Konfliktu risināšana darba strīdos

60 %
40 %
Information about Konfliktu risināšana darba strīdos
Education

Published on March 5, 2014

Author: arodbiedriba

Source: slideshare.net

Description

Konfliktu risināšana darba strīdos

LIZDA jauniešu seminārs
www.lizda.lv

Konfliktu risināšana darba strīdos LIZDA jauniešu seminārs Kaspars Rācenājs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists 67035905 / 29800530 kaspars@lbas.lv www.arodbiedribas.lv / www.darbatiesibas.lv

Darba kārtība Darba strīdi Darbs grupās • veidi • izsķiršana • AB biedra atbrīvošana • argumentu kaujas • prezentācijas Noslēgums Darbs grupās • novērtējums • ieteikumi • darba strīdu risināšana • prezentācijas

Darba strīdi – domstarpības, kuras rodas, slēdzot, grozot, izbeidzot vai pildot darba līgumu / koplīgumu, kā arī piemērojot vai tulkojot normatīvo aktu noteikumus, darba līguma / koplīguma vai darba kārtības noteikumus. Individuālie Kolektīvie Interešu - saistībā ar tiesību kolektīvo pārrunu procesu, nosakot jaunus darba apstākļus vai nodarbinātības noteikumus.

Darba strīdi izsķirami uzņēmumā Tiesā VDI Ar mediāciju

Uzņēmumā DL 94.p. Darba strīdu komisijā Sūdzību iesniedz DD pilnvarotai personai Atbild ne vēlāk kā 7 d laikā

Darba strīdu komisija DD un DP vienojas rakstveidā Lēmums stājas spēkā 10d laikā, kad puses saņēmušas lēmumu Lēmums izpildāms labprātīgi 10d laikā, ja nav citādi noteikts strīdu komisija Lēmumu pieņem 50%+1 Ja nepilda, izpildu raksts Vienāds skaits darbinieku un DD pārstāvju + pr-js Lietu izskata 10d laikā ZTI

Tiesā par darba samaksas piedziņu par atjaunošanu ja AB nepiekrīt AB atlaišanai par atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu ja nav darba strīdu komisijas ja līgumu pieprasa izbeigt 3.persona

DL 110.pants [ darba līguma uzteikšana darbinieku arodbiedrības biedram ] 1.d. – kādos gadījumos jāsaņem AB piekrišana 2.d. – AB pienākums atbildēt, termiņi, sekas, ja tomēr neatbild 3.d. – DD rīcība, ja saņemta AB piekrišana 4.d. – DD rīcība, ja nav saņemta piekrišana

Ar arodbiedrību nav jāsaskaņo: uzteikums pārbaudes laikā; ja uzsaka līgumu darbiniekam, kas veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī; ja uzsaka līgumu sakarā ar to, ka ir kurš agrāk veica attiecīgo darbu; ja uzsaka līgumu sakarā atjaunots darbā darbinieks, ar to, ka tiek likvidēts darba devējs; vienojoties; ja izbeidzas terminēts darba līgums. ja izbeidz darba attiecības

DL 98.p. [Darba līguma uzteikums saistībā ar tajā piedāvātajiem grozījumiem] DL 98.p. + DL 101.p. = DL 110.p. = jāsaskaņo ar arodbiedrību

Pirms darba līguma uzteikšanas darba devējam jānoskaidro, vai darbinieks ir arodbiedrības biedrs, un, ja ir, jāsaņem attiecīgās arodbiedrības piekrišana [DL 101.p. 6.daļa + 110.p. 1.d.] Pienākums ir imperatīvs [obligāts, nav iespēja izvairīties no izpildes] un nepārprotams.

Sekas, ja DD neievēro [110.p. 1.d.] atkāpšanās no pienākuma izpildes, neatkarīgi no šādas rīcības motīviem, ir traktējama kā darba attiecību ar darbinieku – arodbiedrības biedru – izbeigšanas būtisks pārkāpums un tādēļ kalpo par patstāvīgu pamatu uz darbinieka tiesību aizskāruma novēršanu vērstā prasījuma apmierināšanai. [SKC-933/2011, SKC-261/2012]

Sekas, ja DD neievēro [DL 101.p. 6.d.] varētu atzīt, ka pati par sevi jautājuma neuzdošana darbiniekam, vai viņš ir arodbiedrības biedrs, nebūtu uzskatāma par pārkāpumu, ja vien pēc tam būtu saņemta arodbiedrības/arodbiedrību, kuru biedrs ir atlaižamais darbinieks, piekrišana. [SKC-341/2012]

Darbinieku arodbiedrībai ir pienākums laikus, bet ne vēlāk kā 7 darbdienu laikā pēc darba devēja pieprasījuma saņemšanas informēt darba devēju par savu lēmumu [DL 110.p. 2.d.]

Arodbiedrības lēmums [DL 110.p. 2.d.] “atlaist nedrīkst nodarbināt”

Arodbiedrības lēmums [DL 110.p. 2.d.] Arodbiedrībai ir iespēja izvēlēties sniegt vai nesniegt atbildi uz darba devēja pieprasījumu, tomēr, sniedzot atbildi, likums neuzliek tai par pienākumu motivēt savu lēmumu. Savā lēmumā arodbiedrība var norādīt, ka tā piekrīt vai nepiekrīt darba līguma uzteikumam, nepaskaidrojot, pēc kāda tieši Darba likuma punkta tā piekrīt uzteikumam un kāds ir šāda lēmuma pieņemšanas pamatojums (SKC879/2011*)

Par arodbiedrību tiesībām saņemt informāciju no darba devēja [DL 11.p.] Pat, ja šāda informācija būtu ierobežotas pieejamības, darbinieku pārstāvjiem būtu tiesības to saņemt. [SKA‐276/2012]

DD nolemj uzteikt darba līgumu Pirms darba līguma uzteikšanas DD noskaidro vai darbinieks ir AB biedrs (DL 101.p. 6.daļa + 110.p. 1.daļa) nav biedrs ir biedrs uzteic līgumu pieprasa attiecīgās AB piekrišanu Jāievēro DL 102.p. un DL 103.p. AB nesniedz atbildi 7 dd. laikā 1 mēn. laikā no brīža, kad bija jāsaņem atbilde DD uzteic darba līgumu AB 7 dd. laikā piekrīt uzteikumam 1 mēn. laikā no atbildes saņemšanas DD uzteic darba līgumu AB nepiekrīt uzteikumam 1 mēn. laikā no atbildes saņemšanas DD ceļ prasību tiesā

darbs grupās

6 grupās 3:3 Auditorija fiksē dalībnieku uzstāšanos Argumentu kaujas 2 pārstāvji nāk un aizstāv apgalvojumus 5 min Katrai grupai savs apgalvojums • Jāsagatavo 5 argumenti +/• Laiks 10 min

vokāli Vizuāli • • • • • • Ķermeņa valodu Žestus Sejas izteiksmi Acu kontaktu Uztraukumu apģērbu • • • • • Cik skaļi, skaidri Temps Pauzes, elpošana Uzsvars + krāsa Balss tonis + daudzveidība Auditorija vērtē dalībnieku uzstāšanos: Vārdos • • • • Saturs Domu secība liekvārdība Teikumu garums

APGALVOJUMI Darbinieku skaita samazināša nas gadījumā, vispirms no darba jāatbrīvo pensijas vecumu sasniegušie pedagogi Par pedagogu drīkst strādāt persona, kas ir iepriekš administrat īvi sodīta par bērna atstāšanu bez uzraudzība s Skolēniem ir tiesības filmēt mācību stundu procesu un video ievietot internetā Arodbiedrī bas skolā ir vajadzīgas Visiem skolotājiem šobrīd vajag palielināt algas Ķīmijas eksāmena m ir jābūt obligātam

6 grupās 3:3 Auditorija fiksē dalībnieku uzstāšanos Argumentu kaujas 2 pārstāvji nāk un aizstāv apgalvojumus 5 min Katrai grupai savs apgalvojums • Jāsagatavo 5 argumenti +/• Laiks 10 min

Video 6 grupās • [2dd +1d+ 3ab] Uzdevums • • • • noskaidro risini laiks 10 min piefiksē +/- 1 grupa prezentē • Katrai 3 min iepazīties ar uzdevumu • 10 min prezentācija • Auditorija piefiksē +/• Auditorija sniedz vērtējumu Katrai grupai 3 uzdevumi 2 grupa prezentē 3 grupa prezentē

ej.uz/LIZDAyouth twitter.com/jaunie_pedagogi ej.uz/young_latvian_teachers ej.uz/jaunie-pedagogi KOPĀ MĒS SASNIEGSIM VIRSOTNES...

Add a comment

Related presentations

Related pages

Konfliktu risināšana darba strīdos - Education

Konfliktu risināšana darba strīdos LIZDA jauniešu seminārs www.lizda.lv
Read more

pravo ozbrojeneho konfliktu - Documents

Konfliktu risināšana darba strīdos Konfliktu risināšana darba strīdos LIZDA jauniešu seminārs www.lizda.lv
Read more

Mediācija LV - Mediatori – konsultanti

Ģimenes lietu mediācija, attiecību un darba konfliktu risināšana, ... lietās un strīdos, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām. ...
Read more

Praktizējošo mediatoru pakalpojumi – Biedrība Mediācija un ADR

Izmanto mediācijas tehniku un paņēmienus komercstrīdos, darba strīdos, ... Ģimenes lietu mediācija, attiecību un darba konfliktu risināšana, ...
Read more

PV KLUBA MEISTARKLASE – KONFLIKTI PROJEKTU KOMANDĀ | LNPVA

Būs iespēja arī praktiski izmēģināt konfliktu risināšanas ... juridiskās konsultācijas, konfliktu risināšana un ... darba strīdos, ...
Read more

Lekcijas un apmācība | Lelde Kāpiņa

Mediācija un konfliktu risināšana; Ģimenes attiecību veidošana, bērna ienākšana ģimen ... Mediācija darba strīdos; Mediācija krimināllietās;
Read more

Mediācija – mūsdienīga strīdu risināšanas metode ...

... ka mediāciju Latvijā lielākoties lieto strīdos, ... tādējādi atstājot konfliktu neatrisinātu. Sākotnēji darba devēji mediāciju varētu ...
Read more

Konflikti un to risināšana organizācijā / ID: 366707

Referāts: Konflikti un to risināšana organizācijā. Vārds “konflikts” cēlies no latīņu valodas (conflictus), kurā tas nozīmē pretēju ...
Read more