Koncepcja planu zagospodarowania dla Parku Zdrojowego w Jelitkowie

50 %
50 %
Information about Koncepcja planu zagospodarowania dla Parku Zdrojowego w Jelitkowie
Real Estate

Published on March 21, 2014

Author: trojmiastopl

Source: slideshare.net

JELITKOWO REJON PARKU ZDROJOWEGO II 0138 KOMISJA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA 20.03.2014

HOTEL „NOVOTEL” PĘTLA TRAMWAJOWA SYTUACJA Nowe Tereny Rekreacyjne PARK ZDROJOWY P

STAN DOMU ZDROJOWEGO od strony morza od strony morza od strony lądu od strony lądu

• PIOTR KRAIŃSKI EKOFIZJOGRAFIA

ZDJĘCIA Z TERENU OPRACOWANIA

ZDJĘCIA Z TERENU OPRACOWANIA

MAPY AKUSTYCZNE DZIEŃ NOC

WNIOSEK URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI: PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE MUSZĄ UWZGLĘDNIĆ ZAGROŻENIE POWODZIĄ DO RZĘDNEJ + 2.50 m n. p. m.

STUDIUM

PLAN OBOWIĄZUJĄCY Jelitkowo rejon Parku Zdrojowego Nr ewid. 0116 Uchwała RMG z dnia 29.04.2004 r. 35 – plaże morskie 61 – zieleń chroniona 62 – zieleń urządzona 33 – usługi 86 – wydzielony ciąg pieszy i pieszo - rowerowy

UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE Układ urbanistyczny Starej Oliwy Decyzja nr 730 z dnia 14.09.1976 r.

SLOW STER

STRUKTURA WŁASNOŚCI UŻYTKOWANIE WIECZYSTE Działki: nr 247/7 o pow. 7.317,2 m² nr 247/6 o pow. 577,5 m² obręb 008

DRZEWA W PARKU ZDROJOWYM

INWENTARYZACJA DRZEW

PRÓBY OCHRONY ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU Koncepcja przesunięcia osi założenia NIE UZYSKAŁA zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Pismem z dnia 10.02.2011 r. W PLANIE OBOWIĄZUJĄCYM W LINIACH ZABUDOWY OSTRÓG KONIECZNA JEST WYCINKA 26 DRZEW WARIANT I – realizacja zapisów projektu Planu spowoduje wycinkę ok. 60 – 65 drzew Na terenie 008-U33 oraz kilku na terenach KX. WARIANT II – realizacja zapisów projektu Planu spowoduje wycinkę ok. 50 - 55 drzew Na terenie 008-U33 oraz kilku na terenach KX.

PROJEKT HOTELU Z 2013 R. Realizacja zapisów projektu planu spowoduje wycinkę 94 drzew.

HISTORIA MIEJSCA

PIERWSZA KONCEPCJA ARCHITEKTURY HOTELU

PROJEKT PLANU 0138 2010 R. Przy parametrach zabudowy: Max. powierzchnia zabudowy – 80% Min. pow. biologicznie czynna – 20% Max. Intensywność zabudowy – 2,5 Max. Wysokość zabudowy: a – 17,5 m; b – 6 m; c – 24 m. UZYSKANE UZGODNIENIA : 1. Urząd Morski w Gdyni 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 3. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 4. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 5. Wojewoda Pomorski 6. Zarząd Województwa Pomorskiego 7. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 8. Dyrektor Oddziału ABW 9. Zarząd Dróg i Zieleni UZYSKANE OPINIE : 1. Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego 2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska BRAK UZGODNIENIA: Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

PROJEKT PLANU

WARIANT I

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT II

PORÓWNANIE WARIANTÓW U33 – 6.875 m² U33 – 7.895 m² w tym obszar „A” o ogólnej dostępności – 1.020 m²

USTALENIA DOTYCZĄCE TERENU USŁUGOWEGO 24,9 % INTENSYWNOŚĆ: MINIMALNA: 0,15 MAKSYMALNA: 1,5/2,5* MINIMALNY PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 25% *Intensywność = 1,5 - dla kondygnacji nadziemnych Intensywność = 2,5 - zgodnie z definicją w Ustawie – z kondygnacjami podziemnymi PARAMETRY ZABUDOWY: POW. ZABUDOWY: MINIMALNA – 10% MAKSYMALNA – 50% WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: MINIMALNA: Obszar a – 10 m Obszar c – 16 m Obszar d – 6 m MAKSYMALNA: Obszar a – 11 m Obszar b – 4,5 m Obszar c – 18,5 m Obszar d – 14 m

WGLĄD NA MORZE Z OSI ZAŁOŻENIA : ZIMĄ I LATEM W PROJEKCIE PLANU

USTALENIA DOTYCZĄCE ZABUDOWY W TERENIE ZIELENI URZĄDZONEJ Parametry zabudowy: Max. powierzchnia zabudowy – 40% Min. procent pow. biologicznie czynnej – 40% Max. Intensywność zabudowy – 0,5 Wysokość zabudowy: Minimalna – 3,0 m Maksymalna – 7,0 m.

Plan obowiązujący Nr 0116 z 2004 r. PROJEKT PLANU Nr 0138 z 2014 r. INTENSYWNOŚĆ MAKSYMALNA nie ustala się (0.15) 1.5/2.5 MIN. PROCENT POW. BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 50% 25 % MAKSYMALNY PROC. POKRYCIA DZIAŁKI ZAB. 30% 50 % LINIE ZABUDOWY Po historycznym obrysie budynku i ostróg Poszerzenie zabudowy względem planu o 13.5 m z zachowaniem obrysu wnętrza dziedzińca MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY Dom Zdrojowy – 16 m ostrogi – 10 m łączniki – 6 m Dom Zdrojowy – 18.5 m ostrogi - 11 m łączniki – 14 m KSZTAŁT DACHU DWUSPADOWY, min.30° STROMY – Dom Zdrojowy PŁASKI - ostrogi INNE PORÓWNANIE PARAMETRÓW URBANISTYCZNYCH Przymknięcie ostrogami placu przed Domem Zdrojowym. Otwarcie dziedzińca na plażę. Rzut podpiwniczenia i pięter ostróg wychodzi poza obrys rzutu parteru.

Teren jest uzbrojony. zaopatrzenie w media z sieci znajdujących się w ulicach: Jelitkowskiej, Pomorskiej i Kaplicznej. Przez teren przebiega gazociąg średniego ciśnienia oraz kolektor kanalizacji deszczowej o średnicy 1,0 m. INFRASTRUKTURA ORAZ SKUTKI FINANSOWE Dla terenu o przeznaczeniu usługowym 001-U33 o pow. 0,79 ha ustalona została stawka procentowa na poziomie 30% ze względu na wzrost wartości nieruchomości. Zmiana parametrów przyczyni się do uzyskania 2 razy większej powierzchni użytkowej niż dopuszcza obowiązujący plan miejscowy.

Add a comment

Related presentations

9876557500 | 9872076706 | WAVE APARTMENTS MOHALI SECTOR 99 | WAVE APARTMENTS COMIN...

Find out our slection of luxury properties in Provence and on the French Riviera (...

Find out this lovely recent and luxury property in the soth of France near airport...

Map of the Boston Commercial Real Estate market by industry and area.

29 Palms Residential Lot

29 Palms Residential Lot

November 10, 2014

29 Palms residential lot in developing area of 29 Palms. Clean pristine desert vi...

Palm Bay Home Inspector

Palm Bay Home Inspector

November 6, 2014

We Provide Home Inspections and commercial inspections in Brevard County, FL and I...

Related pages

Nowy dom zdrojowy w Jelitkowie z widokiem na morze?; mpzp ...

... zagospodarowaniem Parku Zdrojowego w Jelitkowie. ... planu dla Parku Zdrojowego w Biurze ... Koncepcja planu zagospodarowania dla Parku Zdrojowego w ...
Read more

Koncepcja budowy hotelu w gdańskim Jelitkowie ciągle ...

Koncepcja budowy hotelu w Jelitkowie wciąż aktualna ... plan zagospodarowania ... autorka planu dla Parku Zdrojowego w Biurze Rozwoju ...
Read more

Skierniewice: Koncepcja zagospodarowania przy ul ...

... która od lat jest niewykorzystywana ma zacząć być atrakcyjnym miejscem dla ... Koncepcja zagospodarowania ... Parku Zdrojowego w ...
Read more

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...

Obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ... Od listopada 2008 roku dla studium ... Plan miejscowy w systemie zagospodarowania ...
Read more

Koncepcje programowo-przestrzenne - Instytut Projektowania ...

Pierwszym było sporządzenie opinii urbanistycznej polegającej na interpretacji ustaleń planu miejscowego dla ... planu zagospodarowania ... Parku w ...
Read more

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ...

Od listopada 2008 roku dla planu miejscowego ... zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania ... w systemie zagospodarowania ...
Read more

Koncepcja MPZP Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania ...

Świąteczne paczki dla zwierząt w ZOO ... Palmiarnia i Groty Szeptów w Parku Oliwskim ... koncepcja planu zagospodarowania ...
Read more

Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu ...

Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu ...
Read more