Khoa học giao tiep

28 %
72 %
Information about Khoa học giao tiep

Published on July 11, 2007

Author: foreman

Source: slideshare.net

Description

Sách về giao tiếp truyền thông ứng dụng trong CTXH

1 Bộ Giáo dục và Đào tạo Đại học mở Bán công TP. Hồ Chí Minh Trung tâm Đào tạo Từ xa ***** BÀI GIẢNG ĐÀO TẠO TỪ XA MÔN HỌC KHOA HỌC GIAO TIẾP NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ XÃ HỘI HỌC Th.S. Nguyễn Ngọc Lâm biên soạn Tháng 8 năm 2003 1 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

2 MỤC LỤC NỘI DUNG Trang Giới thiệu môn học 1. Vị trí môn học trong chương trình đào tạo 2. Mục tiêu của môn học 3. Nội dung khái quát của môn học 4. Phương pháp học tập 5. Những yêu cầu cơ bản đối với người học Bài một : Giao tiếp và truyền thông 1. Khái niệm giao tiếp và truyền thông 1.1. Khai niệm giao tiếp 1.2. Khai niệm truyền thông 1.3. Tiến trình truyền thông 2. Kênh truyền thông 3. Phong cách giao tiếp 3.1. Các đặc tính của phong cách giao tiếp 3.2. Ấn tượng ban đầu 4. Các yếu tố chi phối nhân thức và lý giải thông điệp Bài hai : Hành vi giao tiếp và hệ thống tác động đến hành vi 1. Khái niệm hành vi giao tiếp 1.1. Hành vi là để giải tỏa sự mất thăng bằng 1.2. Động cơ thúc đẫy 1.3. Mục đích của hành vi 2. Hệ thống tác động đến hành vi 2 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3 Bài ba : Nhu cầu cơ bản của con người 1. Nấc thang nhu cầu cơ nản của A.Maslow 1.1. Nhu cầu sinh lý 1.2. Nhu cầu được an toàn 1.3. Nhu cầu xã hội 1.4. Nhu cầu được tôn trọng 1.5. Nhu cầu tự thể hiện 2. Các đặc điểm của nhu cầu cơ bản Bài bốn : Khái niệm bản thân 1. Khái niệm bản thân 1.1. Các hình thức của khái niệm bản thân 1.2. Các khuynh hướng của khái niệm bản thân 1.3. Sự chuyển biến của khái niệm bản thân 2. Cửa sổ Johari 2.1. Mô tả cửa sổ Johari 2.2. Thông tin phản hồi 2.3. Tự bộc lộ 3. Cơ chế phòng vệ 3.1. Phản ứng hung tính 3.2. Phản ứng rút lui 3.3. Phản ứng thay thế Bài năm : Giao tiếp không lời 1. Giao tiếp không lời 2. Giao tiếp bằng mắt 3. Ngôn ngữ thân thể 4. Giọng nói 3 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

4 5. Sử dụng không gian 6. Môi trường 7. Sự im lặng 8. Thời gian 9. Đụng chạm 10. Năm bước để tạo ấn tượng đầu tiên trong giao tiếp không lời. Bài sáu : Giao tiếp có lời 1. Giao tiếp có lời 2. Hệ thống biểu đạt 3. Ngôn ngữ và nghĩa của từ Bài bảy : Các kỹ năng trong giao tiếp 1. Kỹ năng giao tiếp 1.1. Kỹ năng định hướng 1.2. Kỹ năng định vị 1.3. kỹ năng điều khiển 2. Các nguyên tắc trong giao tiếp 2.1. Thấu cảm 2.2. Trách nhiệm 2.3. Sự tin tưởng 2.4. Nhận thông điệp 3. Lắng nghe 3.1. Những trở ngại cho việc lắng nghe tốt 3.2. Lắng nghe hiệu quả 4. Sự khác biệt giữa Nam và Nữ trong giao tiếp 5. Kim chỉ nam giúp giao tiếp hiệu quả 6. Mười điều để tự rèn luyện khả năng giao tiếp 4 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5 Bài tám : Tâm lý Nhóm 1. Khái niệm Nhóm 2. Tầm quan trọng của nhóm trong cuộc sống 3. Tại sao nhóm nhỏ giúp cá nhân thay đổI hành vi ? 4. Đặc điểm tâm lý của nhóm nhỏ 4.1. Mối tương tác 4.2. Mục tiêu chung 4.3. Hệ thống các quy tắc 4.4. Cơ cấu chính thức và phi chính thức 4.5. Các vai trò 5. Các vai trò được thể hiện trong nhóm. 5.1. Vai trò hỗ trợ và vai trò cản trở 5.2. Phân loại các vai trò. 5.3. Tám vai trò chính 6. Các bước kỹ năng và kỹ thuật lãnh đạo trong tiến trình nhóm 7. Quan sát khi điều hành nhóm. 8. Các giai đoạn phát triển của nhóm nhỏ 8.1.Các giai đoạn phát triển của nhóm 8.2.Giai đoạn hình thành 8.3.Giai đoạn quyền lực và kiểm sóat 8.4.Giai đoạn ổn định Giai đoạn trưởng thành 8.5. Giai đoạn kết thúc 8.6. 9. Các đặc điểm của nhóm hiệu quả và kém hiệu quả. Bài mười : Lãnh đạo và các phong cách lãnh đạo 1. Khái niệm 5 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

6 2. Lãnh đạo như thế nào ? 3. Việc chọn lựa phong cách lãnh đạo 3.1. Đối với cá nhân nhóm viên 3.2. Đối với tập thể 3.3. Tình huống lãnh đạo 3.4. Cá tính của ngườI lãnh đạo. 4. Lãnh đạo hiệu quả 5. Các phong cách thể hiện khi thảo luận nhóm 6. Mối tương quan giữa 3 yếu tố : vấn đề, lãnh đạo và nhân viên. Các bài tập Các câu hỏi ôn tập Tài liệu tham khảo 6 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

7 GIỚI THIỆU MÔN HỌC 1. VỊ TRÍ MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Đây là môn học được giảng dạy ở học kỳ đầu tiên của chương trình đào tạo ngành xã hội học và ngành Công tác xã hội với thời lượng 45 tiết học, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương. Tuy nhiên nội dung môn học được biên soạn theo hướng phục vụ cho chuyên ngành vì các phương pháp và kỹ năng trong ngành Xã hội học cũng như Công tác xã hội đều dựa trên nền tảng của mối quan hệ giao tiếp giữa cá nhân với cá nhân và giao tiếp trong nhóm nhỏ. Qua môn học này, sinh viên được chuẩn bị một số kiến thức và kỹ năng cơ bản trước khi học các môn học thuộc chuyên ngành trong các học kỳ sau. 2. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC Môn học cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về lý thuyết truyền thông và giao tiếp, vai trò và ý nghĩa của truyền thông và giao tiếp trong đời sống xã hội nói chung, và trong công tác xã hội cũng như phát triển cộng đồng nói riêng. Môn học cũng đề cập đến các kỹ năng và sự vận dụng truyền thông giao tiếp trong thực hành công tác xã hội và phát triển cộng đồng. Thông qua môn học này, sinh viên sẽ nhận thức được sự cần thiết và tầm quan trọng của truyền thông và giao tiếp, đồng thời đạt được một số kỹ năng nhằm giúp truyền thông và giao tiếp đạt hiệu quả trong các hoạt động xã hội và thực thi nghề nghiệp. Điều cơ bản là qua môn học sinh viên có thể tự đánh gía bản thân để tự khám phá về mình trước khi học trở thành một nhân viên xã hội, một nhà xã hội học chuyên nghiệp để có thể hiểu và hỗ trợ được cá nhân, nhóm và cộng đồng trong công tác phát triển. 3. NỘI DUNG KHÁI QUÁT CỦA MÔN HỌC Môn học bao gồm các nội dung được trình bày trong mười bài học : Giao tiếp và truyền thông; các nhu cầu cơ bản của con người; khái niệm bản thân; cơ chế phòng vệ, giao tiếp không lời và có lời; các kỹ năng trong giao tiếp; tâm lý nhóm; các giai đoạn phát triển của nhóm nhỏ và lãnh đạo và các phong cách lãnh đạo. Để có thể thiết lập mối quan hệ giao tiếp tốt, sinh viên cần nhận thức về một số kỹ năng trong truyền thông có lời và không lời, nhận biết về con người của mình, mình đang ở nấc 7 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

8 thang của nhu cầu nào trong cuộc sống hiện tại, do đâu chúng ta có hành vi trong mối quan hệ với người khác, cái gì thúc đẩy chúng ta hành động trong giao tiếp, tại sao chúng ta có nhu cầu gia nhập nhóm nhỏ và nhóm nhỏ ảnh hưởng đến chúng ta và giúp cho chúng ta điều gì. 4. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP Qua môn học này ở học kỳ đầu tiên, sinh viên được tập làm quen với phương pháp dạy và học chủ động, lấy sinh viên làm trọng tâm. Sinh viên tự tham khảo tài liệu và tại lớp sinh viên tích cực tham gia vào quá trình dạy và học, cùng nhau thảo luận (thảo luận chung và thảo luận nhóm) và tự khám phá vấn đề. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên sẽ có những trò chơi minh họa và từ đó sinh viên rút ra những bài học giúp sinh viên hiểu rõ lý thuyết và tự hiểu bản thân hơn. 5. NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC § Sinh viên nắm vững bản chất của giao tiếp xã hội và tâm lý học giao tiếp. § Nắm được các quy luật giao tiếp và mối tác động qua lại giữa con người với con ngườI, § Nắm được các đặc điểm tâm lý trong các hình thức giao tiếp có lời và giao tiếp không lời. § Nắm được các kỹ năng giao tiếp và nghệ thuật giao tiếp, § Khi học hoặc khi tham khảo tài liệu, sinh viên cần liên hệ lý thuyết với kinh nghiệm bản thân đã trải qua trong quá khứ của mình để có thể hiểu rõ về mình hơn, tự điều chỉnh và ứng dụng trong thực tế cuộc sống của mình với những người chung quanh mình, đó chính là điều kiện để có thể thiết lập mối quan hệ giao tiếp hiệu quả. 8 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

9 Bài một GIAO TIẾP VÀ TRUYỀN THÔNG 1. GIAO TIẾP VÀ TRUYỀN THÔNG 1.1. Khái niệm giao tiếp. Giao tiếp là một quá trình thiết lập mối quan hệ hai chiều giữa một người với một người hoặc với nhiều người xung quanh , liên quan đến sự truyền đạt thông điệp và sự đáp ứng với sự truyền đạt ấy. Giao tiếp là một quá trình qua đó chúng ta phát và nhận thông tin, suy nghĩ, có ý kiến và thái độ để có được sự thông cảm và hành động. Tóm lại, giao tiếp là một quá trình chia sẻ qua đó thông điệp sản sinh đáp ứng. Giao tiếp là quá trình nói, nghe và trả lời để chúng ta có thể hiểu và phản ứng với nhau. Giao tiếp trải qua nhiều mức độ, từ thấp đến cao, từ sự e dè bề ngoài đến việc bộc lộ những tình cảm sâu kín bên trong : o Mức độ đầu tiên : Xả giao (còn dè dặt trong trao đổi, dừng lại ở mức chào hỏi thăm nhau ngắn gọn, nói về những vấn đề vô thưởng vô phạt). o Nói chuyện phiếm : Nói về người khác, không có mặt, tránh nói về bản thân và người đối diện. o Trao đổi các ý tưởng khi mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, nói về mình hoặc người đối diện. o Trao đổi cảm nghĩ : bộc lộ tình cảm của mình với người đối diện, nói về những điều mình yêu, mình ghét…chia sẻ với nhau niềm vui buồn trong cuộc sống. o Trao đổi thân tình : Mức độ cao nhất của giao tiếp. Người ta có thể trao đổi một cách cởi mở những cảm nghĩ và tình cảm, những niềm tin và ý kiến với người khác mà không sợ những điều mình nói ra sẽ bị từ chối hoặc không được chấp nhận. 9 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

10 Mục đích chính yếu của sự giao tiếp của con người là nhằm thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của mình. Sự khéo léo trong giao tiếp là làm sao thể hiện suy nghĩ và tình cảm của mình để cho người khác có thể hiểu được. Truyền thông Mối quan hệ giao tiếp Giao tiếp diễn ra như thế nào giữa hai người hoặc nhiều người ? Đầu tiên ta có được ý tưởng hay một hình ảnh trong đầu, ta quyết định rằng ta muốn chia sẻ điều đó với người khác, rồi ta bắt đầu chuyển ý kiến của mình bằng lời nói hoặc cử chí…cho người khác. Ta có thể dùng lời nói, đụng chạm, ngôn từ hoa mỹ…Theo Peter Drucker, chính người nhận thông điệp mới đúng là người giao tiếp vì chỉ có sự giao tiếp khi có người nghe và đáp ứng. Sự kiện tiếp theo là người nhận thông điệp của ta như thế nào, tất nhiên là nhờ nghe, nhìn, cảm giác…và cuối cùng hiểu được điều đã được chuyển giao. Tiến trình cũng được gọi là tiến trình truyền thông. 1.2. Khái niệm truyền thông Truyền thông trong giao tiếp là một tiến trình trao đổi các thông điệp có lời và không lời nhằm để hiểu, phát triển và ảnh hưởng đến các mối quan hệ người và 10 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

11 người. Trong truyền thông, có nhiều yếu tố tác động lẫn nhau và diễn biến liên tục, bao gồm: • Nguồn phát : Người phát ra thông điệp ( có lời hoặc không lời) • Người nhận thông điệp • Các giác quan cảm nhận (thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác ). • Các yếu tố chứa đựng thông điệp (như giọng nói, cử chỉ, thời gian…) • Nội dung thông điệp (có lời hoặc không lời). • Sự đáp ứng : có thể tích cực hoặc tiêu cực ( thích hoặc không thích) • Sự phản hồi bằng lời nói hoặc ngôn ngữ không lời hoặc cà hai cùng lúc. • Bối cảnh giao tiếp ( phù hợp hoặc chưa phù hợp). 1.3. Tiến trình truyền thông. Tiến trình truyền thông có thể đơn giản lẫn phức tạp. Một chu trình truyền thông diễn ra trong một thời gian rất ngắn và bao gồm 8 bước như sau . Ảnh hưởng bên ngoài làm méo mó thông điệp 1. Mã hóa TĐ 2. Chuyển TĐ 3. Nhận TĐ 4. Giải mã TĐ 8.Giải mã TĐPH 7. Nhận TĐPH 6. Chuyển TĐPH 5. Mã hóa TĐ TĐ = thông điệp, TĐPH = thông điệp phản hồi Mỗi thông điệp gởi đi còn tùy thuộc vào sự khác biệt nhau giữa giác quan và kinh nghiệm của người gởi và người nhận. Cho nên thông điệp gởi đi và thông điệp 11 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

12 nhận khó mà hoàn toàn giống nhau. Sự chênh lệch trong truyền thông thường xảy ra do sự ảnh hưởng của các yếu tố như cá tính con người, bối cảnh giao tiếp, khoảng cách, tâm trạng, cảm xúc lúc giao tiếp, kinh nghiệm, nhận thức vấn đề, nấc thang giá trị, văn hóa, thời gian, mục tiêu và mong đợi trong giao tiếp, kỹ năng giao tiếp…Một số yếu tố kể trên cũng góp phần vào việc định hình một phong cách giao tiếp của từng cá nhân khi đến tuổi trưởng thành. 2. KÊNH TRUYỀN THÔNG. Kênh truyền thông là phương thức chuyển thông điệp từ người này sang người khác, thí dụ như kênh truyền thông bằng chữ viết ( thư từ, báo cáo và các hình thức tương tự khác). Những kênh truyền thông bằng lời là điện thoại, truyền hình, radio, và những phương tiện thông tin đại chúng tương tự khác. Kênh truyền những thông điệp không lời là những giác quan của chúng ta như xúc giác, thị giác, khứu giác, thính giác và vị giác. Mô hình về quá trình giao tiếp Nguồn Người Mã hóa Kênh Giảim nhận Người gởi ã Thông tin phản hồi Cần phải thận trọng khi lựa chọn kênh truyền thông bởi vì nó có ảnh hưởng quyết định đến mức độ thành công của việc chuyển thông điệp. Một vài yếu tố có ảnh hưởng đến việc chọn lựa kênh truyền thông là : - Có sẵn - Tiềm năng phản hồi - Phong tục 12 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

13 Tác động - Mức độ khó khăn của thông điệp - - Lưu trữ và truy tìm - Số lượng người nhận - Thời gian - khoảng cách - Chi phí 3. PHONG CÁCH GIAO TIẾP Phong cách giao tiếp là hệ thống phương thức ứng xử ổn định của một cá nhân với người khác trong một hoàn cảnh và một công việc nhất định ( bao gồm cử chỉ, lời nói, hành động…). 3.1. Các đặc tính của phong cách giao tiếp. Phong cách giao tiếp mang hai đặc tính : tính chuẩn mực và tính linh hoạt khi con người giao tiếp trong xã hội. ♦ Tính chuẩn mực ( phần cứng ) : Tính chuẩn mực được biểu hiện do những quy ước về mặt đạo đức, phong tục tập quán, lễ giáo…( còn được gọi là cái chung ). Nó cấu thành nền tảng phong cách giao tiếp của từng dân tộc theo khuôn khổ văn hóa chung. ♦ Tính linh hoạt ( phần mềm ) : Tính linh hoạt được biểu hiện do trình độ kiến thức, kinh nghiệm, trạng thái tâm lý, lứa tuổi, giới tính, đặc điểm nghề nghiệp…( còn được gọi là cái cá biệt ). Chính phong cách giao tiếp của từng cá nhân cộng thêm một số đặc điểm riêng biệt nổi bật khác như khả năng am hiểu hay không người khác, cách ứng xử, kiến thức hoặc hình thức bên ngoài…có thể tạo một ấn tượng ban đầu tích cực hay tiêu cực đối với đối tượng giao tiếp 13 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

14 Phong Quan Sụ tâm đến Hoàn cảnh cách giao phức Từ ngữ Không Sự tiếp lời nói tạp của lời thoải cấu mái trúc câu nói Người lạ Cứng Cao Cao Rộng Ít dùng Thấp Người quan Chính thức trọng Trao đổi Quen biết Bạn bè Tự nhiên Người thân, Cao Thấp Cao gia đình Giới hạn Thân thiện Thấp 3.2. Ấn tượng ban đầu. Khi gặp nhau lần đầu, đồng thời con người vừa nhận xét và đánh giá vừa có thiện cảm hay ác cảm ngay từ phút đầu tiên với đối tượng giao tiếp. Sự đánh giá ấy bắt nguồn từ các yếu tố như sau : § Cảm tính (yếu tố chiếm ưu thế ) do hình thức bên ngoài, hình dáng, cử chỉ, điệu bộ, trang phục, giọng nói, lời nói . § Lý tính ( yếu tố mang tính lôgíc ) do phẩm chất cá nhân như tính khí, tính cách, năng lực, kiến thức, cách ứng xử… § Xúc cảm : do biểu hiện tình cảm ( yêu thích, ghét…) theo mức hấp dẫn thẩm mỹ bên ngoài và phẩm chất của cá nhân đối tác trong giao tiếp. Vì vậy, cách thức chúng ta xuất hiện trước mặt người khác ảnh hưởng mạnh đến cách người khác phản ứng tích cực hay tiêu cực đối với ta. Ấn tượng đầu tiên là 14 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

15 ấn tượng lâu bền nhất. Tiến trình này được phân tích một cách chi tiết như sau giữa hai cá nhân ( A và B) trong lần giao tiếp đầu tiên : Nói / cử chỉ cảm nhận động cơ cách nhìn cảm xúc suy nghỉ suy nghỉ cảm xúc động cơ cách nhìn cảm nhận Nói / cử chỉ A B Cơ chế đánh gía lẫn nhau giữa hai người A và B khi giao tiếp lần đầu tiên. 4. CÁC YẾU TỐ CHI PHỐI NHẬN THỨC VÀ CÁCH LÝ GIẢI THÔNG ĐIỆP Nhận thức là tiến trình tiếp nhận các kích thích từ bên ngoài và lý giải là tổng hợp các yếu tố ấy thành tổng thể có ý nghĩa thông qua 5 giác quan của chúng ta. Các giác quan của chúng ta có tầm quan trọng khác nhau. Điều này giúp chúng ta nhận thức sự việc quanh ta như thế nào : - 2% bằng vị giác - 3% bằng xúc giác - 7% bằng khứu giác - 22% bằng thính giác - 66% bằng thị giác Nguyên nhân chính của việc gây hiểu lầm trong giao tiếp là do khác nhau về nhận thức giữa người nhận và người gởi. Chúng ta cần ghi nhớ là hai người không thể nào có cùng một nhận thức về một sự kiện theo một cách giống nhau. Chúng ta nhận thức sự việc tùy thuộc vào kinh nghiệm riêng và sự khác nhau về nhận thức của con 15 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

16 người là tự nhiên và không thể tránh được. Sự hiểu biết rõ ràng về tiến trình nhận thức là một trong những chìa khóa để trở thành người giao tiếp có hiệu quả. • Quá trình nhận thức : Quá trình nhận thức bao gồm sự kết hợp những thông tin bên trong và bên ngoài. Nhận thức liên quan đến sự chú ý đến những điều ở thế giới bên ngoài, và liên hệ thông tin đó với những thông tin đã có sẵn trong đầu chúng ta. Nhận thức là một tiến trình chọn lọc những gì chúng ta sẽ tham gia, chúng ta sẽ gạn lọc một số lượng lớn thông tin ( trí óc không thể nào xử lý hết tất cả mọi thứ). Trong một chừng mực nào đó, chúng ta thấy những cái mà trí óc chúng ta đã được lập trình để thấy. Chương trình này bao gồm những kinh nghiệm, khả năng và những mối quan tâm của chúng ta và chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi nhu cầu tâm sinh lý của chúng ta. Nhận thức bắt nguồn từ những vấn đề sau : • Cùng những dữ kiện, người ta nhìn, giải thích và đáp ứng khác nhau. • Do người ta thêm vào những tin tức còn thiếu. • Căn cứ trên những trải nghiệm riêng của mình. • Do tính chọn lọc : có khuynh hướng nhớ những điểm thái quá, cực đoan và quên những điểm trung dung, một bức thư chúc mừng hay chia buồn được gởi đi ngay sau biến cố có hiệu quả hơn thư gởi trể. Vấn đề là không nên giữ những nhận thức ban đầu về giá trị bên ngoài của sự vật. Thu thập thông tin càng nhiều càng tốt, trước khi chúng ta khẳng định chắc chắn những nhận thức thành những ý kiến có ảnh hưởng đến những hành động và phương pháp giao tiếp của chúng ta. Quan điểm quá đơn giản hóa hoặc quá tự tin cho rằng “ cái tôi thấy là thực tế đúng”, kết hợp với việc không nhận ra được tằng người khác cũng có những quan điểm rất khác nhau về thực tế, sẽ dẫn đến sự suy nghĩ thiển cận và thất bại trong giao tiếp. Cách nhận thức và lý giải thông điệp bị chi phối bởi các yếu tố chính sau đây : • Bối cảnh vật chất : Phòng ốc, ánh sáng, tiếng ồn, cách ngồi, thời tiết…ảnh hưởng rất nhiều trong truyền thông. • Hoàn cảnh xã hội : Truyền thông bị chi phối bởi : Mục đích truyền thông, vai trò và địa vị xã hội, 16 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

17 thái độ, giá trị, kinh nghiệm, niềm tin, quan điểm, khoảng cách thế hệ, kỳ vọng, kiến thức… • Sự suy diễn và xét đoán giá trị : Chúng ta có một khuynh hướng tự nhiên là vội vàng kết luận và xét đoán. Phần lớn thông tin mà chúng ta nhận được là những suy diễn hoặc những ý kiến. Sự suy diễn là một kết luận căn cứ trên những thông tin không đầy đủ. Chúng ta bị hiểu lầm và bất đồng ý kiến với nhau khi chúng ta bày tỏ những suy diễn và ý kiến như thể đấy là những sự kiện. Thí dụ : Trong hoàn cảnh bình thường : “ Tôi thấy Anh H. rời văn phòng lúc 10g”. Đó là sự kiện. Nhưng nếu chúng ta lấy sự kiện này để suy diễn theo quan điểm riêng thì có thể nói : “Tôi thấy Anh H. rời văn phòng để về nhà”. Nhưng chúng ta không thể sống thiếu sự suy diễn, con người cần có chúng để hiểu được cuộc sống hằng ngày. Nếu chúng ta căn cứ trên thế giới quan riêng của cá nhân chúng ta khi cho rằng :” Tôi đã thấy Anh H. rời văn phòng đi về nhà” và thêm vào “Anh ta lười biếng”. Đây là sự xét đoán giá trị. • Cảm xúc : Các cảm xúc như thương, ghét, sợ , giận, mệt mõi, thiếu tập trung, mức độ tự tin, bị phê phán, phủ nhận cảm xúc của người khác, cạnh tranh đều ảnh hưởng tiêu cực đến truyền thông. Chúng ta khó mà chịu lắng nghe người khác khi chúng ta đang có những cảm xúc nêu trên. Chúng ta chỉ chịu lắng nghe người khác khi chúng ta cảm thấy lạc quan yêu cuộc sống, tự tin và thoải mái về mặt tinh thần. • Kỹ năng ngôn ngữ : Cách diễn đạt, cách dùng từ chuyên môn, từ có ý nghĩa ngược lại, nghĩa hàm ý, từ có nhiều lớp ý nghĩa, từ địa phương, tiếng lóng của các nhóm cùng lãnh vực hoạt động… gây cản trở rất nhiều cho truyền thông. • Sự gây nhiễu : Sự gây nhiễu là bất kỳ những gì xảy ra lẫn lộn, phiền toái, hoặc gây trở ngại cho việc chuyển giao chính xác thông điệp dự định gởi. Thí dụ như lỗi do người gởi gây ra là đánh máy sai lỗi chính tả, câu nói hay viết tối nghĩa.. Còn do lỗi của người nhận là thói quen đọc không tốt, nghe kém và thiếu tập trung. • Sự phản hồi : Sự phản hồi là tiến trình giao tiếp ngược lại. Tiến trình này xảy ra khi 17 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

18 người nhận diễn đạt phản ứng của mình đối với thông điệp của người gởi. Bài hai HÀNH VI GIAO TIẾP VÀ HỆ THỐNG TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI GIAO TIẾP 1. HÀNH VI GIAO TIẾP Hành vi giao tiếp của con người rất phức tạp, khó mà có một yếu tố nào duy nhất có thể giải thích đầy đủ về hành vi con người. Trước hết, hành vi là cách sử dụng năng lượng của mình.Thiếu năng lượng, hành vi sẽ mất dần. Kế đó, hành vi là mong muốn đạt được một mục đích nào đó thúc đẩy mình và không phải lúc nào ai cũng có thể biết rõ ràng về mục đích đó, vì có lúc sự thúc đẩy thuộc về tiềm thức. Trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều hành động chịu ảnh hưởng của các động cơ tiềm thức hoặc các nhu cầu ( Sigmund Freud ). 1.1. Hành vi là để giải tỏa sự mất thăng bằng. Hành vi con người rất phức tạp, không có một yếu tố nào duy nhất giải thích về hành vi con người. Tuy nhiên, trong môi trường xã hội, điều nổi bật là mỗi cá nhân cố gắng thích nghi để sống còn. Về mặt này, hành vi con người là cử chỉ, động tác đáp lại của con người khi có một kích thích từ bên ngoài hoặc một động lực thúc đẩy từ bên trong của cá nhân để giải tỏa một sự mất thăng bằng để đạt mục đích là thỏa mãn nhu cầu, tức là tái lập sự thăng bằng. Con người hành động để thích nghi với hoàn cảnh , để tồn tại và phát triển. Kích thích Mục đích Nhu cầu Sự căng thẳng, khó chịu HÀNH VI Khát vọng Mất thăng bằng ( sự thỏa mãn ) Ý muốn Vai trò… 18 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

19 Giảm sự căng thẳng Tái lập sự cân bằng Đơn vị cơ sở của hành vi là một hành động. Toàn bộ hành vi là một chuỗi hành động. Để có thể dự đoán hành vi, chúng ta phải biết động cơ hoặc nhu cầu nào sẽ dẫn đến một hành động nhất định ở một thời điểm nào đó. 1.2. Động cơ thúc đẩy. Động cơ ở đây được xem như là nhu cầu, ý muốn, nghị lực hoặc sự thôi thúc của cá nhân. Động cơ hướng tới mục đích, có ý thức hoặc chỉ trong tiềm thức. Vậy động cơ là nguyên nhân của hành vi, yếu tố chính của hành động. Nhu cầu là một cái gì đó trong một cá nhân thúc đẩy cá nhân đó hành động. 1.3. Mục đích của hành vi. Mục đích là cái bên ngoài cá nhân, có khi được gọi là tác nhân kích thích.Con người có nhiều nhu cầu cùng lúc, vậy cái gì quyết định nhu cầu nào được thể hiện trước ? Nhu cầu mạnh nhất vào một thời điểm nhất định sẽ đưa đến hành động. Theo Abraham Maslow, một khi một nhu cầu nào đó đã được thỏa mãn thì một nhu cầu khác cạnh tranh lại trở nên mạnh hơn. Nhưng không phải lúc nào nhu cầu của chúng ta cũng được thỏa mãn. Có lúc ,việc thỏa mãn nhu cầu bị cản trở , con người có xu hướng lập lại hành vi và cố gắng vượt khó khăn , trở ngại. Nếu không thành công vì một lý do nào đó thì họ thay đổi mục đích, miễn sao mục đích mới có thể thỏa mãn nhu cầu. Động cơ mạnh nhất quyết định hành vi (động cơ B là mạnh nhất trong minh họa dưới đây) : Cao Sức mạnh động cơ cùng thời điểm Thấp A B C D E Các động cơ khác nhau 19 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

20 Khi động cơ mạnh nhất đã đưa đến ra hành vi, hành vi này hoặc là hành động hướng đích ( nếu quá lâu dài mà không đạt thì đưa đến vỡ mộng ) hoặc là hành động thực hiện mục đích (duy trì lâu dài thì mất thích thú, lãnh đạm ) có liên quan đến khả năng sẵn có. ĐỘNG CƠ HÀNH ĐỘNG HƯỚNG ĐÍCH ( đói ) Triển vọng Kinh nghiệm quá khứ ( chuẩn bị đồ ăn ) HÀNH VI MỤC ĐÍCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN MỤC ĐÍCH ( ăn ) ( ăn ) Sử dụng một tác nhân kích thích hữu hình trong một tình huống có động cơ thúc đẩy. 2. HỆ THỐNG TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI . Mỗi con người sinh ra và sống như một cá thể đơn nhất, không ai giống ai.Thông qua sự tác động qua lại với môi trường xã hội, con người phải học cách bảo vệ được cuộc sống và sự an toàn cho chính mình . Con người phải học để thỏa mãn các nhu cầu của mình. Con người phải học cách sống hài hòa với người khác để được 20 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

21 an bình. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tương lai cuộc sống và quyết định tính chất hoạt động của mỗi người : • Yếu tố di truyền : Các gen là nét đặc trưng về thể chất (vóc dáng, nước da, giới tính…), sự phát triển của cơ thể, năng lực trí tuệ ( sự phát triển của trí tuệ ảnh hưởng đến và chịu sự ảnh hưởng của sự phát triển cảm xúc, xã hội, và tinh thần của con người, tất nhiên ảnh hưởng mạnh đến mối quan hệ giao tiếp). • Sự tác động của cảm xúc và suy nghĩ lên hành vi Cảm xúc là sự thể hiện tình cảm. Con người thường khó thừa nhận và biểu lộ cảm xúc của mình đặc biệt là những người đang gặp khó khăn và đau khổ. Nhưng những cảm xúc không được biểu lộ, bị chôn dấu thì thường là động cơ tiềm ẩn sau những hành vi tiêu cực mang tính hủy hoại (như sử dụng ma túy, đánh nhau…Người ta chọn những hành vi này (có ý thức hoặc vô thức) để che dấu hoặc bộc lộ những tình cảm, cảm xúc dồn nén của mình như một cách để thoát khỏi sự đau đớn do các cảm xúc đó tạo ra ( Ví dụ minh họa : Trường hợp chôn dấu một chiếc hộp chứa chất độc trong đó và chôn nó xuống đất) Tất cả cảm xúc - giận giữ, ghen tuông, đau khổ, cuồng si, nghi ngờ, mâu thuẩn trong tình cảm đều là một phần tự nhiên của sự trải nghiệm của con người Suy nghĩ của con người tác động đáng kể lên hành vi và cảm xúc của họ. Đôi khi những ý nghĩ không tích cực có thể dẫn đến cảm xúc tiêu cực và do đó hành vi cũng tiêu cực (V.Long,1996). Nếu chúng ta nghĩ về bản thân một cách tồi tệ, chúng ta có thể trở nên chán nản và có thể có những hành động theo cách hủy diệt bản thân. Ngược lại, nếu chúng ta chán nản, chúng ta có thể bắt đầu nghĩ xấu về bản thân. Hành vi của con người phần lớn bị hướng dẫn bởi suy nghĩ và cảm xúc.Theo Albert Ellis, lý thuyết này được mô tả theo khung hành vi ABC : A : là sự kiện tác động (Activating event, antecedent), tạo cảm xúc, cảm nhận B : là niềm tin (Belief), suy nghĩ chi phối phản ứng đối với sự kiện C : là hậu quả (Consequence) của phản ứng V í d ụ : A : Em H. bị mẹ mắng thường xuyên (sự kiện) B : “Mẹ chỉ biết tìm ra những điều để mắng và chê bai em” (Niềm tin) C : Em H. thất vọng và bò nhà ra đi.(Hậu quả - Hành vi). 21 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

22 Niềm tin tự hủy hoại “ Người khác phải tôn trọng tôi” Niềm tin gây hại : “ Thật quá lắm rồi, tôi không chịu đựng được nữa đâu”. Niềm tin”luôn luôn”, “không bao giờ”:Mọi người luôn luôn chỉ trích tôi, tôi không bao giờ thành công cả”. Niềm tin không khoan dung người khác : “Bạn ấy cố tình gây phiền cho tôi.” Niềm tin đổ lỗi : “ Tôi luôn đi học trễ vì xe hỏng”. Khi sự kiện tác động xảy ra trong môi trường, chúng ta phản ứng một cách tự động bằng cách sử dụng những niềm tin sẵn có. Những niềm tin này chi phối phản ứng của chúng ta và đưa tới những hậu quả liên quan đến phản ứng này. Như thế, khi chúng ta có những niềm tin tự hủy hoại, những niềm tin này sẽ chi phối các phản ứng trước những sự kiện bên ngoài và có thể đưa tới những hậu quả tiêu cực đối với chúng ta khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu. • Các yếu tố thuộc môi trường xã hội: Ø Cơ hội học hỏi : Con người học ở cha mẹ trong gia đình và nếu lớn lên trong một gia đình ít tạo cơ hội cho đứa trẻ thì nó sẽ phải tìm kiếm các cơ hội khác ngoài gia đình mình và như vậy cách ứng xử của nó sẽ khác đi với những người khác trong gia đình. Ø Những người chung quanh : Những người này là những kiểu mẫu cho đứa trẻ bắt chước hoặc đồng nhất hóa, cảm nhận được vai trò hiện tại và tương lai của mình. Đứa trẻ học giao tiếp, học cách ứng xử, học biết cách cho và nhận. Đứa trẻ học được cách đối xử với người khác như mình đã được đối xử, quan hệ với người khác như đã được quan hệ và ứng xử thường phù hợp với ứng xử được thấy cha mẹ bộc lộ trong cuộc sống thường ngày. Từ đó trẻ cảm nhận được thế giới chung quanh mình. Ø Các mối quan hệ giữa cá nhân với nhau : Đứa trẻ học được ở những người thân của mình cách giao tiếp như thế nào đối với người khác. Qua mối quan hệ này, trẻ cố gắng thỏa mãn nhu cầu cơ bản của mình cũng của người khác, từ đó tạo cơ sở cho mối quan hệ tích cực của con người. Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình mà các bửa ăn trở thành một kinh nghiệm thích thú và đem lại thỏa mãn thì khi lớn lên nó có chiều hướng cảm thấy thích thú khi ăn. Ø Thỏa mãn các nhu cầu cơ bản : Các nhu cầu cơ bản được thỏa mãn như thế nào đều ảnh hưởng đến cách 22 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

23 chúng ta nhìn nhận bản thân (khái niệm bản thân ) và người khác và cái thế giới mà chúng ta đang sống. Chúng ta cảm thấy lạc quan, yêu bản thân và yêu thương những người chung quanh mình nếu được thỏa mãn các nhu cầu và ngược lại chúng ta cảm thấy ghét và hạ thấp chính bản thân mình và có cái nhìn tiêu cực về thế giới chung quanh. • Vai trò đảm nhận : Mỗi người chúng ta đều có nhiều vai trò mà chúng ta đảm nhận trong cuộc sống. Đến lớp học, chúng ta đóng vai trò sinh viên, nhưng đến khi về nhà thì chúng ta đóng vai trò khác. Mỗi vai trò quy định những khuôn mẫu hành vi, nếu làm sai thì chúng ta sẽ chịu sự phê phán, trừng phạt của cộng đồng, xã hội. Đó là xã hội qui ước về vai trò và con người thể hiện vai trò của mình như thế nào (đánh giá vai trò ). Sự thể hiện vai trò này tùy thuộc rất nhiều về ý thức, tức là suy nghĩ của con người về những gì người khác mong đợi ở mình. Đôi lúc lúc cũng có những rắc rối : ví dụ như khi người khác suy nghĩ là ta mong đợi ở họ điều A và họ cố gắng làm điều này, nhưng thật ra ta lại mong đợi ở họ điều khác (B). Nếu con người lạc quan, yêu đời thì dễ dàng cởi mở để thay đổi vai trò của mình, đó sự linh hoạt về vai trò. Còn sự mơ hồ về vai trò là khi con người gặp trục trặc, có vấn đề vì họ mơ hồ về những điều mà họ đảm nhận. Ta cũng có khi gặp tình trạng mâu thuẫn về vai trò khi những người thân của chúng ta mong muốn khác nhau đối với ta. Ta muốn là một sinh viên giỏi và một đứa con ngoan hiền, nhưng ta không làm được nên ta bỏ luôn. Khi có mâu thuẫn về vai trò thì có vài phương cách để giải quyết như : lờ đi hay trốn tránh - - dung hòa - tránh, không làm gì hết - từ bỏ vai trò của mình luôn. Vai trò của ta cũng có lúc bị gián đoạn như khi ta rời khỏi gia đình đi xa một thời gian dài hay người lớn tuổi nghỉ hưu không còn làm gì nữa, họ đau buồn vì vai trò của họ bị gián đoạn. Nhưng khi cùng lúc chúng ta đóng hai vai trò ( như trường hợp người cha đi xa, người mẹ phải đóng cà hai vai, nếu người mẹ bị bệnh thì không thể chăm sóc cho con cái được, đó là áp lực về vai trò. Nếu trong cuộc sống có nhiều khó khăn thì ta tuyệt vọng, ta tự cô lập đối với người khác, ta bỏ học, ta thụ động buông trôi. Trường hợp này được gọi là sự co rút vai trò. 23 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

24 Bài ba CÁC NHU CẦU CƠ BẢN CỦA CON NGƯỜI 1. NẤC THANG NHU CẦU CƠ BẢN CỦA A. MASLOW. Abraham Maslow(1954) là người đầu tiên hình dung sự phát triển của con người theo những bậc của một chiếc cầu thang, mỗi nhu cầu trong số đó phải được thỏa mãn trong mối quan hệ với môi trường dọc theo chiếc thang phát triển này. Theo ông, những nhu cầu này là cơ sở cho sự phát triển lành mạnh của con người. Hệ thống phân cấp các nhu cầu cơ bản của con người này rất quan trọng : mỗi bậc phụ thuộc vào bậc trước đó. Nếu như một nhu cầu không được đáp ứng thì nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng của cá nhân ở bước phát triển tiếp theo. Nhu cầu tự khẳng định ( tự thể hiện ) Nhu cầu được tôn trọng Nhu cầu xã hội, được giao tiếp, được yêu thương Nhu cầu được an toàn Nhu cầu sinh lý(được sinh tồn) (Nguồn: Quản lý nguồn nhân lực, Paul Hersey, Ken Blanc Hard) 1.1. Nhu cầu sinh lý ( nhu cầu được sinh tồn ) : 24 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

25 Bậc thang này rất cơ bản và rất quan trọng. Nhu cầu về thức ăn, quần áo mặc, nơi ăn chốn ở. Nếu nhu cầu cơ bản này chưa được đáp ứng đủ thì các nhu cầu khác ít có động cơ thúc đẩy. Một người đang đói thì không có một quan tâm nào khác tồn tại, ngoại trừ thức ăn. Tất cả mọi năng lực khác của anh ta đều đổ dồn vào việc tìm thức ăn. Khi đói, toàn cơ thể của chúng ta đều tham dự vào việc thỏa mãn nhu cầu này. Nhưng nếu nó được đáp ứng thì nhu cầu kế tiếp lại xuất hiện trội hơn và tiếp tục như vậy. Khi nhu cầu sinh lý được thỏa mãn thì con người sẽ hướng về sự an toàn. 1.2. Nhu cầu được an toàn : Nhu cầu không bị đe dọa và không bị mất nhu cầu sinh lý. Đây là nhu cầu tự duy trì và chuẩn bị cho tương lai vững chắc hơn. An toàn có nghĩa là an toàn để sống trong một môi trường cho phép sự phá

Add a comment

Related presentations

Related pages

Khóa học Kỹ năng giao tiếp - Đào tạo kỹ năng giao tiếp ứng xử

KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THUYẾT TRÌNH THUYẾT PHỤC. Giao tiếp đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi ...
Read more

Khoa học giao tiếp - khotailieu.com

Khoa học giao tiếp Môn học cung cấp cho bạn những khái niệm cơ bản về lý thuyết truyền thông và giao tiếp, vai trò và ý ...
Read more

Học Tiếng Anh Giao Tiếp Căn Bản Hiệu Quả - Wow English

Khoá học tiếng anh giao tiếp cơ bản - học lại từ đầu - Cam kết chất lượng đầu ra- Học lại miễn phí trọn đời
Read more

Khóa Học Giao Tiếp - anhnguonline.edu.vn

Môi trường học tập chuyên nghiệp với 100% GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI, giàu kinh nghiệm đến từ các nước có nền giáo dục tiên ...
Read more

Học Tiếng Anh Giao Tiếp - facebook.com

Học Tiếng Anh Giao ... Tiếp ,Học Tiếng Anh Giao Tiếp, Hoc Anh Van Giao Tiep, ... những lý lẽ khoa học nào có thể ...
Read more

Khóa học tiếng đức giao tiếp - giaoducvietnam.edu.vn

Khóa học được tổ chức với mục đích cung cấp cho các học viên một nền tảng tiếng Đức căn bản cũng như s ự tự tin ...
Read more

Khóa học tiếng Anh giao tiếp đặc biệt và "miễn phí"Học ...

Khóa học tiếng Anh giao tiếp tối giản giúp bạn học tiếng Anh tiến bộ một cách nhanh chóng, học mọi lúc mọi nơi. Đăng ...
Read more

khóa học tiếng anh giao tiếp cơ bản - TIẾNG ANH IKUN

khóa học tiếng anh giao tiếp cơ bản dành cho sinh viên và người đi làm bị mất cơ bản và phản xạ về tiếng Anh. Chương ...
Read more

Khóa Học Tiếng Trung Giao Tiếp Chất Lượng Cao

Khóa học này sẽ giúp bạn nói tốt tiếng trung như người bản địa một cách trôi chảy trong thời gian ngắn Khóa học tiếng ...
Read more