nadtonovima, to su sličniji jedan drugom. (Govorili smo o tome da smo u duhu svi jedno!) Postoje i podtonovi koji idu u dubinu. Duša oseća tonove. Uzajamna je sreća biti u saglasju s nekim, vibrirati istim nadtonom, tonom ili podtonom. Kada klijent zamoli terapeuta za pomoć, tada terapeut vibrira istim nadtonom i „tada je u igri nešto duhovno. U tom saglasju, ponekad, kao strela doleti i postane mi jasno šta je vaţno za rešenje. Često je to samo rečenica, ponekad samo reč. To je sve što je potrebno.“ Taj način usaglašavanja i ţivotne pomoći je suština ovog rada. Pun je paţnje i poštovanja, a da se pri tome ne stvaraju odnosi. „Svako ostane u svom polju, potpuno sam za sebe, pa ipak je to bilo kratkotrajno saglasje

Add a comment

Related presentations

Related pages

13.Koraci Za Razvijanje Intuicije - scribd.com

Udruženje za sistemsku porodičnu terapiju i sistemska rešenja Srbije i Crne Gore. Seminarski rad: KORACI ZA RAZVIJANJE INTUICIJE Mentor: Vladica Ilić
Read more

Koraci za razvijanje intuicije - Education - documents.tips

Koraci za razvijanje intuicije; Download. of 27
Read more

Prodaja _Koraci posete [BIP_Mladen Babić] - Documents

Koraci za razvijanje intuicije KORACI - decembar 2011. часопис за књижевност, уметност и културу година ХLV ...
Read more

Orijentalni Trbušni ples za fitness i zdravlje -VIDEO ...

Orijentalni Trbušni ples za fitness i zdravlje! ... (osnovni koraci) ... Razvijanje intuicije (14) Refleksologija ...
Read more

Udruženje za sistemsku porodi čnu terapiju i sistemska ...

Udruženje za sistemsku porodi čnu terapiju i sistemska rešenja Srbije i Crne Gore Seminarski rad: KORACI ZA RAZVIJANJE INTUICIJE Mentor ...
Read more

2. Mašinski materijali.ppt - scribd.com

cevovoda.11%.) gradnji kotlova. za obradu materijala u hladnom i toplom stanju). ... 13_KORACI_ZA_RAZVIJANJE_INTUICIJE_Vesna_Zivanovic.pdf.
Read more

Seminarski radovi | Poredak Ljubavi

Seminarski radovi edukanata Vlade Ilića, pisani u okviru Grupe za edukaciju za sistemske terapeute i konsultante ... KORACI ZA RAZVIJANJE INTUICIJE ...
Read more

1960 Leona Lewis Happy - pt.scribd.com

1960 Leona Lewis Happy - Download as PDF File (.pdf) or read online.
Read more