Kazne nisu rješenje

50 %
50 %
Information about Kazne nisu rješenje
Education

Published on February 26, 2014

Author: wendy5555

Source: slideshare.net

Description

Odgoj, kazne, disciplina

KAZNE NISU RJEŠENJE Vijeće roditelja, 28. siječnja 2014.

RODITELJSKA ULOGA  Roditeljstvo je težak posao koji uključuje zadovoljavanje osnovnih djetetovih potreba  postiže se odgojem  odgoj podrazumijeva toplinu, razumijevanje, ljubav, podršku te kontrolu koju čine roditeljska očekivanja, zahtjevi i nadzor

DIMENZIJE RODITELJSTVA  Odgojni postupci roditelja značajno utječu na djetetov razvoj.  Dvije dimenzije roditeljstva posebno su vezane za djetetov razvoj. Roditeljska toplina  količina podrške, ljubavi i ohrabrivanja koju roditelji pružaju Roditeljski nadzor stupanj nadzora, discipline i upravljanja, nasuprot nebrizi i nezainteresiranosti

ODGOJNI STILOVI RODITELJSTVA 4 tipa roditeljskog stila od kojih svaki drugačije utječe na razvoj djetetove ličnosti •Autoritarni •Autoritativni •Permisivan •Indiferentan

1. AUTORITARNI RODITELJI Roditelji postavljaju velika očekivanja i zahtjeve pred dijete provodeći strogi nadzor i kontrolu pri čemu ne pružaju dovoljno topline i podrške.  roditelji su usmjereni na postavljanje granica i pravila  skloni su kažnjavanju u situacijama kada se isto ne poštuje ili se prekrši Glavni odgojni cilj je učenje samokontrole i poslušnosti djeteta autoritetu, a odnos roditelj – dijete se temelji na odnosu nadređenosti i podređenosti.

Takva su djeca često nesigurna, povučena ali mogu biti i agresivna, niskog praga tolerancije na frustraciju.  Ĉesto su nepovjerljiva, neuspješna u rješavanju problema, stalno brinu kako udovoljiti roditelju/autoritetu.  Ukoliko su roditelji skloni jako kažnjavati pogreške (vikanjem i fizičkim kaznama), djeca su sklona prikloniti se neprijateljskom ponašanju prema drugoj djeci, često slabijoj od sebe. 

2. AUTORITATIVNI RODITELJI Stil koji kombinira čvrstu roditeljsku kontrolu i emocionalnu toplinu. •Roditelji postavljaju zahtjeve i očekivanja koja su primjerena dobi djeteta • provode nadzor i imaju čvrstu kontrolu nad djetetovim nepoželjnim obrascima ponašanja • uz ljubav, podršku i emocionalnu toplinu.

   Postavljaju jasna pravila ponašanja i usmjeravaju aktivnosti djeteta, ne zaboravljajući ga podržati Potiču djetetovu znatiželju, kreativnost, samouvjerenost i nezavisnost emocija. Takva su djeca samopouzdana, sigurna u sebe, visokog stupnja samokontrole, odgovorna i imaju visoku motivaciju za postignućem.

3. PERMISIVNI RODITELJI Stil koji podrazumijeva emocionalnu toplinu, ali slabu kontrolu.  Takvi roditelji su pretjerano emocionalno osjetljivi, pružaju veliku ljubav, podršku i emocionalnu toplinu, ali postavljaju male zahtjeve, imaju slabu kontrolu bez postavljanja granica nad djetetovim ponašanjem.  Primarno zadovoljavaju sve djetetove zahtjeve i želje. 

Takva djeca su često nesigurna i nesnalažljiva, impulzivna, slabe samokontrole  sklona agresivnosti kada se susretnu s ograničenjima i trenutačnom neispunjavanju želja i zahtjeva. 

4. INDIFERENTNI RODITELJI  Stil koji podrazumijeva slabu kontrolu uz emocionalnu hladnoću roditelja. Očekuju da drugi (često škola) preuzmu odgovornost za odgoj djeteta. Njih same ne zanima previše što se događa s djetetom. Poruka koju šalju djetetu je: „Ne smetaj!“. •roditelji postavljaju male zahtjeve • nemaju kontrolu nad djetetovim ponašanjem • djetetu ne postavljaju granice • emocionalno su hladni, nezainteresirani za djetetove aktivnosti • zaokupljeni su sami sobom • rijetko iskazuju roditeljsku ljubav. • djeci daju mnogo slobode i ne prave jasne granice u pogledu onoga što je dobro, a što loše.

takva djeca su često neposlušna, neprijateljska, niskog su samopoštovanja, sklona delikventnim oblicima ponašanja.  osjećaju se nesigurnim, promjenjivog su raspoloženja, slabe samokontrole.  imaju osjećaj da nisu posebno zanimljiva ni vrijedna svojim roditeljima, pa tako ni drugim ljudima 

DISCIPLINA ≠ KAŽNJAVANJE Disciplina označava proces učenja i vođenja. Skup postupaka i pravila koje roditelji upotrebljavaju kako bi djecu naučili vrijednostima i normama ponašanja u društvu odnosno kako bi se trebala ponašati. Discipliniranje zahtijeva razmišljanje, planiranje i strpljenje. Kazna najčešće podrazumijeva udaranje, vikanje, zabranu ili bilo koji drugi način kontroliranja ponašanja. Primjena negativnih stimulansa za smanjivanje ili eliminaciju nepoželjnoga ponašanja Kažnjavanje ne potiče razvoj samodiscipline. Ono samo zaustavlja neprimjereno ponašanje u trenutku kažnjavanja.

KAŽNJAVANJE DJECE Kad netko tuče odraslu osobu, to se zove napad. Kad netko tuče životinju, to se zove surovost. Kad netko tuče dijete, to je „za njegovo dobro“ Kažnjavanje djece oduvijek je bilo sastavnim dijelom obiteljskog odgoja, a različiti oblici kažnjavanja primjenjuju se i danas.  zakonom regulirano roditeljsko pravo na tjelesno i ponižavajuće kažnjavanje djeteta.  Načini kažnjavanja:   Tjelesno kažnjavanje  Verbalno kažnjavanje  Ukidanje povlastica  Ograničavanje slobode djetetova kretanja

Tjelesno kažnjavanje     Oblik je kažnjavanja u kojem se osobi koja se loše ponašala nanosi tjelesna bol. Razlog česte primjene tjelesne kazne jest to što ona djetetovo neželjeno ponašanje uglavnom trenutno zaustavlja. Ĉesta primjena sile smanjuje njenu učinkovitost. Da bi ostala djelotvorna i pri učestalom korištenju, tjelesna kazna mora pojačavati svoj intenzitet, a to vodi u zlostavljanje djeteta.

 Prema istraživanju provedenom 1995.g, na uzorku od četiristotinjak obitelji pokazalo je da postoji 4 puta veća vjerojatnost da su djeca, koja se često agresivno ponašaju, kod kuće bila izložena strogom tjelesnom kažnjavanju, od djece koja se rijetko ponašaju agresivno. Upotreba tjelesne kazne povećava vjerojatnost pojave djetetova agresivnog ponašanja i socijalno neprihvatljivog oblika ponašanja.

  Tjelesna kazna djetetu šalje poruku da je nasilje prihvatljivo i da je u redu udariti slabijeg od sebe. Isto tako valja imati na umu da se tjelesno kažnjavanje mora napustiti kako dijete raste i ojačava pa se, ako roditelji ne poznaju alternativne oblike discipliniranja, gubi roditeljski utjecaj na dijete.

Verbalno kažnjavanje   Upotrebljavaju mnogi roditelji, smatrajući ga prihvatljivijom alternativom tjelesnog kažnjavanja prekoravanje kojemu je cilj uklanjanje nepoželjnoga ponašanja djeteta. Pojavni oblici: posramljivanje djeteta, upotreba okrutnih riječi, iskazivanje razočaranja djetetom, držanje lekcije i različite prijetnje mogućim posljedicama djetetova ponašanja.

 Meta roditeljske verbalne agresije smatraju sebe manje kompetentnima za školu, manje sigurnima u svoje ponašanje te općenito manje vrijednima.  verbalno se kažnjavanje usmjerava na ono što je kod djeteta neprihvatljivo, ne nudeći pritom model ispravnog ponašanja, što u djeteta može razviti osjećaj pogrešnosti.

Ukidanje povlastica Najčešće se upotrebljava kod starije djece, a osobito kod tinejdžera.  Temelji se na uskraćivanju nekog ugodnog iskustva djetetu zato jer se loše ponašalo.  Uključuje različite pojavne oblike, kao što su ukidanje džeparca, mobitela , slatkiša, izlazaka i sl.  Odgojna poruka koju ovaj oblik kažnjavanja nosi jest da povlastice dolaze s odgovornošću i da ih je potrebno zaslužiti prihvatljivim i odgovornim ponašanjem. 

 Kako bi ovaj način kažnjavanja bio djelotvoran valja ispuniti nekoliko uvjeta. ◦ Prije svega, povlastica koja se ukida mora djetetu biti važna, ukidanje nečega što je djetetu nevažno može polučiti upravo suprotan učinak i pojačati nepoželjno ponašanje. ◦ Nadalje, ukidanje povlastica ne smije se provoditi prečesto jer gubi svoje djelovanje kada se dijete navikne na takvu kaznu da ju više ne doživljava niti zbog nje pokušava promijeniti svoje ponašanje. ◦ U svojoj odluci, kao i u svemu u disciplini, roditelji trebaju biti dosljedni i ustrajni.

POSLJEDICE KAŽNJAVANJA         šalje poruku kakvo ponašanje nije prihvatljivo, ali ne i kakvo je to ispravno ponašanje koje se od djeteta očekuje. poželjno ponašanje djeteta samo dok je roditelj prisutan; lošu kvalitetu odnosa roditelja i djeteta; povećanu sklonost agresivnosti, asocijalnom ponašanju i delinkvenciji; dijete uči da je nasilje prihvatljiv način ponašanja; sprečava razvoj samopouzdanja; povećava tjeskobu i strah kod djeteta. Stoga većina stručnjaka, koji smatraju da je kažnjavanje potrebno u odgoju, savjetuju da ono bude praćeno poticanjem djetetova pozitivnog ponašanja pohvalama, nagradama i pozornošću.

DISCIPLINA OZNAĈAVA PROCES VOĐENJA I UĈENJA  skup postupaka i pravila koje roditelji upotrebljavaju kako bi djecu naučili vrijednostima i normama ponašanja u društvu odnosno kako bi se trebala ponašati.  pomaže da djeca nauče uspostavljati kvalitetne odnose s drugima te da mijenjaju odnosno nauče kontrolirati vlastito ponašanje. 

Disciplina uči dijete što je ispravno, a što pogrešno, što je prihvatljivo, a što neprihvatljivo.

Pozitivna ili konstruktivna disciplina pristup nastao kao posljedica neodobravanja upotrebe tjelesnog kažnjavanja;  temelji se na poštivanju djetetove ličnosti, poštivanju djetetovih razvojnih potreba i motivacije, razvijanju samodiscipline i prosocijalnog ponašanja;  je proces u kojem roditelj jasno obrazlaže zbog čega određeno ponašanje ne odobrava te kakvo ponašanje očekuje i zašto;  je proces u kojem roditelji i djeca zajednički donose odluke o pravilima ponašanja i rješenjima problema; 

BIT DOBROG RODITELJSKOG POSTUPANJA LJUBAV I PRIHVAĆANJE + VISOK STUPANJ RODITELJSKE POTPORE + RODITELJSKI NADZOR Podrazumijeva autoritativnog, nenasilnog roditelja koji voli, prihvaća i podržava dijete, ali ujedno postavlja granice.

Kako disciplinirati pozitivno? Slušajte i razgovarajte  Osuđujete ponašanje, a ne dijete  Reagirajte odmah  Disciplina treba biti u skladu s prekršajem  Budite realistični  Ostanite hladni 

       Postavite granice Iskoristite to kao situaciju za učenje Budite dosljedni Budite kreativni Odredite jasna pravila i očekivanja Budite model dobrog ponašanja Više poticaja, pohvala i nagrada nego kazni, ali ni u čemu ne treba pretjerivati

Hvala na pozornosti! Prezentaciju izradila: Ivana Kirić Balažić, prof.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kazne nisu rješenje - Education - documents.tips

Odgoj, kazne, disciplina. Odgoj, kazne, disciplina. Documents.tips. Upload Login / Signup. Leadership; Technology; ... Kazne nisu rješenje; Download.
Read more

VAŠE DIJETE: Batine nisu rješenje!

ponedjeljak, 2. travnja 2012.
Read more

Plaćanje kazne dobro je rješenje za nezapošljavanje osoba ...

Poduzetnici moraju plaćati nešto za što nisu krivi. To ne mogu nazvati drugačije nego namet jer poduzetnici moraju plaćati kazne i kada na burzi nema ...
Read more

RJEŠENJA i ZAKLJUČCI po ZUP-u - scribd.com

Novčane kazne za Rješenje o izricanju novčane kazne Čl. ... ako u trenutku donošenja rješenja o upravnoj stvari nisu poznati svi troškovi ...
Read more

Zakon o općem upravnom postupku - Zakon.hr

Novčane kazne za svjedoke, odnosno vještake. ... na prijedlog stranke ili po službenoj dužnosti, donijeti rješenje o pitanjima koja nisu riješena ...
Read more

Kazne sa 130 kuna dužnicima uvećane i 710 posto! - Večernji.hr

Kazne sa 130 kuna dužnicima uvećane i 710 posto! Rješenje o ovrsi primilo je tek 5 posto neurednih platiša, redovite platiše nisu dirali, tvrde u Crtoradu
Read more

KAZNENI ZAKON - scribd.com

... (npr. prihvaćanje teorije ekvivalencije kao polazišta za rješenje ... uračunati u kaznu koju izrekne domaći sud za isto KD ako kazne nisu ...
Read more