Konwent HR PSZK 07.06.13

50 %
50 %
Information about Konwent HR PSZK 07.06.13
Business & Mgmt

Published on March 7, 2014

Author: SMichalska3

Source: slideshare.net

Description

Jak rozwijać zespoły czyli szukaj talentów i je rozwijaj.

Czy naprawdę warto rozwijać zespoły? A jeśli TAK, to JAK?

Definicja przepływu „Koncentracja, która staje się tak intensywna, że prowadzi do uczucia ekstazy, daje pełne zrozumienie, wiesz dokładnie co chcesz robić między jedną chwilą, a drugą, natychmiast otrzymujesz informacje zwrotne. Wiesz, że to co masz zrobić jest możliwe, nawet jeśli jest trudne. Znika poczucie czasu, zapominasz o sobie, czujesz się częścią czegoś większego, kiedy powyższe warunki zaistnieją na raz, to co robisz staje się celem samym w sobie” Za: Mihaly Csikszentmihalyi, Przepływ ( Flow)

Składniki mojej indywidualnej satysfakcji 1. 2. Robię zadanie, które mam szanse ukończyć. Moje kompetencje nie są ani za niskie (więc nie stresuję się) 3. 4. 5. 6. Moje kompetencje nie są za wysokie (więc się nie nudzę) Mam jasny cel i zadania do wykonania Otrzymuję informację zwrotna Jestem bardzo zaangażowana w to co robię (więc na ten czas mogę wyeliminować problemy życia codziennego) Mam poczucie kontrolowania własnych działań 7. Za: Mihaly Csikszentmihalyi, Przepływ ( Flow)

Praca w zespole w kontekście indywidualnej satysfakcji Moje „flow” zależy od innych, bo pracuję w zespole: • Moje kompetencje nie zawsze są wystarczające żeby zrealizować samemu zadania od początku do końca • Nie zawsze otrzymuję informacje zwrotną odnośnie wykonania przeze mnie zadania • Brakuje mi skupienia świadomości • Brakuje mi zaangażowania

Dlaczego potencjalnie dobry zespół „źle” pracuje • • • • • Brak zaufania Obawianie się konfliktu Nieangażowanie się Unikanie odpowiedzialności Brak nastawienia na rezultaty Za: Patrick Lencioni, Five Disfunctions of a Team

Moja efektywność w zespole Co na nią wpływa m.in.: 1. Sposób zarządzania zespołem 2. Kompetencje 3. Zaangażowanie 4. Komunikacja wewnątrz zespołu 5. Relacja z przełożonymi 6. Relacje ze współpracownikami

Moje zadowolenie z pracy i moja efektywność kształtuje pracę mojego zespołu. Mój zespół kształtuje moją efektywność i moje zadowolenie z pracy.

Każdy zespół ma szefa Realizacja celów i zadań Potrzeby jednostki Potrzeby zespołu

Nowe wyzwania dla menedżera zespołu • Mieć elastyczny i innowacyjny zespół • Zarządzać zespołami wirtualnymi

Jak rozwijać zespoły? Menedżer Członek zespołu Zespół

CASE STUDY PRO-teamwork™

Organizacja • • • • • Firma z branży produkcyjnohandlowej, B2B Jednostka międzynarodowa, część dużego koncernu Dział sprzedaży czyli dział strategiczny- 8 pracowników Staż pracy od 5 do 10 lat. Pracownicy doświadczeni, eksperci w branży

Powody podjęcia działań z zespołem Przyczyny na poziomie szefa: Nowe wyzwania biznesowe, które wiążą się z potrzebą: • Zbudowania postawy handlowców • skoncentrowanej zarówno na potrzeby Klientów jak i uwzględniającą bieżące potrzeby biznesowe przedsiębiorstwa zwiększenia aktywności pracowników i skuteczności na rynku, poszukiwanie nowych rynków zbytów Dodatkowo: zatrudnienia nowego pracownika do zespołu

Przyczyny: powody podjęcia działań z zespołem Przyczyny na poziomie zespołu: • Zmiana szefa zespołu: ▫ Poprzedni szef to mężczyzna ▫ Nowy szef: kobieta, z wewnątrz Firmy, z innego działu ▫ Zespól składający się w przeważającej liczbie z mężczyzn • Potrzeba wzajemnego poznania się i uformowanie zespołu

Audyt ▪ Rozmowy indywidualne z pracownikami ▪ Raport podsumowujący: ▫ Oczekiwania członków zespołu wobec zespołu i przełożonego ▫ Oczekiwania przełożonego wobec zespołu ▪ Udostępnienie raportu wszystkim członkom zespołu

Wnioski i rekomendacje Wnioski: ▪ Istnieje trudność określenia wspólnego kierunku działań, zrozumiałego ▪ dla całego zespołu Przyzwyczajenie i utarte schematy postępowania utrudniały pracę z nowymi, niestandardowymi zadaniami Rekomendacje: 2. 3. Potrzeba poprawienie efektywności komunikacji w zespole ( np. jasne kryteria przydzielania klientów) Potrzeba poprawienia współpraca z innymi działami Cele zespołowe czy cele indywidualne? 4. Określenie jakimi zasadami zespół chce się kierować 1.

Etapy projektu 1. Audyt 2. PRO-teamwork™ ▪ Badanie 360 TDA (Team Development Analysis™) ▪ Warsztaty TDA ▪ Spotkania Indywidualne z Menedżerem zespołu

PRO-teamwork™ oparty jest o narzędzie diagnostyczne TDA™ Narzędzie Team Development Analysis™ opracowane przez Tornak Groep® służy do zdiagnozowania obecnej sytuacji zespołu oraz zaplanowania i realizacji działań prowadzących do zwiększenia efektywności zarówno zespołu jak i jego poszczególnych członków.

Korzyści z PRO-teamwork™ • • • Dzięki PRO-teamwork™ każdy członek zespołu dowiaduje się jak jest oceniany przez pozostałych członków zespołu w obrębie kluczowych dla zespołu kompetencji Obraz ten może porównać ze swoją samooceną Jest to punkt odniesienia do zaplanowania Indywidualnego Planu rozwoju Ocena współpracowników Indywidualny Plan Rozwoju Samoocena • • • Dzięki PRO-teamwork™ zespół otrzymuje zespołową samoocenę kluczowych kompetencji Obraz ten jest porównywany ze stanem oczekiwanym w przyszłości Jest to punkt odniesienia do zaplanowanie Planu Rozwoju Zespołu Plan Rozwoju Zespołu Ocena zespołu Oczekiwanie w stosunku do przyszłości

Kwestionariusz samooceny (44 pytania) 3. Jestem kimś, kto Pierwszy wybór Drugi wybór a. potrafi dostosować się do swoich współpracowników 5 4 3 2 b. wykazuje empatię 5 4 3 2 c. jest lojalny wobec współpracowników 5 4 3 2 5. Jedną z moich zalet jest to, że a. potrafię skierować innych w pożądanym kierunku b. jestem otwarty na sugestie innych c. poszukuję możliwości współpracy z moimi kolegami 8. Moja siła tkwi w Pierwszy wybór Drugi wybór 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 Pierwszy wybór Drugi wybór a. łatwości znajdowania alternatywnych sposobów realizacji zadań 5 4 3 2 b. pełnej świadomości konsekwencji moich czynów 5 4 3 2 c. likwidowaniu źródeł problemów 5 4 3 2

Kwestionariusz obserwatora (22 pytania) 3. Silną stroną mojego kolegi jest fakt, że on/ona Pierwszy wybór Drugi wybór 5 4 3 2 b. jest świadomy/a jakie są standardy jakości 5 4 3 2 c. sprawdza czy praca jest wykonana we właściwy sposób 5 4 3 2 a. jest zorientowany/a na wyniki 8. Postrzegam mojego kolegę jako kogoś, kto Pierwszy wybór Drugi wybór a. pokazuje solidarność z członkami zespołu 5 4 3 2 b. od początku wie co zamierza zrobić 5 4 3 2 5 4 3 2 c. pracuje systematycznie zgodnie z zasadami 13. Charakterystyczne dla mojego kolegi jest to, że a. pracuje samodzielnie nad swoimi zadaniami b. jest empatyczny w stosunku do innych c. konsultuje z kolegami jakie obowiązki powinny być wykonane Pierwszy wybór Drugi wybór 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2

Kwestionariusz oceny zespołu teraz i w przyszłości (37 pytań) Jako zespół przywiązujemy dużą wagę do … Pierwszy wybór 5 4 Drugi wybór 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 a. koncentrowania się na osiąganiu rezultatów b. szybkiego reagowania na niespodziewane sytuacje c. popierania argumentami naszych wyborów Odnosimy sukcesy, ponieważ potrafimy… Pierwszy wybór 5 4 Drugi wybór 3 2 Moglibyśmy być bardziej efektywni gdybyśmy przywiązywali większa wagę do … Pierwszy wybór 5 4 Drugi wybór 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 Moglibyśmy odnosić większe sukcesy, gdybyśmy potrafili lepiej… a. ustalać źródło problemów Pierwszy wybór 5 4 Drugi wybór 3 2 5 4 3 2 b. wybierać jakość a nie ilość 5 4 3 2 5 4 3 2 c. cechować się kreatywnością 5 4 3 2

Obszary analizy w TDA Planowanie Ustalanie celów Realizacja Postęp Chęć działania Kontrolowanie Orientacja na jakość Ocena Orientacja na rezultaty Wdrażanie Wymiar interpersonalny Synergia Innowacyjność Wyciąganie wniosków z przeszłości Strukturyzacja pracy Przewidywanie Wymiar osobisty Podejmowanie inicjatywy Informowanie Współdziałanie Udzielanie informacji zwrotnej Elastyczność Przyjmowanie informacji Pobudzanie do działania Wrażliwość na sygnały Samodzielność Zdolność przekonywania Zaangażowanie

Dlaczego warsztaty? • Wspólna analiza wyników badań, wyjaśnienie wątpliwości, zrozumienie • Przeprowadzenie, przez trudne • dla zespołu, momenty związane z wynikami badania Przekierowanie zespołu z analizy wyników na konstruktywne działanie

Przebieg warsztatów TDA Część 1: zespół • Dlaczego zaczynamy od zespołu? Budujemy świadomość, że ważny jest zespół • Koncentrujemy się na określeniu kierunku rozwoju całego zespołu – wybór 5 kluczowych kompetencji • Przygotowanie do realizacji Planu Rozwoju Zespołu (poprzez jakie działania rozwiniemy daną kompetencję) • Przygotowanie do przyjęcia indywidualnych wyników badań

Raport dla zespołu • SLAJD

Przebieg warsztatów TDA Część 2: wyniki indywidualne • Wsparcie w przyjmowaniu oceny • Pomoc we właściwym zinterpretowaniu wyników badania • Emocje • Wsparcie przy wyznaczaniu Indywidualnych Planów Rozwoju w odniesieniu do Planu Rozwoju Zespołu – wyznaczenie 3 kompetencji do rozwoju • Przygotowanie do realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju przy wsparciu pozostałych członków zespołów (poprzez jakie działania rozwinę daną kompetencję)

TDA runda opinii 1. Pierwsza otwarta dyskusja / wymowa myśli na temat działania zespołu 2. Dobrze, że o tym mówimy. Chciałabym, aby ten warsztat pozwolił nam lepiej pracować / funkcjonować w zespole 3. Początek procesu „wentylowania” frustracji i uświadomienia ducha zespołu i indywidualnej roli / przyczynku 4. Uporządkowanie pracy ZESPOŁU 5. Poczułem ulgę, że jest szansa żeby coś zmienić! 6. Jesteśmy zgranym zespołem, ale trzeba popracować nad przystosowaniem się do zmieniającego się otoczenia, motywować się do działania, wspierać i szanować pracę i czas innych. 7. Muszę częściej stawiać siebie w pozycji innych członków zespołu (szanować uczucia innych) 8. Wykonany dobry krok; obawa / nadzieja o kontynuację

Warsztat Follow-up • Wspólne podsumowanie z zespołem dotychczasowych dokonań: ▪ Jakie zrobiliśmy postępy? ▪ Co się zmieniło? • Wypracowanie zasad funkcjonowania zespołu

Nasze zasady: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze zobowiązania i działania poprzez ustalanie celów indywidualnych i kontrolowanie ich wykonania Planujemy działania dla realizacji celów kierując się efektywnością m.in. wszystkie spotkania mają cel i dają efekt Zmiany traktujemy jako szansę rozwoju Udzielamy konstruktywnego feedbacku – nie oceniamy ludzi, analizujemy sytuacje, wyciągamy wnioski, podejmujemy działania Szanujemy pomysły i opinie innych Jesteśmy lojalni w zespole Wspieramy się, jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych

Wsparcie dla menedżera zespołu Równolegle podczas trwania projektu odbywały się spotkania indywidualne z menedżerem zespołu w celu: • Wspierania jego działań konsekwentnego wdrażania wypracowanych przez zespól rozwiązań • Ukierunkowania działań menedżera przy pracy z indywidualnymi członkami zespołu

Zespół dziś • Uformowany, współpracujący, przestrzegający wspólnie wypracowanych zasad • • • Członkowie zespołu maja bardzo wysoki poziom samoświadomości Gotowość na dawanie i umiejętność przyjmowania feedbacku Członkowie zespołu stał się ambasadorami Klienta wewnętrznego i zewnętrznego Zespół ma bardzo dobrą opinie wewnątrz organizacji - wysoka kultura zespołu, zgrany, przestrzegający standardów i zasad, umiejący pracować w sytuacji konfliktowej •

Zmiany… Zmiana struktury organizacyjnej zespołu: • 2 członków zespołu ma zostać przełożonymi pozostałych

Co udało się zrealizować? • Oczekiwania zostały wyraźnie i konkretnie komunikowane • Kompetencje uczestników programu zostały zmierzone • Odpowiedzialność za efektywność pracy zespołu została przeniesiona na każdego uczestnika z osobna • Informacja zwrotna była kompletna, wiarygodna i czytelna • Indywidualne Plany Rozwoju zostały samodzielnie zdefiniowane przez uczestników programu w oparciu o oczekiwania innych członków zespołu, • Plan Rozwoju Zespołu to mapa drogowa pozwalająca przejść całemu zespołowi z obecnego zdiagnozowanego poziomu na poziom efektywności przez nich oczekiwany

Co udało się zrealizować? 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sposób zarządzania zespołem Kompetencje Zaangażowanie Komunikacja wewnątrz zespołu Relacja z przełożonymi Relacje ze współpracownikami

Dziękuję za uwagę

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Analiza ETS GLOBAL - język angielski polskich pracowników ...

Download Analiza ETS GLOBAL - język angielski polskich pracowników - z konwentu HR PSZK marzec 2013. Transcript. 1. ... Konwent HR PSZK 07.06.13
Read more

RECYFIX HICAP - KATALOG HR - Documents

RECYFIX HICAP - KATALOG HR. by hauraton-hrvatska-doo. on Mar 28, 2016. Report Category: Documents. Download: 0 Comment: 0. 212. views. Comments. Description.
Read more