Khảo sát về hành vi tắt động cơ xe máy khi dừng đèn đỏ (online)

14 %
86 %
Information about Khảo sát về hành vi tắt động cơ xe máy khi dừng đèn đỏ (online)
Automotive

Published on March 5, 2014

Author: thienvu_pham

Source: slideshare.net

Description

"TẮT ĐỘNG CƠ XE MÁY KHI DỪNG ĐÈN ĐỎ"

Là chương trình do Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) thực hiện với sự hỗ trợ của quỹ IWPR

Chương trình nhằm mục đích nâng cao ý thức người dân về các lợi ích trong việc bảo vệ môi trường, sức khỏe, xã hội dựa trên bằng chứng khoa học; đồng thời tăng cường sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách đối với các vấn đề về môi trường và xã hội. Chương trình cũng thúc đẩy vai trò của truyền thông đại chúng trong việc kết nối các tổ chức xã hội, thanh niên với các đại biểu hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội trong việc bảo vệ môi trường sống

Chương trình cũng nhằm góp tiếng nói và hành động của các tổ chức xã hội cho các vấn đề môi trường và xã hội trong bối cảnh Việt Nam

facebook: https://www.facebook.com/groups/545993382174317/

Sử dụng xe máy và thực hành tắt động cơ khi dừng đèn đỏ Phạm Vũ Thiên – Đinh Phương Nga (CCIHP)

Mục tiêu nghiên cứu • Mô tả quan niệm, thái độ và thực hành của người điều khiển xe máy về tắt động cơ khi dừng đèn đỏ • Tìm hiểu các yếu tố thúc đẩy và cản trở thực hiện hành vi tắt động cơ khi dừng đèn đỏ • Tìm hiểu các thông điệp truyền thông mong đợi của người điều khiển xe máy nhằm khuyến khích việc tắt động cơ khi dừng đèn đỏ

Phương pháp nghiên cứu • Phương pháp nghiên cứu sử dụng phiếu tự điền đặt online trên địa chỉ: https://www.surveymonkey.com/s/tatdongcoxekhidungdendo • Nội dung chính của nghiên cứu bao gồm: thực hành sử dụng xe gắn máy, thực hành tắt động cơ và những yếu tố thúc đẩy và yếu tố cản trở người sử dụng tắt động cơ khi dùng đèn đỏ. • Thời gian: 9/1/2013 – 17/2/2013 • Số lượng trả lời: 740

Hạn chế của nghiên cứu • Nhóm đối tượng tham gia nghiên cứu là những người sử dụng Internet và 78,3% có trình độ đại học và sau đại học nên ý thức bảo vệ môi trường cao hơn các nhóm khác

PHÁT HIỆN CHÍNH

Thông tin nhân khẩu học Đặc điểm 24 51.9% 350 26.2% 177 18.4% 124 Nam 40.4% 273 Nữ 58.8% 397 Khác 0.7% 5 Tiểu học 1.3% 9 Trung học cơ sở 3.7% 25 Trung học phổ thông 10.7% 72 Trung cấp/ cao đẳng 6.1% 41 Đại học 51.9% 350 Sau Đại học Nơi sống 3.6% Trên 40 tuổi Trình độ học vấn Dưới 20 tuổi 31 – 40 tuổi Giới tính N = 675 21 – 30 tuổi Nhóm tuổi Tỷ lệ 26.4% 178 Hà Nội 75.3% 508 Hồ Chí Minh 10.2% 69 Tỉnh thành khác 14.5% 98

Thời gian sinh sống theo địa phương Số năm sinh sống Dưới 3 năm Từ 3 – 5 năm Từ 5 – 10 năm Trên 10 năm Hà Nội (N=508) Hồ Chí Minh (N=69) Thành phố khác (N=98) Tổng (N=675) 9.8% 10.1% 23.5% 11.9% 14.2% 11.6% 15.3% 14.1% 16.3% 17.4% 21.4% 17.2% 59.6% 60.9% 39.8% 56.9%

Tình trạng khởi động xe của xe máy Tình trạng khởi động của xe máy Tỷ lệ 1. Khởi động điện (đề) 78.4% 2. Sử dụng kết hợp đề và đạp nổ 18.2% 3. Thường xuyên phải đạp nổ 3.3% 4. Khác (ghi rõ) 0.1% Có trên 78.4% xe máy có thể đề nổ, và 18.2% khởi động kết hợp đề nổ và đạp nổ… đây là những điều kiện thuận tiện cho người tham gia giao thông khi tắt khởi động động cơ

Số lượng điểm đèn đỏ mà bạn phải dừng đỗ trung bình một ngày là bao nhiêu? Số lượng đèn đỏ dừng trung bình mỗi ngày Tỷ lệ (N = 645) 1. Dưới 4 điểm 24.4% 2. Từ 5 đến 8 điểm 40.3% 3. Trên 9 điểm 25.4% 4. Không nhớ 9.9% Có trên 65% người tham gia giao thông phải dừng chờ trên 5 đèn đỏ trong một lần đi hoặc trở về nhà, đây là một số lượng điểm giao cắt rất lớn và có ảnh hưởng đáng kể đến thực hành tắt động cơ khi chờ đèn đỏ.

Đèn giao thông có hiển thị thời gian Đèn giao thông có hiển thị thời gian Tỷ lệ 1. Hầu hết các điểm đèn giao thông đều có đồng hồ tính giờ 74.6% 2. Khoảng 50% điểm đèn đỏ có đồng hồ tính giờ 20.4% 3. Dưới 50% điểm đèn đỏ có hiển thị giờ 2.9% 4. Hầu hết các điểm đèn đỏ không có hiển thị thời gian 2.0% Hơn 74% đánh giá hầu hết điểm giao cắt có đèn đỏ có đồng hồ tính giờ là một điểm thuận lợi cho người tham gia giao thông tắt động cơ khi yếu tố thời gian chờ đèn đỏ mà một trong những yếu tố được người tham gia quan tâm.

Thực hành tắt động cơ xe máy theo tỉnh thành Thực hành tắt động cơ Hà Nội (N=501) Hồ Chí Minh (N=66) Tỉnh thành khác (N=96) Tổng (N=663) Thường xuyên tắt máy 282 56.3% 31 47.0% 23 24.0% 336 50.7% Thỉnh thoảng tắt máy 172 34.3% 22 33.3% 52 54.2% 246 37.1% Không tắt máy hoặc hiếm khi tắt 47 9.4% 13 19.7% 21 21.9% 81 12.2% Tỷ lệ tắt máy thường xuyên là 50,7%, cao nhất tại Hà Nội 56,3%, thấp nhất ở các tỉnh thành khác 24% với p <0,005 có ý nghĩa thống kê

Thực hành tắt máy theo cơ chế khởi động Mức độ tắt máy Loại xe đề nổ Đạp nổ và đề nổ Loại xe đạp nổ Tổng Thường xuyên tắt máy 290 54.5% 49 38.0% 5 21.7% 344 50.3% Thỉnh thoảng tắt máy 194 36.5% 54 41.9% 6 26.1% 254 37.1% Hiếm khi hoặc không tắt máy 48 9.0% 26 20.2% 12 52.2% 86 12.6% Tổng 532 129 23 684 Hình thức khởi động của xe máy có ảnh hưởng đến việc tắt máy khi dừng đèn đỏ. Hơn 50% xe máy sử dụng động cơ đề nổ thường xuyên tắt máy khi dừng đèn đỏ. 52,2% loại xe cần khởi động bằng đạp nổ hiếm khi hoặc không tắt động cơ khi dừng đèn đỏ

QUAN NIỆM VỀ TẮT ĐỘNG CƠ KHI DỪNG ĐÈN ĐỎ

Tắt động cơ và ảnh hưởng động cơ và nhiên liệu Mức độ đồng ý Đồng ý (%) Không đồng ý (%) Tổng (n) 1. Tắt và bật động cơ nhiều lần sẽ làm hại bộ khởi động (đề) và động cơ của xe máy 71.7 28.3 682 2. Tắt và bật động cơ nhiều lần sẽ làm tốn nhiên liệu hơn 68.91 31.09 682 71.7% đồng ý là tắt và bật động cơ nhiều lần sẽ làm hại bộ đề và động cơ xe, 68.91% số người cho rằng hành động đó sẽ làm tốn nhiêu liệu hơn, đây là những trở ngại quan trọng đối với việc tắt động cơ của người tham gia giao thông khi dừng đèn đỏ.

Tắt động cơ và Sức khỏe – Môi trường Mức độ đồng ý Đồng ý (%) 3. Khí thải của động cơ xe máy có thể gây bệnh cho 98.84 người tham gia giao thông và gây ô nhiễm không khí 4. Ô nhiễm không khí do khí thải của xe máy là rất 95.06 nghiêm trọng Không đồng ý (%) Tổng (n) 1.16 690 4.94 688 Đa số (98.4%) người tham gia giao thông đồng ý với khí thải của động cơ xe máy gây bệnh cho người tham gia giao thông và 95% cho rằng ô nhiễm do khí thải giao thông là nghiêm trọng. Đây là những điểm rất đáng lưu tâm để vận động người tham gia giao thông tắt động cơ khi dừng đèn đỏ.

Tắt động cơ và văn minh Mức độ đồng ý với các ý kiến về tắt động cơ và văn minh, bảo vệ sức khỏe và tự tin tắt máy 5. Tắt động cơ khi dừng đèn đỏ là biểu hiện của một người văn minh 6. Tắt động cơ xe máy khi dừng đèn đỏ sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cho chính những người tham gia giao thông 7. Bạn là người luôn tự tin và làm theo những điều bạn cho là đúng, dù những người khác phản đối hoặc chê bai Rất đồng ý (%) Đồng ý (%) Không đồng ý (%) Rất không đồng ý (%) Tổng (n) 42.15 42.44 14.24 1.16 688 48.03 46.29 4.95 0.73 687 34.55 51.31 13.41 0.73 686 Chỉ có 42.15% số người trả lời rất đồng ý với việc tắt động cơ khi dừng đèn đỏ là biểu hiện của người văn minh 48.03% người rất đồng ý với việc tắt động cơ khi dừng đèn đỏ sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe của người tham gia giao thông Chỉ có 34.55% người tham gia điền phiếu cho rằng mình đủ tự tin để làm điều mà họ cho là đúng dù bị chê bai hoặc phản đối.

Cảm nhận về nguy cơ của khói xe với sức khỏe Rất đồng ý (%) Đồng ý (%) Không đồng ý (%) Rất không đồng ý (%) Bạn cảm thấy khó chịu với mùi xăng xe và khói bụi khi dừng đèn đỏ 58.36 36.60 4.90 0.14 694 Bạn cảm thấy bị ho và hắt hơi vì khói bụi của xe máy khi dừng đèn đỏ Bạn cảm thấy nóng và ngột ngạt khi dừng đèn đỏ có nhiều xe máy đang nổ máy 30.52 48.40 20.64 0.44 688 51.52 39.68 8.51 0.29 693 Bạn cảm thấy bị dị ứng và viêm mũi họng vì khói bụi xe máy 30.66 44.23 24.67 0.44 685 Cảm nhận với khói xe Tổng (n) 94.9% người tham gia điền phiếu cảm thấy khó chịu, 91.2% cảm thấy nóng và ngột ngạt, 79% đã bị ho, hắt hơi và 74% đã cảm thấy dị ứng và viêm mũi họng do khói xe khi dừng đèn đỏ. Những trải nghiệm này sẽ là cơ sở để vận động người tham gia giao thông tắt động cơ để giữ sức khỏe.

Bạn sẽ tắt động cơ xe máy khi đèn đỏ còn? Thời gian chờ Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm khi tắt động cơ Tổng Còn trên 30 giây 84 25.2% 132 54.3% 25 89.3% 241 39.9% 25- 29 giây 98 29.4% 52 21.4% 1 3.6% 151 25% 19- 24giây 103 30.9% 43 17.7% 1 3.6% 147 23.6% 15 -19 giây 48 14.4% 16 6.6% 1 3.6% 65 10.8% Tổng 333 243 28 604 Nhóm người thường xuyên tắt động cơ có ý thức tắt sớm hơn thời gian chờ tối thiểu là 20 giây, trong khi nhóm thỉnh thoảng tắt động cơ và hiếm khi tắt động cơ khi thời gian chờ tối thiểu trên 30 giây chiếm đa số. Chiếm tỉ lệ đáng kể là nhóm tắt động cơ nếu thời gian chờ tối thiểu trên 30 giây

Lý do tắt máy khi dừng đèn đỏ Động cơ tắt máy khi dừng đèn đỏ 1. Thời gian dừng xe lâu Tỷ lệ 2. Tắt động cơ sẽ tiết kiệm xăng 63.9% 57.6% 3. Bạn thấy khó chịu vì mùi xăng 36.7% 4. Bạn thấy khó chịu vì khói xe 5. Bạn nghĩ đến việc bảo vệ môi trường 38.7% 64.4% 6. Bạn bị những người xung quanh phản đối vì để động cơ nổ 3.5% Các yếu tố thúc đẩy hành vi tắt động cơ bao gồm thời gian chờ đèn đỏ dài với 63,9%, bảo vệ môi trường với 64,4% và tiết kiệm xăng với 57,6%.

Giả sử khi bạn dừng đèn đỏ và tắt động cơ, có nhiều người phản ứng với bạn là cản đường đi của họ, bạn sẽ làm gì? Giả sử khi bạn dừng đèn đỏ và tắt động cơ, có nhiều người phản ứng với bạn là cản đường đi của họ, bạn sẽ làm gì? Tỷ lệ 1. Không tắt động cơ nữa vì ngại bị người khác phản đối 5.4% 2. Bạn vẫn tắt động cơ vì đây là hành động bạn muốn làm 90.9% 3. Lúng túng, không biết nên làm gì 3.8% 90.9% nhóm đã tắt động cơ cho rằng họ vẫn tiếp tục hành động này khi có người khác phản ứng cho thấy họ có sự tự tin trong hành động của mình

Lý do không tắt động cơ Các trở ngại chính được những người chưa tắt động cơ đề cập là Tỷ lệ (%) 1. Tắt động cơ cũng chẳng giảm được ô nhiễm môi trường 26.4% 2. Tắt động cơ cũng không tiết kiệm xăng 28.3% 3. Tắt và khởi động nhiều sẽ làm hại bộ khởi động (đề) và động cơ 49,1% 4. Tắt động cơ sẽ không thể tranh thủ vượt điểm giao cắt khi chuyển đèn/ hoặc khi có cơ hội 5. Điểm giao cắt không hiển thị thời gian nên không biết còn phải chờ đèn đỏ bao nhiêu lâu 6. Bạn ngại bị những người xung quanh phàn nàn vì tắt động cơ sẽ cản đường của họ 22.6% 28.3% 22.6% 17.0% 7. Khác Trở ngại lớn nhất khiến nhóm chưa tắt động cơ không tắt máy xe là lo lắng về tắt động cơ sẽ hại bộ khởi động và động cơ xe với tỉ lệ 49.1%

Nếu bạn không tắt động cơ, bạn sẽ làm gì khi những người khác thuyết phục bạn tắt động cơ? 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 63.3% 16.7% 10.0% 10.0% 1. Chấp nhận tắt 2. Không tắt động 3. Không tắt động 4. Không tắt động động cơ nếu lời cơ vì vẫn có nhiều cơ để có thể tranh cơ và nói đấy là thuyết phục hợp người giống bạn thủ đi nhanh quyền của bạn lý 10.0% Khác (ghi rõ) 63.3% những người chưa tắt động cơ sẽ chấp nhận tắt động cơ khi được thuyết phục hợp lý về lợi ích của tắt động cơ. Đây là một yếu tố rất hữu ích cho các chương trình vận động tắt động cơ xe máy khi dừng đèn đỏ

Thông điệp truyền thông Thông điệp Tỷ lệ 1. Bảo vệ sức khỏe của bạn khi tham gia giao thông 66.9% 2. Tiết kiệm nhiên liệu 3. Bảo vệ môi trường sống 4. Tắt động cơ là một hành vi văn minh giao thông 60.7% 5. Tắt động cơ không làm tiêu hao thêm nhiên liệu 6. Tắt động cơ cũng không hại đến bộ khởi động (đề) và động cơ của xe máy 34.9% 7. Tắt động cơ là một người có văn hóa 33.0% 66.0% 43.7% 31.2% Hai lợi ích được nhiều người chọn nhất trong các thông điệp là bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường sống với khoảng 2/3 số người điền phiếu chọn.

Thông điệp truyền thông cho nhóm chưa tắt động cơ Thông điệp cần nhấn mạnh Thường xuyên tắt máy (n = 344) Thỉnh thoảng tắt máy (n =254) Không tắt hoặc hiếm khi tắt (n=86) 1. Bảo vệ sức khỏe của bạn khi tham gia giao thông 238 69.19% 167 65.75% 45 52.33% 405 59.21% 2. Tiết kiệm nhiên liệu 221 64.24% 141 55.51% 43 50% 444 55.7% 3. Bảo vệ môi trường sống 237 68.9% 159 62.6% 48 55.81% 294 36.9% 4. Tắt động cơ là một hành vi văn minh giao thông 186 54.07% 89 35.04% 19 22.09% 231 29% 5. Tắt động cơ không làm tiêu hao thêm nhiên liệu 132 38.37% 80 31.5% 19 22.09% 206 25.8% 115 33.43% 68 26.77% 23 26.74% 219 27.5% 141 40.99% 66 25.98% 12 13.95% 22 2.8% 6. Tắt động cơ cũng không hại đến bộ khởi động (đề) và động cơ của xe máy 7. Tắt động cơ là một người có văn hóa Tổng chung Với nhóm thường xuyên tắt động cơ, thông điệp được nhiều người đề cập nhất là tắt động cơ là hành vi văn minh, là người có văn hóa (64%) Với nhóm thỉnh thoảng tắt động cơ và không tắt động cơ, thông điệp về bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường sống là những hành vi được quan tâm cao nhất.

KẾT LUẬN

• Các vệ môi tryếu tố cần tập trung để vận động tắt động cơ khi dừng chờ đèn đỏ là: • Bảo vệ sức khỏe của bạn và những người tham gia giao thông và Bảo ường (với 2/3 đối tượng tham gia điền phiếu lựa chọn) và các thông tin bổ sung bao gồm: gần 100% cho rằng khí thải xe máy có khả nặng gây bệnh và làm ô nhiễm môi trường và 95% cho rằng ô nhiễm môi trường do khí thải giao thông là trầm trọng và tỉ lệ cao người trải nghiệm những tác động đến sức khỏe của khói xe máy khi dừng đèn đỏ.

• Các điểm băn khoăn chính của người chưa tắt động cơ khi dừng đèn đỏ là việc tắt động cơ có thể gây hại cho bộ đề và động cơ khi bật và tắt quá nhiều cũng như việc dừng và tắt động cơ không giúp tăng tiết kiệm nhiên liệu. • Bên cạnh đó, việc có đồng hồ tính giờ cùng với đèn giao thông ở các điểm giao cắt cũng là yếu tố hỗ trợ cho người tham gia giao thông chủ động tắt động cơ vì thời gian chờ càng lớn

Khuyến nghị • Thử nghiệm và lựa chọn 02 thông điệp chính bao gồm: • Thông tin: Gần 100% người được hỏi cho rằng khí thải xe máy có khả nặng gây bệnh cho người tham gia giao thông, 94.9% cảm thấy khó chịu vì khói xe máy, 91.2% thấy nóng và ngột ngạt, 79% đã bị ho, hắt hơi và 74% đã cảm thấy bị dị ứng hoặc viêm mũi họng do khói xe khi dừng đèn đỏ Thông điệp 1: Chủ động tắt động cơ khi dừng đèn đỏ để bảo vệ sức khỏe cho chính bạn và những người tham gia giao thông.

• Thông tin: Gần 100% cho rằng khí thải xe máy gây ô nhiễm môi trường và 91.2% cho rằng ô nhiễm môi trường này là trầm trọng. • Thông điệp 2: Hãy tắt động cơ khi dừng đèn đỏ hôm nay, bảo vệ môi trường mai sau

• Đưa ra các câu trả lời chính xác về vấn đề tắt động cơ liên quan đến độ bền của bộ đề, động cơ cũng như vấn đề tiết kiệm nhiên liệu từ các chuyên gia xe máy để giúp giải tỏa những tắc mắc của người sử dụng xe máy, từ đó khuyến khích hành vi tắt động cơ khi dừng đèn đỏ

Add a comment

Related presentations

Il 24 Ottobre 2014 si è svolta la Capitale Automobile CARS - #Cap2014Auto , il sum...

Manual diagramas eléctricos del OPEL CORSA 2002 en español. Cortesía de la pagin...

Colorado Springs, CO. Unbeatable Specials during the Phil Long’s l-25 Statewide Ve...

Colorado Springs, CO - Get ready for Hyundai MONSTER DEALS in Colorado Springs fro...

Related pages

Khi nào cảnh sát cơ động được phép dừng xe? - VnExpress

Cảnh sát cơ động thường kiểm tra tất cả các giấy tờ xe (kể cả bảo hiểm xe) nếu như tôi không vi phạm luật thì có ...
Read more

Dừng xe tắt máy và rời vị trí lái có bị xử phạt không?

Tôi bị cảnh sát phạt tiền vì lý do dừng xe. ... tắt máy khi dừng xe; ... người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm ...
Read more

Kêu gọi tắt máy xe khi dừng đèn đỏ trên 25 giây

... gọi tắt máy xe khi dừng đèn đỏ ... và kẹt xe. Theo một nghiên cứu, khảo sát của ... hiện hành động tắt máy xe. ...
Read more

Dừng xe, đỗ xe thế nào là sai luật?

Trong đó có các điều khoảng phạt về các hành vi dừng xe, ... dừng xe, đỗ xe không sát mép ... tắt máy khi dừng xe; ...
Read more

Cho mình hỏi về xe máy không nổ máy? | Yahoo Hỏi & Đáp

Xe dừng đèn đỏ bị tắt máy thì ... khi vừa chạy đường xa về, máy ... là máy nổ. Nguyên tắc của động cơ ...
Read more

Thiết bị định vị GPS giám sát hành trình ôtô, xe máy ...

Sản phẩm ANTC Tracker là thiết bị giám sát hành trình dành cho xe ... động ngay cả khi xe tắt máy. ... vượt đèn đỏ". ...
Read more

Liên minh hành động vì Công bằng Sức khỏe .:. Cơ hội/Công việc

Liên minh hành động vì Công bằng Sức ... Giám sát CBSK. ... Ra quân chiến dịch Tôi tắt máy, còn bạn; Hanh dong vi cong bang suc khoe;
Read more

Xe ô tô của Chủ tịch Đà Nẵng vi phạm luật giao thông ...

... còn xe của thư ký thì.. vượt đèn đỏ! ... sát, tự động phát hiện các hành vi ... về Trung tâm điều hành đèn ...
Read more

Kêu gọi tắt máy xe 20 giây để bảo vệ môi trường ...

Đèn xanh ở ngã tư Hàng Xanh (TP HCM) vừa chuyển đỏ, gần chục thanh niên bước xuống đường hô vang "Tắt máy xe ...
Read more