Kontrakten som verktøy i ikt-prosjekter

100 %
0 %
Information about Kontrakten som verktøy i ikt-prosjekter
Business & Mgmt

Published on March 6, 2014

Author: kjellsteffner

Source: slideshare.net

Description

Inngåeelse og oppfølging av IKT-kontrakter

Nima IKT-kontrakter inngåelse og oppfølging, 4. og 5. mars 2014 v/advokat Kjell Steffner Kontrakten som Verktøy I IKT-prosjekteR http://lynxlaw.no/

Tema •  Innledning(–(utvikling(innen(IKT(området( •  Outsourcing(av(IKT(tjenester(( •  Kjøp(av(IT(konsulenter( •  Reklamasjoner(på(tjenester( •  Kjøp(av(programvare(og(maskinvare( •  Dri>stjenester( •  Kildekode(og(re?gheter(Al(programvare(( •  Gjennomgang(av(kildekode(kontrakt( •  SLA(–(begrepet,(hva(er(en(god(SLA?(( •  Ulike(kontraktstyper/standarder(innen(IKTLområdet(( •  Vanlige(prismodeller(innen(IKT(( •  Kontraktsinngåelse(( •  Kontraktens(betydning(for(resultatet( •  Oppfølging(av(IKT(kontrakter(( •  Endringshåndtering/(LproblemaAkk((

Få kontrakten opp fra skuffen

Praktiske tips om kontraktshåndtering Resultatet(av(et(prosjekt(måles(opp(mot(vilkår(i( kontrakten.(Suksess(fordrer(god(oppgaveforståelse.(Og( god(oppgaveforståelse(fordrer(kunnskap(om(kontrakten.(( (( I(deQe(foredraget(tar(vi(for(oss:( –  Grunnleggende(forståelse(av(kontraktens(betydning( •  Forebygger(og(løser(konflikter( –  Håndtering(av(uklare(vilkår( –  Dokumentasjon( –  Administrasjon(av(krav( •  mangel(eller(endringsordre( –  Risiko(og(kvalitetssikring(

Kontrakten(er( et(fundament(i( vår(sivilisasjon(

Kontrakt: ”skriftlig eller muntlig enighet mellom to eller flere parter om forhold av rettslig karakter”

BakgrunnsreQ(&(ReQskildefaktorer( 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Lovtekster(eller(forskri>er(( Lovforarbeider(og(eQerfølgende(uQalelser( Re3spraksis,(særlig(fra(HøyestereQ.5 Andre(myndigheters5praksis5 Privates5praksis5(for(eksempel(kontraktspraksis).( Juridisk5teori5 Reelle5hensyn5 Innholdet(i(en(reQsregel(

lex Superior Specialis posterior

Lex superior rettsregler av høyere rang går foran regler av lavere rang

Lex specialis spesielle regler går foran generelle regler

Lex posterior yngre regler går foran eldre regler

✔( ✔( ✔( ✔(

Pkt 1.3 i SSA-T Tolking – rangordning 1.  Den(generelle(avtaleteksten(går(foran(bilagene.( 2.  Bilag(1(går(foran(de(øvrige(bilagene.(( 3.  I(den(utstrekning(det(fremgår(klart(og(utvetydig( hvilket(punkt(eller(hvilke(punkter(som(er(endret,( erstaQet(eller(gjort(Allegg(Al,(skal(følgende( motstridprinsipper(gjelde:( a)(Bilag(2(går(foran(bilag(1.( b)(Bilag(8(går(foran(den(generelle(avtaleteksten.( c)(Hvis(den(generelle(avtaleteksten(henviser(endringer(Al(et( annet(bilag(enn(bilag(8,(går(slike(endringer(foran(den( generelle(avtaleteksten.( d)(Bilag(9(går(foran(de(øvrige(bilagene.(

Blir(prosjektet(en( FIASKO5

eller( SUKSESS5

Hva5 Når5 Pris( …står(i(kontrakten(

Hva5 Når5 Pris(skal stå …står(i(kontrakten(

Leverandør( Tilbudsuborming(er( ikke(fakturerbart( ktsvilkår( Kravspesifisering( samAdig(med( andre(oppgaver( Kunde( a Upresise(kontr

”Det er dessverre ikke forbudt å inngå en dårlig avtale”

…prosjektlederen(overlates( Al(å(kjempe(med(vilkårene(i( kontrakten(

interessentanalyse Hvem har interesser i leveransen?

Scope creep Scope(–(innenfor(og(utenfor( kontrakt( •  Unngå(å(levere(for(mye( •  Må(ha(detaljert(forståelse( av(hva(som(skal(leveres( •  Angi(hva(som(ligger( utenfor( •  Forsinkelser,(overforbruk(og( ukontrollerte(endringer( This% phenomenon% can% occur% when% the% scope% of% a% project% is% not% properly% defined,% documented,% or% controlled%

Fastprisspøkelset •  Stålkontroll(på(scope( •  Hvem(vet(best(av(kunde(og( leverandør(–(hvor(bør( risikoen(ligge?(Varierer( •  Medvirkningsforpliktelse( •  Skikkelige(risikoanalyser( Tjenester:(✖# Standardiserte(ytelser:(✔(

Ikke(fullt(så( skummelt,(men( likevel(vikAg(å(ha( kontroll( Tjenester:(✔# Standardiserte(ytelser:(✔(

1(mong(=(NOK(6(MRD(overskridelse( Statoil 1987-1988" dårlig forprosjektering," tekniske feilvurderinger," dårlig prosjektledelse( Si nei i tide! Og dokumenter underveis Foto:(Nina(Aldin(Thune(

Gjør(det(opplagte.( Alt(dreier(seg(om(penger.( Kontrakten(er(din(beste(venn.(

Gjør(det(opplagte.( •  •  •  •  Alle(feil(er(gjort(av(andre(før( Metodikken(er(kjent( Les(kontrakten( Prosjektledere(må(si(nei(i(Ade(

-Jeg ber prosjektmedarbeiderne lese kontrakten Bestandig( O>e( Varierer( Ikke(så(o>e( Aldri( 0( 5( 10( 15( 20( 25( 30( Spørreundersøkelse%gjennomført%i%april%2012%mot%prosjektledere%i%NFP/TEKNA%i%samarbeid%med%LYNX%advokaKirma%

Sørg(for(at(alle( prosjektmedarbeidere( kjenner(kravene(i( kontrakten(( …og(vurder(om(enkelte( interessenter(også(skal(få(slik(informasjon(

Det(beste( alternaAvet(Al(en( perfekt5kontrakt5 er(skikkelige( risikoanalyser(og( forholdsregler(

Risikoanalyse Konsekvens 1 2 3 4 5 Veldig alvorlig 5 Alvorlig 4 Moderat 3 Liten 2 Ubetydelig 1 Veldig lav Lav Moderat Høy Sannsynlighet Veldig høy

Risikoanalysen( Lhusk(reQslige( aspekter(

( Alt(dreier(seg(om(penger?(

SkaQebetalere( Kunde( Aksjonærer( Prosjektleder( Leverandør(

( ( Kontrakten(er(din(beste(venn.(

Hvorfor?5

Kontrakten( sier(HVA(som(skal( leveres…( (

…og(er(derfor( det(beste( verktøyet5for( prosjektledelse(

Når,(pris,(hvordan,(hvem,( hvor(mange,(i(hvilken( rekkefølge(er(også(vikAg…( ( …men(hva(er(vikAgst(

Hva(gjør(man( med(uklare( vilkår?( ( tolkes%mot%den%som%burde%formulert%seg%klarere% ( jus≠matemaAkk( ( L>Risikoanalyse( L>Endringsordre( ( ”Hercules”(

Stonehenge,(3100L1600(f.Kr.(L(3(faser(–(20(millioner(Amer(

Gjør(det(opplagte.( Alt(dreier(seg(om(penger.( Kontrakten(er(din(beste(venn.( ( Få%kontrakten%opp%fra%skuffen%

Opphavsrett Til kildekode ( (

Åndsverkloven - eksemplarfremstilling §(2.(OpphavsreQen(gir(innen(de(grenser(som(er( angiQ(i(denne(lov,(enereQ(Al(å(råde(over( åndsverket(ved(å(fremsAlle(varig(eller( midlerAdig(eksemplar(av(det(og(ved(å(gjøre(det( Algjengelig(for(almenheten,(i(opprinnelig(eller( endret(skikkelse,(i(overseQelse(eller( bearbeidelse,(i(annen(liQeraturL(eller(kunstart( eller(i(annen(teknikk.(

Viktige lisensvilkår •  BruksreQ( •  Evigvarende(eller(element(av(lisens(i( vedlikeholdsavtalen?( •  Eksklusiv(/(ikkeLeksklusiv?( •  Geografisk(begrensning(/(verdensomspennende?( •  ”Sitelisens”( •  Hvor(omfaQende(er(egentlig(den?( •  Overdragelse(AllaQ?( •  Salg(av(virksomhet(/(aksjer(/(outsourcing( •  Hvilke(re?gheter(har(kunden(Al(spesialAlpasninger?( Gjenbrukbart?(Eksklusivt?(

Spesialitetsprinsippet i åvl. §(39a.Har(opphavsmannen(overdraQ( reQ(Al(å(bruke(verket(på(en(bestemt( måte(eller(ved(bestemte(midler,(har( erververen(ikke(reQ(Al(å(gjøre(det(på( andre(måter(eller(ved(andre(midler.(

spesialitetsprinsippet •  Avtaler(skal(tolkes(i(opphavsmannens( favør( •  Kan(ikke(utnyQe(verket(på(andre(måter( enn(avtalt( •  F.eks.(ikke(endre(kildekoden(selv,(ikke( oppreQholde(et(historisk(arkiv((read( only)(uten(Allatelse(

kontraktstyper ( (

Konsulentkjøp •  Bistand(L(innsatsforpliktelse( •  Oppdrag(/(prosjekt(L( resultatansvar(

Standardkontrakter •  Statens(Standardavtaler(–(DIFI( •  PS2000(–(Dataforeningen( •  IKTLNorge(

Statens standardavtaler - ssa •  •  •  •  •  •  •  KonsulenQjenester((SSALO,(SSALB)( Kjøpsavtalene((SSALK)( Tilpasningsavtalen((SSALT)( Programutviklingsavtalen((SSALU)( Smidigavtalen((SSALS)( Vedlikeholdsavtalene((SSALV)( Dri>savtalen((SSALD)( hQp://anskaffelser.no/ikt/temasider/statensLstandardavtalerLssa(

Egne avtaler •  Fordeler(og(ulemper( •  Vs.(leverandørens(standardkontrakter(/ beAngelser(

Obligasjonsrettslige prinsipper ( ( Les(kjøpsloven!(

Mangler og forsinkelse •  Kontraktsbrudd( avtalt( •  Forsinkelse( Llevert( •  Vesentlig( =mangel( kontraktsbrudd( Re?ng(/(omlevering(/(prisavslag(/(Albakehold( av(kjøpesum(/(erstatning(/(dagbot(/(heving(

Prinsippene%i%LOA%§%5%er%både%føringer%for%prosedyren%og%tolkningsmomenter%for%reglene%i%LOA/FOA%

Forskjell på å ha rett og få rett LeQere(å(lage(en(god(avtale(enn(å(løse(problemer(i(reQen(

Vurdering av prosessrisiko Leverandør( Erstatning(+( saksomkostninger( omdømme( Oppdragsgiver5 forsinkelse,(saksomkostninger,( gebyr,(erstatning,(omdømme( (

Ta i bruk Skytjenester på lovlig vis NIMA(IKTLkontraktsreQskurs,(4.(Al(5.(mars( ( v/advokat(Kjell(Steffner( (

datatilsynet ”Virksomheter(som(tar(i(bruk( neQskytjenester(er(juridisk(ansvarlig,( og(må(sørge(for(at( personopplysningene(behandles(i(tråd( med(personvernregelverket.”(

tema 1.  Et(lite(utvalg(av(tjenestevilkår( 2.  Personvernreglene(og(L prinsippene( 3.  Håndhevelse(av( personvernreglene(

Europeiske(menneskere?ghetskonvensjon( Art%8.%ReTen%Ul%respekt%for%privatliv%og% familieliv%( ”Enhver(har(reQ(Al(respekt(for(siQ(privatliv(og( familieliv,(siQ(hjem(og(sin(korrespondanse.”(

Utfordring Lovlig håndtering av personopplysninger( på tvers av jurisdiksjoner

Et lite utvalg av tjenestevilkår ( (

Tjenestene(er( interessante,(men( både(bransjen(og( tjenestevilkårene( fremstår(i(dag(som(

Svake vilkår Tilgjengelighet( Forpliktelser( Sikkerhet( Personvern( Erstatning( Jurisdiksjon( Data(innelåst( OpphavsreQ(

Lovvalg & verneting Switzerland(if(domiciled(in(Europe( California,(USA( Kunde:(Irland(–(Microso>:(kundens(hjemAng( Laws(of(California,(San(Fransisco(legal(venue( Norge( Switzerland(

Oppetid Available(24(hours(a(day,(7(days(a(week( 99.9%( 99.9%( strives(for(100%(upAme(and(availability( eQerstrebe(god(kvalitet(på(tjenesten(Al(enhver(Ad( The(Service(Is(Available(“As(Is”(

Tap av data YOU(EXPRESSLY(UNDERSTAND(AND(AGREE(THAT(GOOGLE(AND(PARTNERS(SHALL(NOT(BE(LIABLE(TO(YOU(FOR(ANY( DIRECT,(INDIRECT,(INCIDENTAL,(SPECIAL,(CONSEQUENTIAL(OR(EXEMPLARY(DAMAGES,(INCLUDING(BUT(NOT( LIMITED(TO,(DAMAGES(FOR(LOSS(OF(PROFITS,(GOODWILL,(USE,(DATA(OR(OTHER(INTANGIBLE(LOSSES(( You(are(responsible(for(maintaining(and(protecAng(all(of(your(stuff.(Dropbox(will(not(be(liable(for(any(loss(or( corrupAon(of(your(stuff,(or(for(any(costs(or(expenses(associated(with(backing(up(or(restoring(any(of(your(stuff.( påtar(seg(ikke(ansvar(for(feil,(mangler,(tap(av(Kundens(data( YOU(EXPRESSLY(UNDERSTAND(AND(AGREE(THAT(EVERNOTE,(ITS(SUBSIDIARIES,(AFFILIATES(AND(LICENSORS,(AND( OUR(AND(THEIR(RESPECTIVE(OFFICERS,(EMPLOYEES,(AGENTS(AND(SUCCESSORS(SHALL(NOT(BE(LIABLE(TO(YOU(FOR( ANY(DIRECT,(INDIRECT,(INCIDENTAL,(SPECIAL,(CONSEQUENTIAL(OR(EXEMPLARY(DAMAGES,(INCLUDING(BUT(NOT( LIMITED(TO,(DAMAGES(FOR(LOSS(OF(PROFITS,(GOODWILL,(USE,(DATA,(COVER(OR(OTHER(INTANGIBLE(LOSSES(

ERSTATNING $500,000(OR(THE(AMOUNT(PAID(BY(YOU(HEREUNDER(IN(THE(12(MONTHS( INGEN(AV(PARTENE(KAN(HOLDES(ANSVARLIG(UNDER(DENNE(AVTALEN(FOR( MER(ENN(BELØPET(SOM(KUNDEN(BETALTE(TIL(GOOGLE(I(LØPET(AV(DE(TOLV( MÅNEDENE(FØR(AKTIVITETEN(SOM(FØRTE(TIL(ERSTATNINGSANSVARET.( $100,000(OR(THE(AMOUNT(PAID(BY(CUSTOMER(TO(DROPBOX(DURING(THE( TWELVE(MONTHS(PRIOR(TO(THE(EVENT(GIVING(RISE(TO(LIABILITY( under(ingen(omstendighet(utbetale(noen(erstatning(som(oversAger(det( Kunden(har(innbetalt(siste(12(måneder( SHALL(IN(NO(EVENT(EXCEED(THE(AMOUNT(OF(FEES(PAYABLE(BY(CUSTOMER( TO(EVERNOTE(UNDER(THIS(AGREEMENT(DURING(THE(TWELVE(MONTH( PERIOD(IMMEDIATELY(PRECEDING(THE(INITIATON(OF(ANY(CLAIM(

Litt om Personvernreglene( (

Menneskerettighetsutvalget Ny5GRL5§510255 Enhver(har(Ret(Al(Respekt(for(sit(Privatliv(og( Familieliv,(sit(Hjem(og(sin(KommunikaAon.(( ( Det(paaligger(Statens(Myndigheder(at(sikre(et(Værn( om(den(personlige(Integritet(og(om(personlige( Oplysninger.(SystemaAsk(IndhenAng,(Opbevaring( og(Brug(af(Oplysninger(om(Andres(personlige( Forhold(kan(kun(finde(Sted(i(Henhold(Al(Lov.(( (

Personopplysningsloven §%1.%Lovens%formål% (((((((Formålet(med(denne(loven(er(å(beskyQe(den( enkelte(mot(at(personvernet(blir(krenket( gjennom(behandling(av(personopplysninger.( (((((((Loven(skal(bidra(Al(at(personopplysninger( blir(behandlet(i(samsvar(med(grunnleggende( personvernhensyn,(herunder(behovet(for( personlig(integritet,(privatlivets(fred(og( Alstrekkelig(kvalitet(på(personopplysninger.(( (

Personopplysninger ”Opplysninger(og( vurderinger(som(kan( knyQes(Al(en( enkeltperson”(

Behandling ”enhver(bruk(av( personopplysninger,(som(f.eks.( innsamling,(registrering,( sammensAlling,(lagring(og( utlevering(eller(en(kombinasjon( av(slike(bruksmåter”(

Behandlingsansvarlig ”den(som(bestemmer(formålet( med(behandlingen(av( personopplysninger(og(hvilke( hjelpemidler(som(skal(brukes”(

databehandler ”den(som(behandler( personopplysninger(på(vegne(av( den(behandlingsansvarlige”(

Sensitive personopplysninger a)(rasemessig(eller(etnisk(bakgrunn,(eller( poliAsk,(filosofisk(eller(religiøs(oppfatning,( b)(at(en(person(har(vært(mistenkt,(siktet,( Altalt(eller(dømt(for(en(straÅar(handling,( c)(helseforhold,( d)(seksuelle(forhold,( e)(medlemskap(i(fagforeninger(

Vilkår for å behandle personopplysnger Samtykke( Behandling(er(fastsaQ(i(lov(( Oppfylle(en(avtale(med(den(registrerte( Behandlingsansvarlige(skal(kunne(oppfylle(en(reQslig( forpliktelse( Ivareta(den(registrertes(vitale(interesser( Ubøre(en(oppgave(av(allmenn(interesse( Utøve(offentlig(myndighet(

Behandling av sensitive opplysninger Behandlingen(oppfyller(et(av(de(alminnelige(vilkårene( for(behandling(av(personopplysninger( Den(registrerte(samtykker( Behandling((er(fastsaQ(i(lov( Behandlingen(er(nødvendig(for(å(beskyQe(en(persons( vitale(interesser,(og(den(registrerte(ikke(er(i(stand(Al(å( samtykke( Behandling(av(frivillig(registrerte(opplysninger(( ( ( (

Konsesjon Det(kreves(konsesjon(fra( DataAlsynet(for(å(behandle( sensiAve(personopplysninger( DeQe(gjelder(likevel(ikke(for(behandling(av(sensiAve(personopplysninger(som(er(avgiQ(uoppfordret.(

personvernprinsippene 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  Samtykke(eller(annet(reQslig(grunnlag( Proporsjonalitet( Formålsbestemthet( Relevans(og(minimalitet( Fullstendighet(og(kvalitet( Informasjon(og(innsyn( Informasjonssikkerhet( Særlig(strenge(regler(ved(behandling(av( sensiAve(personopplysninger( 9.  Anonymitet(og(sporfri(ferdsel(

Samtykke Behandling%av% personopplysninger(skal(i( størst(mulig(grad(være( basert(på( •  frivillig,(( •  u3rykkelig(og(( •  informert55 samtykke.(

Informert •  Navn(og(adresse(på(behandlingsansvarlig( •  Hva(opplysningene(skal(brukes(Al( •  Om(opplysningene(skal(utleveres(Al(andre,(og( eventuelt(Al(hvem((( •  Om(det(er(frivillig(å(gi(fra(seg(opplysningene( •  Informasjon(om(innsyn(i,(re?ng(og(sle?ng(av(( •  Hvor(lenge(personopplysningene(vil(bli(behandlet( eller(oppbevart( •  At(samtykket(kan(trekke(

Frivillig •  Hva(spørres(det(eQer?( •  Hvor(belastende(vil(et(samtykke( være?( •  Er(konsekvensene(uforholdsmessige( om(du(ikke(samtykker?( Typisk(for(å(moQa(en(tjeneste(eller(bli(ansaQ(

uttrykkelig AkAv(handling( – at(du(har(samtykket( – hvilke(behandlinger(samtykket( gjelder( – hvilke(virksomheter(samtykket(er( giQ(Al(

proporsjonalitet •  Innsamling(og(behandling(i(overensstemmelse( med(lovverket( •  Rimelig(i(forhold(Al(den(registrerte( •  Registreringen5av5opplysninger5må5være5 proporsjonal5med5formålet5 •  I(valget(av(to(alternaAve(løsninger(ved( behandling(av(personopplysninger(skal(man( velge(det(alternaAvet(som(er(minst% personverninngripende%

Konsekvenser av Regelbrudd ( (

Tilsyn og sanksjoner DataAlsynet( •  SystemaAsk(og(offentlig(fortegnelse(over(innmeldte( behandlinger( •  Behandle(konsesjonssøknader( •  Kontrollere(at(lover(og(forskri>er(blir(fulgt( ( Konsekvens( •  Overtredelsesgebyr( •  Pålegg(om(endring(eller(opphør(av(ulovlige(behandlinger( •  Erstatning( •  Straff(

LYNX5advokaWirma5DA5 Hieronymus(Heyerdahls(gate(1( NL0160(Oslo( Kjell5Steffner5 ks@lynxlaw.no Tlf(905(11(901( TwiQer:(@KSteffner( ( hQp://lynxlaw.no/menneskene/kjellLsteffner/( ( Flere(presentasjoner(på(hQp://www.slideshare.net/kjellsteffner/((

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Kontrakten som verktøy for prosjektledere | Ngoding

Prosjektledelse og kontrakter ved advokat Kjell Steffner i LYNX advokatfirma. ... #for #Kontrakten #prosjektledere #som #verktøy. Most Commented +1.
Read more

Porteføljestyring av IKT-prosjekter - Den Norske Dataforening

Gjennom porteføljestyring får ledere et kraftfullt verktøy for å sikre at virksomheten gjennomfører de riktige prosjektene i forhold til strategiske ...
Read more

Kontrakten som verktøy for prosjektledere - DN Kurs & Seminar

Advokat Kjell Steffner holder foredraget om hvordan kontrakten brukes som verktøy for prosjektledere.
Read more

IKT-Prosjekter - HelseWiki

IKT-Prosjekter. Fra HelseWiki. Gå til: ... Prosjekter i eller som berører spesialisthelsetjenesten vil være av ulik karakter og benytte ... Kontrakt med ...
Read more

Suksess og fiasko i offentlige IT-May31

Suksess&og&fiaskoi&offentlige&IKT" prosjekter:*!! Enoppsummering#av!forskningsbasert’ kunnskap!og#evidensbaserte!tiltak! 31#mai#2015* * * * * Magne ...
Read more

Verktøy - NSP - Norsk senter for prosjektledelse

Verktøy. På denne siden finnes en oversikt over noen tilgjengelige verktøy som er relatert til prosjektledelsesfaget. Dette inkluderer både verktøy ...
Read more