Kennis als vermogen tot efffectieve actie

0 %
100 %
Information about Kennis als vermogen tot efffectieve actie

Published on May 7, 2014

Author: tgeurts

Source: slideshare.net

Be Value White Paper Kennis als vermogen tot effectieve actie Supporting the knowledge worker, deel 1. Thei G. Geurts September 2004 Versie 1.0

Kennis als vermogen tot efffectieve actie ©Be Value 2004 Supporting the knowledge worker, deel 1 Thei G. Geurts Pagina 2 van 16 Inhoud 1. Inleiding ...........................................................................................................................3 2. Turbulente tijden voor kennisintensieve organisaties .....................................................3 3. Wat is de praktijk nu?......................................................................................................4 3.1 Performance risico’s voor organisaties ...........................................................................5 3.2 Kenniswerkers onder druk ..............................................................................................6 3.3 Antwoorden uit de markt .................................................................................................7 4. Wat is nodig?...................................................................................................................8 5. Impact op de organisatie.............................................................................................. 10 6. Benefits voor de organisatie......................................................................................... 11 7. Impact op de technologie ............................................................................................. 13 8. Impact op content en context modellering ................................................................... 14 9. Be Informed.................................................................................................................. 16

Kennis als vermogen tot efffectieve actie ©Be Value 2004 Supporting the knowledge worker, deel 1 Thei G. Geurts Pagina 3 van 16 1. Inleiding Dit white paper is het eerste deel van een serie van white papers die gericht is op thema’s rondom ondersteunen van kenniswerkers in kennisintensieve organisaties. Dit eerste deel schetst hoe kenniswerkers in de uitvoering van hun werk ondersteund kunnen worden. 2. Turbulente tijden voor kennisintensieve organisaties “Verandering is de enige constante”. Met deze uitspraak kan de wereld van kennisintensieve organisaties worden gekarakteriseerd. Nieuwe markten, nieuwe toetreders, veranderende wet- en regelgeving, herverdeling van productiewerk, de noodzaak van transparantie en het afleggen van verantwoording enzovoorts, stellen hoge eisen aan de performance, wendbaarheid en het aanpassingsvermogen van elke organisatie. Onzekerheid is hierbij onvermijdelijk, het beheersbaar maken ervan noodzakelijk. Voor organisaties wordt innovatie meer en meer de motor voor groei van productiviteit en omzet. Naast kapitaal, natuur en arbeid wordt kennis de vierde productiefactor. Organisaties worden steeds kennisintensiever en steeds meer afhankelijk van de kennis die ze in huis hebben [Drucker, 1988]. Kennis het meest waardevolle goed is binnen iedere onderneming. Het draagt bij aan effectieve zakelijke relaties, snelle product- en dienstontwikkeling, snelle marktintroducties en

Kennis als vermogen tot efffectieve actie ©Be Value 2004 Supporting the knowledge worker, deel 1 Thei G. Geurts Pagina 4 van 16 concurrentievoordeel. Als de vergaarde kennis en ervaring niet optimaal benut worden, heeft een enkele onderneming kans van slagen in het onvoorspelbare zakelijke klimaat van vandaag de dag. Mensen bepalen de prestaties en kosten van een onderneming meer dan welke andere factor ook. Zij vertegenwoordigen voor de meeste ondernemingen de grootste balanspost. Mensen in staat stellen sneller en efficiënter te werken is een cruciaal onderdeel van het verbeteren van de algehele bedrijfsprestaties. Dat verklaart waarom termen als kennismanagement en de lerende organisatie de laatste jaren in zowel de literatuur als in het bedrijfsleven erg populair zijn geworden. De hype rondom kennismanagement heeft echter voor veel verwarring gezorgd. Door het multidisciplinaire karakter ervan is er een overvloed aan theorieën en benaderingen ontstaan, waardoor het moeilijk afgebakend en hanteerbaar gemaakt kon worden. In dit white paper willen wij niet vervallen in een herhaling van de theorieën en richtingen. Hiervoor verwijzen wij naar de vakliteratuur. Wij volstaan hier met een outputgerichte definitie en een omschrijving van het ondersteunende proces. Wij zien kennis als het vermogen tot effectieve actie [Saint-Onge e.a.]. Om dit vermogen te optimaliseren is een proces nodig dat gericht is op het managen van de informatie-uitwisseling (de transactie) tussen kennisaanbieder en kennisvrager [Jentjes, z.j.]. Het zou individuen en groepen sneller en gemakkelijk door het proces van informatieverwerking moeten loodsen en hierdoor kenniscreatie, -opslag, -toepassing en -distributie ondersteunen. Bij kennismanagement wordt vanuit dit kennisperspectief gekeken hoe de bedrijfsdoelstellingen beter kunnen worden gerealiseerd. Niet één organisatie is hetzelfde en iedere organisatie heeft dus ook behoefte aan informatie/ kennisuitwisseling tussen kennisaanbieder en kennisvrager, toegepast op haar specifieke organisatie omstandigheden. Alvorens deze visie nader uit te werken staan wij eerst even stil bij de huidige praktijk. 3. Wat is de praktijk nu? Kennisintensieve organisaties beginnen steeds meer zicht te krijgen op de risico’s die zij lopen ten aanzien van het niet of onjuist toepassen van kennis. De eisen die gesteld worden aan kenniswerkers worden hoger, terwijl de ondersteuning vanuit de markt en organisatie te kort schiet.

Kennis als vermogen tot efffectieve actie ©Be Value 2004 Supporting the knowledge worker, deel 1 Thei G. Geurts Pagina 5 van 16 3.1 Performance risico’s voor organisaties Het onvoldoende of niet-gebruiken van kennis en informatie is op termijn een probleem voor elke organisatie, ongeacht de grootte van die organisatie. Hoe groot dit probleem blijkt uit onderzoeksresultaten van o.a. The Delphi Group, Gartner en IDC onder zowel kennisorganisaties als grotere bedrijven. Onafhankelijk komt men tot een zelfde conclusie:  Gemiddeld spendeert een werknemer 6 tot 12% van zijn tijd aan het zoeken naar informatie die meestal niet wordt gevonden;  Een werknemer is 7 tot 20 % van zijn tijd bezig met het herhalen van antwoorden voor collega's;  Minder dan 20 % van de informatie en kennis binnen een organisatie wordt effectief gebruikt. Daarboven op komen nog problemen als:  Misinformatie (onjuiste informatie): gegevens die niet voldoen aan de uit de praktijk afkomstige intrinsieke kwaliteitseisen van gegevens, te weten de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid en controleerbaarheid ervan;  Desinformatie (‘halve waarheid’);  Juiste, bruikbare informatie, maar teveel;  Moeilijke toegankelijkheid en toepasbaarheid;  Spam, ongewenste en onnodige informatie. [Van der Meer, 2004]. En onvermijdelijk gezien het voorgaande:  Fragmentatie in onderhoud en beheer. Dit heeft een nadelig effect op de business drivers en doelstellingen van een organisatie: • Eenheid van beleid (identieke cases, identieke antwoorden); • Kwaliteit van het proces (tijdigheid en juistheid van informatie, verantwoording aan opdrachtgevers (overheid, politiek); • Wendbaarheid van de organisatie en de processen (bijv. aanpassingen aan werkinstructies kunnen “on the fly” worden doorgevoerd; • Lagere kennis/informatie creatiekosten (geformaliseerd redactieproces, hergebruik van content voor verschillende doelen); • Do-it-yourself (DIY) dienstverlening (kostenbesparing op de klantinteractie); • Voorkomen van claims door slecht of onbetrouwbaar presteren van de organisatie (damage control).

Kennis als vermogen tot efffectieve actie ©Be Value 2004 Supporting the knowledge worker, deel 1 Thei G. Geurts Pagina 6 van 16 In situaties waarin kennisintensieve handelingen over organisaties of organisatiedelen heen in een ketenproces worden uitgevoerd, ontstaat een multiplier effect van de hiervoor genoemde nadelen en risico’s. 3.2 Kenniswerkers onder druk Met de verdere automatisering van routinematige taken wordt de rol van de kenniswerker belangrijker. De niet te automatiseren taken doen een beroep op het interpretatievermogen van de mens. Er is sprake van meer casusgericht werken in een ad hoc en dynamisch proces. Evenals bij de definitie van kennismanagement is er bij de definitie van kenniswerker sprake van een veelheid van opvattingen en definities. De term kenniswerker is zo’n dertig jaar geleden door Peter Drucker geïntroduceerd om iemand te beschrijven die waarde toevoegt door bestaande informatie te verwerken om nieuwe informatie te creëren die gebruikt kan worden om problemen te definiëren en op te lossen. Veelgebruikte voorbeelden van kenniswerkers zijn advocaten, doctoren, diplomaten, beleidsmakers enzovoorts. Dit is echter een beperkende invulling. In feite kan iedereen wiens rol afhankelijk is van het vermogen om kennis te vinden en effectief toe te passen beschouwd worden als een kenniswerker. Dat kunnen derhalve ook klanten van een organisatie zijn die ondersteund worden bij een selfservice activiteit. Door Nickols worden drie dimensies van uitvoering van kenniswerk onderscheiden: informatieverwerking, kennis toepassing en kennis creatie. Afhankelijk van hun werk participeren mensen in wisselende omvang in deze drie ‘gedragsvormen’. Met de toename van het belang van kennis als productiefactor neemt ook het belang van productiviteit van kenniswerkers toe. “De productiviteit van kenniswerkers is steeds afgrijselijk laag. Hij is vermoedelijk de laatste 100 tot 200 jaar niet verbeterd om de simpele reden dat niemand gewerkt heeft aan verbetering van de productiviteit..... Alle inspanningen zijn gericht geweest op de handarbeider. ...De beste weg om hun performance te maximaliseren is door te profiteren van hun sterke kanten en kennis in plaats van te proberen hen in een mal te dwingen” [Drucker, 1998]. Kenniswerkers moeten in minder tijd meer en beter presteren, omdat productie- en andere performancedoelstellingen steeds dwingender worden terwijl zij daarbij alleen inadequaat ondersteund worden.

Kennis als vermogen tot efffectieve actie ©Be Value 2004 Supporting the knowledge worker, deel 1 Thei G. Geurts Pagina 7 van 16 1. Kenniswerkers worden tijdens hun werk overladen met geïsoleerde wetten, regelingen, instructies, handboeken, gegevens, documenten, etc. waarin en waardoor de relevante kennis/informatie nauwelijks of moeizaam te vinden is. 2. Ondersteunende systemen bieden weinig hulp. Vaak betreft het:  Intranetten die alles en niets bieden en verworden zijn tot een elektronisch excuus;  Content management systemen die ‘leeggeschudde hoofden’ bevatten [Weggeman];  Collaboration en groupware toepassingen waaraan het grootste gedeelte van de samenwerking en communicatie voorbijgaat;  Transactie- en workflowsystemen die het proces ondersteunen, maar niet zijn gekoppeld aan kennisbronnen;  Leeromgevingen, die geïsoleerd zijn van de applicatie, het product of het proces dat getraind wordt. Vanuit dit perspectief gezien is het zeer de vraag of de laatste jaren het werk van een kenniswerker niet eerder moeilijker dan gemakkelijker gemaakt is met de hoeveelheid ‘ondersteunende’ informatie en de generieke ‘hulpmiddelen’ die vaak topdown vanuit bijvoorbeeld staffuncties, de backoffice of ICT bedacht zijn. Zij hebben wellicht eerder tot aantasting van de productiviteit en tot schijnoplossingen geleid, dan dat zij een werkelijke bijdrage aan de werkkwaliteit van de kenniswerker geleverd hebben. Competentiemanagement, zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid kunnen in een dergelijke situatie niet tot hun volle ontplooiing komen. 3.3 Antwoorden uit de markt Bij het merendeel van de oplossingen in de markt ligt het accent op het zoeken en vindbaar maken van content. Hierbij ontstaat geleidelijk ook het besef dat zowel gestructureerde als ongestructureerde content uit de hele organisatie doorzoekbaar moet zijn met behulp van ‘enterprise search’. Voor zover er hierbij sprake is van ‘kennisondersteuning’ betreft dit primair het analyseren van de inhoud van bronnen en het met behulp van taaltechnologie en statistische algoritmen classificeren en aan elkaar relateren van begrippen uit de content. Ook taxonomieën maken hierbij hun herintrede in de markt van informatieverwerking. Opvallend hierbij is dat de vraag wie de gebruiker is en wat hij wil, voor deze toepassingen alleen maar een rol speelt ten aanzien van de toegangs/toepassingsrechten.

Kennis als vermogen tot efffectieve actie ©Be Value 2004 Supporting the knowledge worker, deel 1 Thei G. Geurts Pagina 8 van 16 De twijfels die Schwartz in 1998 had ten aanzien van de performance effectiviteit van search engines en waarbij zij zich zelfs afvraagt of het wel de moeite is meer te investeren in retrieval en ranking perfomance, zijn daarom nog steeds valide. Het resultaat zal altijd suboptimaal zijn. Bij vastlegging van kennis wordt in het algemeen eveneens een content gerichte benadering gehanteerd. Kennisgebieden worden in kaart gebracht en in systemen gestopt. Wanneer er tal van maatregelen zijn genomen, verwacht men gouden bergen van het kennismanagement. In de praktijk blijkt dit nogal eens tegen te vallen. Werknemers zijn niet zo snel bereid hun kennis te delen als men denkt. Het documenteren en plaatsen van documenten in systemen wordt vaak niet gedaan omdat men hier veelal geen feedback op krijg. Opgeslagen documenten worden niet geraadpleegd [Jentjes]. Deze puur contentgerichte benadering heeft eveneens geen oog voor de context van de kenniswerker. Het is een feite een exponent van de aanbodgerichte aanpak. Deze zelfde aanpak wordt ook gevolgd bij het implementeren van middleware als verbindingslaag tussen systemen en applicaties. Zo bieden bijvoorbeeld portals een gezamenlijke toegangsdeur tot een grote heterogene verzameling van gegevens die in hun eigen domeinisolement verkeren. De meeste kennismanagement maatregelen zijn (kennis)aanbodgedreven, dus gedacht vanuit de kennisaanbieder en/of de organisatie. Zij richten zich uitsluitend op het managen van het aanbod van kennis en schieten daardoor te kort in effectiviteit. 4. Wat is nodig? Kenniswerkers verschillen evenzeer van elkaar als de situaties waarin kennis toegepast moet worden. Daarom is bij vastlegging ook de context van de kenniswerker en de context van toepassing van kennis van belang. De content moet in context geplaatst worden. Feldman constateert dat informatierampen niet veroorzaakt worden door gebrek aan informatie maar door het niet koppelen van de juiste informatie aan de juiste mensen op het juiste moment. Mensen gebruiken informatie in de context van hun bezigheden. Zij moeten er verzekerd van zijn dat toegang gegarandeerd is, gemakkelijk, snel en betrouwbaar. Zij pleit voor inbedding van mensen en informatie in een systeem dat aangepast is aan de wijze waarop mensen werken, dat het werpproces begrijpt en weet wanneer er behoefte aan informatie ontstaat. Mensen hebben informatie nodig in de context van hun werk en omgeving [Feldman, 2004]. Kenniswerkers opereren vaak in een complexe kennisintensieve omgeving waarin verandering permanent is, onzekerheid onvermijdelijk, performancedruk toeneemt en zelfredzaamheid niet

Kennis als vermogen tot efffectieve actie ©Be Value 2004 Supporting the knowledge worker, deel 1 Thei G. Geurts Pagina 9 van 16 mag leiden tot nieuwe aansprakelijkheidsrisico’s. Dit vraagt om een aanpak die in staat is om samenhang en transparantie aan te brengen in het samenspel van mens, kennis, content, casus, dossier, proces en product. MensMensMens Casus Dossier CasusCasus DossierDossier Proces Product ProcesProces Product Kennis Content KennisKennis ContentContent In de eerste fase van automatisering ging het veelal op registratieve processen in productgerichte omgevingen. De processen zijn vaak sequentieel, sterk gespecificeerd en tolereren geen afwijkingen. Het product bepaalt welke gegevens worden vastgelegd. Met de toename van automatisering in de dienstverlening komt het accent meer op de casus te liggen. Een casus kan een behandeling zijn, een project, een advies, een klacht etc. Vaak worden de essentiële gegevens van elke specifieke casus bijgehouden in een dossier. Met het meer casusgericht werken en de verdere automatisering van routinematige taken wordt de rol van de mens in het proces belangrijker. De niet te automatiseren taken doen een beroep op het interpretatievermogen van de mens. Het proces wordt meer ad hoc en dynamisch. Stappen worden soms overgeslagen of er ontstaan loops in het proces. In een complexe kennisintensieve omgeving waarin verandering permanent is, onzekerheid onvermijdelijk, performancedruk toeneemt en zelfredzaamheid niet mag leiden tot nieuwe aansprakelijkheidsrisico’s, is een mechanisme nodig om samenhang en transparantie te brengen in het samenspel van mens, kennis, content, casus, dossier, proces en product. Dit kan door het aanbrengen van betekenis ofwel context. Fragmentatie van InformatiewereldenSamenhang van Informatiewerelden door Context Indien wij daarbij de kenniswerker als uniek individu met zijn contextueel bepaalde kennisbehoefte als uitgangspunt nemen, kunnen de volgende zeven leidende principes gedefinieerd worden voor ondersteuning van kenniswerkers: 1. De ondersteuning dient niet ter vervanging van de kenniswerker maar ter verhoging van het individuele niveau van presteren; 2. De ondersteuning gaat uit van de competenties, rollen, taken, mogelijkheden en bevoegdheden van de kenniswerker; 3. De ondersteuning is gericht op de aard van het werk dat de kenniswerker uitvoert en op de casus en processen die op het moment van uitvoering relevant zijn; 4. De ondersteuning is gebaseerd op een interactief proces waarbij de keten van beleid, via ontwerp, naar uitvoering wordt afgedekt, inclusief de daarvoor benodigde middelen voor creatie, beheer en distributie van kennis; 5. De ondersteuning faciliteert (mede) het proces van leren, delen en evalueren; 6. Impliciete kennis (zowel van mensen als in content en systemen) wordt expliciet gemaakt op het moment dat er behoefte aan is en op de wijze die gegeven de situatie daar het beste bij past;

Kennis als vermogen tot efffectieve actie ©Be Value 2004 Supporting the knowledge worker, deel 1 Thei G. Geurts Pagina 10 van 16 7. Verandering is de enige constante. Ondersteuning van kenniswerkers is een continu proces dat in staat moet zijn dynamiek en heterogeniteit te absorberen zonder onnodige extra belasting van de individuele kenniswerker. Op basis van deze principes kan een kenniswerker effectief ondersteund worden en ontstaat het vermogen tot effectieve actie. Er kan een proces ingericht worden dat gericht is op het managen van de informatie-uitwisseling (de transactie) tussen kennisaanbieder en kennisvrager. Het zal individuen en groepen sneller en gemakkelijk door het proces van informatieverwerking loodsen en hierdoor kenniscreatie, -opslag, -toepassing en -distributie ondersteunen. Daarbij geldt dat niet één organisatie hetzelfde is en iedere organisatie heeft dus ook behoefte aan informatie/ kennisuitwisseling tussen kennisaanbieder en kennisvrager, toegepast op haar specifieke organisatie omstandigheden. 5. Impact op de organisatie Het daadwerkelijk ondersteunen van kenniswerkers op basis van de hiervoor geschetste uitgangspunten heeft grote invloed op de kenniswerkers en organisatie. Voor de kenniswerkers:  Zij krijgen bij de uitvoering van hun werk de juiste informatie, passend bij de rol en competenties en passend bij de casus waarmee men bezig is en de processtap waarin men op dat moment verkeert;  Deze informatie zal niet alleen relevant zijn, maar ook op maat (niet teveel en niet te weinig) en gegarandeerd qua actualiteit en validiteit;  Zij kunnen meer zelf doen, zonder dat dit extra tijd kost in vergelijking met de oude situatie (geldt voor zowel medewerkers als klanten);  Kennis wordt eenmalig gecreëerd en meerdere malen gebruikt;  Het leren is een geïntegreerd onderdeel van het informatieverwerkingsproces;  Auteurs gaan informatie modulair vormgeven. Zij worden aangesproken op hun eigenaarschap van een gedeelte van de informatie. Content leveranciers worden vanuit de organisatie geconfronteerd met eisen omtrent aspecten als formaat en leverwijze. Voor de organisatie:  Content en context maken deel uit van het integrale informatiebeleid. Waar nodig is dit ook afgestemd met ketenpartners. Het tijdperk van fragmentatie en het ontbreken van een controll-functie is ten einde;  Een ontwerpfunctie vervult de brugfunctie tussen vraag en aanbod en tussen beleid en uitvoering. Het beleid en de doelstellingen, die daaruit voor de uitvoering afgeleid zijn,

Kennis als vermogen tot efffectieve actie ©Be Value 2004 Supporting the knowledge worker, deel 1 Thei G. Geurts Pagina 11 van 16 bepalen de kaders voor de kenniswerkers en vertegenwoordigen de aanbodzijde. De behoefte en het gedrag van de onderscheiden gebruikersgroepen (generalisten, specialisten, klantengroepen etc.) vertegenwoordigen de vraagzijde;  Binnen de ontwerpfunctie is een informatiearchitectuur ontwikkeld waarin ook het organisatiespecifieke contextuele domein beschreven en uitgewerkt wordt. Casus, kennis, product en proces worden hierin gemodelleerd. Dit is voor elke organisatie anders;  Modellering en uitvoering kunnen niet zonder feedback. Feedback vormt een vast gegeven in de processen;  Het beheer van de architectuur, infrastructuur, kenniscreatie en processen is ingericht. Maatschappij/Overheid/Politiek Markt/Economie/Technologie Ketenpartners /Klanten /Leveranciers Besturing / Controle / Verantwoording Feedback/Audit/Evaluatie Bijstelling/Verandering Besturing / Controle / Verantwoording Feedback/Audit/Evaluatie Bijstelling/Verandering Effectieve actie in een beheerste omgeving Beleid Doelstellingen Ontwerp Casus Proces Mens Kennis Dossier Product Content Casus Proces Mens Kennis Dossier Product Content Uitvoering Casus Proces Mens Kennis Dossier Product Content Casus Proces Mens Kennis Dossier Product Content Uitvoering Casus Proces Mens Kennis Dossier Product Content Casus Proces Mens Kennis Dossier Product Content Uitvoering op basis van vraagsturing Organisatie met kenniswerkers Wet-& Regelgeving 6. Benefits voor de organisatie De benefits voor de organisatie kunnen samengevat worden in de volgende punten:  Grotere wendbaarheid met behoud van stabiliteit; o Ontwerp als brugfunctie tussen beleid en uitvoering en tussen vraag en aanbod; o Inbedding feedback; o Absorptie heterogeniteit.  Hogere productiviteit;

Kennis als vermogen tot efffectieve actie ©Be Value 2004 Supporting the knowledge worker, deel 1 Thei G. Geurts Pagina 12 van 16 o Geen tijdverlies door het zoeken naar informatie; o Kortere doorlooptijden;  Betere kwaliteit; o Gegarandeerde kwaliteit van informatie; o Eenheid van beleid.  Hogere efficiency; o Door verschuivingen binnen eerste, tweede en derde lijn; o Door toename relevantie (Uit onderzoek is gebleken dat de hefboomwerking van relevantie 3 x groter is dan die van personalisatie. Relevantie, personalisatie en automatisering tezamen is nog sterker en levert de beste kostenefficiency op.); o Door reductie creatie- en beheerkosten.  Risicoreductie; o Voorspelbaarheid o Eenheid van beleid. Het vermogen tot effectieve actie creëert extra waarde voor de organisatie. Door het juist inzetten van ondersteunende technologie hierbij ontstaat een multiplier effect. Door Marchand is dat als volgt weergegeven. How Managers Can Extract the Full Organizational Value from Information and Technology (I/T) –The Multiplier Effect New Business Formula D x U = BVNew Business Formula D x U = BV Deployment x of I/T Effective = Usage of I/T by our people Impact on- Business Value Deployment x of I/T Effective = Usage of I/T by our people Impact on- Business Value Cost Savings for Efficiency Creating Value for Effectiveness Cost Savings for Efficiency Creating Value for Effectiveness Competitive Necessity Competitive Advantage Competitive Necessity Competitive Advantage Technology Orientation Information Orientation Technology Orientation Information Orientation Technology Strategy Information StrategyTechnology Strategy Information Strategy [D. Marchand, 2004]

Kennis als vermogen tot efffectieve actie ©Be Value 2004 Supporting the knowledge worker, deel 1 Thei G. Geurts Pagina 13 van 16 7. Impact op de technologie Galbraith ziet organisaties als systemen die informatie verwerken. Organisaties zouden zo ingericht moeten worden dat ze het proces van informatieverwerking zo veel mogelijk ondersteunen. [Galbraith, 1973]. Informatiesystemen die kenniswerkers effectief willen ondersteunen zullen het samenspel tussen menselijke informatieverwerking en machine informatieverwerking moeten faciliteren. De voorspelbaarheid van de uitkomst van menselijk handelen in bijvoorbeeld een beslissing van een uitvoeringsinstantie wordt vergroot door het formuleren van performancecriteria en het toetsen hierop (quality control). Persoonlijke moderatoren (bijv. training) en omgevingsmoderatoren (ergonomie, responstijd e.d.) helpen om de kwaliteit van de informatieverwerking te verbeteren. [Johnstone, Tate en Bonner, 2004]. Inpassing van technologie in complexe en dynamische kennisintensieve organisaties vereist tevens het vermogen tot: 1. Omgaan met heterogeniteit; • Technisch (integratie in diverse omgevingen); • Organisatorisch (1 organisatie, keten van organisaties); • Functioneel (nieuwe tools, nieuwe componenten); • Qua content (multi source, format en purpose); • Qua context (multi source en purpose). 2. Ondersteunen van content import, creatie, opslag, presentatie, beheer en onderhoud ;

Kennis als vermogen tot efffectieve actie ©Be Value 2004 Supporting the knowledge worker, deel 1 Thei G. Geurts Pagina 14 van 16 • Content modellering; • Lifecycle management; • Quality control. 3. Ondersteunen van context import, creatie, opslag, presentatie, beheer en onderhoud; • Context modellering; • Relateren en assembleren; • Lifecycle management; • Quality control. 4. Toepassing van standaards en methodieken. Oplossingen zullen uit moeten gaan van een op componenten gebaseerde architectuur. 8. Impact op content en context modellering Aangezien elke organisatie anders is en anders werkt zal zowel de content als de context per organisatie gemodelleerd moeten worden. Oplossingen moeten het volgende bieden: 1. Uitgaan van de vraag van de kenniswerker:  Wat is de vraag of het probleem, waarop een kenniswerker een antwoord wil hebben; 2. Uitgaan van de situatie van de kenniswerker:  Wat is het product of de dienst die de kenniswerker leveren moet;  Wat is het proces of de processtap waarin de kenniswerker zit;  Wat is de casus en het dossier waaraan de kenniswerker werkt;  Wat is de rol van de kenniswerker;  Wat is de competentie van de kenniswerker; 3. Vertaling van vraag en situatie naar beschikbare antwoorden: 4. Aanbieden antwoorden;  Aanbieden binnen IT situatie klant. Bij de modellering wordt een ontkoppelpunt gelegd tussen het bronnenniveau en de daarop volgende niveaus. 1. Bronnenlaag, bevat de bronnen en informatie over de bronnen (type, locatie e.d.); 2. Relatielaag, die de relaties tussen bronnen en de identificatie van bronnen afhandelt; 3. Conceptlaag, die inhoudelijk betekenisvolle concepten en situationele facetten afhandelt; 4. Publicatielaag, die in interactie met de vraag en situatie van de gebruiker de juiste informatie ophaalt en ter beschikking stelt.

Kennis als vermogen tot efffectieve actie ©Be Value 2004 Supporting the knowledge worker, deel 1 Thei G. Geurts Pagina 15 van 16 Kennis engine Publicatielaag Conceptlaag Relatielaag Bronnenlaag Kennis engine Publicatielaag Conceptlaag Relatielaag Bronnenlaag De eisen die aan het ondersteunen op maat van kenniswerkers worden gesteld vereisen derhalve modellering langs verschillende assen: 1. Vraag-as t.b.v. vraagondersteuning en –bepaling; 2. Situatie-as t.b.v. situatieondersteuning en –bepaling; 3. Kennis-as t.b.v. Informatiebehoeftenbepaling op basis van vraag en situatie; 4. Informatie-as t.b.v. informatielevering op basis van de beschikbare content (ongeacht de locatie van de content). Vraag -As Kennis -As Situatie -As Informatie -As Vraag -As Kennis -As Situatie -As Informatie -As Vraag -As Kennis -As Situatie -As Informatie -As

Kennis als vermogen tot efffectieve actie ©Be Value 2004 Supporting the knowledge worker, deel 1 Thei G. Geurts Pagina 16 van 16 Vanuit de werksituatie van de kenniswerker wordt op verschillende manieren een relatie gelegd met bronnen. Zo kan de uitvoering van een wet gemodelleerd worden op basis van de wettekst en als input voor het proces dienen en kunnen interne richtlijnen gekoppeld worden aan wet- en regelgeving en de interpretatie hiervan. 9. Be Informed De uitgangspunten zoals beschreven in dit white paper zijn door Be Value toegepast bij de ontwikkeling van Be Informed. Be Informed is een productsuite en een productieplatform voor kenniswerkers dat door Be Value ontwikkeld wordt naar aanleiding van geconstateerde behoeften in de markt. Be Informed ondersteunt professionals in kennisintensieve organisaties bij het informeren op maat en het behandelen op maat. Be Informed gaat hierbij uit van een vraaggestuurde benadering met als resultaat dat de toegevoegde waarde voor de gebruiker zo hoog mogelijk is. Vanuit de vraag waarop een gebruiker antwoord wil hebben - en dat in zijn specifieke context - wordt de voor die situatie en dat moment juiste informatie en verdere ondersteuning geboden. Dus niet de voorraad beschikbare content is het uitgangspunt, maar de behoefte. Om de goede vertaalslag te kunnen maken gebruikt Be Informed meerdere modellen en semantische concepten. Hoe Be Informed werkt en voor welke toepassingsgebieden het ingezet kan worden, wordt in de andere delen van deze white paper serie beschreven. ---------------------------------------------------------------------- Over Be Value Be Value is gespecialiseerd op drie werkgebieden: Supporting the knowledge worker, Creating the agile infrastructure en Building the integrated enterprise. Be Value levert oplossingen voor informatie-intensieve organisaties op het gebied van ketenintegratie en de ondersteuning van kennisintensieve processen; inclusief de infrastructuur die daarvoor nodig is. Onze oplossingen omvatten zowel de bedrijfsprocessen, de informatie (content) als de bijbehorende IT-ondersteuning. De oplossingen zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit en de efficiency van de bedrijfsprocessen van onze klanten. Onze aanpak gaat altijd uit van een businesscase en een overallarchitectuur en gefaseerde realisatie (think big, start small). Bij Be Value werken circa 200 professionals.

Add a comment

Related pages

Geluidsoverlast door buren, wat mag en wat kan | Huis en ...

Na div telef klachten door meerder bewoners gaat de woningbouw vereniging niet tot actie over. ... daarna de voorzitter van VVE in kennis gesteld, ...
Read more

ECHTE WIJSHEID. dutch.pdf - pt.scribd.com

bezitters van kennis. En tot Zijn ... hij weet dat echt efffectieve ... In de Qur'an richt Allah de aandacht op nog een ander opmerkzame actie ...
Read more

Verslagen Vredesweek 2015 | Enschede voor Vrede

Om kennis te maken met wat het leven in de stad ... grenzen van dat grootschalige en het vermogen tot ... dat militaire actie de ...
Read more

Read or download Echte Wijsheid - Nl.harunyahya.com

Hoe is het dan mogelijk te denken dat het evenwicht in de wereld tot ... En met de kennis dat ... Maar als het probleem technisch is en zijn vermogen ...
Read more

vvd « Debat in de Digitale Hofstad

Voor het wanbeleid dat uiteindelijk tot de ... We pakken de ongelijkheid aan – de ongelijkheid in inkomen, in vermogen ... Klik HIER om kennis ...
Read more

Vakbonden | Marx Caesar Asimov | Pagina 2

... tot welks hoofdbureau zij ... als één van de ‘meest efffectieve elementen’ en als een ‘centrale ... maar er is nooit actie ...
Read more

Goei, S.L., & Kleijnen, R. (2009). Omgang met ...

Goei, S.L., & Kleijnen, R. (2009). Omgang met zorgleerlingen met gedragsproblemen. Literatuurstudie uitgevoerd voor de Onderwijsraad. Zwolle: Hogeschool ...
Read more

verkiezingsprogramma « Debat in de Digitale Hofstad

... maar Thierry zou baat hebben bij meer kennis. ... in vermogen en in de kansen die mensen ... Ze voerde actie, streed tegen dit en tegen dat. Mooi ...
Read more

Wie kan mij helpen?? [Archief] - Haarweb Forum

Wat allemaal tot gevolg leidt tot depressiviteit en onzekerheid. ... Ik moet nu echt actie ondernemen. ... Om wat kennis over die dingen op te doen, ...
Read more