KERKESA DHE OFERTA AGREGATE 1

33 %
67 %
Information about KERKESA DHE OFERTA AGREGATE 1
Education

Published on December 13, 2008

Author: guest2514d3

Source: slideshare.net

Description

lexoneee

2 KERKESA DHE OFERTA AGREGATE

Kerkesa Agregate dhe Oferta Agregate Makroekonomi

Kerkesa Agregate Kerkesa Agregate AD paraqet sasine e pergjithsme te mallrave dhe sherbimeve qe konsumatoret, firmat , qeveria dhe te huajte jane te gatshem te blejne per cdo nivel te cmimit Kerkesa Agregte eshte raporti ne mes shpenzimeve agregate apo shpenzimeve totale dhe niveli I cmimive Shpenzimet Agregate jane shuma e shpenzimeve te cdo sektori ne ekonomi: familjet,( konsumi) firmat ( investimet) qeveria, dhe neto eksporti Kerkesa Agregate ka pjerresi negative pershkak te Efekti i Pasurise(pasuria/ bilancet reale ) Efekti i Normes se kamates Efekti i Tregtise se jashtme( substituimi)

Kerkesa Agregate AD paraqet sasine e pergjithsme te mallrave dhe sherbimeve qe konsumatoret, firmat , qeveria dhe te huajte jane te gatshem te blejne per cdo nivel te cmimit

Kerkesa Agregte eshte raporti ne mes shpenzimeve agregate apo shpenzimeve totale dhe niveli I cmimive

Shpenzimet Agregate jane shuma e shpenzimeve te cdo sektori ne ekonomi: familjet,( konsumi) firmat ( investimet) qeveria, dhe neto eksporti

Kerkesa Agregate ka pjerresi negative pershkak te

Efekti i Pasurise(pasuria/ bilancet reale )

Efekti i Normes se kamates

Efekti i Tregtise se jashtme( substituimi)

Faktoret qe ndikojne ne AD AD= C + I +G + NX Konsumi - Shpenzimet Qeveritare E Ardhura Pasuria - Neto Eksporti Parashikimet Konsumatoreve - Te Ardhurat nga jashte Popullesia - Cmimet Tatimet ne te ardhura - Kursi kembimit - Politika qeveritare Investimet - Norma e kamates - Teknologjia - Kostoja e te mirave kapitale - Shkalla e shfrytezimit te kapaciteve - Tatimet ne Biznese

AD= C + I +G + NX

Konsumi

- Shpenzimet Qeveritare

E Ardhura

Pasuria - Neto Eksporti

Parashikimet Konsumatoreve - Te Ardhurat nga jashte

Popullesia - Cmimet

Tatimet ne te ardhura - Kursi kembimit

- Politika qeveritare

Investimet

- Norma e kamates

- Teknologjia

- Kostoja e te mirave kapitale

- Shkalla e shfrytezimit te kapaciteve

- Tatimet ne Biznese

Konsumi Te Ardhurat Nese te ardhurat e tanishme rriten, familjet mund te blejne me shume mallra dhe sherbime Pasuaria Eshte vlera pasurise ne pronesi te familjeve perfshire: shtepite, veturat, depozitat ne banka, obligacionet etj Andaj rritja e pasurise do te rrite konsumin

Te Ardhurat

Nese te ardhurat e tanishme rriten, familjet mund te blejne me shume mallra dhe sherbime

Pasuaria

Eshte vlera pasurise ne pronesi te familjeve perfshire: shtepite, veturat, depozitat ne banka, obligacionet etj

Andaj rritja e pasurise do te rrite konsumin

Efekti I Pasurise Ndryshimet ne Nivelin e cmimeve Ndryshimet ne fuqine blerese te aktivave financiare Ndryshimet ne konsum Ndryshimet ne Shpenzimet agregate

Efekti I Pasurise

Ndryshimet ne Nivelin e cmimeve

Ndryshimet ne fuqine blerese te aktivave financiare

Ndryshimet ne konsum

Ndryshimet ne Shpenzimet agregate

Faktoret demografike Ndryshimet demografike mund te ndikojne ne konsum ne disa menyra. Rritja e popullesise zakonisht shoqerohet edhe me rritjen e konsumit

Faktoret demografike

Ndryshimet demografike mund te ndikojne ne konsum ne disa menyra.

Rritja e popullesise zakonisht shoqerohet edhe me rritjen e konsumit

Parashikimet per te ardhurat dhe pasurin ne te ardhmen mund te ndikojne ne konsumin e sotshem Tatimet tatimet e larta do te zvogelojne te ardhurat e disponueshme dhe njeherit do te zvogelojne konsumin

Parashikimet

per te ardhurat dhe pasurin ne te ardhmen mund te ndikojne ne konsumin e sotshem

Tatimet

tatimet e larta do te zvogelojne te ardhurat e disponueshme dhe njeherit do te zvogelojne konsumin

Faktore qe ndikojne ne investime Norma e kamates Teknologjia Kostoja e te mirave kapitale Shfytezimi I kapaciteve

Norma e kamates

Teknologjia

Kostoja e te mirave kapitale

Shfytezimi I kapaciteve

Ndikimi I normes se kamatws Rritja ne nivelin e cmimeve Zvogelimi ne fuqin blerese te parase Me shume para nevojitet per te blere sasine e njejte te mallrave dhe sherbimeve Shitja e obligacioneve kerkojn me shume para dhe rritja e ofertes se obligacioneve, cmim me te ulet dhe Norma e kamates rritet Investimet ulen Shpenzimet agregate ulen

Rritja ne nivelin e cmimeve

Zvogelimi ne fuqin blerese te parase

Me shume para nevojitet per te blere sasine e njejte te mallrave dhe sherbimeve

Shitja e obligacioneve kerkojn me shume para dhe rritja e ofertes se obligacioneve, cmim me te ulet dhe

Norma e kamates rritet

Investimet ulen

Shpenzimet agregate ulen

Ndkimi I Normes se kamates Ulje ne nivelin e cmimve Rritje ne fuqine blerese te parase Me pak para nevojitet per te blere sasine e njejte te mallrave dhe sherbimeve Paraja e perdorur te bleje obligacione rrite cmimin e asteve financiare dhe Norma e kamates ulet Investimet rriten Shpenzimet agregate rriten

Ulje ne nivelin e cmimve

Rritje ne fuqine blerese te parase

Me pak para nevojitet per te blere sasine e njejte te mallrave dhe sherbimeve

Paraja e perdorur te bleje obligacione rrite cmimin e asteve financiare dhe

Norma e kamates ulet

Investimet rriten

Shpenzimet agregate rriten

Ndikimi I tregtise se jashtme Ndryshimi ne Nivelin e cmimeve te vendit shkakton ndryshimin e neto eksportit Ndryshimi ne cmimin e mallrave te vendit ne raport me mallrat e te huajave. Nese cmimet e mallrave te vendit rriten derisa Cmimet e jashtme dhe Kursi I kembimit te jashtem mbeten konstant mallrat e vendit behen me te shtrajta ne raport em mallrat e huaja Ndryshimet ne Neto eksportin Ndryshimet ne Shpenzimet agragte

Ndryshimi ne Nivelin e cmimeve te vendit shkakton ndryshimin e neto eksportit

Ndryshimi ne cmimin e mallrave te vendit ne raport me mallrat e te huajave.

Nese cmimet e mallrave te vendit rriten derisa Cmimet e jashtme dhe Kursi I kembimit te jashtem mbeten konstant mallrat e vendit behen me te shtrajta ne raport em mallrat e huaja

Ndryshimet ne Neto eksportin

Ndryshimet ne Shpenzimet agragte

Te ardhurat e jashtme dhe niveli I cmimve Rritja apo zvogelimi I te ardhurave te jashtme apo nivelit te cmimeve Eksporti I vendit rritet apo zvogelohet Shpenzimet agregate rriten apo zvogelohen

Rritja apo zvogelimi I te ardhurave te jashtme apo nivelit te cmimeve

Eksporti I vendit rritet apo zvogelohet

Shpenzimet agregate rriten apo zvogelohen

Lakorja e Kerkeses Agregate Niveli I cmimeve GDP AD

Niveli l Cmimeve Prodhimi , GDP NDRYSHIMET NE KERKESEN AGREGATE AD 1 AD 2 KerkesaAgregate Rritja e AD

leveli I Cmimeve PRODHIMI, GDP NDRYSHIMI NE KERKESEN AGREGATE AD 1 AD 3 ZVOGELIMI

Ndryshimet ne Kerkesen Aggregate

Faktoret qe ndikojn ne kerkeses agregate Ndryshimet ne shpenzimet qeveritare Ndryshimet ne tregtine e jashtme Te ardhurat kombetare nga jashte kurset e kembimit

Ndryshimet ne shpenzimet qeveritare

Ndryshimet ne tregtine e jashtme

Te ardhurat kombetare nga jashte

kurset e kembimit

Oferta agregate Paraqet sasine e Gdp reale te prodhuar ne nivele te ndryshme te cmimeve Pjerrsi……………?

Paraqet sasine e Gdp reale te prodhuar ne nivele te ndryshme te cmimeve

Pjerrsi……………?

As

OFERTA AGREGATE Leveli i Cmimeve Prodhimi , GDP Q P AS 3 AS 1 AS 2 Rritja Ofertes Agregate zvogelimi Ofortes Agregate Nryshimet ne Oferten Agregate

Fakoret qe ndikojne ne AS Cmimi i burimeve Tekonologjia Parashikimet per kushtet e ardhshme te biznesit

Cmimi i burimeve

Tekonologjia

Parashikimet per kushtet e ardhshme te biznesit

Cmimi i burimeve Rritja apo zvogelimi I cmimit te burimeve Firmat zvogelojne ( rrisin ) sasine e prodhuar ne cdo nivel te cmimve Oferta agregate rritet apo zvogelohet

Rritja apo zvogelimi I cmimit te burimeve

Firmat zvogelojne ( rrisin ) sasine e prodhuar ne cdo nivel te cmimve

Oferta agregate rritet apo zvogelohet

Teknologjia Permiresimi I teknologjise Produktet e prodhuara per nje njesi kohe rriten Oferta agregate rritet

Permiresimi I teknologjise

Produktet e prodhuara per nje njesi kohe rriten

Oferta agregate rritet

Oferta agregate ne afat te shkurter Ne afat te shkurter, Lakorja e AS ka pjerresi pozitive ( derisa kostoja e prodhimit dhe kapitalit jane mbetur konstant ne afat te shkurter ) cka do te thote fitim me I madh - firmat do te deshirojne te prodhojne me shume

Ne afat te shkurter,

Lakorja e AS ka pjerresi pozitive ( derisa kostoja e prodhimit dhe kapitalit jane mbetur konstant ne afat te shkurter ) cka do te thote fitim me I madh - firmat do te deshirojne te prodhojne me shume

OFERTA AGREGATE leveli I Cmimeve Prodhimi , GDP Q P Afatshkurter AS Oferta Agregate Afat shkurter Q f Punezenia- E plote

Oferta agregate ne afat te gjate Kostoja e burimeve nuk eshte fikse Kur cmimet rriten, punetoret do te deshironin paga me te larta Shuma e kapitalit nuk eshte fikse – firmat mund te ndertojne fabrika te reja dhe te blejne paisje te reja gjate periudhes afat gjate Ne afat te gjate, AS eshte vertikale nga lakorja e mundesise se prodhimit – kapaciteti ekonomise , dhe nuk eshte ndikuar nga cmimi , keshtu qe eshte vertikale

Kostoja e burimeve nuk eshte fikse

Kur cmimet rriten, punetoret do te deshironin paga me te larta

Shuma e kapitalit nuk eshte fikse – firmat mund te ndertojne fabrika te reja dhe te blejne paisje te reja gjate periudhes afat gjate

Ne afat te gjate, AS eshte vertikale nga lakorja e mundesise se prodhimit – kapaciteti ekonomise , dhe nuk eshte ndikuar nga cmimi , keshtu qe eshte vertikale

OFERTA AGREGATE Nivel i Cmimeve Prodhimi , GDP Q P Afatgjate AS LR Afat gjate Oferta Agregate Q f Punezenja e plote

Ekuilibri makroekonomik Kur AD = AS Modeli klasik Modeli kejnsian

Kur AD = AS

Modeli klasik

Modeli kejnsian

Ekulibri i Kerkeses dhe Ofertes Agregate

Ekulibri i Kerkeses dhe Ofertes Agregate

Add a comment

Related presentations

Related pages

kerkesa-dhe-oferta-agregate-1-1229200981074856-1 - scribd.com

2. KERKESA DHE OFERTA AGREGATE Kerkesa Agregate dhe Oferta Agregate Makroekonomi Kerkesa Agregate • • • Kerkesa Agregate AD paraqet sasine e ...
Read more

Kerkesa dhe Oferta Agragate - scribd.com

II. Oferta agregate dhe faktorët përcaktues të saj ... kerkesa-dhe-oferta-agregate-1-1229200981074856-1. by bujimania. Makroekonomia I. by ladini.
Read more

KERKESA DHE OFERTA AGREGATE 1 - Education

KERKESA DHE OFERTA AGREGATE 1; Download. of 31
Read more

II KERKESA AGREGATE,OFERTA AGREGATE, EKUILIBRI AGREGAT

II KERKESA AGREGATE,OFERTA AGREGATE, EKUILIBRI AGREGAT Kerkesa ... kerkeses agregate (AD) jane: 1.Efekti I ... Oferta agregate dhe faktoret ...
Read more

kerkesa dhe oferta agragate | Hamit Agushi - Academia.edu

kerkesa dhe oferta agragate. Uploaded by ... Oferta agregate dhe faktorët ... • Periudhë afatshkurtër • Periudhë afatgjatë 2.1 Oferta agregate në ...
Read more

Ligjerata 2 KËRKESA AGREGATE, OFERTA AGREGATE DHE ...

kËrkesa agregate, oferta agregate dhe ekuilibri makroekonomik ... kËrkesa agregate (ad) dhe faktorËt e saj 1. efekti i bilanceve reale: p ...
Read more

KËRKESA AGREGATE, OFERTA AGREGATE DHE EKUILIBRI ... - Fillimi

... Konsumi dhe Kursimi ne fig 15.1 janë supozuar ... Kerkesa dhe investimet neto Viti Kerkesa ... KËRKESA AGREGATE, OFERTA AGREGATE DHE EKUILIBRI ...
Read more