Kisi kisi materi tajuk subyek keislaman (TSI-PII-2010-UINSUKA)

56 %
44 %
Information about Kisi kisi materi tajuk subyek keislaman (TSI-PII-2010-UINSUKA)
Education

Published on March 12, 2014

Author: setyo14

Source: slideshare.net

Description

Kisi-kisi materi Tajuk Subjek Keislaman

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 1 KISI-KISI MATERI MATA KULIAH TAJUK SUBJEK KEISLAMAN SRI ROHYANTI ZULAIKHA PRODI ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 2 MATERI I.Prinsip dasr penyusunan tajuk subjek II.Jenis-jenis tajuk subjek III.Nama pribadi dan nama geografis sbg tajuk subjek IV. Sistem sindetik V. Daftar tajuk subjek VI. Nomor Klasifikasi

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 3 I PRINSIP DASAR PENYUSUNAN TAJUK SUBJEK DI PERPUSTAKAAN

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 4 1. MASALAH BAHASA Harus dilihat dari berbagai aspek : a. Tata bahasa b. Ejaan c. Sinonim d. Semantik e. Pedoman EYD

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 5 2. KESERAGAMAN a. Katalog itu mengumpulkan semua bahan pustaka mengenai topikyang sama di bawah satu subjek yang seragam b. Istilah yang di tetapkan sebagai tajuk subjek, harus diterapkan secara seragam utk semua topik tertentu itu c. Bila ada sinonim, maka haru sidbuatkan penunjukkan dari sinonim itu, ke istilah yang di pakai d. Cont. HUKUM DAGANG, digunakan utk istilah- istilah Hukum Niaga, Hukum Perdagangan, Hukum Perniagaan

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 6 3. PEMAKAIAN a. Tajuk yg dipilih adalah berdasarkan pada pemakaian orang banyak/pemakaian umum di Indonesia b. Misalnya : PERNIKAHAN atau PERKAWINAN, LEMBU atau SAPI, LAGU atau NYANYIAN, DAKWAAN atau TUDUHAN, BEDIL atau SENAPAN

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 7 4. IST IND VS IST ASING a. Prioritas pertaman pakai bahasa indonesia b. Utk konsep yang belum ada istilah Indonesianya, maka pemakaian istilah asing harus mengikuti kaidah dalam bahasa Indonesia, mis. ANARKISME bukan ANARCHISM,FASISME bukan FACISM. c. Bila istilah asing lebih populer, misalnya : ANATOMI lebih baik daripada ILMU URAI. PSIKOLOGI lebih baik daripada ILMU JIWA d. Bila istilah Indonesia terlalu panjang atau karena harus di uraikan, mis. DEVISA vs ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 8 5. KEKHUSUSAN  Tajuk subjek yang dipilih harus setepat mungkin sesuai dengan topik, tidak boleh lebih luas dari topiknya. Mis. Sebuah karya ttg hukuman mati, maka harus digunakan HUKUMAN MATI, bukan HUKUM PIDANA atau HUKUMAN, karena keduanya terlalu umum.  Adakalanya istilah harus diberi penjelas yg diletakkan dalam tanda kurung. Tujuannya adalah untuk : a. memperjelas arti subjek ybs b. membedakan dg tajuk yg sama tapi dai aspek yang berbeda c. mempersempit ruang lingkup/mengkhususkan tajuk contoh : a. KOMPOSISI (KESENIAN) b. KOMPOSISI (MUSIK) c. KOMPOSISI (PERCETAKAN) d. KOMPOSISI (RETORIKA)

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 9 II JENIS-JENIS TAJUK SUBJEK

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 10 1. TAJUK UTAMA (MAIN HEADING) a. Kata benda sbg subjek b. Tajuk ajektif c. Tajuk frasa d. Tajuk gabungan e. Tajuk bentuk kombinasi f. Tajuk yang di balik

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 11 Kata benda sbg subjek  Kata benda menjadi tajuk subjek  Contoh:  EKONOMI  PENDIDIKAN  PERTANIAN

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 12 Tajuk ajektif  Tajuk subjek berupa bentuk frasa ajektif yg terdiri dari kata benda dan di ikuti kata sifat.  Contoh:  ANGGARAN MONETER  BINATANG LANGKA  HUKUM ADMINISTRATIF

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 13 Tajuk frasa Tajuk yang dibentuk oleh dua kata benda yang dibagungkan atau dihubungkan dengan kata depan, digunakan utk : a. membatasi konsep, b. Contoh : TELEVISI DALAM POLITIK c. menyatakan suatu konsep yg biasanya digunakan utk dua konsep atau dua benda, d. Contoh : WANITA SEBAGAI HAKIM e. menyatakan konsep yg biasanya digunakan suatu frasa, f. Contoh : HAK GUNA BANGUNAN, KERJA SAMA ANTAR PERPUSTAKAAN

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 14 Tajuk gabungan  Tajuk gabungan dibentuk oleh dua atau lebih unsur yg sederajat,dihubungkan dengan kata penghubung “DAN”. Bentuk tajuk ini punya tujuan, yaitu :  Utk menyatakan hubungan antara dua konsep/dua benda, mis : AGAMA DAN MUSIK  Mencakup karya2 dua subyek atau topik,kadang2 berlawanan, mis :BAIK DAN JAHAT, AMNESTI DAN ABOLISI  Dua unsur yg tdk dpt dipisahkan kare erat hubungannya, mis : BANK DAN PERBANKAN, KEJAHATAN DAN PENJAHAT

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 15 Tajuk bentuk kombinasi  Tajuk yg terdiri dari kombinasi dua bidang pengetahuan,bisanya tajuk2 tsb panjang2  Misanya :  DINAS DIPLOMATIK DAN KONSULER  KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA  SISTEM PENYIMPANAN DAN PENEMUAN KEMBALI INFORMASI

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 16 Tajuk yang di balik  Tajuk yang terdiri atas dua atau lebih kata-kata/istilah2.  Alasan pembalikan/inversi : a. Anggapan bhwa pemustaka akan mencari melalui istilah kata dasar, biasanya kata benda mis BEDAH, AHLI, INFORMASI b. Menempatkan istilah/kata yg luas di depan, mis : HAKIM, AHLI ; HAKIM, PRAKTEK ; HAKIM, KONFLIK.

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 17 2. TAJUK TAMBAHAN (SUB HEADING) a. Subdivisi menurut bentuk b. Subdivisi menurut tempat geografis c. Subdivisi menurut waktu d. Subidivisi menurut topik atau aspek khusus

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 18 Subdivisi menurut bentuk  Subdivisimenurut bentuk di definsikan sbg perluasan stau tajuk sbjekyg didasarkan pada bentuk/penyusunan materi subjek dlm bentuk  Contoh :  ARSITEKTUR - ABSTRAK  ARSITEKTUR – KAMUS  ARSITEKTUR – BUKU TAHUNAN

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 19 Subdivisi menurut tempat geografis  Bila data dari subjek yg diolah terbatas pada wilayah geografis  Contoh :  HUKUM PIDANA –ITALIA  HUKUM ADAT – ACEH  Bila nama-nama geografis yang dijadikan sebagai tajuk  Contoh :  INDONESIA – IKLIM  JAKARTA - SENSUS

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 20 Subdivisi menurut waktu  Contoh :  HUKUM PERDATA – ABAD 19  HAK CIPTA – INGGRIS –ABAD 19  INDONESIA – SEJARAH – 1942- 1955

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 21 Subdivisi menurut topik atau aspek khusus  Menunjukkan suatu subyek umum yang diolah dari aspek sudut atau aspek khusus.  Contoh :  HUKUM – FILSAFAT  PERUMAHAN – SENGKETA  PENGADILAN - PERSONALIA

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 22 III NAMA PRIBADI DAN GEOGRAFIS SBG TAJUK SUBJEK

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 23 NAMA PRIBADI  Nama pribadi dapat dijadikan sebagai tajuk subjek  Penulisannya sama seperti aturan dalam Peraturan Katalogisasi Indonesia atau AACR 2nd ed.

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 24 NAMA GEOGRAFI  Nama geografis bisa dijadikan sebagai tajuk subjek  Contoh :  AMERIKA SERIKAT  JEPANG  INDONESIA  AUSTRALIA

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 25 IV SISTEM SINDENTIK

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 26  Kartu kalatog di lengkapi dengan sistem sindetik.  Gunanya adalah utk menghubung tajuk2 yg berhubungan  Sistem sindetik td : a. penunjukkan atau referensi silang, b. catatan ruang lingkup dan c. pembalikan/inversi

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 27 PENUNJUKAN ‘LIHAT’  Penunjukan ‘lihat’ adlh suatu penunjukkan dlm katalog yg menuntun pemustaka dr satu subjek yg tdk dipakai sbg tajuk subjek, ke lain tajuk yg dipakai sbg tajuk subjek.  Misal :  Abolisis lihat AMNESTI DAN ABOLISI  Perbankan lihat BANK DAN PERBANKAN  Suku terasing lihat MASYARAKAT TERASING

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 28 PENUNJUKAN ‘LIHAT JUGA’  Penunjukkan ‘lihat juga’ adalah suatu tajuk subjek yg lain yg berhubungan  Maksudnya adalah memungkinkan pemustaka mendapatkan bahan- bahan informasi tambahan yg berhubungan dengan inf yg dicari

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 29 CATATAN RUANG LINGKUP/ SCOPE NOTE  Membantu pemustaka utk menerangkan ha-hal apa saja yang dicakup leh subjek ybs/ruang lingkup dari subjek itu.  Contoh :  FOTOGRAFI UDARA termasuk fotografi dari pesawat terbang, balon, gedung tinggi dsb.

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 30 V NAMA-NAMA LAIN YG BISA DIJADIKAN TAJUK SUBJEK  Nama pribadi  Nama daerah geografi  Nama bangsa dan suku bangsa  Nama organisasi, lembaga, perusahaan  Nama pakta dan perjanjian  Nama benda dan barang  Nama tanaman dan binatang

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 31 YANG TERDAPAT DALAM DAFTAR TAJUK SUBJEK  ACUAN =sistem yg menunjuk dari tajuk satu ke tajuk yang lain di katalog

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 32 ACUAN ‘LIHAT’  Acuan dlm katalog yg menuntun pemustaka dari satu tajuk yg tidak dipakai sbg ts, ke tajuk lain yag dipakai sbg ts utk entri.  Acuan ‘LIHAT’ dibuatkan dari : a. Sinonim : Biri-biri LIHAT DOMBA b. Ist.Indonesia asli yg kurang populer : Ilmu Irai LIHAT ANATOMI

a. Ist asing yg kurang populer : Daktiloskopi LIHAT SIDIK JARI b. Bagian kedua dari tajuk interved : Kehakiman, Kekuasaan LIHAT KEKUASAAN KEHAKIMAN c. Tajuk yg tidak dibalik : Pembasmian hama LIHAT HAMA, PEMBASMIAN d. Bag. Kedua dari tajuk gabungan : Anak dan televisi LIHAT TELEVISI DAN ANAK tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 33

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 34 ACUAN ‘LIHAT JUGA’  Sistem acuan dr satu ts ke ts yg lain, yg semuanya dipakai sgb ts utk entri/acuan dari yang UMUM ke yg KHUSUS  Tujuan acuan “LIHAT JUGA” a. Memungkinkan user mendapatkan buku2 lain yg berhub.dg buku yg dicarinya b. Acuan tsb dibuat bila ada buku2 dlm perpustakaan ttg subjek2 yg ditunjukkan itu.

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 35 Contoh :  GEMPA BUMI LIHAT JUGA GUNUNG BERAPI ; SEISMOLOGI  TELEKOMUNIKASI LIHAT JUGA RADIO ; TELEGRAFI ; TELEPON; TELEVISI

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 36 ACUAN UMUM  Acuan yg dibuat utk golongan subjek2 yg pd umumnya terlalu banyak utk disebut satu persatu/utk menghindari berulang- ulang.  Contoh :Laboratorium lihat subjek2 dengan tt LABORATORIUM, ump.KIMIA- LABORATORIUM  BINATANG Lihat juga nama2 jenis binatang, umpamanya BINATANG AIR

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 37 TANDA X DAN XX  X = perintah utk membuat acuan Lihat dari ist. yg tdk digunakan sbg ts ke ist yg digunakan sbg ts.  XX = perintah utk membuat acuan lihat juga dati ts yg umum ke ts yg khusus

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 38 CONTOH :  AKUPUNTUR X Tusuk Jarum XX KEDOKTERAN Jadi, kita hrs membuat acuan Lihat dari Tusuk Jarum ke AKUPUNTUR sbb: Tusuk Jarum lihat AKUPUNTUR

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 39 Lanjutan…  Kita juga haus membuat acuan lihat juga dari KEDOKTERAN ke AKUPUNTUR  Sbb :  KEDOKTERAN lihat juga AKUPUNTUR

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 40 CATATAN RUANG LINGKUP/ SCOPE NOTE  Catatan yg dibuatkan di bawah ts, utk menjelaskan hal2apa saja yg dicakup oleh subjek itu.  Contoh : GENETIKA untuk karya umum ttg pembiakan keturunan, evolusi dan variasi

tajuk subjek_sri rohyanti zulaiha 41 selesai

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kisi - Kisi Ujian Biokimia Materi Prof. Sadikin - Documents

Kisi kisi materi tajuk subyek keislaman (TSI-PII-2010-UINSUKA) Kisi-kisi materi Tajuk Subjek Keislaman Kisi kisi Telaah kisi kisi (materi) ukg ...
Read more

soal dan jawaban materi kesebangunan pdf - P(13) - Search ...

Kisi-kisi soal UN adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal ... (artikel, berita, opini/ tajuk, grafik ... Kesebangunan ... Subyek penelitian ...
Read more

Perkembangan Sejarah Geografi | Djunijanto Blog

Kisi-Kisi UN 2012; Materi ... Geografi juga merupakan nama judul buku bersejarah pada subyek ... kerana saya akan membuat pembentangan mengenai tajuk ...
Read more

AKU KARNOTO: Tata bahasa

Materi. Ejaan; Bentuk dan Makna Kata; ... Kisi-kisi UN 2015; ... Susunan kata dasar yaitu Subyek - Predikat - Obyek (SPO), ...
Read more

AKU KARNOTO: Unsur-Unsur Pembentuk Kalimat

Materi. Ejaan; Bentuk dan Makna Kata; ... Kisi-kisi UN 2015; ... Walaupun merupakan kelompok kata,frase tidak mengandung fungsi subyek, ...
Read more

Komunitas Guru PAI SMA/SMK Kota Probolinggo: Contoh PTK ...

Proses pembelajaran di sekolah sebagai suatu aktivitas mengajar dan belajar yang di dalamnya terdapat dua subyek ... kajian keislaman, ... Materi iman ...
Read more