Khau Noi Ruot

50 %
50 %
Information about Khau Noi Ruot

Published on June 17, 2007

Author: sangbsdk

Source: slideshare.net

Description

khau noi ruoi

10. Kh©u nèi ruét Môc tiªu: 1. N¾m ®−îc nh÷ng nguyªn t¾c khi kh©u nèi ruét. 2. Tr×nh bµy d−îc c¸c b−íc kü thuËt cña kh©u nèi ruét: tËn-tËn, bªn-bªn vµ tËn- bªn. 1. §¹i c−¬ng Th«ng th−êng sau khi c¾t mét ®o¹n ruét, tiÕn hµnh kh©u nèi ®Ó lËp l¹i l−u th«ng ruét nh−ng ®«i khi kh«ng ®¶m b¶o ®−îc miÖng nèi tèt, cã biÕn chøng nh− bôc g©y tö vong, lóc ®ã ph¶i t¹m thêi ®−a ®Çu ruét ra ngoµi vµ sÏ kh©u nèi mét thêi gian sau khi ®iÒu kiÖn cho phÐp (t×nh tr¹ng toµn th©n, t×nh tr¹ng nhiÔm trïng...). §Çu ruét ®−a ra ngoµi cµng cao (®o¹n ®Çu hçng trµng) rèi lo¹n n−íc ®iÖn gi¶i cµng nghiªm träng, ph¶i nhanh chãng kh©u nèi l¹i, kh©u nèi ë cµng thÊp (®¹i trµng) nguy c¬ nhiÔm trïng vµ bôc cµng lín kh«ng nªn kh©u nèi ngay trong cÊp cøu. 2. Nh÷ng nguyªn t¾c cña kh©u nèi ruét - §o¹n ruét ®Ó l¹i ph¶i ®¶m b¶o nu«i d−ìng tèt, nghÜa lµ cã mµu hång, nhu ®éng cßn vµ ch¶y m¸u (trong tr−êng hîp cÇn thiÕt kh«ng dïng kÑp cÆp ngang mµ c¾t ngay ®Ó xem cã m¸u ch¶y kh«ng). NÕu kh«ng ch¾c ch¾n th× kh«ng ®−îc kh©u nèi hoÆc c¾t tiÕp lªn cao ®Ó tr¸nh tö vong do bôc miÖng nèi. - Tr−íc khi kh©u nèi ph¶i xÕp hai ®Çu ruét cho t−¬ng xøng nghÜa lµ bê m¹c treo øng víi bê m¹c treo vµ nhÊt lµ ruét kh«ng bÞ xo¾n (H×nh 10.1) (tèt nhÊt lµ kiÓm tra tõ gèc m¹c treo). - Trong khi kh©u, dÞch tiªu ho¸ kh«ng ®−îc trµo ra ngoµi: cã thÓ dïng clamp cÆp l¹i hoÆc nhÐt mét g¹c dµi vµo trong lßng ruét. §èi víi nh÷ng tr−êng hîp ruét gi·n c¨ng do ø dÞch, tr−íc khi cÆp ®Ó c¾t cÇn dån dÞch vµo ®o¹n bá ®i hoÆc sau khi c¾t hót hÕt dÞch trong lßng ruét. - Dï lµ kh©u mòi rêi hay kh©u v¾t th× bao giê còng ph¶i lµm cho hai líp thanh m¹c ¸p s¸t vµo nhau, niªm m¹c kh«ng lßi ra ngoµi, cã nh− vËy miÖng nèi míi liÒn vµ kÝn. H×nh 10.1. Ruét bÞ xo¾n do xÕp hai ®Çu ruét kh«ng t−¬ng xøng. 55

- Sau khi kh©u bao giê còng ph¶i kiÓm tra miÖng nèi cã th«ng tèt kh«ng b»ng c¸ch n¾n qua thµnh ruét víi ngãn c¸i vµ ngãn trá (H×nh 10.2). H×nh 10.2. KiÓm tra miÖng nèi ruét sau khi kh©u nèi bµng ngãn c¸i vµ ngãn trá. - Ph¶i kh©u kÝn m¹c treo cña hai phÝa víi nhau ®Ó tr¸nh tho¸t vÞ bªn trong. 3. Kü thuËt kh©u nèi ruét Hai ®Çu ruét cã thÓ kh©u nèi trùc tiÕp víi nhau: kh©u nèi tËn-tËn hoÆc lµ ®Ó c¹nh nhau råi kh©u nèi: kh©u nèi bªn-bªn, hoÆc kh©u nèi tËn-bªn. - C¸c mòi kh©u cã thÓ lµ mòi rêi hay kh©u v¾t. - §−êng kh©u cã thÓ lµ mét ®−êng (mét líp) hay hai ®−êng (hai líp) Tuú tõng th−¬ng tæn, tuú tõng vÞ trÝ vµ cã khi lµ tuú tõng thãi quen cña ng−êi mæ mµ chän ph−¬ng ph¸p kh©u nèi thÝch hîp. Nh−ng cho ®Õn nay c¸ch kh©u mét líp lµ phæ biÕn h¬n c¶ v× miÖng nèi mÒm m¹i, d·n në dÔ dµng vµ nhÊt lµ cã thÓ thùc hiÖn ®−îc ë nh÷ng n¬i khã kh¨n. 3.1. Kü thuËt kh©u nèi ruét tËn-tËn Kh©u nèi tËn-tËn mét líp: - Kh©u nèi mét líp b»ng c¸c mòi rêi: ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸c mòi rêi chØ kh«ng tiªu hoÆc tiªu chËm sè 4-0. + Kh©u hai mòi c¬ së phÝa bê m¹c treo vµ phÝa bê tù do. + CÇm m¸u mÐp ruét b»ng c¸c mòi ch÷ X hoÆc ®èt ®iÖn. + Kh©u thanh-thanh c¬ mÐp sau b»ng c¸c mòi rêi. Mòi nä c¸ch mòi kia 3mm (H×nh 10.3). + Kh©u thanh-thanh c¬ mÐp tr−íc b»ng c¸c mòi rêi (H×nh 10.4). 56

+ Chó ý mòi kh©u phÝa bê m¹c treo lµ mòi toµn thÓ v× ë ®©y kh«ng cã thanh m¹c. H×nh 10.3.Kh©u thanh c¬ mÐp sau. H×nh 10.4. Kh©u thanh c¬ mÐp tr−íc. - Kh©u nèi mét líp b»ng kh©u v¾t: + Kh©u v¾t toµn thÓ mÐp sau b»ng kim chØ sè 4-0 (H×nh 10.5). + Kh©u v¾t toµn thÓ mÐp tr−íc b»ng chÝnh kim chØ ®· kh©u mÐp sau (H×nh 10.6). H×nh 10.5. Kh©u v¾t toµn thÓ mÐp sau. H×nh 10.6. Kh©u v¾t toµn thÓ mÐp tr−íc. Kh©u nèi tËn-tËn hai líp: - Kh©u v¾t hoÆc mòi rêi chØ sè 4-0: + Kh©u c¸c mòi c¬ së. + Kh©u nèi thanh-thanh c¬ mÐp sau. + Kh©u mÐp sau b»ng c¸c mòi toµn thÓ buéc chØ trong lßng ruét. + Kh©u nèi mÐp tr−íc b»ng c¸c mòi toµn thÓ buéc chØ trong lßng ruét, hoÆc sö dông c¸c mòi kh©u toµn thÓ niªm m¹c lén vµo trong. 57

+ Kh©u nèi thanh-thanh c¬ mÐp tr−íc. 3.2. Kü thuËt nèi ruét bªn-bªn ¦u ®iÓm: - DÔ dµng thùc hiÖn khi khÈu kÝnh hai ®o¹n ruét chªnh lÖch nhau. - Cã thÓ t¹o ra miÖng nèi cã ®é réng tuú ý. - T−íi m¸u tèt, miÖng nèi kh«ng c¨ng vµ kü thuËt ®¬n gi¶n. Nh−îc ®iÓm: - Héi chøng tói cïng nÕu ®Ó tói cïng qu¸ dµi. - KÐo dµi thêi gian mæ. Nèi ruét bªn-bªn hai líp: - §Æt hai ®Çu ruét thuËn chiÒu nhu ®éng. - Kh©u hai mòi c¬ së c¸ch nhau xa h¬n miÖng nèi dù ®Þnh 10mm c¸ch mçi ®Çu ruét 10mm. - Kh©u v¾t thanh c¬ mÐp sau b»ng chØ tiªu chËm hoÆc kh«ng tiªu sè 4-0. + §−êng kh©u c¸ch bê tù do 5mm. + Gi÷ kim chØ khi kh©u. + Kh«ng ®Ó láng chØ ®−êng kh©u. - Më ruét: + §−êng më ruét ng¾n h¬n ®−êng kh©u thanh c¬ 5mm mçi ®Çu. + Më ruét b»ng dao th−êng, tíi líp niªm m¹c më b»ng kÐo. + §−êng më ®óng vµo bê tù do cña ruét. - Kh©u v¾t toµn thÓ: + Kh©u v¾t toµn thÓ mÐp sau. + Dïng lu«n kim chØ nµy kh©u v¾t toµn thÓ mÐp tr−íc. KÕt thóc th× bÈn. Thay dông cô s¹ch. - Kh©u v¾t thanh c¬ mÐp tr−íc: B»ng c¸ch dïng kim chØ ®−êng kh©u nèi thanh-thanh c¬ mÐp sau tiÕp tôc lµm ®−êng kh©u v¾t thanh-thanh c¬ mÐp tr−íc. Buéc chØ, kÕt thóc th× lµm miÖng nèi. - Kh©u ®Ýnh ®Çu tËn cïng cña ®o¹n ruét nµy vµo thµnh cña ®o¹n ruét kia ®Ó tr¸nh co kÐo vµo miÖng nèi. Nèi bªn-bªn b»ng c¸c kü thuËt kh¸c: - Nèi bªn-bªn hai líp mòi rêi: c¸c b−íc tiÕn hµnh t−¬ng tù nh− ®èi víi nèi bªn-bªn hai líp kh©u v¾t kh¸c ë chç thay ®−êng kh©u v¾t b»ng ®−êng kh©u c¸c mòi rêi. - Nèi bªn- bªn mét líp: + Kh©u hai mòi c¬ së. + Më ruét. 58

+ CÇm m¸u mÐp ruét. + Lµm miÖng nèi b»ng c¸c mòi rêi thanh-thanh c¬. 3.3. Kü thuËt nèi ruét tËn-bªn - Më ruét phÝa miÖng nèi bªn theo chiÒu däc ®óng vµo bê tù do víi ®é réng ®óng b»ng khÈu kÝnh cña ®o¹n ruét miÖng nèi tËn. H×nh 10.7. MiÖng nèi tËn-bªn trªn quai ch÷ Y trong kü thuËt c¾t toµn bé d¹ dµy. - Kh©u c¸c mòi c¬ së. - S¾p xÕp c¸c ®Çu ruét thuËn chiÒu, m¹c treo kh«ng bÞ xo¾n. - Kh©u nèi mét líp hoÆc hai líp mòi rêi hay kh©u v¾t. c©u hái l−îng gi¸: 1. Tr×nh bµy nh÷ng nguyªn t¾c cña kh©u nèi ruét. 2. Tr×nh bµy c¸c b−íc kü thuËt nèi ruét tËn-tËn mét líp. 3. Tr×nh bµy c¸c b−íc kü thuËt nèi ruét bªn-bªn hai líp b»ng hai ®−êng kh©u v¾t. 4. ¦u nh−îc ®iÓm cña nèi bªn-bªn. 5. Tr×nh bµy c¸c b−íc trong kü thuËt nèi ruét bªn-bªn hai líp bµng c¸c ®−êng kh©u mòi rêi. 59

Add a comment

Related presentations

Related pages

Khau noi ruot nkth-operation bslehung-operation - YouTube

20120821_Mổ bắt con trong viêm phúc mạc hậu phẫu (Caesarean section in peritonitis) - Duration: 5:21. Ống Kính Phòng Mổ 15,249 ...
Read more

Khau noi ruot tan - ben.DAT - YouTube

Khau noi ruot tan-tan.DAT - Duration: 35:18. Ngô Khánh Hoàng 448 views. 35:18 20110324 Khâu nối ruột tận-bên - Duration: 19:34. ...
Read more

KHÂU NỐI RUỘT – Thực tập Ngoại khoa 2014

Khâu nối ruột » create e-learning ... Diễn Đàn của Sinh Viên Thực Tập Ngoại Khoa BV115
Read more

DỤNG CỤ KHÂU NỐI RUỘT - THIẾT BỊ Y KHOA GIA ...

Chi tiết sản phẩm Dụng Cụ Khâu Nối Ruột Tự Động dùng một lần Sản phẩm chất lượng giá cả cạnh tranh; Dễ dàng ...
Read more

Dụng cụ khâu nối ruột tự động

Dụng cụ khâu nối ruột tự động Xuất sứ: Chex.Heathcare Phạm vi sữ dụng: - Sữ dụng công nghệ ghim dập DST. - Tay cầm ...
Read more

nối mật ruột | Bác sĩ Lê Hùng

Posts about nối mật ruột written by Bác sĩ Lê Hùng
Read more

Khâu nối ruột - TaiLieu.VN

Sự tưới máu của hai đầu ruột phải đầy đủ Di động tốt đoạn ruột ở hai đầu để cho sau khi khâu nối, miệng nối ...
Read more

Gia Phát medical

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ GIA PHÁT Trụ sở: Số 36, ngõ 1/48, Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam ...
Read more