Keburukan di balik kebanggaan

100 %
0 %
Information about Keburukan di balik kebanggaan
Business & Mgmt

Published on July 19, 2013

Author: hilmiqimie

Source: slideshare.net

Kelemahan Di BalikKebanggaan Kita seringberbanggadengankejayaan yang dikecapisamaadadaripadadirikita, kaumkerabatkitamahupun Negara kita yang tercinta. Setiapdaripadakitatidakmustahilakanmelakukansesuatu yang bolehmemberikankepentingandanmakna yang tertentukepadamanamanapihak. Semua yang dilahirkanolehibu yang mengandungsebenarnyamempunyaipotensi yang besardalammencapaisesuatukejayaan.Tajuk yang direncanakaninimemberikankitakaitan yang rapatantarahubunganmanusiadanalamsekelilingnya.„Kelemahan Di BalikKebanggaan‟ sebenarnyasatutopik yang hangatuntuk di bongkarkan, tetapisebenarnyaandamengetahuinya. Sidangpembaca, sayalebihterujauntukmenyoalandadengansoalan yang mudah.Apakahsebenarnya yang menjadikebanggaanandasebagaiwarganegaraMalaysia ?Apakahpusatpelancongannya?Apakahkeranamatawangnyatinggi?Apakahk eranaiaselamatdaripadabencanaalam? Ya! Sebenarnyaituah yang beradadihadapankita. Kita sebenarnyadikaburiolehpelbagaipihakterutamanyamelalui media massa. Sekiranyaandaseorang yang benarbersedia, makaandaperluhadapisatu per satubukti di manaterdapatkelemahan di sebalikkelemahan. Persoalannya, kelemahansiapakah yang akanterbongkar? Kelemahansemua orang akanterbongkar di hujungjari. Kelemahanpertamakitasebagairakyat Malaysia ialahtidakbijakdalammenggunakanhakkita. Sebagairakyat Malaysia, kitamempunyaihakhal yang terdapatdalamperlembagaan Malaysia. Setiaphak yang telah di rekodkanperludilaksanakan demi menjagakebajikanrakyat Malaysia. Situasi 1; andaberada di kedaimakan, andamembelitelursepuluhbiji, bayarannya RM8.00. Apakahtindakananda? Inisatukelemahanrakyat Malaysia keranamerekaakanmegikutsahajakehendakpeniagatanpamemeikirkankebaji kanmereka. Tetapi, merekatentuakanmeluahkan rasa tidakkepuashatianmerekakepadaanakdanisterimereka. Apakhkitaperlulakukan? Kita perlumengadukanhalinikeKementerianDalamNegeri (KDN). Jelas ? Kelemahan yang keduaialahkelemahandalammenjagaadab. Dalamsejarahkebangkitanmelayu, kitasebenrnyatahubahawabangsamelayumenjadiunikpadazamandahulukera namempunyaiadabadabnya. Sikapsopansantun, peramahdanberlembutdalamperbicaraanmenjadisatucontohkepadamanusia di seluruhduniapadazamandahulu.MalahBahasaMelayuturutdijadikan lingua franca padazamandahuludekcontoh yang baik.Sekarangjikakitalihat, generasimudalupaakantanahtempatmerekalahir.

Merekamelanggarundangundangdarat, lautdanmungkinsekolah.Inikahkebanggaan yang kitalahirkan ?fikirkan… Kelemahan yang ketigamunculdisebalikkebanggaankitamempunyaisatukawasanperanginan yang terkemuka di Malaysia iaituLangkawitanahasalMahsuri.Mungkindisebabkansumpahannya, Langkawimasihlagimundurdalamabad yang membangunini.Walaupunsumpahantujuhketurunannyasudahterbalas, namuntidakdinafikanpembangunannyamasihperlahanterutamanyadalamide ologidanpemikiranpenduduksetempat. Bukanhendakmenafikankemajuan yang ada, tetapisiapakah yang memulakankemajuanLangkawi? AdakahanakjatiLangkawi? Tidak, namunbeliaulah yang memulakankemajuan di tanahdarahputihini. Tidakperlu di banggadengankemajuanPulauinisekiranyapemikirannyamasihpadatahap yang rendah. KelemahanPulauLangkawiinisebenarnyaialahpadapemikiranpendudu knyasahaja. Merekatidakdapatberfikirdenganwaras. Hal inidemikiankeranaadaantarageraijualanmakanan di PekanKuahmenyajikanmakanan yang harganyamelebihikuantiti. Hargabagiduanasigorengikanmasin, satumangkuk sup tulangdansatumangkuktomyamberharga RM47.00.Adakahharga yang ditawarkanmemuaskanhatianda?Adakahsalahkerajaankeranamengutipcuka ibagisetiapmakanan? Tidak. Tetapipemikiranpenduduknya yang mundurkeranatidakdapatberfikiranwarasdanlogik.Inilahpenyebabutamadal ammasalah yang berlakudalampembangunanPulaukebanggaankitaini. Kelemahan yang paling ketara di sinibolehditujukankepadapihakkerajaan. Dalamhasilpenulisansaya, sayaperingatkanbahawatiadaunsurpolitik yang akandihujahkan. Kita seringkalimendengardanmelihatpelbagaiusahadilakukanolehramaipihaksam aadapertubuhanbukankerajaanataupertubuhankerajaanmelakukankempen kesihatanterutamanya “no smoking”. Tetapi, mengapakahmerekatidakmenghentikan proses import rokokdariluar Negara? Hal inidemikiankeranamerekainginmengutipcukai yang tinggi. Namun, mengapa Negara kitamasihpadatahapmembangundantidakmenjadi Negara yang maju?Inisecaralangsungmenjaditandatanyatentangkemampuanpihakkeraja andalammelaksanakanusahanyauntukmenjadikan Negara kitamajudanusahanyauntukmenjayakankempenberhantimerokok. Bagipengakhiranterakhirbagirencanaini, sayamemohon agar semuapihaktidakmemandangseronghasilpenulisanini. Segalahasilpenulisaniniadalahberdasarkanbuktidanfakta yang kukuhsertadipersetujuiolehramaipihak. Diharapsemuapihakdapatmengambiliktibardannasihatdalamhasilpenulisani ni. Yang baikdijadikanteladan, yang burukdijadikansempadan.

Pengarang : HilmiQimie : hilmi_navyboy37@yahoo.com

Add a comment

Related presentations

Related pages

Phelps Atlet Renang Kebanggaan Amerika Akan Segera Pensiun

Michael Phelps atlet kebanggaan Amerika akan segera pensiun dari karirnya sebagai atlet renang.Olimpiade Rio menjadi pertandingan terakhir yang diikuti Phelps.
Read more

Rahasia Sujud dalam Untaian Amalan Shalat | Ahlil Bait

Sujud adalah sumber kebanggaan Allah kepada para malaikat ... Kita membaca dalam hadits bahwa alasan di balik sujud sahwi untuk kelebihan dan ...
Read more

Rahasia di Balik Pit Stop Dua Detik F1 - cnnindonesia.com

Rahasia di Balik Pit Stop Dua Detik F1. Hafizd Mukti, CNN Indonesia. Kamis, 11/08/2016 07:47 WIB ... McLaren, Kebanggaan Terakhir dari Inggris Raya.
Read more

Cerita di Balik Kostum Kontingen Indonesia di Olimpiade ...

Cerita di Balik Kostum Kontingen Indonesia di Olimpiade 2016. Oleh Dadan Permana ... Kebanggaan Vidi Aldiano Bawakan Lagu Tuhan Bersama Sam Bimbo;
Read more

Pura Taman Ayun, Kebanggaan Bangsawan Badung yang Memesona

Pura Taman Ayun berada di Badung, Bali. Sabtu, 6 Agustus 2016 ... Kebanggaan Bangsawan Badung yang Memesona. ... Lima Fakta di Balik Kematian Santoso;
Read more

Beranda - Dakwah Sunnah | Kajian Ahlu Sunnah Wal Jamaah

WAHAI PENCARI KEBURUKAN (di dalam Ramadhan) BERHENTILAH!". HR. Tirmidzi. Oleh karenanya di bawah ini terdapat ... Misteri Di Balik Kesyirikan?!?
Read more

Panjimas – Suara Kebenaran Lawan Kebatilan

Dikisahkan bahwa Abu Jahal pernah melewati Rasulullah SAW lalu menyakiti dan mencelanya serta menuduh keburukan ... di Aleppo [Foto] Kisah Lucu di Balik ...
Read more