@KhmerWikipedia PPT Deck @fossasia 2014 by @Vantharith & @Sovichet cc

50 %
50 %
Information about @KhmerWikipedia PPT Deck @fossasia 2014 by @Vantharith & @Sovichet cc
Education

Published on March 3, 2014

Author: Vantharith

Source: slideshare.net

វ"គីភីឌភស)្+រ - និងចលនចំ5+ះដឹង9+រ:;កម្?ជ! សន្ិសីទកម្វ"ធីកូដចំហំ FOSSASIA 2014- ១ មីន ២០១៤ សកលវ+ទ/?ល័យ ន័រតុន C//យចងE/រ   អ៊ុ% វ័ណថរ+ទ្ ([[User:វ័ណថរ+ទ្]])! ./ព សុវ+ចិ4/ ([[User:./ព សុវ+ចិ4]])! / Khmer Wikipedia Team-

មតិក •  Part 1: 9+ចក្ីH+នំសI្+បអំពីវ"គីភីឌភស)្+រ និងចលនសកលរបស់Oើង (Brief Introduction to Khmer Wikipedia & the Global movement) –  Khmer Wikipedia: Brief Intro & other Khmer Wiki Projects –  About Wikimedia Foundation (WMF) & its free knowledge projects •  Part 2: ករបងS+ញ-អនុវត្ផY+ល់ (Demo) –  រHៀបបK្ើតគណនីអ្កP/ើQ/ស់ថ្ី (How to create New Account & User Page) –  U្/ងយល់អំពីY/ង-ទZ/ង់អត្បទ (Understanding Analogy of an Article) –  កម្វ+ធី]/P/ើអត្បទ Visual Editor 101

PART 1: 9+ចក្ីH+នំសI្+បអំពីវ"គីភីឌភស)្+រ និងចលនសកលរបស់Oើង - (BRIEF INTRODUCTION TO KHMER WIKIPEDIA & THE GLOBAL MOVEMENT)

Z+វត្ិសI្+ប[+វ"គីភីឌភស)្+រ •  បK្ើត^ើង_ `្/ទី១៥ មករ ២០០៥ (៤ឆe/ំf/យគg//ងភសអង់i្/សបនចប់m្ើម) •  ស្ិតិ (គិត4/ឹម មីន ២០១៤)៖ –  ចំនួនអ្កP/ើQ/ស់r/លបនចុះtu/ះ៖ ១៣.១០០+ –  ចំនួនអត្បទ៖ ៤.១០០+ & អ្កអភិបល (sysop)៖ ៩រូប (សកម្ ២-៣រូប)

គ++ងបងប្^នដ_+`ៀត z//ពីគg//ងវ+គីភីឌភស|្/រ សហគមន៍•ើងក៏មនគg//ងដ‚/.ៀតដូចខងf//ម៖! •  វ+គីននុ„/ម (Khmer Wiktionary)! •  វ+គី…ៀវ† (Khmer Wikibooks)! •  វ+គី‡/ភព (Khmer Wikisource – still in multilingual portal)!

គ++ងបងប្^នដ_+`ៀត

វ"គីភីឌភស)្+រ km.wikipedia.org  

វ"គីននុb+មភស)្+រ km.wik.onary.org  

វ"គី9ៀវcភស)្+រ km.wikibooks.org  

វ"គីZ+ភពភស)្+រ h4p://wikisource.org/wiki/Main_Page/!"ែខ%រ  

វ"គីZ+ភពភស)្+រ - Z+ជុំeឿងg++ង)្+រ

វ"គីភីឌភស)្+រ៖ ក្?ងសរព័ត៌មន

គ++ងននកំពុង នឹងl++ងm្ើនឆp+ំ២០១៤ h#p://commons.wikimedia.org/wiki/ Commons:Wiki_Loves_Monuments_2014 _in_Cambodia     h#p://kiwix.org/wiki/Main_Page    

អំពី វ"គីភីឌ និងសu+បនិក Jimmy Wales វ"គីភីឌ សព្វចនធិប/0យ2/រ45/លមនុស/:;/ប់គ>/អច@/A/បន។D “Wikipedia, the free encyclopedia that anyone can edit.”D D §  Free as in beer & free as in speech; no advertisingD §  Created and maintained by volunteers! §  Supported by the Wikimedia Foundation! §  “A hybrid of tool and community”! §  All edits/versions are recorded indefinitely! §  4 million+ articles, 285 languages! E/F/GើលពិភពIកមួយ5/លមនុស/:;/ប់រូប អចM/ករNO/កចំQ/ះដឹងរបស់ខ្XនYយ2/រ4។ D Z/ះ[ើយជករ^្/ជ`/ចិត្របស់cើង។D “Imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge. That's our commitment.”D

ទស+vនៈវ"ស័យ:- អំពីមូលនិធិវ+គីˆ/ឌ (WMF) ‰/Š/ពិភព‹កr/លក្Œង•ះជ•ៀងរល់មនុស/•‘/មួយ’យ…/រ“អច•/ករ–—/ក_ក្Œងករបូក˜/ចំ™/ះ ដឹងទំងអស់•ះ./។ •ះœើយជករH្/ជž/ចិត្របស់•ើង។! y+សកកម្:Ÿើម/ ីព¡/ឹងសិទ្ិអំណចនិងករចូលរួមរបស់‡/ជជន_ជុំវ+ញពិភព‹កŸើម/ ី‡/មូលនិងអភិវឌ/¦មតិក អប់រ–_f//មអជž/បណ្’យឥតគិត`្/ឬ_ក្Œងr/នសធរណៈនិងŸើម/ ីផ/•ព្ផ/-យវមន‡/សិទ្ិភព និង_ទូទំងពិភព‹ក។! គុណត{្+:•  •  •  •  …/រ“ភព (Freedom)! លទ្ភពទទួលបននិងគុណភព˜/អត្បទ/ចំ¯/ះដឹង (Accessibility and quality)! ឯករជ/±ភព (Independence)! ករH្/ជž/ចិត្Ÿើម/ ីភពHើកទូលយនិងភពចZ/ុះគe/ ! (Commitment to openness and diversity)! •  •  តម´/ភព (Transparency)! សហគមន៍របស់•ើងគឺជ¶/ព/±សម/ ត្ិដ៏ធំបំផុតរបស់•ើង ! (Our community is our biggest asset ) D http://wikimediafoundation.org/wiki/Vision dhttp://wikimediafoundation.org/wiki/Mission dD

គ++ងនន[+មូលនិធិវ"គី}+ឌ

គ++ងបងប្^ននន[+វ"គីភីឌ

គ++ងដ_+`ៀត •  គg//ងដ‚/.ៀត រួមមន៖ –  ·/ឹត្ិករណ៍សន្ិសីទ‡/ចំឆe/ំ Wikimania –  Wikimedia Incubator ទីស¸//ប់បK្ើត-សកល/ ងសំ¯ើគg//ងថ្ី –  កម្វ+ធី software ˆ/ឌវ+គី (MediaWiki) ស¸//ប់ដំ¯ើរករ wiki site. •  សកម្ភពដ‚/.ៀត˜/អង្ករ WMF ៖ –  Outreach –  Strategic planning –  Usability Initiative etc…

អង្ករមូលដ»/ន-សខ‡/ចំ‡/./ស (Local Chapters: 30 around the World) (dark blue) are existing chapters. (dark turquoise) indicates a chapter has been board approved but not yet founded. (green) indicates a chapter is in the planning stages. (light blue) indicates a chapter in discussion. Current as of 6 September 2010.

~លករណ៍ស្^ល[+វ"គីភីឌ§  ទស+vនៈអព+€b+ឹត+• Neutral Point of View§  ភព‚+លអច„្†ងផ្ត់បនVerifiability - reliable sources, cited correctly! §  មិន‰+ន ‘ករŠ++វ‹++វŒើម’No “original research” - i.e. unpublished data, opinions, speculation! §  Z+កន់ភ•+ប់ភពសុទ្រ"ក និង`ៀង•+ង់Assume good faith towards other editors! §  •ៀសវងជ’“+ះផលZ+”ជន៍Avoid conflict of interest (i.e. editing page about self, boss)! •  អជ•+បណ្yើកចំហ (opening licensing)! ! សូមˆើលផងr/រ! Wikipedia: Policies and guidelines!

PART 2: ករបងS+ញ-អនុវត្ផY+ល់ (DEMO)

បI្ើតគណនីអ្ក˜+ើ™+ស់ថ-្ី ! ! §  §  §  §  ចូល›កន់ km.wikipedia.orgចុចœើ ‘បI្ើតគណនី’ ;ចុងខងœើសž+ំŸ+[+ +b+ង់វយប¡្^លព័ត៌មនផY+ល់ខ្£នរបស់អ្ក។រួចអ្កអចចូល›កន់ ទំព័រអ្ក˜+ើ™+ស់របស់អ្កបន ¦ើយH+នំអំពីខ្£នឯង។-

ទ¨+ង់​អត្បទ​ក្?ង​វ"គីភីឌAnatomy  of  an  ar.cle   km.wikipedia.org

ចំណង¼ើង! ‡/អប់ព័ត៌មន! km.wikipedia.org/wiki/ជួន_*ត  

ចំណង¼ើងកថខណ¿ទី១! ពណ៌„/ហម = គu/ន​អត្បទ! ចំណង¼ើងកថខណ¿ទី២! km.wikipedia.org/wiki/ជួន_*ត  

អត្ប​ទ​ពក់ព័ន!្ តំណភÂ/ប់​Ã​i/ហទំព័រ​ខង​z!/ ឯកសរ​Äង​ស¸//ប់​អត្បទ! km.wikipedia.org/wiki/ភ-ំេពញ  

កម្វ"ធី Visual Editor- •  ព័ត៌មនÅ/នំអំពីកម្វ+ធី Visual Editor ៖! http://www.mediawiki.org/wiki/VisualEditor/Portal/km! •  រHៀបP/ើQ/ស់៖ ! http://www.mediawiki.org/wiki/Help:VisualEditor/User_guide/km!

សំនួរ & ច}្ើយ (Q&A) សូមអរគុណ!-

ស«++ប់ព័ត៌មនប¬្+ម៖ •  •  •  •  •  •  Wikipedia – http://wikipedia.org Wikimedia Foundation – http://wikimediafoundation.org/wiki/Home Khmer Wikipedia – http://km.wikipedia.org Khmer Wiktionary – http://km.wiktionary.org Khmer Wikibooks – http://km.wikibooks.org Khmer Wikisource – http://wikisource.org/wiki/Main_Page:ភស|្/រ •  Wikimedia Community of Cambodia – https://www.facebook.com/WikimediaKH •  Khmer Wikipedia Fan Page on FB – http://www.facebook.com/kmwp.fb •  Khmer Wikipedia on Twitter – http://www.twitter.com/khmerwikipedia •  Khmer Wikipedia on Youtube – http://www.youtube.com/khmerwikipedia •  Khmer Wikipedia blog – http://khmerwikipedia.wordpress.com

Add a comment

Related presentations