Kehitys ja oppiminen kl 2014 osa 4

50 %
50 %
Information about Kehitys ja oppiminen kl 2014 osa 4
Education

Published on March 11, 2014

Author: JormaEnkenberg

Source: slideshare.net

Description

UEF: Kehitys ja oppiminen-kurssin kalvoja osa 4

1 Kasvatustieteen aineopinnot/ Kehitys ja oppiminen 3 op • J. Enkenberg 2014 • IV

2 Ihmisiin liittyvät erilaisuudet, jotka muuttuvat ajassa Paino, lihasvoimat, ulkonäkö jne. Myös arvot, uskomukset, motivaatio ja mielenkiinto Ajattelu (Peaget&Inhelder (1969) The psychology of the child. NY: Basic Books) Kehitys etenee vaiheittain (sensomotorinen (0-18 kk), intuitiivinen/esioperationaalinen ajattelu (18 kk-4,5 vuotta), konkreetti ajattelu (4,5- 11,12)ja formaalinen ajattelu (12 -)) Kehitys: ensimmäistä kertaa tapahtuva ao. kehitysvaihetta luonnehtivan ajattelun struktuurin konstruointi

3 Ajattelun operationaaliset skeemat Konkreetti ajattelu (8-12 v) Luokkaan sisällyttäminen (class inclusion; luokittelu) Säilyvyys (conservation; esim. (luku)määrän säilyminen) Järjestykseen asettaminen (serial ordering) Käänteisyys (reversibility)

4 Formaali ajattelu (12 v. -) 4 6 6 ? Kuinka korkealle vesi nousee kapeassa astiassa, kun siihen kaadetaan sama määrä vettä? 12 12 12 12 Kaksi mitta-astiaa, niissä sama asteikko ja sama määrä vettä

5 Formaali ajattelu (12 v. -) jatkoa ... Todennäköisyyteen perustuva päättely Korrelaatioon perustuva päättely Korkeamman kertaluvun säilyvyydet (niistä ei voida tehdä suoria havaintoja) ”Horizontal decalage”-kysymys? Kombinatorinen päättely Verrannollinen päättely

6 Huitt, W., & Hummel, J. (2003). Piaget's theory of cognitive development. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved [date] from http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/cogsys/piaget.html.

7 ”Konkreetti ajattelija” Tarvitsee tuekseen tuttuja toimintoja, esineitä, kokemuksia ja havaintoja Käyttää luokittelua, säilyvyyttä, järjestykseen asettamista sekä 1-1- vastaavuutta toimiessaan/ratkoessaan ongelmatilanteita Mikäli oppiminen edellyttää pitkähkön toimintaohjelman seuraamista, tarvitsee reseptinomaisen ohjeistuksen Ei ole selvillä omasta tavastaan ajatella; ei kykene näkemään ”teorioiden” ja tosiasioiden välisiä ristiriitoja

8 ”Formaali ajattelija” Ymmärtää käsitteitä, riippuvuuksia ja teorioita, jotka ovat yhteydessä formalia ajattelua luonnehtiviin skeemoihin Osaa suunnitella pitkähkön toimintaohjelman annettujen tavoitteiden pohjalta Soveltaa verrannollista päättelyä, luokittelua, säilyvyyksiä ja järjestykseen asettamista jne. spontaanisti ongelman/haasteen niin vaatiessa On selvillä omasta ajattelustaan, pystyy kritikoimaan sitä, osaa tarkistaa johtopäätöksen oikeellisuuden vertaamalla sitä hankkimaansa tietoon jne.

9 FIE (Feurestein Instrumental Enrichment) (Feuerstein, R. (1983) Instrumental Enrichment. An Intervention program for cognitive modifiability. Baltimore: University Park Press; ks myös http://www.icelp.info/ Eräs tulkinta ja seuraus Piagetin ajattelusta Pyrkii eristämään ja tunnistamaan ne ajattelun taidot, jotka ovat luonteeltaan geneerisiä (auttavat oppimaan oppimisessa) -> taitojen harjoittelu tuottaa kumuloituvaa oppimista) Mielenkiinto: mm. 9 v. -> aikuinen jolla puutteita joissakin näistä olennaisista taidoista

10 Taidot - FIE riippuvuuksien löytämisen taito luokittelun taito vertailun tekemisen taito tarkkojen havaintojen tekemisen taito erottelemisen taito (jakaminen ja yhdistäminen) taito olla ryhtymättä nopeisiin toimiin taito säilyttää motivaation ongelmatilanteessa taito havaita ja ymmärtää periaatteita taito tunnistaa syy-seuraussuhteita taito käyttää kieltä tarkasti

11 Connect the dots so that the geometric figures in the first frame appear in each of the following frames. The Orientations of the figures may be different from the first frame. Some of the figures overlap

12 Circle the word or words that describe what is common between the sample pictare on the left and each of the pictures in the same row.

13

14 Kehitys vs. oppiminen - eräs näkökulma Ihmisen kyvyt ovat seurausta ennen muuta aiemmasta oppimisesta (= prior learning) kehityksen sijaan (vrt. Piaget, Vygotsky ja vaikkapa kognitiivinen oppimisteoria) Kyky ratkaista tietyn tyyppisiä ongelmia riippuu ennen muuta siitä, mitä oppilas tietää siihen yhteydessä olevista asioista Alemman tason taidot edellytyksenä ylemmän tason taitojen oppimiselle (prior learning) Yleinen maailmankuva (maailmaa koskeva tieto) seurausta juuri tästä mm.

15 Kompetenssit Kompetenssi on yksilön kyky, pätevyys ja valmius suoriutua tehtävistä (yleisesti hyväksytty tulkinta) Avainkompetenssi tarkoittaa tietoja ja taitoja, jotka auttavat työntekijöitä kohtaamaan muutoksia ja reagoimaan niihin työympäristössään (Ruohotie&Honka 2003) Metakompetenssi merkitsee kykyä arvioida henkilökohtaisten kompetenssien olemassaoloa, käyttöä ja mahdollisuutta niiden oppimiseen (Weinert 2001)

16 Tulevaisuuden työn vaatimia taitoja/kompetenseja (Oivallus- projektin kokoamia) http://ek.multiedition.fi/oivallus/fi/

17 ”Opetus on onnistunut, jos sen seurauksena kansalaiset kykenevät osallistumaan menestyksellisesti globaaliin talouteen, kykenevät syntetisoimaan ja hyödyntämään digitaalista informaatiota sen eri muodoissaan, olemaan yhteydessä tähän informaatioon eri oppiaineissa sekä tiedon alueilla, kykenevät vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten kanssa sekä toimivat vastuullisina jäseninä niin omassa organisaatiossaan kuin muissakin yhteisöissä, joihin he ovat liittyneet.” Weigel, M., James, C. Ja Gardner, H. (2009). Learning: Peering Backward and Looking Forward in the Digital Era. Internal Journal of Learning and Media. Vol. 1 (1), 1-17

18 ”Mikäli haluamme, että opiskelijamme ja lapsemme hankkivat sen osaamisen, jota tarvitaan tietoperustaisissa, innovaatiokeskeisissä yhteisöissä ja organisaatioissa, meidän tulee sijoittaa oppiminen ympäristöön, jossa tuo osaaminen on toiminnan edellytys”. Bereiter, C., & Scardamalia, M. (2003). Learning to work creatively with knowledge. Teoksessa E. De Corte, L. Verschaffel, N. Entwistle, & J. van Merriënboer (Toim.), Unravelling basic components and dimensions of powerful learning environments. EARLI Advances in Learning and Instruction Series. Pergamon.

19 ”Jos tulevaisuuden työ ja eläminen perustuu kollaboraatioon, luovuuteen, ongelmien tunnistamiseen ja rajaamiseen ja jos ne haastavat ihmisessä epävarmuuden siedon, muutoksen sekä älykkyyden, joka on hajautunut yli kulttuurien, oppiaineiden ja työvälineiden, niin koulutuksessa tulisi edistää poikkitiedollisia (transdisciplinary) kompetensseja, jotka valmentavat oppijoita merkitykselliseen ja tuottavaan elämään ko. kaltaisessa maailmassa.” Fischer, G. (2008). Transdisciplinary education and collaboration. Education in HCI in Education. Contribution to HCIC-2008.

20 NASA 21 st Century Learning Mission Trilling&Mizusawa (2002) Online: http://learn.arc.nasa.gov/benchmark/docs/NASA%20Learning%20 Mission%20White%20Paper.doc 3Rs X 7 C(ompetencie)s= 21 st Century Skills 3 Rs= Reading, wRiting and aRithmetic; lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen Seven Cs Kriittisen ajattelun ja tekemisen taito Luovuus Kollaboraatio Kulttuurinen lukutaito Viestintä Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito Itseluottamus liittyen työuraan ja oppimiseen

21 Mitä koulussa tulisi oppia (Stasz et al (1993) Classroom at work. Rand Corporation) Geneeriset taidot: perustaidot kuten lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen, ja niihin liittyvät “elämisen taidot” Monimutkaisen ajattelun taidot kuten muodollista ajattelua vaativat taidot, suunnittelun taidot ja joustavaan toimintaan suhteessa olevat taidot mm. Työhön ja työelämään suhteessa olevat taidot ryhmätyötaidot, korkean tason ajattelun taidot, oman toiminnan johtamisen taidot jne.

22 Viestintä omalla äidinkielellä Viestintä vieraalla kielellä Matematiikan lukutaito ja luonnontieteiden ja teknologian peruskompetenssit Avainkompetenssit ja elinikäinen oppiminen Digitaalinen kompetenssi Oppimaan oppimisen taito Ihmisten välinen ja kansalaisena toimisen kompetenssi Yrittäjyys Kulttuurinen kompetenssi http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/keyrec_en.pdf

23 Tulevaisuuden taidot: syvällisen oppimisen ulottuvuudet (Fullan & Langworthy, 2013)

24 Kansalaisuus Tieto globaalista Herkkyys ja kunnioitus muita kulttuureja kohtaan Osallistuminen kestävän kehityksen edistämiseen Henkiset ja moraaliset luonteenpiirteet Rehellisyys Itsesäätely Vastuullisuus Sitkeys Empatia Itseluottamus Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen Työurasuuntauneisuus Elämisen (arjen) taidot Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu Projektin suunnittelu Projektin toteutus Ongelman ratkaisu Päätöksenteko Digitaalisten työvälineiden hyödyntäminen Viestintä Suullinen viestintä Kirjallinen viestintä Digitaalisten työvälineiden käyttö Taito kuunnella Kollaboraatio Toisilta oppiminen Toisille jakaminen Toisen ajatuksen tai ehdotuksen edelleen kehittely Verkostoituminen Myötäeläminen Yhteenkuuluvuuden tunteminen Luovuus ja mielikuvitus Taloudellinen ja sosiaalinen yritteliäisyys Uusien ideoiden tavoittelu ja tuottaminen Toiminnan johtaminen Syvälliseen oppimiseen yhdistyvät taidot; ns. 21. vuosisadan taidot (Fullan & Langworthy, 2013) http://www.newpedagogies.org/

25 Pohdittavaa Mitkä ovat niitä kompetensseja, joita opettajalla tulisi mielestäsi olla tulevaisuudessa? ks. http://www.google.com/search?q=teaching%20competencies& sourceid=mozilla2&ie=utf-8&oe=utf-8

Add a comment

Related presentations

Related pages

Oppiminen ja älyllinen kehitys, Vanhempainnetti - MLL

» Oppiminen » Fyysinen kehitys ... 3–4-vuotias; 4–5-vuotias; 5–6 ... Lapset matkivat ja tapailevat erilaisia sanoja. Osa lapsista alkaa toisella ...
Read more

Johdatus kasvatuspsykologiaan - Kasvatuspsykologia ...

... kehitys, oppiminen. Tools. At ... Kasvatuspsykologia: Kasvu, kehitys ja oppiminen (ay410069P, 4 op ... 4: Kasvatuspsykologian peruskäsitteet ja osa ...
Read more

Oppiminen | yle.fi

Osa ysiluokkalaisista ei pärjää ... Oppiminen Ihminen ja yhteiskunta. ... Oulaisista lähteneellä Annalla on lippu neitsytmatkalle 10.4.1912 ...
Read more

Yle Oppiminen

Yle Oppiminen kokoaa kaikki Ylen oppimisen ... Aivojen kehitys on pääosin biologisesti ja geneettisesti ... Osa ysiluokkalaisista ei pärjää ...
Read more

Pixelmon osa 2 Ensimmäinen kehitys! - YouTube

Pixelmon osa 2. Saadaan Chikorita kehitettyä Bayleafiks :)
Read more

Lapsi oppii liikkumaan, Vanhempainnetti - MLL

Lapsen kasvu ja kehitys; ... 2–4 kk: n iässä lapsi ... n iässä lapsi oppii ryömimään ja sitten konttaamaan. Osa lapsista ryömii ensin takaperin, ...
Read more

Ari ja Kirsi Kotirempat 2015 kevät osa 4 - YouTube

Ari ja Kirsi Kotirempat 2015 kevät osa 4 Kotirempat. ... Ari ja Kirsi Kotirempat 2014 syksy osa 2 - Duration: 22:43. Kotirempat 11,422 views.
Read more

Kasvatuspsykologia – Wikipedia

Geneettisen tietoteorian mukaan lapsen kehitys ... Modernia aikakautta muokkasivat voimakkaasti myös psykologian eri osa ... sekä tutkiva oppiminen ja ...
Read more

Taidot ja motorinen oppiminen — Jyväskylän yliopisto

Lähipäivät: 8.4. ja 13.-14.5.2014; ... TAIDOT JA MOTORINEN OPPIMINEN ... Kestävä kehitys; Palveluja. Alumnit; Avoin yliopisto;
Read more